Tải bản đầy đủ

Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG

Việt Nam: Quản lý Tài nguyên Nước Đồng bằng
sông Mekong đối với Dự án Phát triển Nông thôn
(MDWRM-RDP)
1
K ho ch Qu n lý Môi tr ngế ạ ả ườ (EMP) iđố
v i Cung c p N c cho Khu v c Nông thôn t iớ ấ ướ ự ạ
T nh AN GIANG ỉ
Bản cuối cùng, Ngày 11 tháng 3 năm 2011NỘI DUNG
Tóm tắt
I. GIỚI THIỆU
1.1 Dự án
1.2 Những quy định EIA của Chính phủ
1.3 Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Thế giới
II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
2.1. Dự án
2.2. Thông tin kỹ thuật về Tiểu Dự án
2.3 Quá trình Xử lý Nước
III. NỀN TẢNG MÔI TRƯỜNG
3.1 Các điều kiện môi trường
3.2. Các điều kiện Kinh tế xã hội
3.3 Sử dụng đất

3.4. Các điều kiện môi trường
IV. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
4.1 Tác động tiềm tàng
4.2 Những tác động tiêu cực và biện pháp khắc phục
V. BỐ TRÍ THỰC HIỆN
5.1 Cơ quan và cán bộ thực hiện
5.2 Tư vấn bảo vệ
5.3 Chi phí EMP
Danh mục Bảng
Bảng 1 Thông tin Kỹ thuật chung về hệ thống cung caoas nước được đề xuất tại An Giang
Bảng 2 Biện pháp bảo vệ đối với những tác động tiềm tàng
Bảng 3 Quản lý chất lượng nước (WQ) đối với sự an toàn của nguồn nước chưa xử lý
Danh mục hình
Hình 1 Thiết kế Kỹ thuật Hệ thống Xử lý Nước bề mặt
Hình 2 Vị trí của Hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại Tỉnh An Giang
Phụ lục: ECOP trong hồ sơ thầu và hồ sơ hợp đồng
2
TÓM TẮT
Bối cảnh: Tiểu dự án bao gồm xây dựng 6 hệ thống cấp nước mới và nâng cấp của 2 hệ thống
(công suất từ 1 - đến 40 m3 / h) được thiết kế để phục vụ cho 8.890 hộ. Vùng tiểu dự án nằm ở
tỉnh An Giang. Việc sử dụng đất lớn trong khu vực này là để sản xuất lúa gạo.
Tất cả 8 hệ thống cấp nước đang sử dụng nguồn nước mặt và các địa điểm được đề xuất đã
được chọn và thiết kế ý tưởng có sẵn.
Tác động: Tác động tiềm năng sẽ chính là do (1) thu hồi đất, (2) giải phóng mặt bằng và xây
dựng các trạm bơm nước và nhà máy xử lý nước. Tác động tiềm năng trong khi hoạt động dự
kiến sẽ được nhỏ. Tuy nhiên, có một cần phải theo dõi số lượng nước và chất lượng từ các
nguồn nước. Một cuộc khảo sát cho thấy ước tính khoảng 8 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu những tác động các biện pháp sau đây sẽ được tiến hành
tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng, đặc biệt là các hộ gia đình bị ảnh
hưởng, trong giai đoạn trước khi xây dựng, xây dựng và hoạt động:
(1) Thực hiện hiệu quả và kịp thời RAP và EMDP
(2)Thực hiện hiệu quả các biện pháp để giảm thiểu các tác động trong quá trình giải
phóng mặt bằng và xây dựng bao gồm các ECOP phần A và B là một phần trong hồ sơ
mời thầu và hợp đồng và thông báo cho nhà thầu về cam kết này, bao gồm cả giám sát
chất lượng môi trường trong quá trình xây dựng. Giám sát và kiểm soát các hoạt động
nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm của các cố vấn bảo vệ môi trường (ESA) và / hoặc kỹ sư,
những người sẽ được chỉ định bởi PCERWAS. Các kết quả giám sát sẽ được bao gồm
trong các báo cáo tiến độ tiểu dự án; tất cả các hồ sơ sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.
(3) Sau khi hoàn thành xây dựng, An Giang PCERWAS sẽ tiến hành giám sát về số
lượng và chất lượng nước từ nguồn nước ngầm trên cơ sở hàng tháng ít nhất là trong


năm đầu tiên hoạt động của hệ thống. Nỗ lực này cũng sẽ được thực hiện để đánh giá
nguy cơ ô nhiễm tiềm năng của nguồn nước (cả hai đều từ nước ngầm và nước mặt và
hành động để bảo vệ nếu rủi ro cao.
