Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC
SINH LỚP 2 A
I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên rất cần những con người
có tri thức, có khoa học kỹ thuật để xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh. Đồng thời
trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi nền giáo dục phải thay đổi mục tiêu
đào tạo, điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học. Đó là việc làm rất bức xúc và cần
thiết hiện nay. Nhằm để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đây cũng là vấn
đê được các nhà giáo hết quan tâm, là một trong những việc làm rất quan trọng, góp phần
đào tạo nhân tài cho đất nước. Vì thế, tôi ngày đêm miệt mài nghiên cứu để có những sáng
kiến mới, những kinh nghiệm hay, nhằm cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với
nhận thức của học sinh. Tôi nhận ra rằng Tiếng Việt là một môn học quan trọng, chiếm vị
trí chủ yếu trong chương trình. Môn học này có đặc trưng cơ bản là: Nó vừa là môn học
cung cấp cho học sinh một khối lượng kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng được những mục
tiêu, nhiệm vụ của từng bài học, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học khác.
Đọc nó trở thành m tộ òiđ h iỏ cơ b nả uđầ tiên iđố v iớ m iỗ ng iườ iđ h c, c ọ đọ giúp các
l nhĩ h iộ cđượ ngôn ng ,ữ dùng trong giao ti pế và ho tạ ngđộ h cọ t p.ậ Qua bài tập đọc học
sinh được làm quen với ngôn ngữ văn học, các nhân vật trong các bài tập đọc, các thông
điệp mà nội dung bài học cần thông báo Tập đọc giúp các em phát triển kỹ năng nghe,
đọc, nói, viết. Nó là i uđ ề ki nệ để cho h cọ sinh có khả n ngă tự h c vàọ tinh th nầ h c t p su tọ ậ ố

c i. Phânả đờ môn T pậ cđọ còn trau d iồ cho h cọ sinh ki nế th cứ Ti ngế Vi t,ệ ki n th c v nế ứ ă
h c, ki nọ ế th cứ iđờ s ngố giáo d cụ tình c m,ả th mẩ m .ĩ T pậ cđọ là môn kh iở u, ng th iđầ đồ ờ
c ng làũ công cụ h cọ t pậ không chỉ trong nhà tr ngườ mà còn trong cu cộ s ngố nói chung.
c còn Đọ bồi dưỡng các em lòng yêu cái thiện, cái đẹp và giúp các em nhận thức đúng đắn
về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con người và xã hội. Qua đó giáo dục cho các em
tình yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước. Mặt khác, khi đọc đúng sẽ giúp cho người khác
hiểu bài các em đã hoặc đang đọc. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp rèn
kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A, năm học 2013-2014 ”.

Giải pháp của tôi: Cho học sinh đọc khoảng vài câu văn trên lớp, các em luyện đọc
theo nhóm cả lớp lắng nghe và sửa sai cho bạn. Khi các bạn trong nhóm, trong lớp phát
hiện lỗi sai và giúp học sinh đó tự sửa và tự đọc lại không sai nữa là được.
Nghiên cứu đề tài này được tiến hành trên hai nhóm tương đương ở hai lớp 2 Trường
Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây. Lớp 2A là nhóm thực nghiệm, lớp 2B là nhóm đối chứng. Lớp
thực nghiệm được thực hiện biện pháp tích cực khi dạy bài “ Quả tim Khỉ”. Kết quả cho
thấy tác động đã có ảnh hưởng tốt đến chất lượng học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm
đã có khả năng đọc tốt hơn lớp đối chứng. Kết quả kiểm tra cho thấy không có học sinh
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
1
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
nào bị điểm dưới trung bình, các em đọc rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng và kết quả kiểm
chứng Test cho thấy P < 0,29 có nghĩa là đã có sự khác biệt lớn giữa kết quả của nhóm
thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả đó đã chứng minh rằng: để đạt được yêu cầu này
giáo viên cần sử dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức tổ chức cho học sinh luyện đọc.
II. GIỚI THIỆU:
1. Hiện trạng:
Thực tế hiện nay ở Trường tiểu học cho thấy kỹ năng đọc của học sinh lớp hai còn
hạn chế, ngay cả giáo viên chưa tìm ra phương pháp để nâng cao kết quả giờ đọc. Việc
dạy của giáo viên vẫn bám vào phương pháp dạy rập khuôn, có hướng dẫn học sinh theo
phương pháp mới cũng là đọc cá nhân, đọc theo nhóm, nhưng giáo viên hầu hết không
kiểm soát được tốc độ đọc, cách đọc của học sinh, không sửa sai . Đây là nguyên nhân làm
cho học sinh hoạt động không tích cực, sinh ra nhàm chán khi học tập đọc .
* Về Tài liệu hướng dẫn học
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 2 ( gồm 4 tập: tập 1A, 1B, 2A, 2B ) gồm có
35 cụm bài, mỗi cụm bài có 3 bài A, B, C, học trong một tuần.
* Về giáo viên và học sinh.
* Học sinh:
- Lứa tuổi còn nhỏ, ý thức học tập chưa cao, sự phát triển tư duy không đồng đều
việc học còn nhiều hạn chế đọc còn yếu ( phát âm chưa chuẩn, chưa biết ngắt hơi, nghỉ hơi,
chưa biết nhấn giọng, chưa đọc được diễn cảm.)


