Tải bản đầy đủ

Tin học và công nghệ

Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
1


H
H


ọp trực tuyến từ Trung ương ñến ñịa phương ngay từ năm 2012
Theo Dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng phê duyệt ðề án Tổ chức họp trực
tuyến từ Trung ương ñến cấp xã, phường do Bộ TT&TT soạn thảo, ðề án này sẽ
ñược thực hiện theo 3 giai ñoạn ngay từ năm 2012.
Cụ thể, trong giai ñoạn 1 (2012 - 2013),
sẽ củng cố hệ thống hội nghị truyền hình ñang
phục vụ Chính phủ kết hợp với các thiết bị hội
nghị truyền hình của Mạng thông tin chuyên
dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống
thiên tai ñể tổ chức họp trực tuyến ñến 63
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và mở
rộng phạm vi họp trực tuyến (có tính chất lưu
ñộng, sử dụng thiết bị dự phòng, ñường truyền
sẵn có hoặc thiết lập tạm thời) từ Trung ương
tới một số quận/huyện, xã/phường trọng ñiểm.
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
2
Giai ñoạn 2 (2013 - 2015), sẽ kết hợp các hệ thống, trang thiết bị hội nghị
truyền hình ñã triển khai trên diện rộng, gồm Hệ thống hội nghị truyền hình phục
vụ Chính phủ và hạ tầng, thiết bị ñầu cuối của Mạng thông tin chuyên dùng phục
vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai và các hệ thống hội nghị truyền hình
tại ñịa phương. Với những ñịa phương chưa triển khai, căn cứ vào nhu cầu và hiệu
quả ñầu tư, sẽ chủ ñộng xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh/thành phố
ñến cấp huyện trong năm 2013, ñến một số xã trọng ñiểm trong năm 2015 (hoặc
những năm tiếp theo) ñể ñáp ứng nhu cầu họp trực tuyến nội bộ của các ñịa
phương.
Giai ñoạn 3 (sau năm 2015), sẽ nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống Hội nghị
truyền hình của Chính phủ cho phép họp trực tuyến 2 chiều tới cấp huyện bằng
cách ñầu tư bổ sung các hệ thống kết nối truyền hình ña ñiểm (MCU) mới ñể hoàn
thiện hệ thống trung tâm dung lượng cao sẵn sàng kết nối các thiết bị ñầu cuối của


các ñơn vị, sử dụng ñường truyền sẵn có trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
của các cơ quan ðảng, Nhà nước, kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình nội
tỉnh hiện có vào Hệ thống Hội nghị truyền hình của Chính phủ ñể sử dụng thống
nhất, sử dụng các thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình của Mạng thông tin
chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên
phạm vi cả nước.
Bổ sung khoảng 400 bộ thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình trực tuyến 2
chiều cố ñịnh cùng với các thiết bị ñầu cuối sẵn có của các ñịa phương và của
Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai ñể
trang bị cho các quận/huyện còn thiếu, ñảm bảo toàn bộ 698 quận/huyện ñều ñược
trang thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình. Trang bị thêm mỗi tỉnh 10 thiết bị ñầu
cuối hội nghị truyền hình lưu ñộng ñể dự phòng và sử dụng lưu ñộng (sử dụng
ñường truyền sẵn có hoặc thiết lập ñường truyền tam thời) khi có yêu cầu họp tới
một số xã trọng ñiểm (tổng số 630 thiết bị). Các quận, huyện, phường, xã lắp ñặt
thiết bị của hệ thống truyền hình giao thức Internet IPTV ñể truyền hình một chiều
từ Trung ương, tỉnh, huyện ñến cấp xã.
ðề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương ñến cấp xã, phường ñược Bộ
TT&TT xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tại cuộc họp
ngày 27/11/2012, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh
Hồng, bàn về việc triển khai ðề án nêu trên, các ñại biểu ñều thống nhất quan
ñiểm ðề án sẽ ñược triển khai theo phương thức cơ quan Nhà nước ñặt hàng
doanh nghiệp xây dựng hệ thống CNTT-TT hỗ trợ họp trực tuyến, và doanh
nghiệp sẽ thu hồi vốn ñầu tư và phát triển hoạt ñộng kinh doanh theo phương thức
thu phí sử dụng dịch vụ. VNPT ñang là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc triển
khai hệ thống hỗ trợ họp trực tuyến từ Trung ương ñến các xã, phường.
Nguồn:www.ictnews.vn
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
3
V
V


