Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.54 MB, 105 trang )

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 1




A. 

Câu 1

3
+ mx
2
 3x

x
1
và x
2

1
= - 4x
2


Câu 2

20
1 4 1 2
x y xy


xy

  


   
3
6
x







Câu 3



2. Tính tích phân A =
2
ln .lnex
e
e
dx

xxCâu 4




3 3 3
2 2 2 2 2 2
1
a b c
a ab b b bc c c ca a
  
     

a + b + c

 

Câu 5a
a




Câu 5b: 
 3y  
2


+ y
2
 

2x
 5
x+1
 2m5
x
+ m
2



TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 2

02

Câu I 
1. 
21
1
x
y
x

2.  
2
.
Câu II 
1) 
2
17
sin(2 ) 16 2 3.sin cos 20sin ( )
2 2 12
x
x x x

    

2) 
4 3 2 2
32
1
1
x x y x y
x y x xy

  


   
Câu III : 
4
0
tan .ln(cos )
cos
xx
dx
xCâu IV :


0

 và (SBC) .
Câu V:  

3
a b b c c a
ab c bc a ca b
  
  
  

 
A. Theo
Câu VI.a 



: 2x + 3y + 4 = 0.





0
.
Câu VII.a ): -1;1)

1
( ):
1 2 3
x y z
d




14
( '):
1 2 5
x y z
d





Câu VIII.a 

22
2
(24 1)
(24 1) (24 1)
log log



x
x x x x
log x x x


Câu VI.b 

22
( ): 1C x y
ng
( ): 0d x y m  

m

()C

()d

Câu VII.b 
 

(P): 2x  y + z + 1 = 0, (Q): x  y + 2z + 3 = 0, (R): x + 2y  3z + 1 = 0

1

:
2
2

x
=
1
1y
=
3
z

2

là giao t

1

,
2

.
Câu VIII.b  
x
( log
3

( 9
x
 72 ))

1

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 3

03
)
Câu I ( 2,0 điểm): 
24

1
x
y
x.
1. 
2.  -3; 0) và N(-1; -1).
Câu II (2,0 điểm):
1. 
2
2
1 3 2

13
xx
xx
   
  

2. 
2 3 4 2 3 4
sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x      

Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân:
2
1
ln
ln
1 ln
e
x
I x dx
xx







Câu IV (1,0 điểm):09D
.
Câu V(1,0 điểm): 


9 9 9 9 9 9
6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6
x y y z z x
P
x x y y y y z z z z x x
  
  
     

)


Câu VI.a (2,0 điểm)
1. 
22
4 3 4 0x y x   
.
 
2. -1), B(7; -
trình
23
2 (t R)
42
xt
yt
zt
  





Câu VII.a (1,0 điểm)
2
0zz


Câu VI.b (2,0 điểm):
1. -2y -
BD: x- 
2. 

2 1 0 3 3 0
( ) ; ( ')
1 0 2 1 0
x y x y z
x y z x y
      



      



) và (

'

nh

) và (
'
).
Câu VII.b (1,0 điểm)
2 2 2
3 3 3
log 3 log log
log 12 log log
x y y x
x x y y
  


  

.



TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 4

 04
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH: m)
Câu I: m) Cho hàm s

21
1
x
y
x
1. Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s.
2. Chng minh rng thng d: y = - i xng ca (C).
Câu IIm)
1 Gi
4cos3xcosx - 2cos4x - 4cosx + tan tanx + 2
2
0
2sinx - 3
x


2. Gii b
2 2 2
2
3 2.log 3 2.(5 log 2)
x
x x x x x     

Câu IIIm).
Gi (H) là hình phng gii h th (C) ca hàm sô y = x
3

 2x
2
+ x + 4 và tip tuyn ca (C) ti
 x
0
= 0. Tính th tích ca vt th c to thành khi quay hình phng
(H) quanh trc Ox.
Câu IVm) Cho hình lng tr ng a. Bit khong cách
ging thng
15
5
a
. Tính th tích ca kh.
Câu V h m:

4
(2 1)[ln(x + 1) - lnx] = (2y + 1)[ln(y + 1) - lny] (1)
y-1 2 ( 1)( 1) 1 0 (2)
x
y x m x
     II. PHN RIÊNG m): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2)
Phn

Câu VI.a: m).
1. Trong mt phng tròn (C): x
2
+ y
2
= 1; x
2
+ y
2
– 2(m + 1)x +
4my – 5 = 0 (1) Chng minh rng tròn vi mi m.Gi
ng là (C
m
 (C
m
) tip xúc vi (C).
ng thng d:
12
1 1 1
x y z

và mt phng (P): 2x + y  2z + 2
= 0. Ltrình mt cu (S) có tâm nm trên d, tip xúc vi mt phm
A(2; - 1;0)
Câu VII.bm). Cho x; y là các s thc tho mãn x
2
+ y
2
+ xy = 1. Tìm giá tr ln nht và giá
tr nh nht ca biu thc P = 5xy – 3y

2
Phn 2: Theo ch
Câu VI.b: m). ng thng
1
2 3 3
:
1 1 2
x y z
d
  



2
1 4 3
:
1 2 1
x y z
d
  


. Chng thng d
1
; d
2
m A cùng
nm trong mt mt phnh to  các nh B và C ca tam giác ABC bit d
1
chng cao BH

và d
2
chng trung tuyn CM ca tam giác ABC.
2.Trong mt phm
12
( 3;0); ( 3;0)FF
m
1
3;
2
A