- Còn ảnh hưởng phương ngữ địa phương.
* Giáo viên
- Thực tế hiện nay ở trường tiểu học cho thấy các kĩ năng nói, viết, nghe, đọc, phục
vụ cho việc học tập và giao tiếp của học sinh lớp Hai còn nhiều hạn chế chưa được nâng
cao, một số giáo viên kỹ năng đọc chưa tốt, chưa chú trọng đến việc luyện đọc, cho phần
luyện là dễ, thực ra đây là phần khó nhất, phần trọng tâm của tiết học, nên giáo viên chưa
phát huy hết tính tích cực, sáng tạo của học sinh
- Mặt khác giáo viên chưa chú ý đến tốc độ đọc của các em, chưa quan tâm đến
từng đối tượng học sinh nhất là những tiết có người dự giờ sợ tốc độ đọc của các em còn
chậm, còn sai nhiều, sửa sai mất thời gian, nên giáo viên bỏ qua đối tượng này, vô tình làm
cho các em thụ động và mặc cảm không hứng thú trong học tập, chưa khuyến khích cá
nhân tự học, học theo cặp và nhóm, còn giới hạn trong sách chưa mở rộng ra ngoài cuộc
sống.
* Kết quả điều tra thực trạng.
Qua khảo sát thực trạng dạy và học tập đọc ở lớp 2 cho thấy kỹ năng đọc chưa tốt,
chưa chú ý sửa sai cho học sinh, chưa theo dõi tốc độ đọc của học sinh, chưa kiểm soát hết
được việc đọc của học sinh.
* Thay đổi hiện trạng trên, tôi vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động
học tập của học sinh, học sinh được coi là trung tâm của quá trình dạy học, giáo viên có vai
trò hỗ trợ hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập để các em phát triển, từ đó
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
2
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
các em sẽ nâng cao về năng lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm và hoạt động học tập
không chỉ giới hank ở sách mà còn mở rộng ra thực tế cuộc sống của chính học sinh ở cộng
đồng.
2. Giải pháp thay thế:
* Trong quá trình dạy giáo viên bao giờ cũng mong muốn làm sao học sinh tham gia
vào hoạt động học tập một cách tích cực, sau giờ học đem lại chất lượng cao, chính vì vậy
mà giáo viên phải nắm vững Chương trình môn Tiếng việt lớp 2, để nâng cao kĩ năng đọc
cho học sinh, phải chú ý đến việc rèn đọc đúng cho từng đối tượng học sinh để các em học
tốt môn Tiếng Việt nói riêng và các môn học khác nói chung. Để đạt yêu cầu này giáo viên
cần sử dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức tổ chức cho học sinh luyện đọc như sau:
2.1. Rèn kĩ năng đọc từ ngữ và lời giải nghĩa:
Luyện đọc đúng các từ ngữ mới trong bài và biết giải nghĩa của những từ này tạo cơ sở
cho việc hiểu nội dung bài đọc. Hoạt động đọc từ được tổ chức linh hoạt. Có bài từng cá
nhân học sinh đọc từ mới, có bài đọc từ mới theo cặp, có bài học sinh đọc từ mới trong sự
tương tác với bạn trong lớp có sự chỉ dẫn của giáo viên, qua mỗi hoạt động giáo viên kiểm
tra uốn nắn sửa sai.
Ví dụ : Hoạt động cơ bản, bài 11A
Đọc từ và lời giải nghĩa từ: (cá nhân đọc)
- Đầm ấm : ( cảnh mọi người trong nhà) gần gũi, thương yêu nhau.
- Màu nhiệm : có phép lạ tài tình
2.2. Rèn đọc các từ có nguy cơ đọc sai:
Luyện cho học sinh đọc đúng những từ các em dễ đọc sai do ảnh hưởng của phát âm tiếng
địa phương, do lẫn lộn trong phát âm một vài âm nào đó hoặc do học sinh còn ngọng. Học
sinh nghe giáo viên đọc mẫu rồi đọc theo, nếu còn có lỗi, giáo viên sẽ sửa và đọc mẫu lại.
Sau đó học sinh đọc các từ trong nhóm có sự giúp đỡ của bạn trong nhóm, giáo viên đến
từng nhóm kiểm tra uốn nắn cho từng cá nhân (nếu còn đọc sai). Giáo viên phải biết được
những từ ngữ lớp mình thường đọc sai mà chưa được nêu trong sách, để luyện các em đọc
đúng những từ ngữ đó.
Ví dụ : Hoạt động cơ bản. bài 11C
Đọc các từ ngữ dưới đây :
- lẫm chẫm, hoa nở, sai lúc lỉu, xôi nếp hương.
- trồng cây, trước sân, chín vàng, xoài tượng
- xoài cát, trảy ( học sinh thường đọc sai)
2.3. Rèn đọc câu dài, câu cần tách ý :
Luyện cho học sinh biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu hai chấm trong mỗi câu; biết ngắt