iệt Nam giành 2 giải thưởng CNTT ASEAN
Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia (cùng với Singapore và Malaysia)
có thành tích cao nhất tại lễ trao giải Công nghệ thông tin ASEAN 2012 (AICTA)
vừa mới diễn ra tại Phillipines.
Hai sản phẩm của Việt Nam
ñoạt giải ñều là những sản phẩm ñã
ñược ứng dụng trong nước, do Công
ty Hệ thống Thông tin FPT (Tập ñoàn
FPT) xây dựng và phát triển.
Hệ thống thông tin chính quyền
ñiện tử FPT.eGov (thuộc hạng mục
CNTT cho khối Chính phủ) ñã và
ñang góp phần giúp 22/63 tỉnh/thành
phố của Việt Nam quản lý hiệu quả
công tác quản lý hành chính (với số lượng trên 600 cơ quan nhà nước các cấp tỉnh,
thành phố, quận/huyện, xã/phường ñang ứng dụng). Sản phẩm ñoạt giải Bạc.
Còn phần mềm FPT.eHospital (hạng mục CNTT cho khối tư nhân) ñoạt giải
Vàng hiện ñang ñược ứng dụng tại hơn 50 bệnh viện lớn tại Việt Nam, góp phần
phục vụ khoảng 75.000 bệnh nhân ngoại trú và 50.000 bệnh nhân nội trú.
FPT.eHospital giúp các bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý ở tất cả các khâu, từ
quản lý chuyên môn khám chữa bệnh tới các công tác quản lý hành chính, kế toán,
nhân sự, tài chính khác.
Ông Wallace Koh Hoe Aik, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT)
Brunei, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng AICTA 2012 ñánh giá trongnăm ñầu tiên
giải thưởng ñược trao, Việt Nam là nước gây ấn tượng sâu sắc khi chỉ tham dự 2
sản phẩm nhưng ñều ñạt thành tích xuất sắc. “Tôi biết chất lượng sản phẩm ICT
của Việt Nam rất cao và tôi tin tưởng rằng kết quả cuộc thi phản ánh ñúng ñiều
ñó”
Thứ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Trần ðức Lai cho biết ñây ñều là những
giải pháp công nghệ có chất lượng ñã ñược kiểm chứng trên thị trường trong thời
gian dài, cũng như nhận ñược sự chứng thực của ñông ñảo khách hàng, người sử
dụng… Việc sản phẩm CNTT của Việt Nam ñạt thành tích cao ở một cuộc thi khu
vực cho thấy năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT và truyền thông
Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp...
Giải thưởng AICTA 2012 thu hút 73 sản phẩm tham gia 5 hạng mục: Sản
phẩm CNTT cho khối Chính phủ, sản phẩm CNTT cho khối tư nhân, các sản
phẩm có ñóng góp cho xã hội, hạng mục về nội dung số, hạng mục cho các doanh
nghiệp mới.
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
4
Các tiêu chí chung của các hạng mục có thể tóm gọn lại ở các tiêu chí: Tính
ñộc ñáo; tính hiệu quả; tính cạnh tranh; tiềm năng thị trường; ñóng góp ñối với xã
hội cũng như sự phát triển chung của ASEAN; có xuất xứ ASEAN..
Nguồn: www. chinhphu.vn
V
V


