Tải bản đầy đủ

Biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Nội dung
  
  !
" #$% 
  
& $'
&( )$'*+,
&&( $')$'*+,
&(&- )$'*+,)$'./0
&- )$'./0
1( 234+
1- 5$36.
-1 -/0744)8
9  :;$<3
&=&1 >$?/.=&@A.
1
1
B
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

2
2
C
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
)6 D2E#$F2G H)@5
 ./0$0I,)J$HK,L
6D2$M7N.  +NA..)
O5=;P4D2@Q
RSA12H #$% 
6H1@;P4#$27HPL6$0)G3
T$66<,.4O2$6;$6$..HKA
..72 QU4)V..#$2)'L
;7<N)O2AFO WX
YK?'J5K?!'H6<P5L2)
$? BZZ[H#$<!6$\]
^Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định
mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà
trường và cơ sở giáo dục khác.
Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm
vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo
dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát_`aQ
*+, ./0Wnhà trườngX!
4):6T4.T"$<63$
$b F@Y!*+, ./
0c4K2Q"$)GNAN
Ad#$<)G#$2K@]
c@]ND2):Q
c@B]eO%O D2):Q
3
f
c@C]!Wnếu cóX):Q
c@f]0?):!3$$b .
<T?Q
NO7$J$3)#$<)GH#$)G
):N;d;gH3T$)3*+,3$$b
c4K2K6G)!HA$#$!4
 H3T$O2'H7NH*+,?63
#$2OHYL56$h$MN#$)GNA
i.T3$$bQ


NANDN$)AD2):
)K4!4 dTeHA 2jk
lO#$2H)$N0O2QH?HO5
$?2)2)#$)GN.N2)30H
T H)m)HK4?<QcN.K2#$
J<D3$)3$$b):Q
cn!4h68.2cnH?.Zeoo\H
*+,!JkpHO5$J0H?.)H)G4
7)k.Hk6$OLOeHK?.).)#$<0H!
@):@.H*+,?H4q3L,O0l
5+NA..) Q+N#$27D2.D<H
#$<62.*.#$% r@+NEND24q
K4#$%H3H):2#$2+NA.hcn
!P!4+FO5#$OAH ./0
YK@72)LL )$'*+,W&(XQ
NAh!D2c4H(,cn!Ph!
NA05):H#$2ZBe'NA
O5#$!k.HT4.T3$$b22Q
4
[
Nsh!NA):&()32Kh
cn!kI..VOLOeH7$$t)#$)G)O2]
=U4K4.?K4#$% H3?T2J<D
6 H%u2HJ#$2)'D20F@<3$J$
72 ):&(Q
=5THO>eNAO7$)#$<)GD2
):k!53O5#$NA2.T<3$J$I
)2H)LLO7$NQ
=U4+F):HK4#$%H32?TJ<D
)H2)kD2!4N)#$)GNA0
4ND2LF@A720
#$%H!<'D2):Q
9$.YN53$)3!2.*H80#$<5'
6]^
 !"#$%&'(
6$?eFA.2'Q
2. Mục đích nghiên cứu
)3*+,3T$%$?6#$%HN)!N
,):&(hcn!H66;$KA..h
!!4Ni72!4N
!):&()32Khcn!Q
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
)*+*',-.&!4ND2
):&(Q
)*/*01-.KA..h!!4N
D2):&()32Khcn!Q
5
v
4. Giả thuyết khoa học
15$6;$KA..h!.r.HOHGH
A$#$ANA!4N):&()32Kh
cn!+w72Q
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
2*+*&AFL2V6%$?6#$%H#$%
):&(
2*/*-7N)!!4ND2):&(
)32Khcn!
2*)*6;$KA..h!72!4N
D2):&()32Khcn!
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
=6?.)$3T$!4Nd3$$b
):&()32Khcn!Q
=:2Be]BZZHBZQ
3. Phương pháp nghiên cứu
3*+*456-78
(x .*..]-7H/.HAFL2%$<5
6#$% Q
3*/*456-9
=-*../O5OA]/O5OA)A
h!HNA!4ND2(,H-kH):&(Q
=-*..$<32]9%O5$<326KA..6;$
h!72HA$#$!4N):&(Q
=-*..6$)2]97<N.5$6$)2F@vP!H
$<33.kWmẫu số 01XCBK4#$%):&(
6
\
Wmẫu số 02X$4y$<AH;P)32Khcn!Q9x%O5#$
.7HN)!..P. HYL)8)2O5$?Q
=-*..OA]AT4.5HO
D2KA..6;$F@]ZfP!H$<33(,jv
P!H$<33.kCBK4#$%):&(
$4y$<AH;PD2hcn!Wmẫu số 03XQ
3*)*456:
80+x .*..FO3;x%+FA$$?