hơi sau những cụm từ trong câu dài mà thiếu dấu tách ý ở giữa câu. Ở hoạt động này giáo
viên tổ chức học sinh tương tác toàn lớp, nghe giáo viên đọc mẫu và nhìn giáo viên chỉ trên
bảng phụ các dấu hướng dẫn ngắt hơi rồi học sinh đọc theo
Vi dụ: Hoạt động cơ bản. bài 14A
Nghe thầy cô đọc mẫu và đọc theo:
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
3
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
Một hôm, / ông đặt một bó đũa/ và một túi tiền trên bàn, /rồi gọi các con. / cả
trai, / gái, / dâu, / rể lại và bảo : //
- Ai bẻ gãy được được bó đũa này / thì cha thưởng cho tíu tiền. //
- Người cha / bèn cở bó đũa ra, / rồi thong thả / bẻ gãy từng chiếc / một cách
dễ dàng. //
Giáo viên theo dõi uốn nắn kết hợp sửa lỗi phát âm, luyện đọc đúng từ ngữ. Lắng
nghe học sinh đọc, để cảm nhận được ưu điểm hay hạn chế về kỹ năng đọc của học sinh để
từ đó có biện pháp động viên hay giúp đỡ kịp thời. Được đọc và nghe bạn đọc từng câu
bằng trực giác học sinh còn nhận thức được đơn vị nhỏ nhất của lời nói là câu và câu diễn
đạt trọn ý, từ đó học sinh sẽ đọc tốt câu dài, câu cần tách ý và học tốt các môn học khác.
2.4. Rèn kĩ năng đọc đoạn:
Luyện cho các em đọc trơn cả đoạn văn, biết ngắt nghỉ hợp lý ở từng câu, biết ngắt nghỉ
hơi ở cuối mỗi câu. Mỗi học sinh trong nhóm được đọc một đoạn, học sinh trong nhóm nối
tiếp nhau đọc hết các đoạn trong bài. Mỗi em có thể đọc 2-3 lần và đọc 2-3 đoạn khác nhau
của bài. Sau khi từng học sinh đọc, các bạn trong nhóm đánh giá việc đọc đoạn của bạn
bằng lời nhận xét về độ to của giọng đọc, về độ chính xác trong đọc từ, đọc câu, về tốc độ
đọc, …
Sau đó, giáo viên đến kiểm tra việc đọc của từng em trong nhóm, có nhận xét
về cách ngắt nghỉ, cách ngắt nhịp thơ, đọc đúng ngữ điệu câu và biết phân biệt lời người
dẫn chuyện với lời nhân vật ( nếu có ), để học sinh điều chỉnh về cách đọc của mình, đánh
giá bằng những lời khen ngợi, động viên để học sinh có hứng thú trong học tập.
Ví dụ: Hoạt động cơ bản, bài 14A
5. Đọc trong nhóm.
Mỗi bạn đọc 1 đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài.
2.5. Rèn kĩ năng đọc bài ngắn:
Luyện cho học sinh đọc trơn cả bài, biết ngắt hơi hợp lí ở mỗi câu, biết nghỉ hơi ở cuối mỗi
câu, nhận ra tính chỉnh thể của bài.
Vi dụ: Hoạt động cơ bản, bài 14C
2. Thay nhau đọc tin nhắn :
Mỗi em đọc một tin nhắn
Sau đó, giáo viên đến kiểm tra việc đọc bài của từng em trong nhóm, có nhận
xét đánh giá về khả năng đọc bài của học sinh.
3. Vấn đề nghiên cứu:
Nghiên cứu này nhằm năng cao hiệu quả của việc rèn đọc cho tất cả các đối tượng
học sinh. Trong nghiên cứu tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi : Việc rèn đọc theo
hướng tích cực có thu hút được tất cả các đối tượng học sinh không ? có nâng cao khả năng
đọc của các em không ?
4. Giả thuyết nghiên cứu:
- Thu hút được hầu hết học sinh tự giác, tích cực tham gia trong việc rèn kĩ năng đọc
ở các bài Tập đọc.
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
4
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
- Việc rèn kĩ năng đọc của học sinh sẽ có hiệu quả, qua đó sẽ làm cho khả năng đọc
của các em từng bước được nâng cao.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Khách thể nghiên cứu:
Để tiến hành nghiên cứu tôi lựa chọn học sinh 2 lớp của khối Hai. Vì đối tượng học
sinh của lớp 2 đã quen việc luyện đọc ở trên lớp. Tôi nắm bắt được lực học, khả năng tiếp
thu bài và thái độ học tập cũng như ý thức của các em một cách rõ ràng, chính xác, cụ thể .
Để tiến hành nghiên cứu tôi đã chọn 2 lớp là 2A và 2B các em tương đương nhau về học
lực giới tính hạnh kiểm. Cụ thể như sau:
Bảng 1: Giới tính, học lực của học sinh 2 lớp 2A và 2B trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
Lớp Số học sinh
Điểm kiểm khảo sát đầu năm môn Tiếng
Việt
Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Yếu
2A 16 8 8 4 6 4 2
2B 17 8 9 5 6 4 2

- Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp đều tích cực, chủ động, hăng hái học tập.
- Về thành tích học tập năm trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của các môn
học
2. Thiết kế nghiên cứu:
Để tiến hành nghiên cứu, tôi chọn một bài tập đọc “ Bà cháu" để kiểm tra trước tác
động . Tôi đã xây dựng phiếu trắc nghiệm về những lỗi học sinh hay mắc như sau:
Phiếu điều tra học tập
Họ và tên: ……………………
L pớ : ………….
Bài cđọ : BÀ CHÁU
1. Câu h i:ỏ
a. Em có thích c các bàiđọ T pậ c không?đọ
b. c úngĐọ đ giúp em nh ngữ gì ?
c. Em thích c bàiđọ v n xuôi hayă thơ ? Vì sao?
2. Bài t pậ
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
5
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
a. Em hãy cđọ các từ sau:
- giàu sang, sung s ng, màu nhi m, hi n lên, móm mémướ ệ ệ
- ngày x a, rau cháo, m hoa, châu báu, òa khóc ư đơ
b. Em hãy ng tắ gi ngọ (b ngằ d uấ /), nh nấ gi ngọ (b ngằ dâú g chạ chân), cđọ di nễ c mả
o n v nđ ạ ă sau: Ngày x a, làng kia, có hai em bé v i bà. Ba bà cháu rau cháo nuôi ư ở ở ớ
nhau, tuy v t v nh ng c nh nhà lúc nào c ng m m. M t hôm, có cô tiên i qua cho ấ ả ư ả ũ đầ ấ ộ đ
m t h t ào và d n : “Khi bà m t, gieo h t ào này bên m , các cháu s giàu sang, sung ộ ạ đ ặ ấ ạ đ ộ ẽ
s ng.”ướ
Sau khi h cọ sinh làm bài vào phi uế i uđề tra tôi ãđ thu l iạ ch m,ấ t ngổ h pợ k tế quả
cụ thể như sau:
L PỚ S sĩ ố Luy n phát âmệ Ng t gi ngắ ọ Nh n gi ngấ ọ c di n c mĐọ ễ ả
úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ
2A
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
16
2B 17
K tế quả tr cắ nghi mệ cho th yấ số h cọ sinh m cắ l iỗ phát âm, cđọ ng tắ gi ng,ọ nh nấ
gi ngọ và cđọ di nễ c mả còn khá nhi u, nguyênề nhân d nẫ nđế tình tr ngạ cđọ ch aư t tố
c aủ h c sinhọ là:
a. H nạ chế về tài li uệ d yạ T pậ c:đọ
Hệ th ngố v nă b nả ch aư m uẫ m c,ự ch aư có nhi uề l iợ thế d yđể ạ c úng,đọ đ c đọ
ng tắ gi ng,ọ nh nấ gi ngọ và c di nđọ ễ c m.ả
b. N iộ dung kh oả sát h nạ chế h ngướ d nẫ tìm hi uể bài là n iơ thể hi nệ khá rõ h ngướ
khai thác n iộ dung và ph ngươ pháp d yạ h cọ ở trên l pớ nh ngư v nẫ t nồ t iạ nh ngữ nh cượ
i mđể sau:
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
6
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
- Câu h iỏ và bài t pậ chỉ yêu c uầ h cọ sinh m tộ ph ngươ th cứ hành ngđộ duy nh tấ :
dùng l i.ờ i uĐề này có nhi uề h nạ ch ,ế số l ngượ h cọ sinh làm vi cệ trên l pớ không cđượ
nhi uề b iở m tộ ng iướ nói ph iả có ng iườ nghe, không thể h cọ sinh cùng nói. âyĐ là
nguyên nhân làm cho số l ngươ h cọ sinh ho tạ ngđộ tích c cự trong giờ T pậ cđọ ít h nơ
giờ T n.ố
- Các câu h iỏ và bài t pậ trong sách giáo khoa chủ y uế yêu c uầ h cọ sinh tái hi nệ l iạ
các chi ti tế c aủ bài ít câu h iỏ h cọ sinh suy lu n.ậ Nhi uề câu h iỏ bài t pậ mang tính áp
tđặ vì chúng ta nêu ra các b cướ tr cướ cách hi uể h cọ sinh chỉ còn là ng iườ nêu ra cho
nh ngữ nh nậ xét này.
Sau khi h cọ sinh làm bài vào phi uế i uđề tra tôi ãđ thu l iạ ch m,ấ t ngổ h pợ k tế quả cụ
thể tr cướ th cự nghi mệ như sau:

Bảng 2: Kết quả kiểm tra trước tác động:
Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng
Kết quả cho thấy P = 0,4 > 0,05 vì vậy có thể kết luận sự chênh lệch điểm số trung
bình của hai nhóm là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương nhau.
3. Quy trình nghiên cứu:
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
7
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
* Chuẩn bị của giáo viên:
+ Lớp 2A (lớp đối chứng ) do cô Nhung dạy, thiết kế bài dạy bình thường theo cách của
cô Nhung.
+ Lớp 2B ( lớp thực nghiệm) do tôi dạy: Thiết kế bài học, có sử dụng biện pháp rèn kĩ
năng học tốt Tập làm văn được lựa chọn, tham khảo, dự giờ đúc kết những kinh nghiệm
hay từ các đồng nghiệp và sự sáng tạo của bản thân.
* Tiến hành dạy thực nghiệm:
Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân thủ theo kế hoạch dạy học của nhà trường và
theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể như sau:
Thứ /ngày Môn/Lớp Tiết /Tuần Tên bài dạy
Sáu
25/1/2013 Tập làm văn Tuần 21
Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài
chim
Sáu
01/2/2013 Tập làm văn Tuần 22 Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Sáu
22/2/2013 Tập làm văn Tuần 23 Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Sáu
01/3/2013 Tập làm văn Tuần 24
Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu
hỏi
Sáu
08/3/2013 Tập làm văn Tuần 25
Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả
lời câu hỏi
4. Đo lường và thu thập dữ liệu:
a) Công cụ đo:
- Bài kiểm tra trước khi tác động, là bài Tập làm văn tuần 20 “ Tả ngắn về bốn mùa ”:
thang điểm 10 (nội dung bài kiểm tra trình bày ở phần phụ lục).

