Tải bản đầy đủ

VẬN DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO GIỜ HỌC VĂN HỌC SỬ Ở THPT (BÀI KHÁI QUÁT GIAI ĐOẠN VĂN HỌC) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN



 !"#!$#%"
#&'()*+,-%(./0102.3)
4 !"#!$#%13)567(819:;<
&=>+"
#&'()*+,(./3)&%?@
#%ABC!:CDEF1:,CG3)&%
EHI1J(@+3)IK#59:;&%L%6:
=>"
#&'8/3)&1M@:%%ABC#0)
E)=1%A#D$#$?FN01%A#D$#O##%G65
F=CP@9:;&%A:=>"
DEF1
Tác giả
Phm Th Châu



 !"#$%


 !"#$%$$&'()*
+, */0%#123145."
#6(,/&+789%9:69;&<
&=/.*>#!?@65)(,A
4)0B7C).
1D7/.*C1231E
9&0!7@#807&>.FGE
.,0/B4F-H*7()**
=1,97&05/*E+E
&9!;7*,0-B8,F4"B!8
IJ*II*IK,9+(#L
M7@+(#L9D!*9B
#BE!7@!$$/*B"/*NB;/
FE$*EC!*E,>."F&-E,;O,9
#9F"P,N@7OB
';
1.N*)&>.+(#L).QR"/
F!9!S0!7@T7&>.,F$&9,E
!$$5U;C9)"*"C&>.*C,F"=
,E*)7#@!V*N6*VB!WX7
!#Y!!C1!,9*!7@+.>/
E!!*"@)=!F%.7$!$
)!O0*=.!"CQ>,0
>$+"$*/!1=F
I
C?"/.)Z*![@6$C(#L
2$*B)$"&>.$C.\%
.7.7O,+,77B,;!C,"B"&
0!7@9#D,5,$!;S,9*/+7"
$*B)$5]-/0&>.
BE9+(#L9N
6,AB7*7!^__`7!^Ba*Ba
@*$&>.9$&>.(9
N,A4E!-,E$*EQ!%$
&'N,C2),>9EE$>F$,
45PC*C&>.$N@!b-
.*F$&'%5.9F,5#\?c>
$&>.d$,Fe*=.!$.,0%,E*
#$>%C3$.^9;#"#
f*gB8B797C9!7C',E


A#"V.)&)%>9gdACeg
.9';A/h$*)%C*,F.#Yd
4DB5,%->%T&-EE>.
,F#@>#N8ei31b=j
S>.B]G",c&.,E$
>)"*d$$&'k$.,0
D*D$*%,E*#$>%#kBc&X
$D*l.)!m=&'!7@D<n$,E
,7"*, >F*@6=#eiUFKoKg
b=$&'j17W=&'G",c&.&>.$B(
#L#Y,$@,0.N+%b=$&'*!P',0
>7N*,cC6)"",>/0
K
&'()*+ !%
1N75*$G",c&.,0$;8=
NpJ%7!^__B41.Gq*9E$,;6#d
>B"e^&a$O 8*$",;4E,#-
$r4
G",c&.9/>E$ 9F$5*Z
hd:$ e4B",cEr4."
-859$$5;)$/,FN,7r4
:$$5#Y,0-F$Z*c$Z*$
Z];)%,F4@,E#-D-$@77
'$!7@",08!75DN!7.>
EdB@;e"r4-E$,+.,%s
:$[.#Y*&<5&<=
U7=NtJ3  u## ,A)51.
,A.FB$!Wh"FB",cF87Q$
)$&'
G",c&.)E',,0#L&'B4KvJ
)CN75,99$.523*`G*G 
$@$&'$N$5Q!"C
,@E
w()*!$  *$)N7aE#8
,>%$.N,+75*$B>#Nx
(),AB7,7!$)G",c&.OKJJyK
[*&D$@&''&.5gG",c&.%91&.5
iSB>#Nx#$=j,A9BE"4>U>
z82E5IJ->BE+KJJN&D*VB
E,d1&.5eD79Q,A9700
y
$5$@()N@C*-$;!W
C1-()*@`{|1()i1@,>F }!