iệt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT
Ngày 21/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với
Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc tổ chức Hội nghị hợp tác công
nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam-Hàn Quốc.
ðây là một trong những hoạt ñộng của Bộ Hành chính và An ninh công
cộng Hàn Quốc trong chuyến sang thăm Việt Nam từ ngày 20-22/11/2012 nhằm
tạo cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết:
Hàn Quốc là nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam từ những năm 1950 trong xây
dựng mạng lưới viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông và ñạt ñược nhiều kết
quả trong nhiều lĩnh vực như ñào tạo nguồn nhân lực, an ninh an toàn thông tin,
chính phủ ñiện tử, công nghệ thông tin, viễn thông.
Trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực
này về: chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, xây
dựng cơ sở hạ tầng, tin học và xã hội hóa… ðặc biệt sẽ tạo ñiều kiện cho các tập
ñoàn, công ty Hàn Quốc hợp tác, chuyển giao công nghệ; khuyến khích các tổ
chức, doanh nghiệp hai bên tăng cường trao ñổi, tăng cơ hội hợp tác.
Tính ñến nay Hàn Quốc ñã có 2.800 dự án với tổng vốn ñầu tư vào Việt
Nam ñạt gần 23 tỷ USD, ñứng thứ hai về tổng vốn FDI ñầu tư vào Việt Nam.
Nguồn: www.vietnamplus.vn
1
1
0
0
0
0
%
%


văn bản trình Chính phủ phải gửi kèm văn bản ñiện tử trước
quý II/2013
ðó là nội dung chính tại Dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt lộ trình thực hiện việc trao ñổi văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của cơ quan
nhà nước giai ñoạn 2013-2015, do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT)
xây dựng.
Cũng nằm trong lộ trình này, trong năm 2013, trừ văn bản có nội dung mật,
100% các cơ quan nhà nước cấp ñơn vị trực thuộc khi gửi văn bản trình lên cơ
quan cấp trên, lãnh ñạo cơ quan cấp trên ñể giải quyết công việc ngoài bản giấy
ñều phải gửi kèm bản ñiện tử của toàn bộ hồ sơ trình.
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
5
ðến trước quý II/2013, 50% văn bản trao ñổi giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương ñể giải quyết công việc ngoài bộ hồ sơ giấy ñều phải gửi kèm văn bản ñiện
tử của toàn bộ hồ sơ văn bản.
Trong hoạt ñộng nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước, từ năm 2014 có ít nhất
55% văn bản ñược trao ñổi hoàn toàn dưới dạng ñiện tử và ñến hết năm 2015 ñạt
mức là 80%.
ðối với việc trao ñổi văn bản ñiện tử giữa các cơ quan nhà nước cấp Sở, ban,
ngành, quận, huyện trong cùng một ñịa phương với nhau và với UBND cấp tỉnh
cấp trên trực tiếp, dự thảo ñặt mục tiêu trong năm 2013, 60% văn bản trình lên
UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ñể giải quyết công việc ngoài bản giấy
ñều phải gửi kèm bản ñiện tử của toàn bộ hồ sơ trình; từng bước mở rộng áp dụng
ñối với hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND cấp quận/huyện và xã/phường.
Phấn ñấu ñến hết năm 2015, 20% văn bản, tài liệu chính thức trao ñổi giữa
các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, quận, huyện trong cùng một ñịa phương
với nhau ñược thực hiện hoàn toàn dưới dạng ñiện tử hoặc và 70% dưới dạng hỗn
hợp ñiện tử kèm bản giấy.
Ngoài ra, việc trao ñổi văn bản ñiện tử giữa cơ quan nhà nước với tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân khác, dự thảo yêu cầu cần tích cực, chủ ñộng tăng cường sử
dụng hệ thống thư ñiện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành ñể gửi, nhận văn bản,
hồ sơ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp. `
Riêng ñối với các lĩnh vực liên quan ñến thuế, hải quan, ñấu thầu, dự thảo ñặt
chỉ tiêu cụ thể ñến hết năm 2015 có 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh
nghiệp ñược nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế ñược thực hiện dưới hình
thức ñiện tử; 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan
ñiện tử; thực hiện cơ chế hải quan một cửa ñạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng
nhận trao ñổi dưới dạng ñiện tử với các cơ quan nhà nước có liên quan; mở rộng
việc thí ñiểm hình thức mua sắm chính phủ tập trung trên hệ thống mạng ñấu thầu
quốc gia.
Việc trao ñổi văn bản ñiện tử ñược thực hiện qua 4 phương thức, trao ñổi qua
hệ thống thư ñiện tử; trao ñổi qua hệ thống quản lý văn bản và ñiều hành; ñăng tải
trên trang thông tin ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử; trao ñổi qua hệ thống
thông tin chuyên ngành, hệ thống thông tin ñặc thù, như: Hệ thống thông tin quản
lý ngân sách và kho bạc, hệ thống ñấu thầu ñiện tử…
Hiện dự thảo này ñang ñược Bộ TT&TT công bố lấy ý kiến nhân dân.
Nguồn: www. chinhphu.vn

Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
6
N
N


hà nước ñã chi hơn 1.200 tỉ ñồng mua sản phẩm CNTT
Trong số 1.200 tỷ ñồng mua sản phẩm CNTT, thì kinh phí mua sản phẩm
phần mềm là 351 tỉ ñồng và kinh phí mua phần cứng là 951 tỉ ñồng.
Con số trên ñược bà Tô Thị Thu Hương, Vụ phó Vụ CNTT cung cấp trong
bài tham luận về Tổng quan về thị trường CNTT Việt Nam – Và kế hoạch xúc tiến
thương mại, tại hội thảo phát triển thương hiệu CNTT quốc gia, ñược tổ chức tại
TP.HCM vào sáng 15/11/2012.
ðánh giá chung về thực trạng ñầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT sản xuất
trong nước, bà Hương cho biết, tính tới ngày 30/10/2012, Bộ TT&TT ñã nhận
ñược báo cáo về tình hình mua sắm sản phẩm CNTT của 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ
và 56 ñịa phương.
Nhìn chung nội dung ñầu tư chủ yếu là nâng cấp, lắp ñặt hạ tầng mạng cho
các cơ quan ñơn vị, mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng và phần mềm hệ thống,
xây dựng phần mềm nội bộ chuyên dùng…Còn lại các sản phẩm phần cứng như
máy chủ, tường lửa cứng, các thiết bị chuyển mạch, Router, Switch…ña số các cơ
quan sử dụng sản phẩm sản xuất ở nước ngoài, do các sản phẩm này vẫn chưa
ñược sản xuất tại Việt Nam.
Về tình hình mua sắm phần mềm
năm 2011, tổng chi phí ñược chi ra là
351 tỉ ñồng, trong ñó tại các Bộ ñầu tư
188 tỉ ñồng, tỉ lệ mua phần mềm trong
nước chiếm 24,2%, còn tại các ñịa
phương, ñầu tư 163 tỉ ñồng, tỉ lệ mua
phần mềm trong nước chiếm 34,3%.
Trong ñó các phần mềm phổ biến ñược
mua trong nước là phần mềm kế toán,
phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm
quản lý bệnh viện, phần mềm một cửa
ñiện tử…Các phần mềm mua từ nước ngoài là các phần mềm hệ ñiều hành
Windows Server, hệ ñiều hành cơ sở dữ liệu SQL, phần mềm an ninh…
Trong năm 2011, kinh phí mua phần cứng là 904 tỉ ñồng, trong ñó tại các
Bộ ñã chỉ ra 591 tỉ ñồng, tỉ lệ mua phần cứng trong nước chiếm 75,8%, còn tại các
ñịa phương kinh phí mua phần cứng là 313 tỉ ñồng, trong ñó tỉ lệ mua phần cứng
trong nước là 65,7%. ða phần các sản phẩm phần cứng ñược mua trong nước là
máy tính ñể bàn do các công ty trong nước sản xuất như FPT Elead, CMS,
VTB…Còn các sản phẩm phần cứng mua từ nước ngoài gồm máy chủ, máy tính
xách tay, firewall, Switch, UPS…
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
7
Theo bà Hương, việc mua sắm các sản phẩm CNTT ở các cơ quan nhà nước
có nhiều thuận lợi, khi có các chính sách ưu tiên, ñầu tư, mua sắm các sản phẩm từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước cũng
phù hợp với người Việt Nam, dễ thay thế, bảo hành…Về sản phẩm phần mềm các
doanh nghiệp trong nước cũng ñã chú trọng phát triển nhiều sản phẩm ứng dụng
rộng rãi trong các cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh ñó việc mua sắm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khi
doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu lắp ráp sản phẩm là chính, chưa ña dạng,
chịu áp lực cạnh tranh từ sản phẩm nhập ngoại. Chủ ñầu tư dự án CNTT chưa có
nhiều thông tin về hoạt ñộng sản xuất và cung cấp các dịch vụ CNTT của doanh
nghiệp trong nước. Các sản phẩm CNTT thương hiệu Việt thường yếu kém về
thương hiệu, các nhà thầu khi tham gia dự thầu thường có khuynh hướng chào
thầu bằng những sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài hơn là trong nước. Việc
quảng bá sản phẩm chưa sâu rộng, một số chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính
phủ vẫn còn thiếu và hoạt ñộng nghiên cứu R&D chưa ñược quan tâm…
Nguồn: www.ictnews.vn
R
R