. Lp
c ca (E) và vi mm M trên elip, hãy tính biu thc:
P = F
1
M
2
+ F
2
M
2
– 3OM
2
– F
1
M.F
2

M

Câu VII.b:m). Tính giá tr biu thc:

0 2 2 4 2 1004 2008 1005 2010
2010 2010 2010 2010 2010 2010
3 3 ( 1) 3 3
kk
S C C C C C C        

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 5

 05
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH: m)
Câu 

Câu 
1) 
22
1
2
2
( 1)( 2) 6
xy
xy
xy x y x y




     

(
,x y R
)
2) 
22
sin .tan cos cos2 .(2 tan )x x x x x  

xR
)
3) 
5
;4
2



:

22
1/2 1/2
1
( 1).log ( 2) 4( 5)log 4 4 0
2

m x m m
x
      


Câu 

3SA SB SC a  


C.ABNM theo a.
Câu 
1) Tính tích phân:
1
22
0
.ln(1 )x x dx


xy 
x, Oy th

Câu 

1:

1
1 2 ;( )
12
xt

y t t R
zt



  





2

 y  1 = 0 và (Q): 2x + y + 2z  5 = 0.

2

3


1
và d
2

Câu 
Cho x, y, z
0

2 2 2
3x y z  

. 
3 3 3
2 2 2
32
2
1 1 1
x y z
y z x
  
  





TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 6





Câu I. 

x
x-1
(C)




Câu II. 
- ( 3 - 2)cos2x = sin2x + 3  [ 0 ;

].

3 2 3 2
2
3 5.6 4.2 0
( 2 )( 2 )
x y x x y
x y y y x y x


  


    Câu III. 
Tính tích phân
3
1
4
2
0
()
1

x
x
x e dx
x
Câu IV
 2xyz
- 1)(y - 1)(z - 1).
Câu V

ABCD.




Câu VIa. 

1
) : 4x - 3y - 12 = 0 và (d
2
): 4x + 3y - 12 = 0.

1
), (d
2






Câu VIIa

23
34
2
log ( 1) log ( 1)
0
56
xx
xx
  




Câu VIb. 
1. Cho elip (E) : 4x
2
+ 16y
2

1
, F
2


2


8
3

2.  ;0 ; 1), B(2 ; 1 

Câu VIIb. 

2 2 3
2
16
10
2
x x x
A A C
x
  
(
k
n
C
,
k
n
A


TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 7




Câu I (2.0 điểm) 
23
23
 xxy

1. C
2. 
1
22
2


x
m
xx
m.
Câu II (2.0 điểm )
1. 
 
2
3 4 2 2 2 1 2sin x cos x sinx  

2. 
23
16 4
2
14 40 0

x x x
log x log x log x .  

Câu III (1.0 điểm) Tính tích phân
3
2
3
x sin x
I dx.
cos x


Câu IV(1.0điểm) Trong không gian
Oxyz
d:
3
2
12
1



 zyx

012:)(  zyxP


A
d 
)(P




A
d 
)(P
.
Câu V:(1.0điểm) 
Oxyz

)2;1;1(A
,
)2;0;2(B


)(OAB

)(Oxy
.


Câu VI.a(2.0 điểm)
    
3
2
sin)(

2

x
xexf
x
      
)(xf
   
0)( xf



izz
izz
.25
.55.
2
2
2
1
21

Câu VII.a(1.0 điểm) 
Oxy
cho
ABC


 
05A ; .


B

12
1 0 2 0d : x y ,d : x y .    

ABC.

Câu VI.b (2.0 điểm)
1. 
12
9.
4
1
4.69.
3
1
4.3


xxxx
.
2. : y = x.sin2x, y = 2x, x =
2Câu VII.b (1.0 điểm) 
SABCD

SAC


A

)(P

SC
 

)(P
và hình chóp.
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 8


A. 

42
( ) 2y f x x x  







 
2 cos sin
1
tan cot2 cot 1
xx
x x x





 
2
3 1 1
33
1
log 5 6 log 2 log 3
2
x x x x     

Câu 
 
2
44
0
cos2 sin cosI x x x dx








0


   
3
4
1 2 1 2 1x x m x x x x m      






               

 

22
( ): 4 2 0; : 2 12 0C x y x y x y       





0
.

C(2;-1;3), D(1;-
Câu VI





 
: 3 0d x y  

9
2
I
x 

 
2. T
2 2 2
( ): 4 2 6 5 0, ( ):2 2 16 0S x y z x y z P x y z          


Câu VII.b: Cho
,,abc

2 2 2
3abc  


2 2 2
1 1 1 4 4 4
7 7 7a b b c c a a b c
    
     




TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 9

 09
A. 
Câu 1:
Cho hàm s
4 3 2
x 2x 3 x 1 (1)y x m m    
.
1). Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s (1) khi m = 0.
 hàm s (1) có hai cc tiu.
Câu 2:
1). Gi
3
x  sin3xsin
3
x =
2 3 2
82). Gix
 
22
2 1 2x 3 0x x x     


Câu 3:
m A(-1; -1; 0), B(1; -1; 2), C(2; -2; 1), D(-1;1;1).
1). Via m.phng cha AB và song song vi CD. Tính góc gia AB, CD.
2). Gi s mt phng (

t ba trc t tm M, N, P khác gc O sao cho D
là trc tâm ca tam giác MNP. Hãy via (

).

