Tải bản đầy đủ

Các mô hình thành công trong kinh doanh


L CB
Quang Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
CÁC MÔ HÌNH THÀNH CÔNG
1. Cổng thông tin DN
-
Công cụ hữu hiệu truyền đạt thông tin và nhận thông tin
phản hồi từ doanh nghiệp.
-
Góp phần vào việc minh bạch hóa và công khai hóa các
thủ tục thành lập DN và đầu tư.
-
Góp phần hữu hiệu cho công tác quản lý DN và phát triển
DN.
-
Công cụ tốt trong việc thực hiện một cửa liên thông, góp
phần cơ bản trong công tác CCTTHC.

L CB
Quang Nam

UBND tỉnh Quảng Nam
2. PACA
-
Phương pháp mới đã tạo
được sự quan tâm và tham gia
nhiệt tình của lãnh đạo huyện,
các Phòng, ban liên quan và
DN địa phương. Tác động lên
các đối tượng để có cái nhìn
đánh giá chung về kinh tế địa
phương mình từ đó cùng định
hướng và thực hiện.
-
Xây dựng nhanh được định
hướng các chiến lược ngắn
hạn, trung hạn về phát triển
kinh tế địa phương.

Vì sao PACA thành công?

L CB
Quang Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
3. TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO
-
Từng bước trang bị kiến thức và những kỹ năng cần thiết
trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ
doanh nghiệp quản lý, điều hành doanh nghiệp.
-
Nâng cao được năng lực và sự nhận thức của người
tham dự, nhận thấy được mối quan hệ cần thiết giữa các
đối tượng trong việc phát triển kinh tế địa phương.
-
Kiến thức về pháp luật từng bước được nâng cao, đạo
đức công chức được hình thành; việc chia sẻ thông tin,
phối kết hợp tốt hơn giữa các cơ quan.

L CB
Quang Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
CÁC MÔ HÌNH CHƯA THÀNH CÔNG
1. PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI CÁC LÀNG NGHỀ
- Không xác định được kế hoạch chương trình hành động cụ thể.
- Sự phối kết hợp giữa Chương trình và đối tác chưa tốt.
- Đầu tư ( vật chất và năng lực) gần như chưa có.

L CB
Quang Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
2. THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HIỆP HỘI
-
Tự thân các DN chưa nhìn thấy sự cần thiết tham gia hiệp hội
-
Thị trường của DN nhỏ lẻ; Cạnh tranh lẫn nhau
-
Thiếu sự chia sẻ thông tin
-
Chưa bị va chạm từ mối đe dọa, cạnh tranh từ bên ngoài.
-
Tư tưởng còn ỷ lại.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×