út gọn thủ tục sửa ñổi nội dung Chứng thư số, Chữ ký số nước ngoài
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ñồng ý với kiến nghị của Bộ Thông tin
và Truyền thông (Bộ TT&TT) về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong sửa
ñổi các nội dung liên quan về Chứng thư số, Chữ ký số nước ngoài tại Nghị ñịnh
số 26/2007/Nð-CP ngày 15/2/2007.
Theo quy ñịnh của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục
xây dựng và ban hành Nghị ñịnh bao gồm nhiều bước như phê duyệt chương trình
xây dựng Nghị ñịnh hàng năm, lập ban soạn thảo dự thảo Nghị ñịnh, lấy ý kiến các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ñối tượng chịu sự tác ñộng
trực tiếp của văn bản, ñăng tải dự thảo trên trang thông tin ñiện tử ít nhất là 60
ngày ñể góp ý kiến trước khi ñược Bộ Tư pháp thẩm ñịnh dự thảo Nghị ñịnh và
trình Chính phủ.
Bộ TT&TT cho rằng, theo trình tự trên, việc chỉnh sửa Nghị ñịnh số
26/2007/Nð-CP sẽ phải thực hiện kéo dài sang năm 2013.
Trong khi ñó, yêu cầu cấp bách ban hành các quy ñịnh mới về Chứng thư số,
Chữ ký số nước ngoài ñể cải thiện môi trường ñầu tư và hội nhập quốc tế ñang ñặt ra.
Do vậy, Bộ TT&TT ñã ñề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc
áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc sửa ñổi Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP
về chấp nhận Chứng thư số và Chữ ký số nước ngoài.
Theo ñó, Bộ TT&TT sẽ trực tiếp tổ chức việc soạn thảo và trong quá trình
soạn thảo sẽ lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ban Cơ
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
8
yếu Chính phủ và các tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (gọi tắt là
CA) công cộng ñã ñược cấp phép.
Sở dĩ phải sửa ñổi các nội dung liên quan ñến chứng thư số, chữ ký số nước
ngoài tại Nghị ñịnh 26/2007/Nð-CP là bởi, hiện nay chứng thư số nước ngoài
ñược chấp nhận tại Việt Nam chỉ khi hệ thống các tổ chức cung cấp dịch vụ CA
nước ngoài cấp các Chứng thư số ñó ñược Chính phủ Việt Nam công nhận.
Trong khi CA nước ngoài ñể ñược công nhận tại Việt Nam lại phải ñáp ứng
ñiều kiện là quốc gia mà CA ñó ñăng ký hoạt ñộng có ký kết hoặc tham gia ñiều
ước quốc tế có quy ñịnh về việc công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài
mà Việt Nam có tham gia; ñược cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép
hoặc chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số và ñang hoạt ñộng...
Bộ TT&TT cho biết, việc tiến hành chấp nhận chứng thư số, chữ ký số nước
ngoài theo phương thức “công nhận CA” dựa trên các quy ñịnh hiện nay của
Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ít có tính khả thi trong thời ñiểm hiện nay.
Nguồn: www. chinhphu.vn
B
B
ộ Thông tin và Truyền thông: ðánh giá các chương trình về công
nghiệp CNTT
Ngày 07/11/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ñã tổ chức
Hội nghị ðánh giá kết quả thực hiện các chương trình công nghiệp công nghệ
thông tin (CNTT) ñến năm 2012 và ñịnh hướng ñến năm 2020.
Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam và chương trình
phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê từ
năm 2007. Sau 5 năm triển khai, chương trình ñã thu ñược nhiều kết quả khả quan.
Cụ thể, ñã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp CNTT
giai ñoạn 2009-2011; tổng doanh thu công nghiệp CNTT ñến năm 2011 ñạt 13,73
tỷ USD, tăng 220% so với năm 2009 và 79% so với năm 2010. Trong ñó, doanh
thu từ công nghiệp phần cứng ñạt 11,33 tỷ USD chiếm tới 82% tổng doanh thu của
ngành công nghiệp CNTT, tăng gấp ñôi so với năm 2010. Công nghiệp phần mềm
và công nghiệp nội dung số tiếp tục phát triển với doanh thu lần lượt ñạt 1,17 tỷ
USD và 1,16 tỷ USD… Hiện, Bộ TT-TT ñã nghiên cứu, xây dựng dự thảo chương
trình quốc gia phát triển công nghiệp CNTT ñến năm 2020.
Nguồn: www.aita.gov.vn


Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
9
H
H
à Nội: Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 6 dịch vụ công trực
tuyến
Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) Hà Nội cho biết, từ ngày
15/11/2012, 6 dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của
sở bắt ñầu ñược cung cấp tại ñịa chỉ www.dvc.ict-hanoi.gov.vn.
Các dịch vụ gồm thủ tục cấp giấy phép hoạt ñộng in; thủ tục cấp giấy phép
xuất bản bản tin; thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm;
thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo; thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin
ñiện tử tổng hợp của các tổ chức trong nước do cơ quan quản lý nhà nước của TP
Hà Nội cấp phép hoạt ñộng và doanh nghiệp trong, ngoài nước có ñăng ký trụ sở
hoạt ñộng tại Hà Nội; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục
ñích kinh doanh. Sở TT&TT cam kết sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ gửi
qua mạng ñể khuyến khích cá nhân và tổ chức thực hiện theo phương thức mới này.
Dịch vụ công ñược cung cấp ở mức 3 cho phép người sử dụng ñiền và gửi
trực tuyến các mẫu văn bản ñến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch
trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ ñược thực hiện trên môi trường
mạng.
Nguồn: www. hanoimoi.com.vn
ð
ð


à Nẵng: Xây dựng hệ thống kết nối không dây
Ngày 02/11/2012, Sở Thông Tin và Truyền Thông (Sở TT&TT), Ban Quản
lý dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại thành phố ðà Nẵng tổ
chức Hội nghị triển khai Dự án xây dựng Hệ thống kết nối không dây (Wifi) cho
thành phố ðà Nẵng.
Theo thông tin từ hội nghị, Dự án ñược triển khai xây dựng giai ñoạn 1 với
170 trạm thu phát sóng ñược lắp ñặt trên toàn TP. ðà Nẵng với công nghệ tiên tiến
nhất bao gồm các trạm thu phát sóng wifi chuyên dụng, các thiết bị và phần mềm
quản lý tương ứng,với phạm vi phủ sóng rộng.
Việc triển khai hệ thống này nhằm phục vụ nhu cầu truy cập internet, tìm
kiếm thông tin của người dân ở các hệ thống dịch vụ hành chính công ở mọi lúc
mọi nơi một cách dễ dàng thông qua các thiết bị có khả năng kết nối wifi như máy
tính xách tay, ñiện thoại di ñộng, máy tính bảng...
Ông Phạm Kim Sơn, Giám ñốc Sở TT&TT TP. ðà Nẵng cho biết: Việc phủ
sóng internet không dây cho thành phố không chỉ ñáp ứng phục vụ cho chính
quyền ñiện tử mà góp phần ñẩy mạnh tiến trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ
thông tin và truyền thông cung cấp các dịch vụ gia tăng khác trên mạng (ñiện thoại
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
10
internet, tra cứu thông tin, quảng cáo, quan sát) mà còn góp phần nâng cao dân trí
và hoạt ñộng giáo dục - ñào tạo qua mạng…
Hệ thống internet không dây còn ñược huy ñộng vào việc giám sát và cảnh
báo ô nhiễm môi trường, quản lý giao thông ñô thị, quản lý trật tự xã hội, giám sát
và cảnh báo thiên tai, hiểm họa do biến ñổi khí hậu…
Ngoài ra, ñây còn là một kênh thông tin quan trọng ñể ñẩy mạnh xúc tiến
thương mại, thu hút ñầu tư trong và ngoài nước vào TP. ðà Nẵng; ñồng thời quảng
bá du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ñến với du khách trong nước và
quốc tế cũng như giúp các doanh nghiệp và ñịa phương quảng bá các sản phẩm
dịch vụ của mình một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.
ðặc biệt, một khi TP.ðà Nẵng trở thành ñô thị kết nối không dây, việc cung
cấp và sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến sẽ trở nên phổ dụng và thuận
tiện mọi lúc, mọi nơi. ðiều này sẽ góp phần thực hiện thành công lộ trình triển
khai xây dựng “Chính quyền ñiện tử tại TP. ðà Nẵng” và chủ trương phát triển ðà
Nẵng trở thành thành phố công nghệ cao, thành phố công nghiệp công nghệ thông
tin.
Nguồn: www. vietnamplus.vn
T
T


