Tải bản đầy đủ

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 908 /QĐ-XPHC Quảng Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày
02/4/2008;
Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về
xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường;
Xét Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường số 03/
BB-VPHC do Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan
chức năng và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình lập hồi 14 giờ
00 phút, ngày 15/3/2011 tại Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam, xã Bình Phục,
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Tờ
trình số 50/TTr- STNMT ngày 21 tháng 3 năm 2011 về việc đề nghị xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Hoằng
Tiệp Việt Nam tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hoằng Tiệp Việt Nam tại xã Bình
Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, do ông LIAO YEN MINH (LIÊU
VIÊM MINH) sinh ngày 01/6/1958, làm Giám đốc.
Giấy chứng nhận đầu tư số: 331022000007 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp
lại ngày 04 tháng 5 năm 2007.
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;
Ngành nghề kinh doanh:
Khai thác, tuyển rửa, phân loại cát trắng phục vụ chế biến sâu, xuất khẩu.
Sản xuất bột thạch anh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Sản xuất cát thủy tinh cao cấp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ….
Với các hình thức xử phạt sau:
1. Hình thức phạt chính
Phạt tiền với mức: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng y) đối với hành
vi: Xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên (Hàm
lượng TSS trong mẫu nước thải là 4020mg/l, vượt 40,2 lần so với QCVN24) vi
phạm điểm c, khoản 4 Điều 10 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009
của Chính Phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Yêu cầu Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam chấm dứt ngay hành vi vi
phạm và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải vượt
Quy chuẩn gây ra.
Điều 2. Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp
hành Quyết định xử phạt trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết
định.
Quá thời hạn này nếu Công ty cố tình không chấp hành quyết định xử phạt
thì bị cưỡng chế thi hành.
Số tiền phạt quy định tại điều 1 phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài
nguyên và Môi trường Quảng Nam số 3949.0.1011555, tại Kho bạc Nhà nước
Quảng Nam trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam có quyền khiếu nại, khởi kiện đối
với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc thực hiện
quyết định và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thăng
Bình, Giám đốc Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan
có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH
- TTHĐND, TTUBND tỉnh;
- CPVP; đã ký
- Lưu VT, NC, KTN.
Nguyễn Ngọc Quang
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×