Y.*..3T$,)3Q
8. Cấu trúc luận văn
$)86M.J]
=U,J$Q
=*Q%$?6#$%O ):
)$'*+,Q
=*BQN)!h!!4N):)$'
*+,)32Khcn!Q
=*CQcA..h!72A$#$!4N
):)$'*+,)32Khcn!Q
=5$?O$<5Q
=2 A$2OQ
7
y
Chương 1
LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
"$% 6N#$)G@
O+#$)G H@V43 i
$<)G72!4D2AF #$F7
D2Y):Q"$% L6$O7$6$
KA..)LL!4O Q
H) 6$#$F2)3
5@#$27)32.*A3T$%$<5)O2
N5H,@.)]zH-.H&2{H1?cHQQQP
)O23T$YVe\ZD25O|BZQ
16$3T$Ph)2)iH+.b $
,D26$<5$FHIKA<5$FD2):H
]!4#$%H4q3H*+,?
H)25K):'/T!4 D2
):HLO#$<5$F,5 M]
=&!4/T#$%D2):Q
=4qK4H3Q
=*+,?H)25K!<'Q
=&!4V2):@2GH;P4Q
=5#$'?.H)p$<AD2'+Q
16$#$F2)#$)G):H'NA
0;?0?!<'D2
):]1?cH&"$FHQQQA.4,@
<P;7<NK43$$bH3$0?T4!$bD2
):+@$b#$<Q
8
o
RSA 12H qPL6$' 3T$ 6?. 5
 !']1$<sT@^Kiểm định chất
lượng trong giáo dục đại học_`\ajIcP@^Kiểm tra và đánh giá
trong dạy - học đại học_`BaHQQQ
SA;7<N4*#$2$)A6Pc4
#$27H  P
?.d1+Fy[}BZZC}1=-<y}\}BZZCD2.DQ
(N)2:D2  $4
:O{@D2+N.))AFKO
,SA12Q
 1<  B}[}BZZoH  c4  ),  c4    P  L  0    +F
B}BZZo}=c6AK2"$<63$$b
 ):&(@\3$$bf\3$K2!
4D2):&(H7<*+,..%)O2NA!4
):&(Q
$<352<knKL0)G3T$6
;$KA..h!!4N,):&(Q
S6I)2,7<6;$KA..h!NAL
HA$#$0):&(d3$$b#$<
L..J72 H)LLO7$NF@
):&()32Khcn!Q
1.2. Một số khái niệm công cụ
+*/*+*0
 !4O+H;?D2+
.b 2<):QLL 
!4i 3$D<5$K724
:;$<3Q
9
Z
 L%u2#$2)'QF@#$%
4Te#$%H4)O7$D2#$<)G#$%Q
F@3.*..A.iG)2
:72!4 D2GQ
 K2M2!4]NWđánh giá trongX
(đánh giá ngoài)Q
Nk')!44K4
?.):NAdV#$<)G4$L$b
NQN4O7$D2#$)GHr@
!3#$)GhQ
d"$<6#$<)G$O{O*+,
 ./0G]^Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động
tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để chỉ ra
các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện
pháp thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục_`CaQ
!4D2NK3
):HLD2.)3HM.H2~'+H$?;P4
#$2)'D2Q
F@*+, ./0Wnhà trườngXG
$]^Đánh giá ngoài là hoạt động đánh giá của đoàn đánh giá ngoài cơ sở
giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện
các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành_`CaQ
)O):&(#$)G
O+HD23i;T
4!$b)3*+,3$$b ):&(
c4K2Q*$H3$$bD23
10

#$< !6$oD2"$<6#$<)G$
O{O*+, ./0K2Opd"$<5
+FyC}BZZy}"=c<C}B}BZZyD2c4),c4Q
+*/*/*;
OA.T!.H5A2<L6$5.?
