Tải bản đầy đủ

Đề cương môn học quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD- ĐT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ
QUẢN LÝ NGÀNH GD - ĐT

Hà Nội, 2010
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Khoá đào tạo: Cử nhân Sư phạm
Tên môn học: Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD-ĐT
Mã môn học:
Số tín chỉ: 02
Số giờ tín chỉ:
Lý thuyết: 20
Thực hành: 07
Tự học: 03
Học kỳ: 7

Môn học: Bắt buộc

1. Thông tin về giảng viên
1.1 Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng
Chức danh, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Quản lý giáo dục
Địa chỉ liên hệ: P 306 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0942203568
E-mail: dohangdhgd@vnu.edu.vn, dohangphuong@gmail.com
1.2 Họ và tên:
Chức danh, học vị:
Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
E-mail:
2
2. Các môn học tiên quyết: Tổ chức trường lớp
Thực hành sư phạm
Giáo dục học đại cương,
Lí luận dạy học
3. Các môn học kế tiếp: Thực tập sư phạm
4. Mục tiêu môn học
4.1 Mục tiêu chung
4.1.1. Kiến thức:
1. Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt Nam, những
nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện nay.
2. Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính nhà nước,
quản lý nhà nước về giáo dục.
3. Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành chính nhà nước, công
cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước.
4. Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà
nước.
5. Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến công chức, công
vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán bộ, công chức 2008.
6. Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước
Tổng hợp được tinh hình giáo dục hiện nay của Việt Nam – những nguyên nhan
của thành tựu và hạn chế của giáo dục; mục tiêu và giải pháp ơhát triển giáo dục.
7. Hiểu và nắm chắc luật giáo dục, Điều lệ trường trung học.
4.1.2. Mục tiêu kỹ năng:
1. Kỹ năng tư duy bậc cao


- Vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện các quy định trong giáo dục
học sinh
- Nhận diện và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công tác quản lý hành
chính trong nhà trường.
- Từ nội dung môn học dần hình thành giá trị hành vi (tuân thủ nội quy quy định,
tôn trọng quy chế, có khả năng thương thuyết, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có
đạo đức nghề nghiệp).
2. Kỹ năng nghề nghiệp
- Làm việc theo nhóm
- Quản lý, hướng đạo giáo dục cá nhân và tập thể học sinh tuân theo pháp luật, quy
chế, quy định của nhà nước
- Xây dựng kế hoạch, làm việc cẩn thận, chính xác theo quy định của ngành.
3
4.2 Mục tiêu ý thức và thái độ
- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với sự nghiệp cải
cách nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đào tạo.
- Ý thức trách nhiệm với sự giá trị hành vi của mình
- Hình thành ý thức thường xuên rèn luyện và trau dồi kiến thức và đạo đức cho
bản thân.
5. Mục tiêu chi tiết môn học
Nội dung 1: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nước và
công vụ, công chức
Bậc Mã Nội dung
1 IA1 Trình bày được các nguồn gốc của nhà nước, bản chất nhà nước, chức
năng của nhà nước; nhà nước XHCN Việt Nam, những vấn đề về hệ thống
chính trị Việt Nam,.
IA2 Trình bày được những vấn đề về quản lý hành chính nhà nước tính chất
của quản lý hành chính nhà nước
IA3 Trình bày được các nội dung, quy trình hoạt động quản lý hành chính nhà
nước; khái niệm công vụ, công chức, viên chức.
2 IB1 Giải thích được mối tương quan giữa hiệu lực, hiệu quả quản lý hành
chính nhà nước.
IB2 Phân tích được tầm quan trọng quản lý hành chính đối với đối với sự phát
triển của ngành giáo dục Việt Nam.
Tàm quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc xây
dựng và bảo vệ tổ quốc.
3 IC1 Phân tích sự cần thiết phải cải cách hành chính trong gian đoạn hiện nay.
IC2 Đánh giá được tính hiệu quả của công cuộc cải cách hành chính nhà nước
về giáo dục.
Nội dung 2: Đường lối quan điểm về giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước
Bậc Mã Nội dung
1 IIA1 Trình bày được tình hình giáo dục Việt Nam qua những năm đổi mới –
những thành tựu và yếu kém.
IIA2 Trình bày được những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục.
IIA3 Trình bày các mục tiêu và phát triển giáo dục.
2 IIB1 Nhận xét các giải pháp phát triển giáo dục
IIB2 Đánh giá các giải pháp đổi mới quản lý giáo dục
IIB3 Đề xuất được giải pháp quản lý giáo dục trong một đơn vị trường học cụ
thể.
3 IIC1 Có khả năng phát hiện các vấn đề bất cập trong quản lý hành chính nhà
4
nước về giáo dục và đào tạo.
Nội dung 3: Luật Giáo dục
Bậc Mã Nội dung
1 IIIA1 Trình bày được quá trình thể chế hóa quản lý giáo dục trước khi có Luật
Giáo dục.
IIIA2 Nêu được sự cần thiết ban hành luật giáo dục và nguyên tắc chỉ đạo, quá
trình soạn thảo, thảo luận và thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi).
IA3 Trình bày được bố cục và nội dung cơ bản của Luật giáo dục
2 IIIB1 So sánh và chỉ ra được tính ưu việt của Luật giáo dục sửa đổi năm 2005
với luật Giáo dục 1998
IIIB2 Phân tích sâu sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của giáo viên trong việc
nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục hiện nay.
IIIB3 Phân tích được thực trạng và phương hướng đổi mới các biện pháp thực
hiện quản lý nhà nước về GD&ĐT.
3 IIIC1 Đánh giá được tác động của Luật Giáo dục đối với quá trình cải cách
giáo dục.
Nội dung 4: Quản lý Nhà nước về Giáo dục vả đào tạo
Bậc Mã Nội dung
1 IVA1 Trình bày được khái niệm quản lý nhà nước về GD&ĐT; những yếu tố cơ
bản trong quản lý nhà nước về GD&ĐT.
IVA2 Nêu được những nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về GD&ĐT.
IVA3 Nêu được các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT và nhiệm vụ của nó.
IVA4 Nêu được những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về GD&ĐT.
2 IVB1 Phân tích được vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý hành chính nhà
nước về GD&ĐT.
IVB2 Đưa ra và phân tích được nội dung chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động
trực tiếp đến việc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay của giáo dục.
3 IVC1 Phân tích những yếu kém và nguyên nhân của nó trong quản lý hành chính
nhà nước về GD&ĐT qua các ví dụ thực tiễn.
IVC2 Có khả năng lí giải những nguyên nhân của những tồn tại trong cơ chế quản
lý hành chính nhà nước về GD&ĐT hiện nay.
Nội dung 5: Điều lệ nhà trường và những quy định đối với giáo viên
Bậc Mã Nội dung
1 VA1 Trình bày được cấu trúc, Vai trò của điều lệ nhà trường
VA2 Khái quát được các nhiệm và quyền hạn của trường trung học
VA3 Trình bày được nhiệm vụ của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, những
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×