Câu 4: Tính tích phân:
 
2
0
1 sin2xdxIx



.

Câu 5: Gi
   

1
4 2 2 2 1 sin 2 1 2 0
x x x x
y

      
.

Câu 6: Gii b
22
12
9 1 10.3
x x x x   

.

Câu 7:
1). Cho tp A gm 50 phn t khác nhau. Xét các tp con không rng cha mt s chn các phn t
rút ra t tp A. Hãy tính xem có bao nhiêu ty.
2). Cho s phc
13
z
22
i  
. Hãy tính : 1 + z + z
2
.

Câu 8:
 u cnh bên AA' = b.

Gi

là góc gia hai mt phng (ABC) và (A'BC). Tính tan

và th tích ca khi chóp A'.BB'C'C.

Câu 9:
Trong mt phng vi h to  Oxy cho im C(2; 0) và elip (E):
22
1
41
xy

.
Tìm to  các im A, B thuc (E), bit rng hai im A, B i xng vi nhau qua trc hoành và tam giác
ABC là tam giác u.
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 10

 10
PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH m )
Câu I m) Cho hàm s
   
4 2 2
2 2 5 5y f x x m x m m      


1/ Kho sát s bin thiên và v  th (C ) hàm s vi m = 1
2/ Tìm các giá tr c  th hàm s m ci, cc tiu to thành 1 tam giác vuông cân.
Câu IIm) 1/ Gi
23
2 cos( ) 6 sin( ) 2sin( ) 2sin( )
5 12 5 12 5 3 5 6
x x x x
   
      

2/ . Gii h 
22
22
2 3 5
2 3 2
x y x y
x y x y

     


     Câu IIIm) Tính tích phân :
2
10 10 4 4
0

I (cos sin cos .sin )x x x x dx

  


Câu IVm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a, BC =
2
a
,
3aSA 
,
0
SAB SAC 30
.
Gm SA , chng minh
()SA MBC
. Tính
SMBC
V

Câu V. m)
Cho 2 s  mãn :
2222
11 xyyxyx 

Tìm giá tr nh nht ca biu thc: A =
2
2
2
2

11
y
y
x
x 

PHN RIÊNG CHO T m )
(Thí sinh ch chn mn ho làm bài.)
A/ Ph n
Câu VI.a: m)
1, Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC cân tnh A(-nh B, C thuc
ng thng  : x  y  nh to  m B và C , bit din tích tam giác ABC bng 18
2.Trong không gian to  Oxyz, hãy vi   t cu tip xúc v ng thng (d
1
) :

z
yx
2
1
2
1
ti A (1; - 1; 0) và tip xúc vng thng (d
2
):
1

3 ( )
14
x
y t t R
xt




tm B(1; 0; 1)
Câu VI b. m)

2
+ 2bz + c = 0 , ( z



m biu din
hai nghim ct phu kin ca 

OAB là tam giác vuông
B/ Ph 
Câu VI.b: m)
1, Trong mt phng to  Oxy cho hypebol (H) :
1
916

22

yx
. Vic ca (E) có
m trùng vm ca hypebol (H) và ngoi tip hình ch nh ca (H).
2.Trong không gian to  Oxyz. Cho mt c
2
+ y
2
+ z
2
 4x + 2y  6z  2 = 0,
m A(1; - 1; 0) , B(0; 2; - 2). Vit phng (P) qua A, B và ct (S) theo mt
ng tròn (C) có chu vi nh nht.
Câu VII.b: m) Cho hàm s y =


2
22

1
xx
x
(C) và d
1
: y = x + m, d
2
: y = x + 3.
Tìm tt c các giá tr c (C) ct d
1

tm phân bit i xng nhau qua d
2
.

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 11

 11
PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH m)
m) Cho hàm s
42
( ) 8x 9x 1y f x   

1. Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s.
2. D th (C) hãy bin lun theo m s nghim c
42
8 os 9 os 0c x c x m  
vi
[0; ]x


.
m) : Gi 
1.
 
3
log
1
22

2
x
x x x

   


; 2.
22
22
12
12
x y x y
y x y

   


Câu III: Tính din tích ca min phng gii hn bng
2
| 4 |y x x

2yx
.
m) Cho hình chóp cu ngoi tip mt hình cc. Tính th
tích hình chóp ct bit rng cn g.


m)  m
2
4sin3xsinx + 4cos 3x - os x + os 2x + 0
4 4 4
c c m
  
     
  
     
     

PHN RIÊNG m): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình chuẩn.
m)
1. Cho

ABC c   ng trung tuyn BM:
2 1 0xy  
và phân giác trong CD:

10xy  
. Ving thng BC.
ng th
2
2
22
xt
yt
zt

  







.Gi

 ng th  m
A(4;0;-1) song song vi (D) và I(-2;0;2) là hình chiu vuông góc ca A trên (D). Trong các mt phng qua

, hãy via mt phng có khon (D) là ln nht.
m) Cho x, y, z là 3 s thc thuc (0;1]. Chng minh rng
1 1 1 5
1 1 1xy yz zx x y z
  
    

2. Theo chương trình nâng cao.
m)
1. Cho hình bình hành ABCD có din tích bng 4. Bim I cng chéo
nng thng y = x. Tìm t nh C và D.
ng thng


