Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện.DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LI NểI U
Trong khoảng thời gian hai mơi năm trở lại đây mọi ngời đợc làm
quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nớc, kiểm toán
nội bộ, các công ty dịch vụ t vấn kế toán kiểm toán nói riêng. Việc hình
thành và phát triển dịch vụ kiểm toán là nhu cầu không thể thiếu của nền
kinh tế thị trờng nhằm thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và
hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ở nớc ta đã nhanh chóng hình thành
và phát triển. Từ hai công ty kiểm toán thành lập đầu tiên năm 1991 đến nay
đã có hơn 150 công ty kiểm toán đợc phép hành nghề với loại hình doanh
nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là chủ yếu. Là một sinh viên năm cuối
của chuyên ngành kiểm toán và đợc sự giúp đỡ cũng nh tạo điều kiện cho
sinh viên đợc tiếp xúc với kiến thức thực tế trớc khi ra trờng của nhà trờng và
thầy cô, em đã chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng để
thực tập. Đề tài nghiên cứu của em là: Hoàn thiện quy trình kiểm toán
khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty
trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng thực hiện
Em xin cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Mỹ cùng Công ty TNHH Kiểm toán
Đông Dơng đã tận tình giúp đỡ hớng dẫn và tạo điều kiện cho em về mọi mặt
để em có cơ hội thực tập tốt nhất. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt kiến
thức cũng nh kinh nghiệm nên chắc chắn đề tài nghiên cứu của em không

tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận đợc nhiều sự đóng góp ý
kiến của thầy cô cùng bạn đọc để em có thể hoàn thiện đề tài hơn. Em xin
chân thành cảm ơn!
PHN 1. TNG QUAN V CễNG TY TRCH NHIM HU HN
KIM TON ễNG DNG.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn
Kiểm toán Đông Dơng.
Gii thiu s lc v cụng ty:
- Tờn cụng ty : Cụng ty TNHH kim toỏn ụng Dng
- Tờn giao dch: Indochina Auditing Company Limited
- Tờn vit tt : I.A CO., LTD
- S ng ký kinh doanh: 0102027935
- Ngy cp : 29/08/2006, thay i ln hai ngy 15/11/2007, thay
i ln cui ngy 21/01/2009.
- Ngi i din theo phỏp lut: Giỏm c Nguyn Vn Hc
- Vn iu l: 3.600.000.000,00
- Tr s chớnh: S nh 29 - Ngừ 171 - Ph Nguyn Ngc V -
Phng Trung Hũa - Qun Cu Giy H Ni
- Vn phũng i din: Phũng 1505 to nh 198 - ng Nguyn
Tuõn Qun Thanh Xuõn H Ni
- in thoi: (04) 210 5538 - (04) 210 7935 Fax: (04) 224 9408.
- Email: audit@imct.com.vn
- S nhõn viờn: 20
- Lnh vc hot ng chớnh ca cụng ty: Cụng ty hot ng chớnh
trong cỏc lnh vc kim toỏn, t vn v thm nh giỏ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng (I.A) (sau đây sẽ
gọi tắt là công ty) là doanh nghiệp kiểm toán độc lập đợc thành lập ngày
24/08/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102027935, công
ty đã đợc Bộ Tài chính cũng nh Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) công nhận là doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều lần
chuyển nhợng phần vốn góp thì đến nay công ty có 2 thành viên góp vốn:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Ông Nguyễn Văn Học Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty
Ông Nguyễn Anh Tuấn Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty
1.2. Các hoạt động của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.
1.2.1. Các dịch vụ chính của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.


Dịch vụ kiểm toán:
Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (Doanh nghiệp, Dự án, Hành
chính sự nghiệp, Các tập đoàn, tổ chức kinh tế, );
Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu t, quyết toán dự án, các Công
trình xây dựng cơ bản;
Kiểm toán Báo cáo tài chính các dự án do các tổ chức Quốc tế tài trợ;
Kiểm toán hoạt động;
Kiểm toán tuân thủ;
Dịch vụ kiểm toán xác nhận tỷ lệ nội địa hoá;
Dịch vụ kế toán:
Dịch vụ kế toán bao gồm việc ghi chép, giữ sổ, lập báo cáo thuế, lập
các báo cáo tài chính quý, năm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà n-
ớc Việt Nam và của Công ty mẹ;
Trợ giúp các doanh nghiệp nhà nớc chuyển đổi báo cáo tài chính đợc
lập theo Chế độ Kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với các nguyên
tắc kế toán đợc thừa nhận chung, hoặc theo yêu cầu cụ thể của tập đoàn;
Xây dựng hệ thống kế toán, phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh
nghiệp;
Dịch vụ t vấn tài chính:
T vấn về chính sách tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp;
T vấn quyết toán vốn đầu t, t vấn quyết toán đầu t XDCB;
T vấn về hợp nhất và mua lại doanh nghiệp;
Cổ phần hoá, t nhân hoá và thủ tục niêm yết;
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
T vấn nghiệp vụ kinh doanh;
T vấn đầu t;
T vấn luật và kinh doanh;
T vấn giải pháp doanh nghiệp;
Triển khai và đánh giá hệ thống mạng;
Lựa chọn hình thức công nghệ thông tin;
Dịch vụ t vấn thuế:
Kế toán thu nhập và chuẩn bị tờ khai thuế;
Dịch vụ t vấn thuế liên quốc gia;
Dịch vụ trợ giúp giải quyết khiếu nại thuế;
Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế;
Dịch vụ định giá tài sản:
Định giá bất động sản và tài sản của doanh nghiệp;
Định giá doanh nghiệp cho mục đích mua bán và thanh lý;
Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp;
Thẩm định, đánh giá tài sản và nguồn vốn theo yêu cầu;
Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, chuyển đổi doanh
nghiệp;
Dịch vụ đào tạo:
Đào tạo kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh;
Đào tạo về kỹ thuật kiểm toán nội bộ;
Tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức Chuẩn mực Kế toán, Kiểm
toán Quốc tế; Luật Kế toán; Chế độ kế toán; Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán
Việt Nam;
Nh vậy công ty đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của mình nhằm
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nền kinh tế và mở rộng thị trờng.
1.2.2. Các nhóm khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Từ khi mới thành lập cho đến nay, công ty đã nỗ lực trong việc phát
triển thị trờng, các khách hàng của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực và
ngành nghề khác nhau, các khách hàng của công ty:
Kiểm toán Báo cáo tài chính:
Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty thuộc các loại
hình doanh nghiệp khác nhau và thuộc các lĩnh vực khác nhau nh:
- Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và đặc biệt là các
công ty thuộc tập đoàn VINASHIN: Công ty công nghiệp tàu thủy Thành
Long, công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cà Mau, công ty TNHH
MTV đầu t và phát triển công nghiệp tàu thủy Hậu Giang, v.v...
- Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp: Tổng công ty
Lâm nghiệp Việt Nam và các công ty thành viên nh công ty ván dăm Thái
Nguyên, công ty lâm nghiệp Hòa Bình, công ty lâm nghiệp Đông Bắc, v.v...
- Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng: Tổng công ty xây
dựng Thanh Hóa, công ty cổ phần xây dựng Minh Cát, công ty cổ phần xây
dựng các công trình giao thông, v.v...
- Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thơng mại và dịch vụ: Công ty
TNHH thơng mại và dịch vụ kỹ thuật cao Việt Nhật, công ty TNHH MTV
thơng mại và du lịch Vinashin Quảng Bình, v.v...
- Các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực khác: Công ty cổ phần
khoáng sản Phú Yên, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn than và khoáng sản
Việt Nam, công ty cổ phần bao bì Thanh Hóa, công ty sách thiết bị và xây
dựng trờng học Hà Nội, v.v...