Trách nhiệm: An Giang PCERWAS sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả của biện
pháp bảo vệ kịp thời và báo cáo tiến độ thực hiện. Các PCERWAS sẽ thiết lập một môi trường
và đơn vị xã hội (ESU) bao gồm ít nhất một nhân viên toàn thời gian có trách nhiệm thực hiện
hiệu quả biện pháp bảo vệ. Một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia sẽ được thuê để giúp
ESU trong việc thực hiện các nhiệm vụ này. Chịu trách nhiệm chính của đơn vị này sẽ bao gồm
nhưng không giới hạn để thực hiện kịp thời, (a) RAP và EMDP, (b) thành lập hợp tác với chính
quyền địa phương và cộng đồng địa phương, và (c) thực hiện hiệu quả của EMP, bao gồm kết
hợp của ECOP trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng, thông báo cho nhà thầu, và giám sát của nhà
thầu. PCERWAS sẽ thực hiện giám sát chất lượng nước và lượng nước cũng như đánh giá các
nguy cơ an toàn của nguồn nước sử dụng nhân viên hiện có.
Ban Quản lý Dự án Trung Ương (CPMU sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả biện pháp bảo
vệ bao gồm (a) cung cấp và đào tạo liên quan đến chính sách bảo vệ và các yêu cầu và đào tạo
nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên.
3
Ngân sách:
• Chi phí cho việc thực hiện RAP sẽ được tài trợ của Chính phủ.
• Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ trong thời gian xây dựng, bao gồm
tham vấn với các cộng đồng địa phương và người sử dụng nước, giám sát chất lượng
nước, phân tích trầm tích, và bồi thường thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí
xây dựng tiểu dự án.
• Chi phí cho hoạt động giám sát của nhà thầu sẽ được một phần chi phí giám sát tiểu dự
án;
• Ngân sách cho đào tạo nhân viên bảo vệ sẽ là một phần của việc quản lý tiểu dự án.
4
I. GIỚI THIỆU
1.1 Dự án
Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện Dự án Quản lý Tài nguyên nước tại đồng bằng sông Cửu
Long (Dự án) trong thời gian 2011-2016 với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới (WB
hoặc Ngân hàng). Là một phần của dự án thành phần 3 "Cấp nước và Vệ sinh môi trường", 6 hệ
thống cấp nước mới, nâng cấp 2 hệ thống cấp nước sẽ được xây dựng tại tỉnh An Giang phục
vụ cho 8.890 hộ gia đình ở 4 huyện. Mô tả và kỹ thuật thông tin của các tiểu dự án được quy
định tại Mục II.
1.2 Những quy định EIA của Chính phủ
Với một hệ thống nước quy mô nhỏ , một EIA là không cần thiết. Tuy nhiên, chủ tiểu dự án sẽ
được yêu cầu chuẩn bị một cam kết môi trường đối với mỗi địa điểm của tiểu dự án và phê
duyệt an toàn của Uỷ ban nhân dân tỉnh (PPC). Trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ phải tuân
thủ một số quy định của Chính phủ Việt Nam, tiêu chuẩn, quy phạm thực hành, v..v.. liên quan
đến an toàn môi trường và có liên quan đến hoạt động xây dựng và chất lượng môi trường và
những người quan trọng được liệt kê dưới đây:
• Tiêu chuẩn Bảo vệ Môi trường Việt Nam: Điều luật số. 52/2005/QH11, Nghị định số.
80/2006/ND-CP và Nghị định số. 21/2008/ND-CP của Chính phủ Việt Nam ; Thông tư
số. 05/2008/TT-BTNMT cấp bởi MONRE; QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ
thuật Quốc gia đối với Chất lượng Môi trường Xung quanh; TCVN 5948-1998: Ân
thanh – Tiếng Ồn phát ra từ phương tiện – Mức độ Tiếng ồn cho phép; QCVN 08:
2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước trên Bề mặt; QCVN
09: 2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia on Underground Water Quality ;
QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước Uống; QCVN
02:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước trong Khu vực.