12
1
2

xt
yt
zt
  



.Mm M
ng thng

 t giá tr nh nht.
m) Cho a, b, c là ba cnh tam giác. Chng minh
1 1 2
2
3 3 2 3 3
bc
a
a b a c a b c a c a b

    

     



TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH


 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 12

 12
Câu I: (2 điểm) Cho hàm s:
 
32
3 1 9 2y x m x x m     
 th là (C
m
)
1) Kho sát và v  th hàm s (1) vi m =1.
2)  (C
m
) có ci, cc tim ci cc tii xng vng
thng
1
2
yx
.
Câu II: (2,5 điểm)
1) Gi
 
 
3
sin2 cos 3 2 3 os 3 3 os2 8 3cos sinx 3 3 0x x c x c x x      
.
2) Gii b
 
2

21
2
11
log 4 5 log
27
xx
x

  



.
3) Tính din tích hình phng gii hn bng y=x.sin2x, y=2x, x=
2

.
Câu III: (2 điểm)
 u cnh a, cnh bên hp vt góc
là 45
0
. Gng vuông góc h t ng (ABC) là H sao cho
1
2
AP AH
.
g
 

là mt phng cha HK và song song vi BC ci M, N. Tính

t s th tích
' ' '
ABCKMN
A B C KMN
V
V
.
2) Gii h  trong tp s phc:
 
2
2
2 2 2 2
6
5
60
aa
aa
a b ab b a a

  
    


Câu IV: (2,5 điểm)
1) Cho m bông hng trng và n bông hng nhung khác nhau. Tính xác su lc 5 bông hng
t 3 bông hng nhung? Bit m, n là nghim ca h sau:

2 2 1
3
1
9 19
22
720
m
m n m
n
C C A
P
  


c
22
1
25 9
xy

(E), ving thng song song Oy
và ct (E) tm A, B sao cho AB=4.

3) ng thng d
1
và d
2
l
1
2
:2
3
xt
d y t
zt









2
1 2 1
:
2 1 5
x y z
d
  



Vit phng thng d
1
và d
2
?
Câu V: Cho a, b, c
0

2 2 2
3abc  
. Tìm giá tr nh nht ca biu thc
3 3 3
2 2 2
1 1 1
a b c
P
b c a
  
  

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 13

 13
m)

1.Kho sát s bin thiên và v  th hàm s y = x
4
 4x

2
+ 3
2.Tìm a  
03log4
3
24
 axx
có 4 nghim thc phân bit .


1cos44cos32
4
cos2
22



 xxx

.
2.Tìm m m thc :
mmxxxx 2223
22




1.Tính I =
8
15
1
dx
xx

ng cao khu S.ABC bng h i, góc  a mt bên bng

vi2
;
4


.Tính th tích ca kh

.Vi giá tr nào ca


thì th tích khi chóp
t giá tr ln nht .
m). Cho
0;0  ba

1ba
. Tìm giá tr nh nht ca biu thc :
2
2
2
2
11
M
b
b
a
a 

PHN T CHNm). Mi thí sinh ch chn câu Va hoc Vb
m).
1.Trong mt phng t Oxy, cho ng tròn
 
22
: 2 0C x y x  
. Vip tuyn
ca
 
C
, bit góc gia tip tuyn này và trc hoành bng
o

60
.
2.Trong không gian vi h t Oxyz ng thng chéo nhau :

 
1
1
:2
2
xt
d y t t
zt






  


1
1
3
1
1
:
2


zyx
d

Lt phng song ng thng d
1
và d
2
.
3.Trong các s phc z thu kin
221  iz
, tìm s phc z có modun nh nht.
m).
1.Trong mt phng t Oxy ng tròn (C): x
2
+ y
2
 6x + 2y m A(1; 3).
Ving thA và ct (C), ti B, C sao cho BA = BC
2.Trong không gian vi h t Oxyz ng thng:
:
1
d

3
6
1
2

2
5  zyx

 
2
:2
1
xt
d y t
zt


  

.
Lng thng
1
d

là hình chiu song song ca
1
d


2
d
lên mt phng
(Oyz)
3. Gii h 
 
 
22
33
22
22
log log
4
y x y x x xy y
xy

    


Ht
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 14

 14

I.PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH. m)
m)
Cho hàm s y = x
3
+ mx + 2 (1)
1. Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s (1) khi m = -3.
2.   th hàm s (1) ct trc hòanh ti mm duy nht.
m)
1. Gii h 



22
1
322
33
yxyyx
yx

2. Gi
xxx tansin2)
4
(sin2
22



.
m) Tính tích phân
2
1
2
4
dx
x
x
I

m)
Cho hình chóp S.ABCD nh a, SA = h vuông góc mt phng
i trên CD. K nh v  th tích t din S.ABH
t giá tr ln nht. Tính giá tr ln nh
m)  him thc:
mxx 
4
2
1

II. PHm)
Thí sinh ch c làm mt trong hai phn (phn a hn b)
m)
1.Trong h t ng thng d
1

: x  2y + 3 = 0, d
2
: 4x + 3y  5 = 0. L
ng tròn (C) có tâm I trên d
1
, tip xúc d
2
và có bán kính R = 2.
ng thng d
1
:
211
zyx

