Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa

Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ sau gần hai mươi
năm đổi mới, từ chế độ tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường
phát triển theo định hướng XHCN. Để có được chỗ đứng trên thị trường đòi hỏi
mỗi doanh nghiệp phải có một cơ chế quản lý phù hợp.
Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ
chức quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các
hoạt động kế toán tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán có ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý của một doanh nghiệp.Nâng
cao tính hữu ích của thông tin kế toán không chỉ là là trách nhiệm của nhân viên
kế toán mà cũng là mối quan tâm thường xuyên của nhà quản lý doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp thương mại thực hiện chức năng chủ yếu là lưu thông
hàng hoá, chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Quá trình kinh
doanh thương mại chính là quá trình “mua hàng - dự trữ - bán hàng” Một doanh
nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải kinh doanh có lãi và bán hàng là chức
năng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu doanh thu, thị phần và lợi nhuận .Có
thể nói quá trình bán hàng quyết định trực tiếp đến sự sống còn của doanh
nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó ,qua quá trình thực tập tại
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa cùng với những lý luận học trong

trường em có lựa chọn đề tài:
“Hoàn thiện Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa”
Nội dung của chuyên đề này được nghiên cứu dựa vào những lý luận mà
em đó được học ở trường kết hợp với thực tế công tác kế toán tại Công Ty Cổ
Phần Phát Triển Đại Nghĩa từ đó thấy được những ưu nhược điểm để đưa ra
những biện pháp khắc phục để hoàn thiện kế toán bán hàng.
Bố cục của chuyên đề này gồm 3 chương:
1
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Chương 1: Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
Chương 3: Nhận xét và giải pháp về công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
2
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Công ty: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh- Hà Nội
Hà nội, ngày….tháng…. năm 2014
Giám đốc
3
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Tên sinh viên:Nguyễn Hạnh Phương
Lớp : D7LT – KT89Giảng viên
4
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
Tên sinh viên : Nguyễn Hạnh Phương
Lớp : D7LT – KT89
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Giảng Viên
5
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
DANH MỤC SƠ ĐỒ:
Hình 1.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Hình 1.2 Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán
Hình 2.1 Sơ đồ sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung
DANH MỤC BẢNG BIỂU:
Bảng 1.1 Tình hình kinh doanh năm 2012,2013 của công ty
Bảng 2.1 Sổ chi tiết thanh toán với người mua
Bảng 2.2 Sổ chi tiết TK 641, TK 642
Bảng 2.3 Mẫu sổ nhật ký chung
Bảng 2.4 Mẫu sổ cái
Bảng 2.5 Hóa đơn VAT mua hàng
Bảng 2.6 Phiếu nhập kho
Bảng 2.7 Phiếu xuất kho
Bảng 2.8 Sổ cái TK 632
Bảng 2.9 Hóa đơn GTGT bán ra 1
Bảng 2.10 Hóa đơn GTGT bán ra 2
Bảng 2.11 Sổ chi tiết hàng hóa
Bảng 2.12 Sổ chi tiết thanh toán với người mua
Bảng 2.13 Trích sổNhật ký chung
Bảng 2.14 Sổ cái TK 131
Bảng 2.15. Bảng tổng hợp Doanh thu
Bảng 2.16 Sổ cái Tk 511
Bảng 2.17 Hóa đơn VAT bao bì
Bảng 2.18 Sổ chi tiết TK 641
Bảng 2.19 Sổ Cái TK 641
Bảng 2.20 Sổ chi tiết Tk 642
Bảng 2.21 Sổ Cái TK 642
Bảng 2.22 Sổ cái TK 521
6
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Bảng 2.23 Sổ cái TK 911
Bảng 2.24 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2013
7
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI NGH ĨA
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Phát Triển
Đại Nghĩa
1.1.1 . Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty
- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
- Giám đốc : Nguyễn Ngọc Sơn
- Vốn điều lệ: 950.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- Trụ sở chính: Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh- Hà Nội
- MST: 0105029623
- Số TK: 03001010622445
Tại ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội
- Điện thoại:(04)6276 7339
- Fax: (04).6276 7338
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Phát Triển
Đại Nghĩa
- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa được thành lập từ năm 2009
Trong qúa trình phát triển Công ty, cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ
công nhân viên tại công ty đã đạt được nhiều thành tựu và ngày càng lớn mạnh.
- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa không ngừng xây dựng hệ thống
phân phối và sản phẩm. Với định hướng phát triển đúng nhờ làm ăn uy tín, bài
bản, sản phẩm của công ty đến nay đó được phân phối khá rộng. Phương châm
hoạt động của công ty là phải làm ra sản phẩm thật tốt, có chất lượng cao, được
kiểm nghiệm bằng khoa học và qua thực tế thì mới thuyết phục được người tiêu
8
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
dùng. Để đạt được mục đích này, công ty đó nỗ lực không ngừng để đảm bảo
cùng một lúc 3 vấn đề cốt lõi, đó là chất lượng – giá cả – phong cách phục vụ.
Có thể khẳng định rằng, với đà phát triển như hiện nay công ty sẽ ngày càng lớn
mạnh tạo vị thế của mình trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố hơn khác
nữa.
Thành tựu đạt được trong mấy năm như sau:
STT Tài tài 2012 2013
1 I. Tài sản 6.334.148.890 12.766.154.387
2 Tài sản lưu động 6.158.127.747 11.405.885.965
3 Tài sản cố định 176.057.143 1.360.268.442
4 II. Vốn chủ sở hữu 1.753.536.704 5.509.549.318
5 III. Vốn vay thương mại
và vốn chiếm dụng
4.580.648.186 7.256.605.069
6 Doanh thu 17.230.145.731 26.367.160.397
7 Lợi nhuận trước thuế 1.056.782.272 1.904.294.918
8 Lợi nhuận sau thuế 792.586.704 1.371.092.341
Bảng 1.1: Tình hình kinh doanh năm 2012,2013 của Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Đại Nghĩa
Hiện nay Công Ty có 18 cán bộ công nhân viên, trong đó hầu hết đó qua các
trường đào tạo về chuyên môn, với đà phát triển này thì Công Ty sẽ tiếp tục
9
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
tuyển dụng thêm lao đông có trình độ để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng
được yêu cầu và nhiệm vụ của Công Ty trong điều kiện hiện nay.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
1.2.1 . Chức năng nhiệm vụ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa là một công ty có tư cách pháp nhân
hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp
luật bảo vệ. Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau:
- Xây dựng, tổ chức và thực hiện đúng các mục tiêu kế hoạch , sản xuất kinh
doanh theo đúng ngành nghề đó đăng ký, đúng mục đích thành lập của công ty
- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực
hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các
bạn hàng
- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định và đảm bảo có lời
- Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm
quyền theo quy định của Pháp luật
- Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người lao
động, vệ sinh và an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát
triển bền vững, thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp dụng
cũng như những quy định có liên quan tới hoạt động của công ty.
1.2.2. Quyền hạn của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
Để tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Phát Triển
Đại Nghĩa:
- Được chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện những hợp đồng sản xuất kinh
doanh. Giám đốc công ty là người đại diện cho công ty về quyền lợi, nghĩa vụ
sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành
- Tham gia các hoạt động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh như quảng
cáo, triển lãm sản phẩm, mở các đại lý bán hàng
10
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
- Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư
cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại ngân hàng
1.3. Cơ cấu tổ chức kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
- Sản phẩm chính: Hạt nhựa nguyên sinh và mặt hàng nhựa gia dụng
- Năng lực sản xuất: Tất cả các sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại
Nghĩa luôn kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi xuất bán. Mục tiêu
chính của công ty là đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu vì vậy công ty
phát triển không ngừng lớn mạnh
Cấu trúckinh doanh của công ty theo hình kim tự tháp, trong dạng tổ chức này
Ban giám đốc và những chuyên viên quản lý cấp cao đặt ra những mục tiêu và
chiến lược cho toàn công ty. Cấp thừa hành kế tiếp sẽ lần lượt căn cứ vào
những mục tiêu đó được cấp trên đề ra như đã nêu trên, đưa ra những mục tiêu
ở cấp độ thừa hành của mình. Vì vậy, những mục tiêu và chiến lược tổng thể
sẽ là căn cứ để những cấp thừa hành thấp hơn đặt ra mục tiêu và xây dựng chiến
lược ở cấp của họ. Việc tuân thủ và thực hiện đúng những mục tiêu chiến lược
do cấp trên đề ra trong việc xây dựng chiến lược và đặt ra mục tiêu của các cấp
tiếp theo sẽ bảo đảm rằng những chiến lược kinh doanh và tiếp thị của từng
cấp thừa hành sẽ củng cố hơn nữa chiến lược tổng thể chứ không phải gây cản
trở cho nó.