7#8>#*#N*EGE$&'jGN>,9*
91&.5?,0#D5&\%C+.|$#
3>U@S*:%EN)U~*()4)N
@$3Un39$#*7#W3>1*39)
4)N@C91&.5,A, ,7yJJ#
N)$%WU*%)$:bGE2E#NU>
z8*#N$CU>M2_2•(2E*U>>
+KJBE"*,>5FE&H/'
&.n@&'#,c&.!4>r4*=*#>
=;z$")*)
9*@&'';
1$&'45*&aF,A9E#8CU>
E#8+.4$C1231@&'B)$."&>.
U85BE*C+.,+N$)*N@$&'
"&>.$,E,$.C+.2U@2.
g$N1-$&'Ch.N=o*182c:
1+.&>.5^Hd8#D
Q"&>.De(+.-#DHdEQ1&:
@+CR#)?S.P?8M)"TP1
FR1R%MAR&UVW%X:G
::Y8C)(F&I"#&W(Z<[(V
+@1C""""\(]^_&:Y
)`"aG$1x g#8@B*Jo€II€KJJ•b
:Q +.2.*C5&\?G",c
&.C7',>RC%-*?7&>.
o
!9\"B" ,6-8G"
,c&.,0;!#!!76EB2#F,
#$*N>)7*Y $;%(&'HTB
##YB.$r E@v‚ƒI2$V, /
$!-#Y9$rH$"i1+.#Y9$$ZH#*
E,C*#D)j*$V*E&*)=*CBF$V
2.&>.=!a9;Y,c#H
v
(5$&>.N+.2.,A6,0#D-6
r.N7(%F+.$ #-s)r
@=Q/0)"BE(+.,"=
=.9;!„,]/,F@&'G",c&.>
(),A,0FC-B5,+L)F
WD,99"$&'1.N*,;9EN@
;#-F@&'G",c&.&>.(*';
&>.(#L4C12319$",F=,7S,9
, E/,F5x9;9+6FRr=
,5$&>.BE(-/0
&>.BE(4C1231
01$"234*#567*$4$89-%
01$"234%UF=N@)"%)=&'
G",c&.C$B(#LiG!$$,>
j4C1231
0&67*$4$89-%
g(=&'G",c&.$B(#LiG!$$
,>j';
g#$)"%)&>.O$&>..5
$$!$
:2;45<54$89-%
:2;45<54$89-=" >"H
1#L&'$N@r.7,;=)*
N@#L/,F*N@$)=N,7&>.
9*,RB)&>.(#LB]$@&'
G",c&.9N
p
:&2;45<5"14?8@5A"BH
gN@*$)D*D>&>.(#L%
641231).
g3-=&'/,Fr.7,AN@D
7"&>.$B(#L
g10)*!7"D),;T0,$$!7
"D)
:02;45<5"C4$/7(2567H
1@D)&>.,8@NF,80
,B!$,9,F!7"D)*,87!7"
D)$5aC*$C51O,9,$
$Q>7%$$D)/.,9
#4,;,F^),F
DE44E5FG=-H*I%
S>.B]G",c&.$&>..!5
)=&'9)"&>.$B(#LiG!$$
,>j9N*$-!$%9
\?RF!9!*66UF#Y6$N
Q#/.$)"%$B(#LiG
!$$,>j*O,9!C=&'
$.$&>.*9+-/0BE
4C1231
J+-",K=-H*I%
…3+4,+
G3+E&H
:`HG",c&.!"=&'B#L
:``H@#L&'B",c&.C#L
:```H1D)>E#8C12314^U!b!
:3+!7=
t
LMNO
PO
LQPNRSTOSUNOS
LVSTVWX
" >"*!YZ ["2 %
WC,G \$FGYZ ["2 %
GEAC95OE^gi7BAj*T7
BADE#NB>E5'**
h6: # g,x%#r+!g!
N@7BA,Ah6,E,7@8NCHdGE
ACa8=*5)/$80
$)#$,h !7N>>*
!F,*c.;Za".
6?,)*&"1N2?Q!6%Q'e
MT,)*#.W.!@$)&\.F7B
A*EE,)O9##Y,0>T,>EO
7BA/.Ed7!@e1/"7!r@,9*.?,c
&.*EWD6/%!N@F
ABE
|$#u  .ECU>:†*C#.
,0"B !%*8=NpJ
,AB8!7"N@]+79/%BEAZA
$)B,+%/.ZB$+A9!.
5-9@&.G$+A"
&CE$>,E&.,)*=@F
!* #i;j*40*E*#P!