, d
2
:




tz
ty
tx
1
21

và mt phng (P): x  y  z = 0. Tìm ta
 m M
1
d
, N
2
d
sao cho MN song song (P) và MN =
6

m) Tìm s phc z tha mãn :
1
4

iz
iz

m)
1. Cho hình ch nht ABCD có cnh AB: x  2y  ng chéo BD: x  ng
m M(2 ; 1). Tìm t nh ca hình ch nht.
2. m O(0 ; 0 ; 0), A(0 ; 0 ; 4), B(2 ; 0 ; 0) và mp(P): 2x + 2y  z + 5 = 0. Lp p.tr m.cu (S)
m O, A, B và có khang cách t n mt phng (P) bng

3
5
.
Câu VII bm) Gii b
3log3log
3
xx


TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 15

 15
I. PHN CHUNG CHO TT C M)
m) Cho hàm s:
x1
y
x1 th là (C).
1. Kho sát s bin thiên và v  th
(C)
ca hàm s.
2. Chng minh rng thng
(d): y 2x m
luôn ct (C) tm phân bit M và N thuc
trên hai nhánh c c n MN ngn nht.

m)
1. Gi
22
2sin cos x 1 sin sin2x
22

   

   
   
.
2. Gi
1
1
3
2
(x 24) (12 x) 6   
.
m) Tính tích phân:
1
33
3
0
dx
I
(1 x ). 1 x

m)
Trong mt phng (P) cho tam u ABC cnh a, m ci xng
ca A qua I. Trêng thng vuông góc vi (P) ti D ly mm S sao cho
a6
SD
2

. Gi H là
hình chiu ca I trên SA. Chng minh rng
(SAB) (SAC)
và tính theo a th tích ca khi chóp
H.ABC.
m) Cho a, b, c là các s g thuc khong
 
0; 6

a b c 3 3  
.
Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2 2 2
1 1 1
P
6 a 6 b 6 c
  
  
.

Phn
m)
1. Trong mt phng vi h t vuông góng tròn

1
(C )

2
(C )
ni vi trc tung. Bit
22
1
(C ): (x 1) (y 2) 1   

2
(C )
tip xúc vi trc tung ti gc tng kính bng 4. Virình
các tip tuyn chung ca
1
(C )

2
(C )
.
2. Trong không gian vi h t vuông góc Oxyz. Ving thm
A(1;1;0)
ng thi ct c
ng thng
1
x1
(d ): y t ; (t )
zt


2
x 1 u
(d ) : y 0 ; (u )
z1
  



.
m)
Cho s t nhiên n tha:
1 2 n 2009
n n n
1.C 2C nC n.2   
. Tìm s hng cha
805
x
trong khai trin nh thc
a

n
1
x ; x 0
2x x




.
Phng cao
m)
1. Trong mt phng t  vuông góc Oxy, cho hình vuông tâm
I(2;3)
, có mt cnh n  ng thng
( ): x 2y 1 0   
. Vinh c
2. Trong không gian vi h t vuông góc Oxyz, cho mt cu
2 2 2
(S): (x 1) (y 2) (z 3) 64     
và mt phng
(P): 2x y 2z 13 0   
ct nhau theo giao tuynh tâm và bán kính c
m)
Trong các s phc thu kin
3
z 2 3i
2
  
. Hãy tìm s ph nht.
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH


 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 16

 16
I. PHN CHUNG:
Câu 1:
1. Kho sát và v  th (C) ca hàm s y =
24
1
x
xi xng thng MN bit M(- 3;0) và N(- 1; - 1)
Câu 2:
1. Gii p
4
x  cos2x
1 3x
os4x+cos
24
c
=
7
2

2. Gi
x
.2x = 3

x
+ 2x + 1
Câu 3:
Tính tích phân: K =
2
0
1 sinx
1+cosx
x
e dx







Câu 4:
 dài cnh bên bng 1. Các mt bên hp vi mt ph
m tích hình cu ni tip hình chóp S.ABC.
Câu 5:
ng thng (d):
24
3 2 2
x y z


m A(1;2; - 1), B(7;-2;3). Tìm trên (d) nhng
m M sao cho khong cách t n A và B là nh nht
II. PHN RIÊNG:

1) Theo cương trình chuẩn:
Câu 6a:
n th dài 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm. Ly ngn th
n thng trên. Tìm xác su n thng ly ra lp thành mt tam giác.
2. Gii h 
8
5
x x y x y y
xy

  


Câu 7a:
Tìm giá tr nh nht y =
2
osx
sin (2 osx-sinx)
c
xc
v
3


2) Theo chương trình nâng cao:
Câu 6b:

1. Tìm các giá tr x trong khai trin nh thc Newton:
 
5
lg(10 3 ) ( 2)lg3
22
x
n
x

bit rng s hng th
6 ca khai trin bng 21 và
1 3 2
2
n n n
C C C

2. Cho
22
3 os in
33
cs






. Tìm các s ph
3


Câu 7b:
Gi a, b, c là ba cnh ca mt tam giác có chu vi bng 2. Chng minh rng:
2 2 2
52
22
27
a b c abc    HT
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 17

 17
I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (m)
Câu I. m)
Cho hàm s y =  x
3
 3x
2
 thc.
1. Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s i m = 0.
2. Tìm tt c các giá tr ca tham s  hàm s ch bin trên khong (0 ; + ).
Câu II. m)
1. Gi
3
(2cos
2

x + cosx  2) + (3  2cosx)sinx = 0
2. Gi
2
2 4 1
2
log (x 2) log (x 5) log 8 0    

Câu III. m)
Tính din tích hình phng gii hn b th hàm s y =
x
e1
, trng thng x = ln3, x
= ln8.
Câu VI. m)
nh a, SA = SB = a, mt phng (SAB) vuông góc vi
mt phng (ABCD). Tính bán kính mt cu ngoi tip hình chóp S.ABCD.
Câu V. m)
Xét các s thu kin x + y + z = 1.
Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2 2 2
x (y z) y (z x) z (x y)
P
yz zx xz
  