Kiểm toán quyết toán vốn đầu t, quyết toán các dự án, các công
trình XDCB:
- Các ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án thủy lợi tỉnh Yên Bái, ban
quản lý các dự án đầu t XDCB tại các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hà
Nội, ban quản lý dự án quận Long Biên - Hà Nội, v.v
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Sở LĐTB&XH các tỉnh: Tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Thuận, v.v
- Các ngân hàng, các trờng trung học, câc trờng đại học: Ngân hàng
phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Hải Dơng, trờng đại học điều dỡng Nam
Định - Bộ Y Tế, trờng trung học kinh tế Hà Nội, v.v
- Các công trình xây dựng: Các công trình XDCB của ban quản lý di
tích và danh thắng Hà Nội, v.v
- Các khách hàng kiểm toán khác: Trung tâm kỹ thuật sản xuất chơng
trình - Đài Truyền hình Việt Nam, trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP
Cần Thơ, trụ sở làm việc và trung tâm thơng mại Tuấn Tài, Chi cục đê điều
và phòng chống bão lụt TP Hà Nội - Sở NN & PTNT, v.v
Công ty đã có đợc một lợng khách hàng tơng đối và đợc sự tín nhiệm
cũng nh niềm tin của khách hàng khi hợp tác cùng công ty.
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
Kiểm toán Đông Dơng.
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán
Đông Dơng.
Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng gồm
một Giám đốc, một Phó Giám đốc, có các chủ nhiệm kiểm toán, các trởng
phòng kiểm toán, kế toán trởng và các nhân viên trong công ty. Các chức vụ
cụ thể tại công ty nh sau:
Ông Nguyễn Văn Học Kiểm toán viên Bộ Tài Chính - Giám đốc
Ông Nguyễn Minh Ân Kiêm toán viên Bộ Tài Chính - P.Giám đốc
Ông Nguyễn Minh Chung Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán
Ông Nguyễn Lơng Thuyết Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán
Ông Nguyễn Anh Tuấn Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán
Bà Bùi Thị Kim Thanh Kiểm toán viên - Trởng phòng Kiểm toán
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Bà Lơng Thị Nguyệt Kỹ s xây dựng - Kiểm toán viên - Trởng
phòng Kiểm toán XDCB
Ngoài ra Bà Bùi Thị Kim Thanh còn là kế toán trởng. Mô hình này là
khá phù hợp đối với một doanh nghiệp có quy mô nh công ty.
Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy của công ty theo mô hình sau:
Sơ đồ quản lý công ty TNHH Kiểm toán Đông D ơng :
Giám đốc công ty: Là ngời điều hành cao nhất trong mọi hoạt động
sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trớc hội đồng thành viên công ty về
quyết định của mình
Phó giám đốc: Phụ trách từng lĩnh vực đợc phân công có trách nhiệm
giúp giám đốc công ty điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của
giám đốc công ty. Phó giám đốc chịu trách nhiệm về những lĩnh vực đợc
phân công hoặc đợc ủy quyền
Bộ phận kế toán: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty.
Giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán,
thống kê và hạch toán tại công ty
Bộ phận nghiệp vụ: Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kiểm toán, thẩm
định giá, t vấn tài chính, kế toán theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tham gia
ký kết hợp đồng kinh tế và giao dịch với các đối tác trong lĩnh vực mình phụ
trách
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Chủ nhiệm
kiểm toán
Trởng phòng
kiểm toán
Kế toán trởng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Bộ phận văn phòng: Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ BHXH, sổ lao động,
hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định tiếp nhận và thuyên chuyển
nhân sự khi có lệnh của giám đốc công ty. Quản lý và lu trữ các công văn
đến - đi của công ty. Quản lý con dấu trên cơ sở các văn bản pháp quy của
nhà nớc về quản lý con dấu.
1.3.2. Tổ chức nhân sự của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.
Trình độ và kinh nghiệm của nhân sự công ty là nhân tố quyết định
cho sự thành công của công ty. Công ty luôn đặt yếu tố con ngời lên hàng
đầu và con ngời luôn là yếu tố đợc quan tâm đặc biệt nhất để đảm bảo dịch
vụ của công ty cung cấp đạt chất lợng cao. Do vậy, đội ngũ nhân sự của công
ty đợc trang bị đầy đủ các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể đáp
ứng phù hợp với yêu cầu của từng công việc cụ thể và đặc biệt với yêu cầu
kiểm toán của khách hàng và các đơn vị thành viên. Công ty có đội ngũ trên
20 kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp các trờng đại học,
cao học trong và ngoài nớc, có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đã
từng làm việc trong lĩnh vực kiểm toán từ 5 đến 10 năm tại các công ty kiểm
toán lớn trong nớc và các hãng kiểm toán Quốc tế tại Việt Nam. Với kinh
nghiệm đã tích luỹ trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, t vấn tài chính, t
vấn thuế, .... Nhân viên công ty có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận
tình, đồng hành và phát triển cùng khách hàng; ban lãnh đạo và toàn thể
nhân viên công ty cam kết mang lại cho khách hàng chất lợng phục vụ tốt
nhất.