Do vậy, mục tiêu và chiến lược tổng thể cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu
của lực lượng bán hàng của công ty và thậm chí đến từng hành vi hàng ngày
của giám đốc quản lý bán hàng cũng như người đại diện bán hàng.
Công ty luôn luôn đề ra mục tiêu là làm sao với số khách hàng hiện có mà công
ty vẫn gia tăng được doanh số, đồng thời mở rộng mạng lưới trung gian đại lý
hơn nữa.Về mặt giá cả, kế hoạch chiêu thị và giữ vững mức tăng trưởng doanh
số.
Trong giai đoạn các sản phẩm mới của Công ty đòi hỏi nhiều nỗ lực
hơn từ phía bán hàng, dịch vụ bán hàng ở những trình độ cao, ngoài ra cũng cần
11
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
nhiều hoạt động yểm trợ, quảng cáo đặc biệt khác. Một môi trường phát triển
nhanh nhạy thường đòi hỏi nhân viên bán hàng phải có được thông tin, am hiểu
thị trường, tình hình cạnh tranh càng đầy đủ càng tốt.Vì vậy đội ngũ bán hàng
của công ty nói riêng và công nhân viên trong công ty nói chung luôn được đào
tạo chuyên sâu nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đem lại lợi nhuận cao cho
công ty.
1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại
Nghĩa
1.4.1 . Cơ cấu tổ chức quản lý
Ban Giám đốc: Giám đốc điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan
đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người
giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được
phân công, chủ động giải quyết những công việc đó được Giám đốc uỷ quyền và
phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Các phòng ban nghiệp vụ:. Công ty hiện có 6 phòng nghiệp vụ với chức
năng được quy định như sau:
- Phòng Tổ chức - Hành chính: Có chức năng xây dựng phương án kiện
toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành
chính quản trị.
- Phòng Kinh doanh: Có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phương
hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường để đạt hiệu quả cao
nhất cho công ty .
- Phòng Kế toán - Tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng
và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức
công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý
tài chính của Nhà nước.
- Phòng Kỹ thuật Công nghệ đầu tư: Có chức năng hoạch định chiến lược
phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cấp
hoặc thay thế máy móc thiết bị hiện đại có tính kinh tế cao, tham gia giám sát
các hoạt động đầu tư và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
12
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
- Phòng Xuất nhập khẩu: Làm công thủ tục về thanh toán XNK, thủ tục hải
quan
- Phòng Kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch vật tư, theo dõi các kho hàng, làm
các thủ tục xuất hàng, vận chuyển hàng hóa, quản lý các kho hàng của Công ty
- Phòng quản lý chất lượng
- Văn phòng công ty
13
Nguyễn Hạnh Phương - Lớp D7LT – KT89
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Hình 1.1 sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Nguyễn Hạnh Phương- D7LT- KT89 14 Chuyên đề tốt nghiệp
PHÓ
GIÁM
ĐỐC
GIÁM
ĐỐC
VĂN
PHÒNG
CÔNG TY
PHÒNG
QUẢN LÝ
CHẤT
LƯỢNG
SP
PHÒNG
KẾ
HOẠCH
VẬT TƯ
PHÒNG
XUẤT
NHẬP
KHẨU
PHÒNG
KẾ TOÁN
TÀI
CHÍNH
PHÒNG
KINH
DOANH
PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH
CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
Kế toán lương, các khoản trích theo lương, BHXH
Kế toán NVL, CCDC, hàng hóa chi phí sản xuất, giá thành SP
Kế toán thanh toán và theo dõi công nợ
Kế toán vật tư, duyệt lương và theo dõi các đại lý
Thủ quỹ
PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
1.5. Tổ chức công tác kế toán.
1.5.1. .Tổ chức bộ máy kế toán
Nguyễn Hạnh Phương- D7LT- KT89 15 Chuyên đề tốt nghiệp
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Sơ đồ 1.2
- Trưởng phòng Kế Toán: là một Kế toán tổng hợp, có mối liên hệ trực
tuyến với các Kế toán viên thành phần, có năng lực điều hành và tổ chức. Kế
toán trưởng liên hệ chặt chẽ với Phó Giám đốc Kinh doanh, tham mưu cho Ban
Giám đốc về các chính sách Tài chính - Kế toán của Công ty, ký duyệt các tài
liệu kế toán, phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện chủ trương về chuyên
môn, đồng thời yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong bộ máy quản lý ở đơn
vị cùng phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn có liên quan tới các bộ
phận chức năng.