  

II. PHN RIÊNG (m)
Thí sinh ch c chn làm mt trong hai phn (phn 1 hoc phn 2)
1. n:
Câu VIa. m)

1. Trong mt phng vi h t 
2
+ y
2
 m
M thuc trc tung sao cho qua M k c hai tip tuyn vi (C) mà góc gia hai tip tuyng 60
0
.
2. Trong không gian vi h t ng th
x 1 2t
y 1 t
zt



  





Vi cng thm M, ct và vuông góc vng thng d.
Câu VIIa. m)
Tìm h s ca x
2
trong khai tric ca biu thc P = (x
2
+ x  1)
6


2. 
Câu VIb. m)
1. Trong mt phng vi h t 
2
+ y
2
 m
M thuc trc tung sao cho qua M k c hai tip tuyn vi (C) mà góc gia hai tip tuyng 60
0
.
2. Trong không gian vi h t           ng th    
x 1 y 1 z
2 1 1



.
Vic cng thm M, ct và vuông góc vng thng d.
Câu VIIb. m)
Tìm h s ca x
3
trong khai tric ca biu thc P = (x
2
+ x  1)
5




TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH


 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 18

 18
Câu I m)
Cho hàm s
42
21y x mx m   
(1) , vi
m
là tham s thc.
1.Kho sát s bin thiên và v  th hàm s (1) khi
1m 
.
nh
m
 hàm s m cc trng thm cc tr c th to
thành mt tam ging tròn ngoi tip bng
1
.
Câu II : m)
Gi
1.
33
4sin x.c 3x 4cos x.sin3x 3 3c 4x 3os os  

2.
22
3 3 3
log (x 5x 6) log (x 9x 20) 1 log 8       


CâuVI:m)
ng chéo AC =
23a
,
BD = 2a và ct nhau ti O; hai mt phng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc vi mt phng
(ABCD). Bit khong cách t n mt phng (SAB) bng
3
4
a
, tính th tích khi
chóp S.ABCD theo a.
CâuV :m).
1. TÝnh tÝch ph©n sau:
2
22
0
cos .cos 2 .I x x dx
1. Cho 3 sè d-¬ng x, y, z tho¶ m·n : x +3y+5z
3
.Chøng minh r»ng:
46253
4
zxy
+
415

4
xyz
+
4815
4
yzx

45
5
xyz.
Câu VI :m)
1. Trong mt phng tròn (C ):
22
2x 2y 7x 2 0   
m
A(-2; 0), B(4; 3). Viình các tip tuyn ca (C ) tm ca
(C ) vng thng AB.
2. Cho hàm s
2
2x (m 1)x 3
y
xm
  


. Tìm các giá tr ca m sao cho tim cn c th hàm
s tip xúc vi parabol y = x
2
+5
Câu VII m) Cho khai trin

 
x1
3
x1
2
2
8
1
log 3 1
log 9 7
5
22








. Hãy tìm các giá tr ca x bit
rng s hng th 6 trong khai trin này là 224

*** ***
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 19

 19
I-PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH
Câu I( 2,m): Cho hàm s: (C)
1. Kho sát và v  th (C) hàm s
2.  t A k c 2 tip tuyn t th (C) sao cho 2 ting
nm v 2 phía ca trc hoành.
Câu II m):
1. Ging giác.
2. Gii h 

Câu IIIm): Tính tích phân sau.3
4
42
cos.sin


xx
dx
I

Câu IV(1,0 m): Cho ba s thc tha mãn ,Chng minh rng:


Câu Vm): Cho t din ABCD có AC = AD = , BC = BD = a, khong cách t n mt
phng (ACD) bng . Tính góc gia hai mt phng (ACD) và (BCD). Bit th ca khi t din ABCD
bng .
I. PHN RIÊNG (Thí sinh ch c làm 1 trong 2 phn A hoc B)
A. n.
Câu VIam):
1. Trong không gian vi h t m : A(1;2; 2) B(-1;2;-1) C(1;6;-1) D(-1;6;2). Tìm
t hình chiu vuông góc cm A trên mt phng (BCD)
2. Trong mp vi h t ng tròn : x
2
+y
2
-2x +6y -15=0 (C ).
Ving thng thng : 4x-3y+2 =0 và cng tròn (C) ti A; B
sao cho AB = 6
Câu VIIanh h s ca x
5
trong khai trin (2+x +3x
2
)
15

B. 
Câu VIbm):
1. Trong không gian vi h t m : A(1;2; 2) B(-1;2;-1) C(1;6;-1) D(-1;6;2). Tìm
t hình chiu vuông góc cm A trên mt phng (BCD)
2. Trong mp vi h t ng tròn : x
2
+y

2
-2x +6y -15=0 (C ).
Ving thng thng : 4x-3y+2 =0 và cng tròn (C) ti A; B
sao cho AB = 6
Câu VIIbm):Gi

HT
Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 20

 20
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH ( 7,0 im )
Câu Im) Cho hàm s :
2
1
x
y
x(C)
a) Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s (C).
b) Chng minh rng: vi mi giá tr cng thng
d
:
y x m  
luôn c th (C) tm