hành phố Hồ Chí Minh: Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai
dịch vụ công mức ñộ 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông
Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh hiện ñã cung cấp 4 trên tổng số 25 dịch vụ
công mức ñộ 4, tất cả thủ tục hành chính còn lại ñều ở dịch vụ công mức ñộ 2.
Những dịch vụ này ñã mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dân, tuy nhiên, với
người làm quản lý, vẫn còn những vướng mắc cần ñược nhanh chóng tháo gỡ. ðặc
biệt là khi Sở ñề ra kế hoạch cuối năm
2012 sẽ nâng thêm 10 thủ tục hành chính
lên dịch vụ công mức ñộ 3 và dự kiến ñến
hết Quý 1 năm 2013, tất cả thủ tục hành
chính ñều ở dịch vụ côngmức ñộ dịch vụ
công cấp 3 trở lên.
Ngày 2/11/2012, ðoàn khảo sát cải
cách hành chính và cải cách thủ tục hành
chính tại một số tỉnh phía Nam của Bộ
TT&TT ñến làm việc tại Sở TT&TT TP
Hồ Chí Minh, phòng tiếp nhận hồ sơ chỉ
có một nhân viên tiếp nhận hồ sơ và hai
máy tính nối mạng, một dành cho nhân
Tin học & Hành chính số tháng 11/2012
11
viên và một dành cho người dân ñến làm thủ tục. Chánh văn phòng Sở Nguyễn
Thị Thu Hằng cho biết: phòng rất ít khi có cảnh ra vào tấp nập vì nhiều thứ ñã
ñược người dân làm qua mạng ở nơi khác.
Website của Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh hiện ñã cung cấp các dịch vụ
công mức ñộ 4 (Cấp phép qua mạng) bao gồm loại hình Chấp thuận Họp báo;
Chấp thuận Hội thảo, Hội nghị có yếu tố nước ngoài; Cấp phép Nhập khẩu xuất
bản phẩm không kinh doanh; Cấp phép Trang thông tin ñiện tử tổng hợp trên
Internet. Dịch vụ này hỗ trợ khách hàng soạn thảo toàn bộ hồ sơ ñăng ký, ñơn xin
cấp phép; sau khi ñã hoàn tất soạn thảo, hồ sơ sẽ ñược gửi ñến Sở hoàn toàn thông
qua môi trường mạng, không cần phải nộp hồ sơ giấy tại Sở, ñồng thời kết quả xử
lý hồ sơ (Giấy chấp thuận) cũng ñược cung cấp cho khách hàng thông qua tài
khoản tại Trang thông tin ñiện tử Sở TT&TT và email mà khách hàng ñã ñăng ký.
Việc triển khai dịch vụ công mức ñộ 4 ñã mang lại rất nhiều thuận lợi cho
người dân song lại cũng còn nhiều băn khoăn cho những người làm quản lý. Giám