5:?B$+A$&CE4!m&.!$

Q!![HC9*#.=*#8*h-T*)+D*
-)!NR&+TB$+A9#DE4>
,E&./,*FB""B$+,F+'
WD
SDN,R,;,9%ABE*1.Gq,A#$>
G",c&. .Nr>,E%BEAG",c&.!
#L&'*#8*$&?!x?9;#L&'"#P

":$&?!x*T**#8$&#$,0hLB]@
+!%A$U B$+A,0#L&'$
)BC*&,9!#L&'9*&.#$>%CB5
>U;D#D4N#$>*6+#L&'40g@
>,E%B$+A"#D$#P*"*
,)*!
(5,R,;N*G",c&.!70>,E%"B$+
AUF."#69;$.BE!"
&.%!#L&'G",c&.=.G",c&.E
'T0&.),>*E!W#L&'BEA/5xU9
E!W=*E&>#,c!70O*"*,C
[*#Pa0*5/6*>,E%BEA
:$N@!Q/.*$*BEA
C%.75#H
g :$7+,+Ci)@N D
h/)ej
g 7+8Cid)@N 
@,E==ej
g 7,0N)5#D)*.=./6,A
5*RN,7$!>%/,F,
g 7,R#P.B=,RB)r
g 7,RB)6Q
g 7,RB),0$--
1Or.7F5*1.GqgC…**.7
*8/,+75$%*&)*F*
C,>*CFABE*!7@!m&.g,A
IJ
^s]*-8%5N4/>1N
#4,9*3$&.&iG",c&.j,C
&<4$ZFGLZ ["2 %
G",c&.?,c&.*b0,c&.&1.Gq
#$=*#,9G.Gqg %g,A9FN@*,9
9$$;b=G",c&.%1.N*O5
,7.*T+P,7G",c&.C+^W,71.
Gq*W5G.*B4G.,A9dM"•Jˆ8#$
%1.H/"r.7ABE*8N)#D#$>5*$
.=*+5!m=*+7-.)*/"8N)
5$N@!$…/.QC/B6*/.7
+5B""U99%#Ph78#$*r=
]#@>=#D%,c&.,0"9)#L&'
‰%,>*?,9?NB*!.N*^
*T0C9r4e
‰4#L&'G",c&.,01.WBP,+O6
,>@*!=]!80)=
,ABE,BP,+],&",;#.W*#$
>*5*".7/,F*-c7;=*8
PBN>=,0B/.NŠ,A
?*L)/F8a,A$)$]$
.8,!"5!&)%ABEN@dG$!
FABE$#L&'9e%,A4#48#$
b=G",c&.#.G",c&.,0@5)57
5+,+Nah-I‡to:a5.;#$
GE#$F&.i1 & j*G",c&.,A,,7%
$"9#$B$>./75
II
0<$$/7LZ ["2 %
1 1.GqG",c&.E@[#L&'
#P",;4E,#-$r4wB",cE
r4.E"-‰4."-.#Y
,0$;B]$$0$r,F,08
5$r-(5@7&+O-h
G",c&.!7&.CQ">,ED1O,9
$r4%C#Y$;
2.9$!$*G",c&.$!78,c
9$&'*#Ph7h$=N,85T>
iCN/.jB]$#L&'O." 8R0
5]dB=Ne!r@';$#$r45
T705G",c&.!9!4$#D!)*r
4*,cC!cF%BEA!‹&)
:4 8=6" ]4FGLZ ["2 %
G",c&.>,E .NPN4dr.r!e
%BEAwr-%B",cE".EO!9;
)Er4.E!$)%,>1-,9,085$
".O!9/IB]$$*O$$,9>
9#D-$,7$O!9/K,;N@#-:@7#D
-$@7'$!$).",0!785
:#DN!7.>EB@;"Fr
-E$,+.,%*s
IK
D<"9H5LZ ["2 %O[7:Y2^%
_L2^%(Y%,F4-NE"/.i,R]j
ƒCY#YBP,+O-5"%%,F*"
9;.7"O66#L&'84
0%,99;B#OY%,F7%,F
!s
Iy
ƒN#L&'#P#P9$&'!A"
ƒ:9;&aO!9*!)*-&*-9,90/
0#-#PF%,F
_L2^&H(YN$N,F'%,F-
ƒ1N,F'9;7B]]N$$,;
B=
ƒ1N,F',0P5-
ƒ1N,F'N,0Y[9,;F$'!$9;
,0YZE$&<&
_L2^0H1ON,F'YN$r$7T0
ƒMY$r$7T0^N=&'$O!9
"
ƒN&aB;0*$7P,;7!)!Y
C
ƒTO!9*"N,0YNE,>/!6NN
$1NT!6N^98,EO!9
ƒ,98$$/I,7"-*8$$
/K,7$$/I*8$$/y,7$$/KkB]
,C!x:$,C!x4+-,0,=
Io
ƒN&a$,C!x.$,C!x„,C!x
,0@s#Y6,0#D6r%PF
Iv
ƒ1/"$$ZaE,;N9aE:6
.,#P!,Or,7$r'';
_L2^:HC79;NF"]6$r
NB=Q6658
19;90$@>=G",c&.B]B",c&5, H
J` "a=H5LZ ["2 %M=G",c&.+-%p.P#H
_` "a%
ƒ1C/.N,;,;9;BP,+B",c&.O
-%C/.|6D&;)#$$!B?B9B4!