A,B phân bit. Tìm giá tr nh nht c n thng AB.
Câu II (2,0 im ).
1. Gii bt phng trình:
2
44
16 6
2
xx
xx
  
   

2.Gii ph
22
1 8 1
2cos cos ( ) sin2 3cos( ) sin
3 3 2 3
x x x x x


      

Câu III m).
Tính tích phân:
ln3
2
ln2
12
x
xx

e dx
I
ee

  


Câu IV m).
Mnh
S

.O
,AB
ng
cách t
O
ng thng
AB
bng
a
,
0
60ASO SAB
. Tính theo
a
chiu cao và din tích xung
quanh ca hình nón
Câu V m).
Cho a,b,c là ba s thc dng. Chng minh:
 

3 3 3
3 3 3
1 1 1 3
2
b c c a a b
abc
a b c a b c
  
   
      
   
   

II. PHN RIÊNG ( 3,0 im )
Thí sinh ch c làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B).
n :
Câu VI.am).
1. Trong mt phng t ng tròn (C) :
22
4 2 1 0x y x y    
m A(4;5). Chng minh
A nng tròn (C) . Các tip tuyn qua A tip xúc vi (C) ti T
1
, T
2
, vit phng
thng T
1
T
2

.
2. Trong không gian Oxyz. Cho mt phng (P): x+y-2z+4=0 và mt cu (S):
2 2 2
2 4 2 3 0x y z x y z      
Vit phng trình tham s ng thng (d) tip xúc vi (S) ti
A(3;-1;1) và song song vi mt phng (P).
Câu VII.am)
Trong mt phng ta . Tìm tp hp im biu din các s phc z tha mãn các iu kin:

23z i z i   
. Trong các s phc tha mãn iu kin trên, tìm s phc có mô un nh nht.

Câu VI.b(2m)
1. Trong mt phng to  Oxy. Cho tam giác ABC cân ti A có chu vi bng 16, A,B thung thng d:
2 2 2 2 0xy  
và B, C thuc trnh to  trng tâm ca tam giác ABC.
2. Trong không gian vi h trc to  Oxyz. Cho tam giác ABC có: A(1;-2;3), B(2;1;0), C(0;-1;-2). Vit
phng trình tham s ng cao tng ng vi nh A ca tam giác ABC.
Câu VII.bm). Cho hàm s (C
m
):
2
1
x x m
y
x



(m là tham s (C

m
) ct Ox tm
phân bit A,B sao cho tip tuyn ca (C
m
) ti A, B vuông góc.


TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 21

 21

PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH m )
Câu I: Cho hàm s
   
5522
224
 mmxmxxf
( C )
1/ Kho sát s bin thiên và v  th hàm s vi m = 1
2/ Tìm các giá tr thc c (Cm ci, cc tiu to thành 1 tam giác vuông cân.
Câu II: 1/ Gii bp s thc:
xxx 25
1
32
1





2/ Tìm các nghim thc tho mãn
0log1
3
1
 x
c
trình:
 
332tan3sin32tan.sin  xxxx

Câu III: Tính tích phân sau:
 
1
0
1
2 ln 1
1
x
x x dx
x






Câu IV: Cho hình chóp S.ABCD có  ABCD là hình thoi,góc A=120
0
, BD = a >0. Cnh bên SA vuông
góc
vi . Góc gia mt phng (SBC) và  bng 60
0
. Mt mt phng i qua BD và vuông góc
vi
cnh SC. Tính t s th tích gia hai phn ca hình chóp do mt phng o ra khi ct hình chóp.
Câu V: Cho ba s thc dng a, b, c tho mãn
bcaabc 
. Hãy tìm giá tr ln nht ca biu thc:

1
3
1
2
1
2
222


cba
PPHN RIÊNG CHO T m )
(Thí sinh chn ch chn mChun hoc  làm bài.)
A/ Ph n
Câu VI.a: 1/ Cho tam giác ABC cân, cnh  BC có phng trình
01 yx
. Phng trình ng cao
v t B là:
022  yx
. im M(2;1) thuc ng cao v t C. Vit phng trình các cnh
bên ca tam giác ABC.
2/ Ving thng thng
 
2
1
13
2
:
1



 z
y
x
d

và vuông góc vng thng
 
tztytxd  2;5;22:
2

(
Rt 
).
Câu VII.a: Gi N
*
:
 
64802312 73
2321

nnn
n
n
nnn
CCCC

B/ Ph 
Câu VI.b: 1/ Trong mt phng to  Oxy, cho Elip (E):
22
55xy
, Parabol
 
2
: 10P x y
. Hãy vit
phng trình ng tròn có tâm thuc ng thng
 
: 3 6 0xy   
, ng thi tip xúc
vi trc hoành Ox và cát tuyn chung ca Elip (E) vi Parabol (P).

2/ Ving thng (d) vuông góc vi mt phng (P): x+y+z-1=0 ng thi ct c
hai
ng thng
 
11
1
2
1
:
1
zyx
d 

 
tzytxd  ;1;1:
2
, vi
Rt 
.
Câu VII.b: Gii h p s thc:

122

4
2
22
log61
xx
yy
yx
.


TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 22

 22

I. 
 
 
1
1
x
yC
x.



2y x m

 
C
A, B 
 
C
A và B 
nhau.

1. 
22
3tan 4tan 4cot 3cot 2 0x x x x    
(1) . 2. 
 
