Tải bản đầy đủ

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn và báo cáo giáo trình bài giảng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II
Số: 273 /TB-BCGTBG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng4 năm 2011
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn và báo cáo giáo trình bài giảng
Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm
Thực hiện thông báo của Hiệu trưởng ngày 03/2/2011 về việc báo cáo thống kê
giáo trình bài giảng.
Căn cứ kết quả thống kê giáo trình bài giảng của các đơn vị. Vẫn còn một số học
phần (môn học) thuộc một số đơn vị sử dụng quá nhiều tài liệu, cùng một môn học
nhưng giảng viên khác nhau sử dụng giáo trình khác nhau. Chưa lựa chọn được tài liệu
nào được sử dụng làm giáo trình chính trong quá trình giảng dạy, tài liệu nào dùng làm
tài liệu tham khảo. Thậm chí có đơn vị cùng một học phần giáo viên khác nhau sử dụng
tài liệu giảng dạy khác nhau làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.
Triển khai thực hiện thông tư Số: 04 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm
2011 về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại
học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để có cơ sở cho nhà trường phát triển và
đảm bảo chất lượng giáo trình, đồng thời giúp cho các đơn vị xây dựng kế hoạch biên

soạn chỉnh lý đảm bảo chất lượng giáo trình bài giảng phục vụ kịp thời cho việc triển
khai công tác đào tạo theo tín chỉ .
Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển khai thông tư 04 /2011/TT-
BGDĐT và tiến hành rà soát thẩm định lại tất cả các tài liệu giáo trình đang sử dụng, lập
báo cáo chi tiết gửi về phòng QLKH. Báo cáo cần lưu ý các vấn đề sau đây:
* Nguồn Giáo trình : (theo hướng dẫn tại biểu 01 của Bộ GDĐT về thống kê giáo
trình)
- Giáo trình do nhà trường tổ chức biên soạn là giáo trình do nhà trường tổ chức
biên soạn; thẩm định, duyệt làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường
trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng nhà trường thành
lập.
- Giáo trình chung các trường là giáo trình do cơ quan có thẩm quyền tổ chức biên
soạn hoặc lựa chọn, duyệt làm tài liệu giảng dạy và học tập chính thức cho các các cơ sở
đào tạo , trong ngành, hoặc các trường có cùng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo.
- Giáo trình khác là giáo trình do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức lựa chọn; thẩm
định, duyệt hoặc đã được một cơ sở đào tạo khác duyệt làm tài liệu chính trong giảng dạy
và học tập cho giáo viên và học sinh ở cơ sở đó, có nội dung phù hợp với nội dung
chương trình đào tạo của nhà trường.
Những tài liệu không thuộc 3 nhóm này thì không được xem là giáo trình (Là tài
liệu tham khảo).
Hiệu trưởng giao cho các khoa tiến hành thẩm định lựa chọn giáo trình bài giảng
(theo hướng thông tư 042011/TT-BGDĐT và có báo cáo cụ thể về giáo trình sử dụng cho
từng môn học. báo cáo gửi về phòng QLKH trước ngày 15 tháng 5 năm 2011( có mẫu
kèm theo)
Phòng QLKH chịu trách nhiệm tập hợp toàn bộ báo cáo giáo trình bài giảng chung
của học phần đã được khoa, bộ môn lựa chọn báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt.
Trường hợp môn học có đề cương thay đổi hoặc thay đổi nội dung kiến thức môn
học cho phù hợp với yêu cầu đào tạo và cần phải thay đổi giáo trình thì đơn vị phải báo
cáo Hiệu trưởng để Hiệu trưởng quyết định. Có thể lựa chọn, biên soạn, thẩm định lại và
phải được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi sử dụng
Trường hợp không lựa chọn được tài liệu làm giáo trình cho môn học và môn học
có quá nhiều tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy thì các đơn vị chủ động lập kế
hoạch biên soạn giáo trình hoặc bài giảng chung và tổ chức đánh giá trình Hiệu trưởng
phê duyệt trước khi sử dụng làm tài liệu giảng dạy chung cho môn học.
Giáo trình, bài giảng chung của tất cả các môn học sau khi đã được Hiệu trưởng
phê duyệt, trong quá trình giảng dạy tất cả giảng viên dạy cùng môn học phải sử dụng
đúng giáo trình đã được phê duyệt. Nếu sử dụng không dúng sẽ phải chịu trách nhiệm
trước Hiệu trưởng .
Vậy Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện . /.
Nơi nhận:
- Các khoa, trung tâm ;
- Lưu VT;
- Ban GH
- Phòng QLKH&ĐBCLGD
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Lê Đức Hân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×