- Có trách nhiệm giúp Giám đốc giám sát tài chính tại đơn vị, chịu trách
nhiệm trước Giám đốc về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền
hạn được giao.
- Phó Phòng Kế Toán: là nhân viên kế toán tài sản cố định liên doanh đầu
tư, kế toán dịch vụ , dịch vụ vận tải, công nợ phải thu, thuế và các khoản phải
nộp nhà nước. Chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ tình hình tăng giảm của tài
sản trong công ty, đồng thời tính và trích khấu hao cho tài sản cố định. Hạch
toán số lượng, sổ sách số tiền và tình hình vay trả trong đầu tư.
- Kế toán tiền lương và BHXH: tính toán và hạch toán tiền lương, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp các khoản
khẫu trừ vào lương, các khoản thu nhập, trợ cấp cho cán bộ, công nhân viên
trong công ty.
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm: có nhiệm vụ tổng hợp tài liệu từ các phần hành kế toán khác
nhau để theo dõi trên các bảng tính, bảng phân bổ làm cơ sở cho việc tính chi
phí và giá thành sản phẩm
- Kế toán thanh toán: chịu trách nhiệm trong việc thanh toán và tình hình
thanh toán với tất cả khách hàng cộng thêm cả phần công nợ phải trả. Sau khi
16
Nguyễn Hạnh Phương
16
16
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ gốc, kế toán thanh toán viết phiếu
thu chi (đối với tiền mặt), séc, uỷ nhiệm chi….(đối với tiền gửi ngân hàng) hàng
tháng lập bảng kê tổng hợp séc và sổ chi tiết đối chiếu với sổ sách thủ quỹ, sổ
phụ ngân hàng, lập kế hoạch tiền mặt gửi lên cho ngân hàng có quan hệ giao
dịch. Quản lý các tài khoản 111, 112 và các tài khoản chi tiết của nó. Đồng thời
theo dõi các khoản cụng nợ phải thu, phải trả trong Công ty và giữa công ty với
khách hàng… phụ trách tài khoản 131, 136, 141, 331, 333, 336.
- Kế toán vật tư, hàng hóa, duyệt lương và theo dõi các đại lý: Làm nhiệm
vụ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp ghi thẻ
song song. Cuối tháng, tổng hợp các số liệu lập bảng kê theo dõi nhập xuất tồn
và nộp báo cáo cho bộ phận kế toán tính giá thành. Phụ trách tài khoản 152,
153,156. Khi có yêu cầu bộ phận kế toán nguyên vật liệu và các bộ phận chắc
năng khác tiến hành kiểm kê lại kho vật tư, đối chiếu với sổ kế toán. Nếu có
thiếu hụt sẽ tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý ghi trong biên bản kiểm kê.
- Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt của công ty, hằng ngày căn cứ vào phiếu
thu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu chi. Sau đó
tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán có liên quan.
1.5.2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo.
- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy
- Hình thức sổ sách kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định của công ty bao gồm tài
sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định được theo
nguyên giá và khấu hao luỹ kế.
- Phương pháp áp dụng thuế: Phương pháp khấu trừ
- Hệ thống báo cáo
17
Nguyễn Hạnh Phương
17
17
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
+ Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo luân chuyển Tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
18
Nguyễn Hạnh Phương
18
18
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI
NGHĨA
2.1 Quy trình hạch toán công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Nghĩa
2.1.1 Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng của Công Ty Cổ
Phần Phát Triển Đại Nghĩa
Chứng từ kế toán sử dụng trong công ty áp dụng theo quy định của Bộ
Tài chính Công ty không sử dụng mẫu hóa đơn chứng từ riêng và có những
nghiệp vụ kinh tế đặc thù. Trình tự luân chuyển chứng từ tại Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Đại Nghĩa theo quy định chung bao gồm 4 khâu:
- Lập chứng từ theo các yếu tố của chứng từ (hoặc tiếp nhận chứng từ từ bên
ngoài): tuỳ theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ mà sử dụng chứng từ thích hợp.
- Kiểm tra Chứng từ: khi nhận chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp
pháp và hợp lý của Chứng từ.
- Sử dụng chứng từ cho nghiệp vụ và ghi sổ kế toán.
