Tải bản đầy đủ

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

14. Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
a. Trình tự thực hiện:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét
tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung , nếu đủ điều kiện xác
nhận nếu đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban ký văn bản Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi
trường bổ sung.
- Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện.
b. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
c. Thành phần và số lượng hồ sơ:
- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu
quy định.
- 01 bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
- 01 bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản
cam kết bảo vệ môi trường trước đó.
- 01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh
hoặc phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký
kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

- 05 bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án được đóng thành quyển gáy cứng
theo mẫu quy định.
d. Thời hạn giải quyết:
- 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực
hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, là đối tượng quy định tại phần IV, mục 5 Thông tư
05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 về hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
g. Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.
h. Lệ phí: Không.
i. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Mẫu kèm theo)
- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường ngày 12 tháng 12 năm 2005;
- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2009;
- Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg ngày 27/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng
dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi
trường.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×