- Bài kiểm tra sau khi tác động, là sau khi học xong bài tuần 25 ( Đáp lời đồng ý. Quan
sát tranh, trả lời câu hỏi)
+ Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành kiểm tra, bài kiểm tra theo
qui định chuẩn: mỗi bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi, học sinh làm bài trên phiếu học tập, ( nội
dung bài kiểm tra trình bày ở phần phụ lục).
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
8
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
+ Kiểm tra xong, tôi thực hiện việc chấm bài (kết quả kiểm tra được trình bày ở phần
phụ lục)
b) Phương pháp kiểm chứng độ tin cậy:
+ Chia đôi dữ liệu : Dữ liệu được chia đôi theo câu hỏi chẵn lẻ và tính tổng điểm của
chúng , sau đó sử dụng công thức Spearman – Brown : r
SB
= 2*r
hh
/(1+r
hh
). Kết quả thu được
nếu : r
SB
≥ 0,7 thì dữ liệu đáng tin cậy , còn nhỏ hơn thì không đáng tin cậy .
Trong đó r
SB
: độ tin cậy
r
hh

: độ tương quan chẵn lẻ
Bảng 4 kết quả kiểm chứng độ tin cậy lớp 2A

Từ kết quả r
SB
= 0.879 ≥ 0,7 nên dữ liệu đáng tin cậy
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
9
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
Bảng 5 kết quả kiểm chứng độ tin cậy lớp 2B


Từ kết quả r
SB
= 0.829 ≥ 0,7 nên dữ liệu đáng tin cậy
IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU :
1 Vai trò ý nghĩa của phân tích dữ liệu :
Dữ liệu thu thập được cần phải được phân tích , đánh giá và xử lý mới có tác dụng và ý
nghĩa đối với hoạt động nghiên cứu . Nhờ phân tích dữ liệu chúng ta mới thấy được thông điệp
mà dữ liệu đem lại và qua đó mới có những biện pháp , giải pháp đúng cho nội dung nghiên cứu .
2 . cách phân tích dữ liệu:
Dữ liệu sau khi được số hóa ta sử dụng phần mềm excel để tính
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
10
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
Bảng 6 Phân tích dữ liệu của lớp 2A

Bảng 7 Phân tích dữ liệu của lớp 2B
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
11
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014


3. So sánh dữ liệu :
+ Kết quả của 2 nhóm la khác nhau nên ta sử dụng phép kiểm chứng độc lập để so sánh dữ liệu
kết quả của việc so sánh được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 7 So sánh kết quả của 2 nhóm 2A và 2B
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
12
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014
Theo kết quả, ta thấy giá trị p < 0,05 điều này chứng tỏ dữ liệu mà ta thu thập được là có giá trị ,
có ý nghĩa . Hay nói một cách khác là kết quả dữ liệu (số liệu) thu thập được không bị tác động
của ngẫu nhiên và nó có giá trị đối với nội dung , giả thiết ta đang nghiên cứu . Nghĩa là nó có
tính khách quan , dữ liệu mô tả chính xác nội dung của đối tượng ta khảo sát . Các kết luận rút ra
từ dữ liệu có tính phổ biến có tính qui luật có thể áp dụng được trong tất cả các đối tượng học sinh
trong khối lớp 2 .
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:
1) Kết luận:
Để rèn được kĩ năng học tốt phân môn Tập làm văn, giáo viên phải nắm chắc đối tượng
học sinh để có những biện pháp dạy học đạt kết quả cao nhất nhằm phát huy hết tính tích
cực trong học tập, tổ chức điều khiển khéo léo gây bầu không khí sôi nổi kích thích hứng
thú học tập và nâng cao ý thức tự giác, nắm vững kiến thức đã học, các em có khả năng
diễn đạt các vấn đề trong đời sống hàng ngày, tăng hiệu quả giao tiếp, giúp các em vững
vàng tự tin trong cuộc sống, nên vận dụng các giải pháp này vào giảng dạy Tập làm văn
cho học sinh lớp 2B, ở trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Tây đã nâng cao kết quả học tập một
cách rõ rệt.
2) Khuyến nghị:
Đối với lãnh đạo của ngành, cấp quản lý cung cấp đồ dùng tranh ảnh phục vụ dạy học
Tập làm văn lớp 2. Thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề về môn Tập làm văn lớp 2.
Đối với lãnh đạo nhà trường: Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo chuyên đề
Tập làm văn lớp 2, để giáo viên học hỏi trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ.

Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, biết khai thác được sở thích của
học sinh mà có biện pháp dạy học tốt hơn.
Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp cùng quan tâm, chia sẻ
ứng dụng vào dạy Tập làm văn. Để tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả, nâng cao chất lượng học
tập, rèn được kĩ năng nói, viết, nghe, đọc, kĩ năng giao tiếp, trau dồi thái độ ứng xử có văn
hóa; bồi dưỡng những tình cảm lành mạnh, tốt đẹp qua nội dung bài học.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Hòa Tân Tây, ngày 20 tháng 5 năm 2013
Tác giả


Leâ Thò Xuaân Tuyeát
Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
13
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014

Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×