ñốc Sở TT&TT Lê Thái Hỷ cho biết hiện Sở vẫn còn một số vướng mắc: Thứ
nhất là thành phần hồ sơ họp báo, hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài, theo
quy ñịnh của bộ thủ tục hành chính mới ban hành thì bộ hồ sơ không yêu cầu phải
nộp chi tiết nội dung họp báo, hội nghị, hội thảo cũng như thành phần tham gia.
Do ñó, các yếu tố ñể xem xét cấp phép là chưa thật sự chặt chẽ. Thứ hai là việc
giao ñầu mối cấp phép họp báo, hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài cho sở
TT&TT là khó cho Sở và Sở TT&TT kiến nghị ñầu mối cấp phép này nên là Sở
Ngoại vụ hoặc giải quyết theo hướng có sự tham gia của sở chuyên ngành ví dụ:
nếu doanh nghiệp A muốn tổ chức hội thảo du học thì sở chuyên ngành (trường
hợp này là Sở Giáo dục và ðào tạo) phải thẩm ñịnh và Sở TT&TT chỉ cấp phép.
Thứ ba là tính pháp lý của hồ sơ qua mạng. Hồ sơ người dân nộp qua mạng là bản
scan, tuy nhiên, quy ñịnh việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực những văn bản
này hiện vẫn còn chưa rõ ràng. Thứ tư là việc tạo thành thói quen của người dân
trong sử dụng các dịch vụ công qua mạng ñòi hỏi cần có công tác tuyên truyền
tích cực cũng như cần có thời gian.
Ngoài những nội dung liên quan ñến dịch vụ công mức ñộ 4, trong buổi làm
việc với ñoàn công tác Bộ TT&TT, Sở TT&TT còn có một số ñề nghị liên quan
ñến việc Cục Quản lý phát thanh và truyền hình cần có hướng dẫn cụ thể một số
vướng mắc liên quan ñến việc cấp phép quảng cáo trên mạng; về những ưu ñãi cho
doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, việc quản lý sau cấp phép…
ðể ñạt ñược những kết quả cải cách thủ tục hành chính rất ấn tượng hiện
nay, Sở TT&TT ñã thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong quản lý ñiều hành và thực
hiện cải cách thủ tục hành chính. Về hạ tầng ñã ñảm bảo 100% công chức viên
chức có máy tính làm việc. Về phần mềm ứng dụng ñã sử dụng hiệu quả nhiều
nhóm phần mềm như nhóm phần mềm phục vụ công tác chỉ ñạo ñiều hành bao
gồm: Quản lý chỉ ñạo ñiều hành, Quản lý lịch công tác; Quản lý cán bộ công

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×