O2$O2)2u26Q
=d#$2A)$<6FWquan niệm tuyệt đối về chất lượngXH4
+.bL+.b)24AKi
?A$#$%5n6QL+.bL),3/
50:+,V$LQ,7<$+.b
L$bN25$O0!TLG+.b+w
+.bO0LQ
=5.?+N.r.D2+.b@<3$J$P6
)2WPhilip B. CrosbyXQ+.b2< Ki+N.r
.D2L@0+F2<3$$b#$<Q5.?
<!*4*+,+;$72+.bHL5
O53$$bY!+.bHuN+;$H3T$.
$!3$$bLQ
=5.?+N.r.@ P;WJ. M.JuranXQ
5.?<.g.5O5t$+.b.r.@ D2
:+x Q2+F!+#$%+;$D
45.?<G')iO0L%u2G5$O0
n@ +x D2+.b2< LQ
=5.?+Nl2P$J$2!D2O
WW. Edwards DemingXQ"$2A<)i5O54+.b2<
 H<5$F#$<5;$J$D2O+.bL
VIO$F@'k
)H?<L!)2,6$T4Q
11
B
N2)3#$2A63$)3H80#$2A]
Chất lượng là sự tuân thủ chuẩn quy định, là sự phù hợp của sản phẩm
so với mục đích đã đề ra.
+*/*)*;
A $d6$u2O2$H
r<$4D]:'H:!<H2~'+H
*#$2#$%HY.'HK?'H'H:
G)!.)O5;P4,E2! D2@Q
 !4;P4IKAH+.b :
L)$A7Q #$)GL6$N22]
):H2GH;P4HK7:'H0):Q .
)d6$2!@Y.'H'H@E.'H
'!L 3$)3Q
16$#$F2+x OA^chất lượng giáo dục là sự đáp ứng
với mục tiêu giáo dục_QF@SA12HOA<;d.r
.HLO$<5O!*4):.$!
$b)Y2!NA 3$
 dY2!).!TeHA P
#$<K,$? Q
1@2))' Ai.T<3$
J$D2@6:H$M7N)#$)GNA0
A.L2HA!L24?.#$F5Q
d"$<63$$b ):)$
'*+,]^Chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các
yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở được quy
định tại Luật Giáo dục_`CaQ
12
C
+*/*<*=>7
"$%4!24;P4Hn6.)r@
+x.)D27!Q"$%24IKAH6$O!
424HLLO2'A$?2HM:L+
.bL+xHIrQ6?.@OA<HL6$#$2
H+2$7<4+F#$2A6OA#$%]
=dI"$Fc]^Quản lý là một quá trình tác động gây
ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục
tiêu chung_ [8].
=d)G#$%D2&'A)"$F2&MU]
^Quản lý là sự tác động của cơ quan quản lý vào đối tượng quản lý tạo ra sự
chuyển biến của toàn bộ hệ thống hướng vào mục tiêu nhất định_ [9]Q
=d)J"$F]^Quản lý là sự tác động có ý thức của
chủ thể quản lý để chỉ huy, điểu khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội, hành
vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích, đúng với ý chí của nhà
quản lý, phù hợp với qui luật khách quan_ [13].
YOA)3<H$<6I$)8OALO
2$H+6$AV$HL]
•LD#$%]^Ai quản lý_H7!)24QD
#$%L47I4/TQ
•LDK#$%]^Quản lý ai_H^Quản lý cái gì_Wcòn gọi đối
tượng quản lý; khách thể quản lýXQ
•L 3$#$%]eT@D#$%!)2
43F#$%Q
V2DO#$%LF#$2A#$2!H4t
2$QD#$%!)24#$%HkDK#$%!
13
5!L2
)2
/T
h!
"$%
f
)2)?JHL)+x )N5..T$J$
D2:HP 3$D2#$%Q
1?<] Quản lý là cách thức tác động có tổ chức, có mục đích của chủ
thể quản lý lên chủ thể bị quản lý bằng các chế định xã hội, bằng tổ chức,
nhân lực, tài lực và vật lực, bằng năng lực phẩm chất, uy tín của người quản
lý (cơ quan quản lý) nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ
hội của tổ chức nhằm đạt được mục đích, thỏa mãn mục tiêu quản lý.
Te#$%4!!4#$%H0#$2LD
#$%4O#$%iNA4 3$
Q/.Te#$%!34$D2#$)G#$%H
4$24D24qK4#$%HLKFTe*K]
•5!Q
•/TQ
•h!Q
•)2Q
cFTe#$%nKL?5@2$H#$t2$H?