* Cung cấp nước: TCXD 76:1979- (Thủ tục quản lý kỹ thuật trong hoạt động của hệ
thống cấp nước); Bên cạnh đó, nó là cần thiết để thực hiện theo TCXD66: 1991-Hoạt
động của các cấp, thoát nước hệ thống - yêu cầu an toàn. Bên cạnh đó, cần thiết để thực
hiện theo TCXD66 :1991-Hoạt động của các cấp, thoát nước hệ thống - yêu cầu an
toàn. Nhìn chung, việc duy trì các đường ống nên theo TCXD76: 1979 và-85 20TCN33.
1.3 Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Thế giới
Để phù hợp với chính sách bảo vệ Ngân hàng Thế giới, Khung Quản lý Xã hội và Môi trường
(ESMF) đã được chuẩn bị cho các dự án và đã được áp dụng trong việc chuẩn bị kế hoạch quản
lý môi trường (EMP) cho các tiểu dự án này. Bảo vệ và đánh giá được thực hiện dựa trên các
thông tin kỹ thuật được cung cấp trong nghiên cứu tiền khả thi của tiểu dự án và thăm địa điểm
giới hạn một số vùng dự án có thể tiếp cận bằng xe hơi. Kết quả của các biện pháp đánh giá và
giảm nhẹ được thực hiện trong thời gian thực hiện tiểu dự án được quy định tại mục III và IV
dưới đây.
5
II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
2.1. Mục tiêu
Tiểu dự án được thiết kế để cung cấp cung cấp nước sạch cho 8.890 hộ (41.763 người) của
cuộc sống dân cư nông thôn vùng sâu vùng xa của 4 huyện của tỉnh An Giang. Nỗ lực này sẽ
hỗ trợ các chính sách Governemnt để tăng nguồn cung cấp nước nông thôn và bảo vệ sinh môi
trường của An Giang cho đến năm 2020. (Quyết định No.104/2000/QĐ-TTG ngày 25 tháng 8,
2000).
2.2. Thông tin kỹ thuật về Tiểu dự án
Bảng 1 cung cấp những thông tin kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước được đề xuất
Bảng 1: Thông tin kỹ thuật chung về hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại An Giang
Hạng mục Giải pháp kỹ thuật (lựa chọn)
Vị trí  4 quận huyện của tỉnh An Giang
Công trình  Cung cấp trạm xử lý nước
 Mạng phân phối
Giai đoạn đầu tư  Đến năm 2020: xây dựng 8 hệ thống cung cấp nước
Hệ thống cung cấp
nước
- Nâng cấp và Bình Phước Xuân hệ thống cấp nước (không có đất mở rộng)
- Nâng cấp Long Bình hệ thống cấp nước (công suất hiện có 20m3 / h, nâng
cấp lên 40m3 / h; bổ sung diện tích đất cần thiết 23m x13m, tổng chiều dài
mạng lưới phân phối mở rộng 1207,5 m
- An Quới, An Thạnh Trung, hệ thống cấp nước (công suất 40m3 / h; Diện tích
đất cần thiết bao gồm 46m x10m cho nhà máy xử lý và 2,5 m x 2,5 m cho các
trạm bơm, Tổng chiều dài đường ống 31445m cài đặt mạng lưới phân phối ở
độ sâu 0,7 m))
- Muop Văn-Tây Phú hệ thống cấp nước (Công suất 40m3 / h, diện tích đất cần
thiết x27m 32,8 m, chiều dài tổng của mạng lưới phân phối 22.400 m đường
ống dẫn cài đặt ở độ sâu 0,7 m
- Trung Phú 4-Vĩnh Phú hệ thống cấp nước (Công suất 30m3 / h, diện tích đất
cần thiết 30,2 m x 24,7 m, Tổng chiều dài đường ống 20660m mạng lưới phân
phối
- Vĩnh Thắng-Vĩnh Khanh hệ thống cấp nước Công suất 30m3 / h, diện tích đất
cần thiết 26m x 20m, chiều dài đường ống Tổng số 16680m mạng lưới phân
phối
- Hưng Thuận-Đào Hữu Cảnh hệ thống cấp nước khu vực đất cần 28,5 m x25,
7m, Tổng chiều dài đường ống 13190m mạng lưới phân phối
- Vĩnh Lộc, hệ thống cấp nước Công suất 10m3 / h, diện tích đất cần thiết 19m
x17m, chiều dài 8040m đường ống Tổng số mạng lưới phân phối
2.3 Quy trình Xử lý nước
6
Dưới đây cho thấy sơ đồ thiết kế cho nhà máy xử lý nước sử dụng nước mặt nguồn nước (hình
1):
Hình 1 Thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước bề mặt
Mạng phân phối
Sông
Trạm bơm Cấp 1
Bể điều chỉnh
Phèn
Thùng cặn
Bể lọc
Bể lọc
Khu vực lưu trữ
Chlorine
2.4 Mạng phân phối
Vật liệu và đường ống được lựa chọn, tính toán và thiết kế cho các tùy chọn tối ưu về điều kiện
kinh tế và kỹ thuật.