Trong mỗi cuộc kiểm toán, công ty cử ra một đoàn kiểm toán có năng
lực chuyên môn, có kinh nghiệm về kiểm toán các cơ quan đơn vị có cùng
lĩnh vực ngành nghề và loại hình doanh nghiệp để tiến hành công việc này.
Đây là một đoàn kiểm toán bao gồm những nhân viên đã đợc đào tạo có hệ
thống, có nhiều kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng và đã tham gia
kiểm toán báo cáo tài chính của những đơn vị có mức độ phức tạp cao. Ngoài
lãnh đạo Công ty Kiểm toán phụ trách chung thì thành phần của đoàn kiểm
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
toán gồm 1 chủ nhiệm Kiểm toán 1 kiểm toán viên và các nhân viên chuyên
nghiệp (tuỳ theo khối lợng công việc của khách hàng và cụng ty cn c vo
nng lc cng nh trỡnh chuyờn mụn ca tng nhõn viờn b trớ nhõn
s cho cỏc cuc kim toỏn mt cỏch hp lý nht). Công ty tin tởng rằng với
thành phần đoàn kiểm toán mang tính chuyên nghiệp cao, có trình độ chuyên
môn vững vàng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ
của Công ty.
Bờn cnh ú công ty còn có các cộng tác viên, hợp tác với công ty
trong các mùa kiểm toán, ngoài ra công ty thng xuyờn to iu kin cho
cỏc nhõn viờn cú c hi c hc tp nõng cao kin thc ngnh ngh,
tuyn dng nhõn viờn mi v t chc cỏc lp o to cho kim toỏn viờn.
Ngoi ra cụng ty luụn cú cú nhng chớnh sỏch khen thng, h tr nhõn
viờn trong quỏ trỡnh cụng tỏc cng nh nõng cao trỡnh nghip v. Vi
cỏc nhõn viờn cú thnh tớch trong cỏc k thi nh k thi ly chng ch CPA
hng nm thỡ cụng ty cng cú mc khen thng nht nh nhm ng viờn
tinh thn nõng cao nng lc chuyờn mụn ca nhõn viờn cụng ty. Cụng ty
cng tuyn thờm nhõn s hng nm tng cng ngun nhõn lc nhm
ỏp ng nhu cu ngy cng tng ca khỏch hng.
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.
Công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng là một doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ với nghề kiểm toán một nghề đặc thù với tiền lơng
của nhân viên chiếm phần lớn tổng chi phí, đầu vào chính là chất xám của
đội ngũ nhân sự và đầu ra chính là kết quả mang lại từ thành quả lao động
chất xám của đội ngũ nhân sự công ty. Bên cạnh đó vì là một công ty kiểm
toán nên nhân sự của công ty phần lớn là các kiểm toán viên và có kiến thức
về kế toán rất vững chắc, do đó bộ máy kế toán tại công ty đợc tổ chức khá
đơn giản, gọn nhẹ, bộ máy kế toán chỉ bao gồm một kế toán trởng và một kế
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
toán tổng hợp. Bộ phận kế toán tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám
đốc công ty. Bộ phận kế toán tài chính có các trách nhiệm sau đây:
- Ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực kịp thời các nghiệp
vụ kinh tế tài chính phát sinh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty trong từng kỳ kế toán, giúp giám đốc công ty kịp thời điều chỉnh cho
phù hợp với kế hoạch hàng năm.
- Định kỳ tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê tài sản của công ty bao gồm:
Kiểm kê quỹ tiền mặt, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ,
- Thực hiện việc lập báo cáo kế toán theo đúng quy định của luật kế
toán và các luật khác có liên quan.