2
1 2 1xx  
(2) .
 Tính 
 
   
2
: 4 3P y x x
(P) 
   
0 ; 3 , 3 ; 0AB


a
0



 

2
2
1
3
1
3
a
x a y a z a
a
a
a x a y a z
a


     

     Thí sinh 


Oxyz
 
2 2 2
: 2 4 6 0S x y z x y z     

1. 
 
:0x y z m

   

2. (S) 
 
1;1;1M

 
2 ; 1; 5N 

(S) 
 

2). Th
 1. Oxy, cho parabol
 
2
: 64P y x

 
   : 4 3 46 0xy
(P) và có bán kính


2. Oxyz 
 
2 ; 4 ;1A
,
 
1; 4 ; 0B 

 
0 ; 0 ; 3C 

tròn (ABC) .
  


TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 23

 23

H (7,0 điểm)

Câu I: (2,0 điểm)
1. C
3
1
x
y
x.
2. d 
 
1;1I 
CM, N sao
cho I MN.
Câu II: (2,0 điểm)
1. 
 
cos3 sin2 3 sin3 cos2x x x x  
.
2. 
 
33
22
34
9
x y xy
xy




.
Câu III: (2,0 điểm)
1. m 
 


22
2 1 1m x x m    

2. 
 
2 2 2
1
2
a b c
ab bc ca a b c
a b b c c a
       
  

;;abc
.
Câu IV: (1,0 điểm) 
. ' ' 'ABC A B C

a A
A’BC
2
a
. Tính theo a 
. ' ' 'ABC A B C
.
(3,0 điểm):  

Câu Va: (1,0 điểmOxy
 
2;1M


4
.
Câu VI.a: (2,0 điểm)
1. 
   
22
2
1 log log 2 log 6x x x    
.
2. Tìm
2
ln x dx

.

Câu Vb: (1,0 điểm) (Oxy) 

1
3;
2
M




M 
 
1
3;0F 

Câu VI.b: (2,0 điểm)
1. 
22
1
23
xy
y x x y


  

.
2. 

 
cos2 1
cos2 1
x
fx
x.
TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 24

 24

A /phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh. 
Câu I 

3
+ ( 1  2m)x
2
+ (2  m )x + m + 2 . (C
m
)



m

Câu II : 
1. 
sin2 2 2(sinx+cosx)=5x
.
2. 
2
2 3 .x mx x  

Câu III : 
1. Tính tích phân sau :
2
2
3
1
1
.
x
I dx
xx


33
()

1
x y m x y
xy

  

  



1
;y
1
);(x
2
;y
2
);(x
3
;y
3
) sao cho x
1
;x
2
;x
3

 
0d 


i

i
x
> 1
Câu IV : 

1
:
1 1 2
x y z

; d
2

12
1
xt
yt
zt
  



1
; Tìm M


2
.
2.Tìm
12
;A d B d

B.  

a

b

Câu V
a
.

ABC
- 3y - 7 = 0


ABC
.

6


3
1
n
x
x






Câu V
b
.

22
11
55
xx

> 24.


B

C





AA


0





TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH

 Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 25

 25
A /phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh. 
Câu 1.(2 điểm) Cho hàm s
1
12x
x
y

1. Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s .
2. Tìm t m M sao cho khong cách t m
)2;1(I
ti tip tuyn ca (C) ti M là ln nht .

CÂU 2. (2 điểm).
1. Gi
01cossin2sinsin2
2
 xxxx
.
2. Tìm giá tr ca m  m duy nht :

0)23(log)6(log
2
25,0
 xxxm

CÂU 3 . (1điểm) Tính tích phân:2
1
2
2
4
dx
x
x
I
.
CÂU 4. (1 điểm). Cho t din ABCD có ba cnh AB, BC, CD  t vuông góc vi nhau và
aCDBCAB 
. Gi CDt là hình chiu cm B trên AC và AD. Tính th tích tích t

din ABC’D
CÂU 5. (1 điểm) Cho tam giác nhn ABC , tìm giá tr bé nht ca biu thc:

CBAAS 2cos2coscos23cos 
.

Phn t chn (thí sinh chỉ làm một trong hai phần : A hoặc B )
Phn A
CÂU 6A. (2 điểm).
1. Trong mt phng t Oxy cho tam giác ABC, vi
)5;2(,)1;1( BA
nh C nm trên ng thng
04 x
, và trng tâm G ca tam giác nng thng
0632  yx
. Tính din tích tam giác
ABC.
2. Trong không gian vi h t Oxyz ng thng d và dd :
z
y
x 1
2
và d
1
5
3

2
2



 z
y
x
.
Chng minh rng thi nhau. Vit phng
)(

d
và vuông góc vi d
CÂU7A. (1 điểm) Tính tng :
n
n
n
nnnn
CnCCCCS )1()1(432
3210


Phn B.
CÂU 6B. (2 điểm)
1. Trong mt phng t Oxy cho tam giác ABC, vi
)2;1(,)1;2(  BA
, trng tâm G ca tam giác nm
ng thng
02  yx

. Tìm t nh C bit din tích tam giác ABC bng 13,5 .
2. Trong không gian vi h t Oxyz ng thng d và dd :
z
y
x 1
2
và d
1
5
3
2
2



 z
y
x
.
Vit phng
)(

d và to vi dt góc
0
30


CÂU7B. (1 điểm) Tính tng :
n
nnnn
CnCCCS )1(32
210
×