Khu vực lắp đặt đường ống chủ yếu dọc theo các con đường hiện tại để tái định cư mà không
cần thiết. Tổng chiều dài đường ống phân phối của hệ thống cấp nước được thể hiện trong
Bảng 1
III. NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG
3.1. Các điều kiện tự nhiên
• Vị trí địa lý. An Giang nằm ở thượng nguồn sông MeKong trong lãnh thổ Việt Nam.
Các tỉnh được bao bọc bởi Campuchia ở phía Tây Bắc, theo tỉnh Kiên Giang ở miền
Nam Tây, theo Thành phố Cần Thơ ở miền Nam, do tỉnh Đồng Tháp ở phía Đông, bao
gồm một thành phố, 2 thị trấn và 8 huyện.
• Chế độ khí hậu: An Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Có rất ít
thiên tai hơn các khu vực khác, 2 mùa bao gồm cả mùa mưa (từ tháng năm đến tháng
mười một) và mùa khô (từ tháng tháng Tư năm tới nhiệt độ trung bình. là từ 26-28oC.
• Địa hình: An Giang có 2 loại địa hình bao gồm cả phù sa (87%), đồng bằng và
moutainious địa hình (13%).
• Thủy văn: An Giang là trên thượng nguồn sông MeKong, có 280 con sông lớn và nhỏ,
các kênh bao gồm sông Tiền và sông Hậu với tổng chiều dài 100km và lưu lượng trung
bình của 13800m3 /
7
3.2. Các điều kiện kinh tế - xã hội
An Giang là một trong những trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ,
nền kinh tế An Giang đã được phát triển đáng kể. Với tốc độ phát triển kinh tế, nó là cần thiết
để phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong đó, cấp nước mở rộng là một
trong những nhu cầu hàng đầu.
3.3. Điều kiện về môi trường trong khu vực dự án
 Nước ngầm: Trong thời hạn tỉnh có 7.133 giếng khoan, một số trong đó bị ô nhiễm hoặc
nguy cơ tuyệt chủng. Từ các kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của các chuyên gia tư
vấn REA, năm 2010, ngoại trừ vi khuẩn Coliform và Clorine, tất cả các thông số phân tích
trong nước ngầm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gặp về chất lượng nước ngầm (QCVN
09:2009 / BTNMT). Sự tập trung của các vi khuẩn Coliform dao động 139-159
MPN/100ml, cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Việc tập trung của clo trong nước
ngầm khác nhau từ 219,7-443,6 mg / l, cao hơn giới hạn cho phép
 Nước bề mặt: Lớn về số lượng và chất lượng tốt. Theo bề mặt kết quả phân tích chất lượng
nước của Trung ương tỉnh An Giang cho cấp nước và vệ sinh môi trường, năm 2010, nồng
độ của độ đục, độ màu, Tổng Fe trong nước cao hơn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước trong nước (QCVN 02:2009 / BYT).
 Chất lượng không khí: Nhìn chung, chất lượng không khí của khu vực tiểu dự án là khá tốt,
nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2009
/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
 Chất lượng nước ngầm: Từ các kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của các chuyên gia
tư vấn REA, năm 2010, độ pH của đất là độ chua, độ thấp của đất từ trung bình đến hơi;
Nồng độ nitơ tổng số trong đất từ 0,175-0,224% ở nồng độ công bằng với mức độ giàu có,
trong tổng số phốt pho khá nghèo từ 0,020-0,028%. Đất không bị ô nhiễm kim loại nặng
bao gồm Zn, Pb, As, Cd, Cu, nồng độ của họ trong đất tất cả đã gặp QCVN
03/2008/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kim loại nặng trong đất.
8
Hình 3 Vị trí của Hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại Tỉnh An Giang

9
IV. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
4.1 Tác động tiềm tàng
 Việc thực hiện tiểu dự án sẽ làm tăng số dân nông thôn được sử dụng nước sạch và cải
thiện điều kiện sống, giảm nguy cơ bị các bệnh do nước (như bệnh về mắt, tiêu chảy, sốt
xuất huyết) của người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng.