=f%C/.
Ip
ƒN&a"*Y,;-i! .}&j
_` "a&%
ƒ:9)8-/$!i/6j%G",c&.
-8/,0,R+"-
ƒN7*r4i$/Ij
_` "a0%
ƒSa$8N!7,;4EG",c&.,7B58a
ƒ2A.$O!94$/I*O!9.
6BO#$$r45(Y$ZO$$
/I,;a058NO>=
ƒ(Y$/KO$/I9;YN$8i,;
7N!9Nr4j
_` "a:%
ƒ80$/,E$=a.E#8r4
9;W,0
ƒ:+7Fr8*! >!7,F
BCW5V
ƒd:$8/,;9,0Er48B>"9=Fr
4ei1 B #}. && # †& #gb#
3gB ?BI‡pyj
_` "aD%
ƒ:$$Z9;6,V.#D#.Wr4N,7
$O!9%$5
ƒNY$$ @D!,cc>N)8#Ph7
0r"$=
_` "aJ%
17'$N$$Z5!/"r4#D
#.W,0B.NG",c&.
It
b]"(1 $!-c",<?$4$d5",8LZ ["2 %
g|>.N",>&&?
g|[$Fr'R!+7
gS$FC,;[
g1$+!iYF$jRG",c&.,"$
!9*^9$,F'
e]"(1.8-c-?$*fLZ ["2 %
g#P"6*F#P8,;$
$
g1;)D$#D!)R&D,
g3"9O 8*" 81O 8
dB;B$eRdO05e%BE$.->&),
F*@BEA9?EWd!95e1O 8
O,RB),A,0R>,;4,;7,E/
65$1O!A$E
+,;%5*.NO#Y,0$.8,$
&'7,0$".;" 8E"
 8)"#Y!"BNA$,E,7/"$$
%61$$*BEA>,EB]$>
N4"*#P*O 8r4
&SG$",gFG"2 ?<$h-<"*#"2 "i435",4H"9FG
42\$*#",46.%
&SG$",gFG"2 ?<$h-<"*#"2 "i435",4H"9FG
42\$*#",46.E$-4%
6,AB7*$&>.E$&5#DA
,>*@*,F!;%$N*CD*D$*%,E
D@*D,F!;>,E=@*=%]D
I•
))'&>.G"/%$&>.$
=@,E,$%#
(=.7>,E=@Œ1 7$gbN*=
@#D"$75!$ACg,9#D"$-
%CBP,+O"$,7&.*40:? 1O
,;G$!()*=@$B)@%#D"$
75!$r@C*C,9C&.
!O7,7+!$;
1 ,;%[&.B)@*>,E=@%
C,OD#,E,7&.O0O&.O
0,7D<*,9,CB)@%=@-*=
@)D!$:,C=@,9,0D)$
,>O,",7@>*O/,7*O';,7O0*
O@BN,7B"/BN
:9;9$=%#Q&< @
NU9#D"$,5*9/">@,E/#D
#$>D"$,9,0!6h>!%%TC
i!)*+*@6kj,9#D"$D
%T%;
z$=@%#!"$$5
->%.7#D$>@C,A>
z$=@%#Q!&< ,C?