4.)O0YK5/!4$)G#$%
F+*M+2$]
14
[
Hình 1.1: Sơ đồ mối quan hệ giữa các chức năng quản lý
=Chức năng kế hoạch hoá]?.O5!Wkế hoạch hoáXTe
eK)Te#$%Q?.O5!N2'4)
V.*4)*2HK4YK4.?D2
4/TH*+,HLK2MN2' 3$H;.*
T! 3$Q?.O5!kl#$%.nn0
HF0NKr@+N227DD2'3H
K,'V:O5!NAQ?.O5!
)@ANATe#$%OHK2M; 3$H
;7<N*)G4K@ i! 3$
)4:2D24AFQ
=Chức năng tổ chức]/T+n.;5.4O2'V<5$
F$4A~HiK8*@2$4
F$2A@ 3$Q1L5!4/Tu2L5
!4D2D#$%/TO#$%N/T
GQ
=Chức năng chỉ đạo]#$)G45:'N
$<AAG.$! 3$D2/TQP!
+NhtH6$OH)2A)@HO5#$D2P!+N$7D
,D2':QP!LA$?H*+,K
NA+NP!LA$#$.bHeND2P!Q
=Chức năng kiểm tra])2TeD2:#$%i
H.A6$hO.:8.A#$%?F
$H! 3$6)2Q)2i;O5#$NAO5
!)3N5H.AV+2AH6)2VKA..$FnH
15
v
6$hO.:Q)2O0€2!$FrD2$O{
#$%HK,O)2O0hs)2O0APHLO5
#$Ls)2)+$F#$)GYJ$5$FHY8$bK;7<
NO5!Q)2$.0#$%H0
A$#$<5#$%HA#$%?!H
T@+N2</D20):Qc,?<H#$%HP!5$O
)2GO0#$%HO0P!Q
+*/*2*=>7
"$% NA,2.u00Q.u0
.4#$%@F@AF H.0.
#$%!4 )):Q
Quản lí nhà nước 6 +N6$hKi#$<6N
@F@!4 QD#$@6 
*#$2#$<6N@Wcơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ
quan tư phápXK4<#$ Y)$*5*+,Wbộ, sở,
phòng giáo dục và đào tạoXQFD2#$@6 
AF #$F7!4 !)
.!@QU 3$#$@6 K)?NH
O|*D2AF #$F7HiNA 3$
727)H!7NHKM•7.)7
5A)‚Q
Quản lý giáo dục trong nhà trường:
):'*$D2AF #$F7H,
L25#$)G !Q):'?.
d#$!$i.T<3$J$.)O5HeH
;P4D22.*D2@Q
"$%):'LTe@ 3$O+
!4 )):HY22K#$%;P4H
16
\
Y22K+.!Q"$%):'+NO5.V2
eTO2'] 'H;P4'H7%'H6$O'
O2'#$%Q
D#$%):'K2A$TJ$A$),Q
F#$%/TD2):H?.K4H3H
'+$MN OH.r.@#$<$?O2'
Wquản lý, giáo dục, tâm lý, kinh tế, xã hội )i! 3$ Q
d1$<s1'"$2]^Quản lý giáo dục là tác động có hệ
thống, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý làm cho hệ vận hành
theo đường lối, nguyên lý của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà
trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học,
giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ thống giáo dục đến mục tiêu dự kiến tiến lên trạng
thái mới về chất_ `[a.
d)J]^Quản lý giáo dục là tác động có hệ thống, có ý
thức và hướng đích của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau nhằm mục đích đảm
bảo sự hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trên cơ sở nhận thức và vận dụng
những quy luật chung của xã hội cũng như các quy luật của giáo dục và của sự
phát triển tâm lý và thể lực của trẻ em_`aQ
YVOA3$)3LO#$]Quản lý giáo dục trong
nhà trường là những tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức và hướng
tới đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để thực hiện quá trình dạy
học và giáo dục ở các trường họcQ
+*/*?*=>7
dS1yfZB=oof]^Quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt động
của chức năng quản lý chung, xác định chính sách chất lượng, mục đích và
trách nhiệm, thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất
17
y
lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong
khuôn khổ hệ thống chất lượng_Q
"$%$7D$<3n]
=)'2)k:
=1$<3nMK4
=1$<3nA
=1$<3nO)2H
=N2)3*+,..%
&AF M*$/THD H#$)G
$MNJ5NA#$%Q
KK4!4LO5!LAF
5)AFTDTJ
5!+N,l2)iNWtổ chứcX+w.T<3$
J$6HK2MKK3)K3Q
+ #$2/6#$%i
.A!KlFI+.b$FrO0!$b
#$HI!5$LQ+V$<3
2O+3I2)235
+2$#$)G+;$I Q2)2O)22.*..