4.2 Những tác động tiêu cực và biện pháp khắc phục
• Thực hiện bảo vệ: Công việc bảo vệ sẽ được bảo vệ. Tiểu dự án sẽ cần một diện tích đất
nhỏ để tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước và điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ
gia đình. Do các hệ thống này nhỏ nên sẽ không có những tác động tiêu cực đối với môi
trường địa phương trong quá trình xây dựng và hoạt động. Tuy nhiên, sẽ thực hiện các biện
pháp khắc phục để giảm thiểu những tác động tiêu cực như được nhấn mạnh dưới đây.
• Giải tỏa đất: Chuẩn bị RAP và EMDP theo yêu cầu như RPF và EMPF.
• Xây dựng: Sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các tác động xấu đối với người dân
địa phương và môi trường trong quá trình xây dựng bằng cách yêu cầu Nhà thầu áp dụng
các biện pháp xây dựng hợp lý cũng như bàn bạc với chính quyền địa phương và cộng
đồng địa phương theo các điều kiện và điều khoản trong Quy phạm thực hành Môi trường
(ECOP) Phần A và B nằm trong các hồ sơ hợp đồng và hồ sơ thầu (Xem Phụ lục). Do bản
chất của đất nông thôn nên không cần phải giám sát chất lượng môi trường. Tuy nhiên,
thông qua quá trình bàn bạc với người dân địa phương, nếu người dân yêu cần, nhà thầu sẽ
tiến hành giám sát. Cần chú ý đến những hoạt động sau:
• Quản lý và điều kiện vệ sinh tại lán trại, an toàn của công nhân và thái độ của họ;
• Quản lý công trường xây dựng, bảo đảm vệ sinh môi trường và những khu vực xung quang
như phủ xe tải vận chuyển vật liệu, tưới nước để chống bụi và trong quá trình xây dựng,
vận chuyển hợp lý để giảm những tác động của tiếng ồn đối với khu vực dân cư lân cận; và
• Hợp tác với người dân, cộng đồng địa phương và chịu trách nhiệm đối với những yêu cầu
của họ liên quan đến việc giảm nhẹ tác động tiêu cực. …
• Hoạt động: Trong quá trình hoạt động, cần theo dõi chất lượng nước và số lượng nước
thường xuyên như một phần trong việc vận hành hệ thống. Lượng nước thải nhỏ nhưng
những người hưởng lợi cần cải thiện điều kiện vệ sinh trong khu vực dịch vụ và điều này
từ đó sẽ nhận được sự giúp đỡ theo chương trình vệ sinh được thực hiện trong phạm vi dự
án.
10
Bảng 2 tóm tắt những đánh giá tác động và biện pháp khắc phục được thực hiện trong quá trình
xây dựng trong quá trình thực hiện tiêu dự án. Bảng 3 chỉ ra hướng dẫn về việc giám sát chất
lương nước.
V. BỐ TRÍ THỰC HIỆN
5.1 Cơ quan và cán bộ thực hiện
PCERWAS tỉnh An Giang là chủ sở hữu tiểu dự án và sẽ chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo
vệ bao gồm EMP, RAP, và/hoặc EMDP. Trong quá trình xem xét lại thiết kế chi tiết của hệ thống
đã được đề xuất (mới và đang nâng cấp), chuẩn bị RAP theo RPF khi giải tỏa đất và/hoặc tặng đất.
Không có tác động tiêu cực đối với nhóm dân tộc thiểu số, tuy nhiên, ho sẽ tư vấn và bảo đảm
rằng họ có thể có được lợi ích ngang bằng từ tiểu dự án. Nếu người dân tộc thiểu số sinh sống ở
khu vực tiểu dự án thì tiến hành bàn bạc trước đó để chắc chắn họ đã được thông báo và/hoặc có
cơ hội ngang bằng đối với lợi ích thu được từ tiểu dự án và chuẩn bị EMDP theo EMPF. CPMU
thực hiện đào tạo bảo vệ cho cán bộ cũng như tư vấn bảo vệ (dưới đây) một cách thích hợp.
5.2 Tư vấn bảo vệ.
Để bảo đảm hiệu quả cho việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, một nhóm tư vấn viên quốc gia có
trình độ sẽ tiến hành tư vấn về việc thực hiện công tác bảo vệ một cách hiệu quả, đặc biệt là giám
sát và kiểm soát hoạt động của nhà thầu, ví dụ vai trò của ESA đề cập trong ECOP.
