Tải bản đầy đủ

Báo cáo điều tra Khánh Hòa

Khánh Hòa
Báo cáo
điều tra
ban đầu

2012
• 
• Mô hìTBé T 
Alive & Thrive
(A&T) là m án do Qu Bill &  nh l 
                 nh  i Vi 
–2014).  Vii hi B  n dinh
i Liên hip Ph nnh d  
 
 i Vi
  - 
ch ca các d 

c  i c p
  mi c  
 n khai chi
n (www.mattroibetho.vn
 h NDTN hi d c  d
nhiu chi 
 

i h-  án nhm
 li  ca d  c hành NDTN.
  nh
 i 
Lời cảm ơn

i hi c nhân Tô Lan
Anh  Viu Y-i hà  
  Nathan Vyklicky  d  i l
 A&T  
a cu 
 em là linh h
Khuyến nghị trích dẫn
Báo cáo Điều tra ban đầu tại Khánh Hòa. Alive & Thrive Việt Nam
- 

-4-
-4-


1

Thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu.  u c
 nh d án - i m 
 n khai d  n can
  n khai d án
 i ch   i ch
c ch        i các


1) nhân khu h2) 
  các d  
khác  nhc lân c3) 
      
 ch
i chn can
c chn.
Áp d   n mu c    
chGiai đoạn 1) 
  n Giai đoạn 2) chn các
 mn m l
 Giai đoạn 3) chn các c -
     n m u nhiên h
  mu c 
  i (n  
(n   n   (n 
N n   n  
(nk Lk (nn
(nnTi 
c hin am Ranh 
Diên Khánhn i chn
Ninh).
Thu thập số liệu.      liu là
ph câu h
     u
n d       câu h a
m c  
n c 
       các cu   
 ch c hii
Vi   câu h      n kin
          
 c

Phân tích số liệu.  d  
 nh (NDTN)
1
ca T ch  i
 
         u ph

 a m 
- 
  
ch   khác i
   
  m
c    
c c   
        p c i
        n
         
 u cao c  
i chun ca T ch   i
2
. Phn m
 d  liu.


Chỉ số chính Định nghĩa

Các chỉ số và khái niệm về nuôi dưỡng trẻ nhỏ (NDTN)
Bú sớm sau sinh  
Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu T l   u. Bú m    
  u c  p phi u
c
Bú mẹ là chủ yếu trong 6 tháng đầu  là ch   u

Tiếp tục NCBSM đến 1 năm tuổi  12-
Tiếp tục NCBSM đến 2 năm tuổi  20-c 
Trẻ ăn bổ sung/ ăn dặm/ăn sam
(ABS)ở 6-8 tháng tuổi
-a m
Khẩu phần đa dạng -
Trẻ ăn đủ bữa -  c l li
Khẩu phần đủ bữa và đa dạng -  
Trẻ ăn thực phẩm giàu sắt hoặc được
bổ sung sắt
-c ph n
 nhc ch  nhà
Trẻ bú mẹ phù hợp theo tuổi -m i
Trẻ bú bình -
Các chỉ số nhân trắc của trẻ
SDD thể thấp còi i -
SDD thể nhẹ cân i i -
SDD thể gầy còm i -
Chỉ số dinh dưỡng của mẹ
Thiếu năng lượng trường diễn 
2

1
T ch Th    c  nh. Ph
2
T ch Th  c kho   li  n c   nh
www.who.int/nutgrowthdb/en/ Tham kh

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ

Nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) Ăn bổ sung (ABS)


Bú mẹ hoàn toàn và bú mẹ là chủ yếu
theo tháng tuổi của trẻ
Bắt đầu cho uống nước và ăn bổ sung sớm
(dưới 6 tháng)

***P<0.001

***P<0.001
Cho trẻ ăn/uống các thức ăn khác ngoài sữa mẹ
trong 3 ngày đầu sau sinh
Thực hành nuôi trẻ theo tháng tuổi

Ghi chú: Trong tổng số trẻ (n=917)


K i 44   u    các
nh a m  3 nh . Khánh  là
  l    là ch u p nh nào
i 2   T l  là ch  543%      i.
Uc  m là c ca   i hu h i mu c cho u
c   i c cho . T l  p m i  l  c  n 2
 còn %.   n i c   
khu ph c  a.  n còn m  u ph 


42.4



7.1
24.0
0 20 40   100
)

517)

517)
1 
(n=)
2 
(n=)

(n=)
%



70.3

0 20 40   100
-77)
400)
400)

(n=400)

400)
%
0.0
0.0
1.0


0.0
54.3
52.7


13.0

0
20
40


100

(n=35)

(n=74)

(n=103)



(n=115)


%

Tháng tuổi
 






5.7

20.4
57.4


0
20
40


100

(n=35)

(n=74)

(n=103)



(n=115)


%

Tháng tuổi
 



7.5

0
20
40


100


khác a 








%

0
20
40


100



(n=211)





(n=43)

(n=43)
%

Tháng tuổi
  
  
3CƠ SỞ Y TẾ VÀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Nơi sinh Can thiệp khi sinh


Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917)

Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917)

Mối liên quan giữa nơi sinh với bú sớm sau sinh
và không sử dụng sữa bột
Mối liên quan giữa can thiệp sản khoa với bú sớm sau sinh
và không sử dụng sữa bột


Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ sinh tại cơ sở y tế (n=902) ***P<0.001

Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917), ***P<0.001

Tính sẵn có của sữa bột cho trẻ nhỏ tại các cơ sở y tế Sử dụng sữa bột và tình trạng bú bình

Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ sinh tại cơ sở y tế (n=902)Ti %  n     c 
 m. K n các c  hp lý  
kh  u kh   . 
 m  i 53   32  c
   m  m.   m   m  
   d i ho 35 ho
    .


%


%
%

%

37.2%

%




0
20
40


100
 
%

755) 145)



32.2


0
20
40


100
 
%

311) 341) )
35.0
55.2
4.7
0
20
40


100












%


45.3

40.2
0
20
40


100
a 

(n=)


(n=517)
-

(n=144)
12-

(n=)
%

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×