.r.+x )4)P) ;d;gANA
$b6)2]$bJ$H$b#$)G!H$bJ$)2Q
KK4!4LO5!HLAF
5)AFTDTJ
5OP<3$J$Q1LOHK
Lu2!)2+.bO0EH-.cQ)+K<'
ƒnguyên tắc không lỗiƒW(2+ooCXHƒlàm đúng ngay từ đầu và làm đúng ở
mọi thời điểmƒQ
18
o
!KK,AFKHA
F<+wh)2;.5dV3$$bQ
3$$b+n.;5.dVT)AF
KQ
YV.73$)3H80u2]^Quản lý chất lượng
giáo dục về thực chất là quá trình định hướng và kiểm soát chất lượng quá
trình giáo dục, với những tác động liên tục nhằm duy trì và nâng cao chất
lượng hoạt động của toàn hệ thống giáo dục quốc dân và từng nhà trường_
+*/*3*=>7@A;B
):'4AF;P4,L5#$)G H
!Q1):455IKAD2;P4HNAT
eO5!OA;P44L7D2;P
4LHi! 3$;P4LI)2L7
$<4+NO5!<4F$d#$2AD2;P4Q
d-!U&!]^Quản lý nhà trường (quản lý giáo dục
nói chung) là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách
nhiệm của mình đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến
tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với thế hệ trẻ và đối với từng
học sinh_`oaQ
"$%):'K2M#$%#$2AV2):@;P
4#$%)):Wquản lý bên trong hệ thốngXQ
"$%K3)):M]"$%+.!TL#$
%#$)G6$OA?HH7NHQQQ
)L#$)G !4AFMvF]
=U  j
=14$ j
=-*.. j
19
U1]1)‚HUt$H):J
-]c?$'Hc?)$'


):
$'
):
&(
):
&-
&]2€H!'
):
!<6
):
&1
BZ
=J<j
=&'+j
=*+,?.*AH5K!<'Q
U4):NAA LA$#$:
FHIKA#$2AV2F@2$HAF
F?H3O5Iw@2$2!O5#$$FHL
!4#$%D2:#$%):Q
.&($4K?')$'H.'F6K?&.
&-)AF #$F7Q):&(LY@.v5@.oH
)‚dK@@.v&($/H):&(n6@2K
7;PH.:H)I3;PH)$7eD22.*H
$+N#$%)N5.D2.kH+NP!D2.$|H
#$<6;PH))AF #$F7+*M+2$]
Hình 1.2: Sơ đồ vị trí của trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân
„Q&A$),)::$)A26#$%
):&(H8.AA$),L4+F.LA$),Q&A$
),H.LA$),.k6…c1$<AK/AQ
20
B
&A$),D),Lb#$<626$<30
)):H$)A)@*#$2#$%.)36
!4D2):H)@.$|H#$<62.*6
.) ,2.*Q&A$),2<I):2
5.@/THN;P4H.F.;7<N0):
 !HNA 3$ D22.*Q
/T4+SA12)):HP!):H
KNA3h:FHD)* D2Q
0 H1(&MUH41-&MUH&4
M):HQQQ!4)O$0O/):HL..Jr
):NA 3$$<3% Q
"$%):&(.! 3$V<3$J$64
$H.*.. &(#$<)$? BZZ[]
^Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển
những kết quả của giáo dục tiểu học; có những học vấn phổ thông ở trình độ
cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học
trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động_ `aQ
^Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã
học ở tiểu học, đảm bảo học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về
tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học
tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết tối thiểu về kỹ
thuật và hướng nghiệp_ `aQ
^Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học,
môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn
luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem
lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh_ `aQ
21
BB
"$%):HA$),NATe#$%]
Kế hoạch hoá:6)2 3$.)):H;7<NO5
!NAi! 3$Q
Tổ chức:N2@tH#$<D2.)3HA$),;7<
N*$K4<H#$<F#$2AH+n.;5.3i.$<
F2eNH$5D23)K4<Q97<N#$2
A):.$<+T!/.Nj;7<N
#$<4K4H#$2NAH!+NMK4HM$?Q
Chỉ đạo: 6$ONAO5!H6$hF4HK34
@@H;$3?.)$$MNNAO5
!j0$F?.+.!N H.F.E
ND2AFQ"$)Gh!#$)G+x .%KA
..HO5 $<5. Q
Kiểm tra:9d;gANA*)GHO5! H
.r.D2#$<5#$%H8.A6$h)#$%H
eI+2+LHM:O$<5OH433N
A)3*+,+NNA6$h3$$b
:O5#$NAQ
"$%):'#$%**+,)N5./T#$)G
!<'QU'D)*H:FD2H5HO5!.