\*L#$=@9%C*9&<
 ,C,A,0!$$*,0h &D*
E&&>.#>(=.*EC/,*
#9;WE!80@/5E$=0
I‡
1.N*,;#9;WE!80@5/.E
$=0*&<&*C&>.+"D))'H
,F!;*@#P)8@B"*
),>*a05D<%,/5FDN*hAE*C
,cCl.)#)8!W*!Wh"@n1
@*,F!;#*$;DV/)*
,RB)D&.#$>
8=.*C&>.+![[=&'$.NP&>.*
#,"B"#D8/D$*D*,E=
#$>%#?%,>%$N$&>.
M.7!>,F!),;#>&>B.r!7*r
4PP*,F+!*9N$*
$,E=#.W1>E,F!),;#;),0
r4*#$!7*,;%F$/,F=
D<E#8U"B"#D8/D5#D$
;&.r.7nU"B"P%@#D$;
D=@%#*$&>."
#PE&B&>.5#D„8,/"D%*
,RB)#D40*5*&.#$>*D.,E
@+7,;D)>,E=@*=,F
U;,0,F.*$N"6#!70?
59%,$WE)=*
#!W@9/@!$,;
$)E?E$$.9*$NCh.N,R
B==@,?Z#"#.WD,;".7*
#,9$N7!;*,$$#9
 D!;*D,$$E$&)*D
KJ
3".;$&>.#$D*W$
&>.*+C+*D*V/D
,;9;.;&+$&>.#$D*,F.9
WC9;D!7@*D;)0
$5B>*D@>,E=*B7$D!;*D,$$*D
,F^>,E=%B"-U;D),0
.NP.*$N"$"&>.%
6,V.#=N@,E=*D*#$>*6r
#!W=!7>*!W@*!;*,$
$*,F^>,ED%*6#;srW%
>,EDC,>..*N$ /
#$FD,;$ =
8D)9)"$)'*.NP&>.N*
7W,5$&>.E,?Z/B$]"
9$.F#$>C*6C%
,0B"-*D*,E5E#8*%,E*^$
)0*#6.%@->(F/
,F.,A9/Fr!7!$*_gg$O9d&>.7
,;#/.949e*M1LQ9,;/
7BEg]d$7Q$e*
Q!"CE8m9d',8
a",>%$&'CB7De
=.*9;9D,C@6TC
5-\!$,fF/5"Rl
%E#8$-*9>@BFTC1D
!9*,CD!„,*,C#8*,C
KI
,>*,C>6%8N,^)
%C,>#N8..
:69;&<&/.*B@F$
"&>.>$/%6).=!W
&.-*W&>.C$;$!$)*"=
 $,#•*>BZ5,!,6*-
"C,6/1=*F$.7i+."
?j\77*F$N6,7)5)*
.N+*BPBEC"!")3$
"&>..,A/,E$!$%&.*,9&.#$
>1&.#$>=!$$$r4*$;
F"$*F$"C,6.^9E
2="%$"&>.Q&\,7#D',E%C
)7=@D',E..N->
C#D)*>,)*>=*7!".7
*C&.7#$>&.!D7
,5+^EF
1;$89F$&'$;N75*#Y
/.,RB)-,7)$;&.#$>*!"
),E=!") 9%C:$8
.$&'$&'F$!$]!)>,F
!)8/,;C$;!"#$>%
w()*,;-/0,>*6,A"7,c
BEFFR*O,>*$"&>.,7,EQ
$N*,9),5$"&>.,0h E
.789+-/0,>E
$BF*,5$"&>.#Y>,F!)8
KK
C9;$.7!"&.%*B7$
%C$$;&.#$>1OD7N
/.*,;-/0,>*),5$,>>
())/7+7E$,cBEU5
$"&>.#Y/E,RB),;=@s
$*D/E#8UF,9!"
D.N+$N!O-,E;
B7(=.*?5%C$N4-8!?
?%C*#PNDN@,E=*C!"
@*#L&'!7@!"#$>
1$$5,0,Fh/=&'
+, *&>.B]G",c&.,RB),0$N@*
!$N"&>.Q#-:a5
$$&>.D!$*);!&>.B]G",c
&.E'a0$C,D),;7
"",>/0
&&SHj4YZ ["2 ",46.%
‰4$&'G",c&.&>.h/$O.)!;
%E&#5*!7f$.7-N@,F
h/,$N7.C()11+U
:-a51UR111Ž$",+N4()
B7G",c&.5)8$C2CB7,7G"
,c&.C$g@%,z-.)F$
C6B]G",c&.$!;>&F5^
lKJJp*1:-9#.W]H>#!$N@$
&'$.()$&'7a0Œ
Ky

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×