- Tổ chức chỉ đạo việc lu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán. Giữ bí
mật số liệu kế toán và tài liệu kế toán.
Bộ máy kế toán tài chính của công ty có các chức năng và quyền hạn
sau đây:
- Giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế
toán, thống kê và hạch toán tại công ty.
- Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê tại công ty.
- Thực hiện việc thu hồi và giải quyết công nợ.
- Đề xuất và quản lý quỹ của công ty theo đúng những quy định của
công ty cũng nh của nhà nớc.
- Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ và văn phòng đại diện của công ty để
làm công tác thanh toán quyết toán và thu hồi công nợ.
Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông D ơng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Kế toán trởng
Kế toán tổng hợp
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1.5. Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng.
Một cuộc kiểm toán nói chung thờng chia làm 3 giai đoạn nhng quy
trình kiểm toán tại công ty đợc cụ thể hóa thành 5 bớc nh sau:
B ớc 1 - Công tác tiếp xúc và giới thiệu
B1.1. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
Công ty tiếp nhận yêu cầu của khách hàng bằng Điện thoại, Fax, bằng
th mời hoặc tiếp xúc trực tiếp.
Trong mọi trờng hợp, yêu cầu của khách hàng đợc báo cáo trực tiếp
cho Giám đốc Công ty (hoặc Phó giám đốc trong trờng hợp Giám đốc đi
vắng) (dới đây gọi tắt là Giám đốc) để đợc xem xét và phân công đi khảo sát
yêu cầu cụ thể của khách hàng.
B1.2. Khảo sát yêu cầu và hồ sơ khách hàng
- Khi đợc phân công khảo sát yêu cầu và hồ sơ khách hàng, ngời đi
khảo sát thực hiện các nội dung sau:
Lý do tại sao khách hàng phải kiểm toán
Thu thập đầy đủ các thông tin theo mẫu khảo sát chung của công
ty.
Thu thập thêm các thông tin khác căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu
riêng của khách hàng.
Đánh giá chung về báo cáo, hồ sơ, chứng từ và sổ kế toán của
khách hàng.
Các thông tin quan trọng nh: khách hàng đang bị kiện tụng, khách
hàng đang bị phá sản, tranh chấp nội bộ...đợc đặc biệt chú ý và ghi nhận vào
mẫu khảo sát.
- Kết quả khảo sát đợc ghi chép rõ ràng, đánh giá sơ bộ về mức độ
phức tạp của cuộc kiểm toán, thời gian dự kiến và nhân sự cần thiết để thực
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
hiện. Trong trờng hợp xét thấy công việc kiểm toán có thể gặp nhiều rủi ro,
ngời đợc phân công có thể đề xuất không ký hợp đồng với khách hàng nhng
nêu rõ lý do trong báo cáo khảo sát.
- Kết quả khảo sát đợc trình cho phụ trách phòng nghiệp vụ trớc khi đệ
trình cho Giám đốc.
B1.3. Gửi th báo giá
B1.3.1 Đối với khách hàng mới
- Căn cứ vào báo cáo khảo sát, Giám đốc xem xét và quyết định giá
phí. í kiến của Giám đốc đợc ghi trực tiếp vào báo cáo khảo sát và sẽ đợc
chuyển cho th ký Giám đốc (dới đây gọi tắt là th ký).
- Th ký căn cứ vào báo cáo khảo sát đã có ý kiến của Giám đốc tiến
hành soạn thảo th báo giá.
- Th ký trao đổi với bộ phận nghiệp vụ về nội dung th báo giá trớc khi
trình Giám đốc.
- Th báo giá sau khi đợc ký duyệt chuyển qua bộ phận hành chính để
gửi cho khách hàng; đợc lập thành 2 bộ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy thuộc
khách hàng), một bộ gửi cho khách hàng, một bộ lu tại bộ phận quản trị
hành chính.
- Th ký theo dõi ý kiến của khách hàng đối với th báo giá đã gửi và
trình Giám đốc để đợc chỉ đạo kịp thời.