5.3 Chi phí EMP:
• Chi phí đào tạo bảo vệ sẽ nằm trong chi phí quản lý PCERWAS;
• Chi phí khắc phục trong quá trình xây dựng (bao gồm giám sát chất lượng môi trường) sẽ
nằm trong chi phí xây dựng.
• Chi phí giám sát và kiểm soát nhà thầu sẽ nằm trong chi phí giám sát của hợp đồng;
• Chi phí kiểm tra chất lượng nước trong quá trình hoạt động nằm trong chi phí hoạt động
của hệ thống.
11
Bảng 2 Biện pháp bảo vệ đối với những tác động tiềm tàng
Tác động xấu tiềm tàng Có/không Mức độ ảnh hưởng/Giải thích Hoạt động khắc phục theo yêu cầu
(1) Việc mất tạm thời hay vĩnh viễn
đất hay nguồn tài nguyên của bất kỳ
gia đình nào bao gồm giảm nguồn tài
nguyên thiên nhiên và/hoặc việc đi lại
của con người và động vật bị hạn chế
(Bao gồm các hoạt động tuần tra).
Có, ít Tài liệu khả thi cho thấy cần xx m2 đất để
xây dựng nhà máy xử lý và xx m2 đất để
xây dựng trạm bơm. Điều này sẽ ảnh
hưởng đến xx hộ gia đình bao gồm cả
người dân tộc thiểu số.
Dự kiến không giảm về nguồn tài nguyên.
Mức độ ảnh hưởng tại một địa điểm cụ thể
được xác nhận trong quá trình xem xét thiết kế
chi tiết của hệ thống.
Chuẩn bị RAP và EMDP theo RPF và EMPF.

Nếu xảy ra mâu thuẫn xã hội tiềm tàng có thể
ảnh hưởng đến phụ nữ, những gia đình dễ bị
tổn thương và/hoặc nhóm dân tộc thiểu số,
bàn bạc với những chuyên gia.
WB cần phê duyệt RAP và EMDP trước thi
phê duyệt tiểu dự án.

(2) Mâu thuẫn xã hội tiềm tàng phát
sinh từ mâu thuẫn văn hóa xã hội, giữ
đất, vấn đề sử dụng đất và/hoặc quyền
cung cấp nước hoặc các mâu thuẫn xã
hội liên quan.
Có thể
không
Hợp đồng nhỏ vì được bố trí theo chi phí
đầu tư khoảng 0,75%. Theo phạm vi hợp
đồng có khoảng 10-20 công nhân và có ít
tác động xã hội từ công nhân và lán trại
của công nhân.
(3) Có thể ảnh hưởng xấu đến nhóm
dân tộc thiểu số
Không Công trường tiểu dự án phân bố rải rác và
chỉ cần một diện tích đất nhỏ.
(5) Tiến hành các hoạt động gần Khu
vực Được bảo vệ, Bảo tồn cuộc sống
hoang dã, Vùng đệm, Đất ngập nước,
Đất ngập mặn hoặc khu vực bảo tồn
khác như khu bảo tồn chim và/hoặc
các hoạt động trong khu vực.
Có thể
không
Khu vực tiểu dự án nằm trong khu vực dân
cư nông thôn hiện có (xem bản đồ vị trí).
Tuy nhiên được xác nhận trong quá trình xem
xét thiết kế chi tiết.
(6) Rủi ro UXO Không Khu vực tiểu dự án nằm trong khu vực dân
cư nông thôn hiện có.
(7) Các tác động tiềm tàng đối với chất
lượng nước và sức khỏe cộng đồng
cũng như mâu thuẫn tiềm tàng về việc
sử dụng nước.
Không Nước thải sinh ra từ hệ thống ít. Những người hưởng lợi sẽ phải cải thiện điều
kiện vệ sinh trong khu dịch vụ và từ đó có thể
nhận được sự giúp đỡ theo chương trìn h vệ
sinh được thực hiện theo dự án.
(8) Các hoạt động bao gồm xây dựng
công trình dân dụng có thể gây ra ô

Áp dụng ECOP Phần A và B đối với hệ
PPMU sẽ bảo đảm rằng sẽ trình bày các biện
pháp khắc phục trong hợp đồng và các nhà
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×