Tải bản đầy đủ

Tập huấn công tác chủ nhiệm Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm

1
1
KÍNH CHÀO THẦY, CÔ
THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
2
MODULE :
KĨ NĂNG
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
3
KHỞI ĐỘNG
3
* Trong 5’ cùng xây dựng NỘI QUI LỚP HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4

KHỞI ĐỘNG

7 nguyên tắc học tập của người lớn
1. Học tập bằng đa giác quan.
2. Tham gia tích cực.
3. Sử dụng tài liệu có ý nghĩa.
4. Đầu tiên và cuối cùng.
5. Thực hành và củng cố.
6. Phản hồi.
7. Làm mẫu.
? Nêu ngắn gọn suy nghĩ của thầy/cô về 7
nguyên tắc này?
4
Xác định nhu cầu học tập

?1. Thầy (cô) mong muốn học được điều gì
từ Module này?

?2. Thầy (cô) muốn được học theo
phương pháp nào?

5
?

6
KẾT LUẬN 1
1.Nội dung cơ bản của Module:

Một số khái niệm cơ bản.

Cấu trúc nội dung bản Kế hoạch chủ
nhiệm.

Cách xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm (dựa
trên SWOT, 5W, 1H, 5M, 2C) theo loại Kế
hoạch công tác năm, tháng, tuần, hoạt
động (TRỌNG TÂM)
2.Phương pháp học tập Module:

HỌC HỎI – GIAO LƯU – CHIA SẺ KINH


NGHIỆM
6
7
Hoạt động 2 – Xác định khái niệm
kế hoạch, lập KH, phân loại kế hoạch

?1.Theo thầy(cô) lập Kế hoạch
chủ nhiệm là gì?

?2.Trong thực tiễn làm công
tác chủ nhiệm lớp, thầy (cô)
đã lập những loại kế hoạch
nào?

Phiếu học tập số 1,tr.31.
8
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2

Kế hoạch chủ nhiệm là …(1)…
hành động trong …(2)… của
lớp chủ nhiệm, nhằm xác định
một cách …(3)… Lớp học của
chúng ta muốn đi đến đâu và
cần phải làm gì, làm như thế
nào để đạt được điều đó.
9
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2

Kế hoạch chủ nhiệm là
chương trình hành động trong
tương lai của lớp chủ nhiệm,
nhằm xác định một cách chính
xác lớp học của chúng ta
muốn đi đến đâu và cần phải
làm gì, làm như thế nào để đạt
được điều đó.
10
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2

Kế hoạch chủ̉ nhiệm được xây dựng
-Cho 3 năm học gọi là kế hoạch …(4)…
-Cho 1 năm học gọi là kế hoạch …(5)


Trong kế hoạch năm học có :
-
Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần.
-
Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch
chuyên đề̀ của lớp chủ nhiệm.
11
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2
Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng
-Cho 3 năm học gọi là kế hoạchchiến
lược.
-Cho 1 năm học gọi là kế hoạch năm
học.
Trong kế hoạch năm học có :
Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần, Kế
hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch
chuyên đề của lớp chủ nhiệm.
12
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 2

L p k ho ch ch nhi m là ậ ế ạ ủ ệ
l a ch n m t trong nh ng ự ọ ộ ữ
ph ng án hành đ ng trong ươ ộ
t ng lai cho toàn b ho c ươ ộ ặ
t ng b ph n trong b máy ừ ộ ậ ộ
qu n lí đ đ t đ c m c tiêu ả ể ạ ượ ụ
mong đ i trên c s kh năng ợ ơ ở ả
hi n t i. ệ ạ
13
Hoạt động 3– Xây dựng cấu trúc bản
Kế hoạch công tác chủ nhiệm

? Từ thực tế công tác chủ nhiệm,
thầy/cô hãy cho biết cấu trúc bản
Kế hoạch chủ nhiệm gồm mấy
phần? Nội dung của từng phần?

Phiếu học tập số 2,tr.32.


