Tải bản đầy đủ

Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2012 - 2013

PHÒNG GD & ĐÀO TẠO QUỲNH LƯU
TRƯỜNG THCS QUỲNH LONG
Số 01/QĐ -THCSQL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2012 - 2013
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUỲNH LONG
Căn cứ vào thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của
Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ
thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Quỳnh Lưu về tổ chức Hội
thi GVDG cấp trường năm học 2012-2013; căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên
môn năm học 2012 – 2013;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013 của trường THCS Quỳnh Long về
việc tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường;
Căn cứ vào đề nghị của các tổ chuyên môn năm học 2012 - 2013;
Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại điều lệ
trường trung học.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học
2012- 2013 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1
Ông Trần Hoài Nam
Hiệu trưởng Trưởng ban
2
Bà Vũ Thị Khang
P.Hiệu trưởng Phó ban
3
Ông Nguyễn Văn Công
CT. Công đoàn Thành viên
Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết: Phân công coi
thi, lên lịch phân công giảng dạy, người dự, rút kinh nghiệm đảm bảo đánh giá
chính xác, công bằng, khách quan. Kết thúc Hội thi Ban chỉ đạo có trách nhiệm
tổng kết, báo cáo kết quả trước hội đồng giáo dục nhà trường.
Ban chỉ đạo bắt đầu làm việc từ ngày 12/11/2012 đến 24/11/2012. Nhiệm vụ
của từng thành viên do Trưởng ban phân công.
Điều 3: Ban giám hiệu nhà trường và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- BCĐ cấp trường;
- Lưu hồ sơ CM.
HIỆU TRƯỞNG
Trần Hoài Nam

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×