- Lưu trữ chứng từ và huỷ chứng từ: Chứng từ là căn cứ pháp lý để ghi sổ
đồng thời là tài liệu lịch sử của doanh nghiệp. Vì vậy sau khi ghi sổ và kết thúc
kỳ hạch toán chứng từ được chuyển vào lưu trữ, bảo đảm an toàn, khi hết hạn
lưu trữ Chứng từ được đem huỷ.
2.1.2 Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán tại Công Ty Cổ Phần Phát
Triển Đại Nghĩa
Hệ thống Tài khoản kế toán cấp 1 được áp dụng thống nhất theo Quyết định
15/2006/QĐ-BTC gồm 10 loại trong đó:
TK loại 1, 2 là TK phản ánh Tài sản
TK loại 3, 4 là TK phản ánh Nguồn vốn.
TK loại 5 và loại 7 mang kết cấu TK phản ánh Nguồn vốn.
TK loại 6 và loại 8 là TK mang kết cấu TK phản ánh Tài sản.
19
Nguyễn Hạnh Phương
19
19
Chứng từ gốc
Sổ Nhật ký đặc biệt
Sổ nhật ký chung
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ cái
BCTC
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
TK loại 9 có duy nhất TK 911 là TK xác định kết quả kinh doanh và cuối cùng
là TK loại 0 là nhóm TK ngoài Bảng cân đối kế toán.
Hệ thống TK cấp 2 được thiết kế phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của
Công ty, trên cơ sở TK cấp 1 và các chỉ tiêu quản lý mục đích để quản lý và
hạch toán cho thuận tiện.
Hệ thống TK cấp 3 của Công ty được thiết kế rất linh hoạt, đó là do đặc điểm
hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty, các nghiệp vụ nhập - xuất là rất
thường xuyên chính vì vậy hệ thống TK cấp 3 ra đời trên cơ sở TK cấp 2 rồi
thêm vào sau đó một số của lô hàng, chẳng hạn 15403070, 15403071, Đây là
một sự sáng tạo rất linh hoạt, trong những trường hợp cần kiểm tra đối chiếu thì
rất dễ dàng chỉ cần đánh ra số mã hàng là máy sẽ xác định cho ta những thông
tin cần thiết.
2.1.3 Hình thức kế toán áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại
Nghĩa
Công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung
Ghi chú:
20
Nguyễn Hạnh Phương
20
20
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Ghi hàng ngày :
Ghi cuối tháng, (định kỳ)
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:
Hình 2.1
21
Nguyễn Hạnh Phương
21
21
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Bảng 2.1.
Công ty sử dụng một số mẫu sổ theo quy định:
Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài
chính)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA
Tài khoản:131…
Đối tượng:…
Loại tiền: VNĐ

Ngày
thỏng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Tài
khoả
n đối
ứng
Thời hạn
được chiết
khấu
Số phỏt sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày
tháng
Nợ Cỳ Nợ Cỳ
A B C D E 1 2 3 4 5
- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ


- Cộng số phát sinh x x x x
- Số dư cuối kỳ x x x x
- Sổ này có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang
……
22
Nguyễn Hạnh Phương
Đơn vị : Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mai Hiên- Xã
Mai Lâm- Huyện Đông Anh-
Hà Nội
22
22
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
- Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Bảng 2.2
23
Nguyễn Hạnh Phương
23
23
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
SỔ CHI TIẾT
TK 641 ,642
Tháng… năm …
Ngày tháng năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) ( Ký, Họ tên)
24
Nguyễn Hạnh Phương
Đơn vị :. Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mai Hiên- Xã
Mai Lâm- Huyện Đông Anh-
Hà Nội
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ
Phát sinh
Số Ngày Nợ Có
Cộng
24
24
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Bảng 2.3
Mẫu số: S03a-DN
(Ban hành theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC)
SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Năm :
Đơn vị tính: đồng
Ngày
tháng
ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Đó
ghi
Sổ
Cỏi
STT
dũng
Số
hiệu
TK
đối
ứng
Số phát sinh
Số
hiệu
Ngày
tháng
Nợ Có
A B C D E G H 1 2

Số trang trước chuyển
sang

Số chuyển sang trang
sau x x x
- Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang
số:
- Ngày mở sổ:
Ngày tháng năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
25
Nguyễn Hạnh Phương
Đơn vị :. Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mai Hiên- Xã
Mai Lâm- Huyện Đông Anh-
Hà Nội
25
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×