14
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 3

Bao gồm 9 nội dung cơ bản
1. Đặc điểm môi trường lớp học (từ việc
phân tích SWOT)
2.Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ
tiêu và các danh hiệu phấn đấu (từ việc
phân tích 5W + 5M + 2C)
3.Các biện pháp chính (từ việc phân tích
mối quan hệ của 1H với 5M)
4. Những chuyên đề đi sâu để rút kinh
nghiệm
5. Điều chỉnh kế hoạch
15
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 3
6. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm
trước đến tháng 5 năm sau) - (Dự kiến:
Nội dung – Phân công – Thời gian)
7. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng
8 năm trước đến tháng 1 năm sau; học kì II
từ tháng 2 đến tháng 5)- (Dự kiến: Nội
dung – Phân công – Thời gian)
8. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến:
Nội dung – Phân công – Thời gian)
9. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội
dung – Phân công – Thời gian)
16
17
S
Strengths
Điểm
mạnh
W
Weakness
es
Điểm yếu
O
Opportuni
tes
Cơ hội
T
Threats
Khó khăn,
nguy hại
*Phiếu học tập 3, tr.32: Thầy/cô hãy sắp
xếp các câu hỏi phù hợp vào từng Khu vực
của SWOT
Hoạt động 4 – Thực hành phân tích
môi trường (SWOT)
18
NGUỒN THÔNG TIN CỦA MÔI TRƯỜNG LỚP
HỌC:
- Chỉ thị thực hiện kế hoạch năm học của Bộ,
- Nhiệm vụ năm học của Sở,
- Kế hoạch năm học của trường,
- Đặc điểm riêng của lớp học.
19
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4

Strengths - Các điểm mạnh, để duy trì,
xây dựng và làm đòn bẩy
Khi phân tích các điểm mạnh thường phải
trả lời những câu hỏi sau:
+ Lớp của chúng ta có những điểm mạnh
nào?
+ Những thành công của lớp trong năm
học vừa qua là gì?
+ Chúng ta đã làm những công việc nào có
kết quả mĩ mãn nhất ?
+ ….
20
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4

Weaknesses - Các điểm yếu, để “bốc
thuốc” sửa chữa hoặc tìm cách thoát khỏi
điểm yếu
Khi phân tích các điểm yếu thường phải
trả lời những câu hỏi sau:
+ Lớp của chúng ta có những điểm yếu
nào?
+ Những yếu tố nào dẫn đến thất bại của
lớp trong năm học vừa qua?
+ Chúng ta đã làm những công việc nào
có kết quả kém nhất ?
+ ….
21
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4

Opportunites - Các cơ hội, để đánh giá một
cách lạc quan, nắm bắt cơ hội
Khi phân tích các cơ hội thường phải trả lời
những câu hỏi sau:
+ Chủ trương sắp tới của Nhà nước, Chỉ thị
năm học của Bộ; Kế hoạch năm học (Sở,
Phòng), sẽ đem lại những lợi thế gì cho
Trường, cho lớp chúng ta?
+ Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương có
giúp gì cho nhà trường hay không? công
việc nào có kết quả kém nhất ?
+ ….
22
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 4

Threats - Các đe dọa, mối nguy hại, để có
kế hoạch ngăn các trở ngại từ bên ngoài
Khi phân tích các mối nguy hại thường
phải trả lời những câu hỏi sau:
+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này
có ảnh hưởng gì lớn đến lớp học của
mình không? (ảnh hưởng của kinh tế toàn
cầu  địa phương nơi trường đóng 
gia đình học sinh  lớp học)
+ ….
23
X
á
c

đ

n
h

m

c

t
i
ê
u

t
h
e
o

n
g
u
y
ê
n

t

c


(
S
M
A
R
T
)
24
*Phiếu học tập 4,tr.33: Thầy/cô hãy sắp
xếp đúng các câu phù hợp vào từng
khu vực của S– M– A– R– T. Cho ví dụ?
Hoạt động 5 – Xác định mục tiêu
của kế hoạch thông qua việc thực
hành phân tích nguyên tắc SMART)
S
Specific
Cụ thể
M
Mesurea
ble
Đo lường
được
A
Attainabl
e
Vừa sức
R
Result
Oriented
Định
hướng
kết quả
T
Time
bound
Giới hạn
thời gian
25
KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 5
S
Specific
M
Mesureable
A
Attainable
R
Result
-Oriented
T
Time –
bound
Cụ thể, dễ
hiểu. Chỉ tiêu
phải cụ thể,
dễ nhiểu vì
nó định
hướng cho
các hoạt
động trong
tương lai.
Đo lường
được. Chỉ
tiêu này mà
không đo
lường được
thì không
biết trong
quá trình
thực hiện có
đạt được hay
không?
Vừa sức để
có thể đạt
được. Chỉ
tiêu phải có
tính thách
thức để cố
gắng, nhưng
cũng đừng
đặt chỉ tiêu
cao quá mà
không thể
đạt nổi.
Định hướng
kết quả. Đây
là tiêu chí đo
lường sự cân
bằng giữa
khả năng
thực hiện so
vối nguồn lực
của lớp (thời
gian, nhân
sự, quỹ hoạt
động và các
điều kiện
khác, )
Giới hạn
thời gian.
Mọi công
việc phải có
thời hạn
hoàn thành,
nếu không
nó sẽ bị trì
hoãn. Thời
gian hợp lý
giúp HĐ của
lớp vừa đạt
được MT
cơ bản lại
vừa dưỡng
sức cho các
MT khác.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×