Tải bản đầy đủ

Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THẠCH BÀN
-------------------
Số: … /TBC-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------
Hà Nội, ngày 15 thỏng 6 năm 2010

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 4)

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do phũng Đăng ký
kinh doanh – sở KHĐT Hà nội cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2010;
Công ty cổ phần Thạch Bàn thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0100107444.
Do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

Cấp đăng ký lần đầu ngày: 06/01/2005.
Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26 thỏng 05 năm 2010.
Chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 2020/QĐ–BXD ngày 17
tháng 12 năm 2004 của Bộ xây dựng.
a) Vốn Điều lệ: 22.569.920.000 đồng
( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)
b) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất; sản phẩm cơ khí và
các loại vật liệu khác;
- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân
dụng, công nghiệp phục vụ ngành vật liệu xây dựng;
- Tư vấn đầu tư, giám sát, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp,
giao thông, thuỷ lợi;
- Khai thác và kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các lĩnh vực: vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, hoá
chất ( Trừ hoá chất Nhà nước cấm), thiết bị, phụ tùng, khoáng sản và các mặt hàng
khác;
- Kinh doanh dịch vụ thương mại;
- Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch;
- Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp (
kho, lán,trại, trạm)..
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biờn, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.36756653 Fax: 04.36756654
Email: thachban@thachban.com.vn Website: www.thachban.com.vn

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Giới tính : Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiờm Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 01/05/1947 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 011515021
Ngày cấp : 10/09/1994 ; Cấp lại ngày 10/11/2009; Nơi cấp: Công an HN
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38-40, ngõ 283 phố Trần Khát Chân, phường Thanh
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Số 38-40, ngõ 283 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
1. Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty:
a) Vốn điều lệ cũ: 17.398.400.000 đồng
( Mười bảy tỷ ba trăm chín mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng VN)
b) Vốn điều lệ thay đổi: 22.569.920.000 đồng
( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)
c) Thời điểm thay đổi tăng vốn điều lệ: Từ ngày phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh mới
d) Hình thức tăng vốn điều lệ: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện
hữu.
2. Đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần:
a) Mệnh giá cổ phần cũ: 100.000đồng/01 cổ phần.
b) Mệnh giá cổ phần thay đổi: 10.000đồng/01 cổ phần.
c) Thời điểm thay đổi mệnh giá cổ phần: Từ ngày phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy
chúng nhận đăng ký kinh doanh mới
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
NGUYỄN THẾ CƯỜNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×