) D2c4L),AN2<O0,):
'H0#$2.#$% 2.*Q"$%):&(
O@#$%D2.kH(,K,A.
D2#$%):'2*HG~*Q
1.3. Kiểm định chất lượng giáo dục
+*)*+*'6CDE,6"
22
BC
K@$FrD20#$%H7<
!4/+.bI$MND24/
T2<6$OAD24#$)G!4Q
4AF/T..
!Wđầu raX6$OAK!d$b
N#$<H!4iK +w!
3$$bH3$6)2)+2+L)#$)G Q&!
4D<5$D2i0?*+, P!
$bN#$<Q
!4 i;T
4! 3$H*)GH4$ D2):HL..J
72 Q7<KA..#$%@F
@):):$bL2!#$F2Q
+*)*/*',6"@A;B
d"$<6#$<)G$O{O*+,
 ./0. F@ ):]&H&(H&-H):./
0L6$.'H)$7O>$?/.=@A.Wgọi
chung là cơ sở giáo dục phổ thôngX$4!G0?.H )A
F #$F7]^Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông là
hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo
dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành_`CaQ
1?<HO*+, ./0i;
T4.T 3$ )Y2!D2*+, 
./0@ 3$72 j0K0O2
@*#$2#$%@;P46N)! j
23
Bf
*#$2Te0?*+, ./0!
3$$b Q
3$$b):&(K2Opd0
+FB}BZZo}=c<B}[}BZZoD2c4),c4HM]
3$$b]5.)D2):)$'*+,
3$$bB]/T#$%):
3$$bC]K4#$%H3H73'+
3$$bf]NA*)G !4 
3$$b[]*+,?
3$$bv]"$2A):H2G;P4
3$$b\]5#$)p$<A'?.D2'+
3$$b ):&(<3$J$
6$OA):..T0?!3$$b
 QUE3$$bK2M3$
 Q
3$ ):&(<3$J$6$
OA):J!,4$ D2E3$$bQUE
3$LZCh+F Q
h+F ):&(<3$J$6$
OA):J!,4$ D2E3$Q
G3$;!Oh+FD23$
6$!jh+F!O!<3$J$D2h+FQ
3$$b):&(*+,):
NANq*+,*#$2O
):Q
"$<)GO*+, ./0Wnhà trườngX
MK@]
QND2):Q
24
B[
BQeO%D2):Q
CQ!Wnếu cóX):Q
fQ0?):!3$$b .<
T?Q
5#$OD2):0KF)4)P
;P4dmH+H):..$3 O0
Y72D2GQ
1.4. Tự đánh giá trong quản lý chất lượng giáo dục
+*<*+*FG#H#
NO7$J$3)#$<)GH#$)G
):N;d;gH3T$)3*+,3$$b
c4K2K6G)!HA$#$!
4 H3T$O2'H7NH*+,?q
63#$2OHYL56$h$MN#$)G
NAi.T3$$bQU NN
;d;gHNO)2Hh)2!H<5$D2Y3$H;7<N
O5!5KA..NA.T3$
$b c4K2iO0Y
5H72 eO%Q
NANDHN$)AD2):
)K4!4 dTeHA 2H#$
)G3 NAdO5!H6$0+TH:
2HL+N22D2*H7)):Hkl
O#$2H)$NH0O2QH?HO5$?2)2
)#$)GN.N2)30HT H)m
)HK4?<Q
+*<*/*IJ
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×