B1.3.2 Đối với khách hàng thờng xuyên
- Vào đầu tháng 8 hàng năm trở đi, các nhóm trởng kiểm toán có trách
nhiệm liên hệ với các khách hàng đã đợc phân công theo dõi để đề nghị
khách hàng ký hợp đồng kiểm toán cho năm hiện hành. Nhóm trởng nhóm
kiểm toán, sau khi khảo sát những biến động so với năm trớc, lập báo cáo
trình phụ trách phòng nghiệp vụ, phòng nghiệp vụ đệ trình Giám đốc, nêu rõ
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
những thay đổi khối lợng công việc, mức độ phức tạp... so với năm trớc, đề
nghị giá phí và các vấn đề có liên quan.
- Sau khi có ý kiến của Giám đốc, th ký soạn thảo th báo giá gửi cho
khách hàng (nếu có yêu cầu). Việc trình ký, phát hành th báo giá, theo dõi
th báo giá... đợc thực hiện giống nh khách hàng mới.
B ớc 2: Công tác chuẩn bị
B2.1. Nhận hồi báo và lập hợp đồng kiểm toán
- Hồi báo của khách hàng có thể bằng văn th hoặc bằng điện thoại.
Mọi trờng hợp hồi báo đều đợc báo cáo trực tiếp với Giám đốc.
- Th ký căn cứ vào th báo giá và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tiến
hành lập hợp đồng theo mẫu thống nhất của công ty. Hợp đồng đợc lập thành
3 bộ và chuyển qua phòng hành chính để gửi đến khách hàng ký trớc.
- Hợp đồng đợc khách hàng ký và gửi lại sẽ đợc chuyển cho th ký để
trình Giám đốc ký, sau đó đợc chuyển qua phòng hành chính quản trị để thực
hiện các thủ tục hành chính khác.
B2.2. Tổ chức nhóm kiểm toán
Nhóm kiểm toán do phụ trách phòng nghiệp vụ trực tiếp phân công,
chỉ định ngời tham gia sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách
nghiệp vụ.
B ớc 3: Thực hiện kiểm toán
B3.1. Lập kế hoạch kiểm toán.
- Nhóm trởng lập kế hoạch kiểm toán, đối với những khách hàng đợc
xác định là trọng điểm, quan trọng, nhóm trởng phải bổ sung thêm các trắc
nghiệm vào chơng trình mẫu của Công ty cho hợp với tình hình cụ thể của
khách hàng.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Sau khi lập xong kế hoạch kiểm toán, nhóm trởng lập tờ trình, trình
phụ trách phòng nghiệp vụ, trong đó nêu rõ các căn cứ cho việc hoạch định
chơng trình kiểm toán.
- Phụ trách phòng nghiệp vụ phê duyệt chơng trình kiểm toán, trong
những trờng hợp xét thấy cần thiết, phụ trách phòng nghiệp vụ báo cáo để
xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Phó Giám đốc phụ trách phòng nghiệp vụ.
Chơng trình kiểm toán đợc lập cho các khách hàng thờng xuyên bao
gồm kế hoạch kiểm toán giữa niên độ, tham gia kiểm kê cuối niên độ.
B3.2. Thực hiện chơng trình kiểm toán
- Nhóm trởng soạn th báo trớc 10 ngày gửi cho khách hàng để thông
báo thời gian và nội dung dự định kiểm toán. Th báo trớc đợc chuyển cho
phụ trách phòng nghiệp vụ xem xét trớc khi trình duyệt ký.
- Tuỳ theo loại khách hàng, trởng nhóm, hoặc phụ trách phòng nghiệp
vụ, hoặc phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ sẽ có buổi họp đầu tiên với ban
Giám đốc của khách hàng tại văn phòng của khách hàng. Trong buổi họp
nêu rõ phơng pháp làm việc và các vấn đề cần sự hỗ trợ từ phía khách hàng.
- Truởng nhóm phân công và giám sát toàn bộ công việc của nhóm
viên theo kế hoạch kiểm toán đã đợc duyệt.
- Phụ trách phòng nghiệp vụ giám sát công việc của nhóm trởng và
báo cáo tiến dộ thực hiện, cũng nh những khó khăn với phó Giám đốc phụ
trách nghiệp vụ khi phát sinh khó khăn vớng mắc hoặc trong cuộc họp giao
ban để ban Giám đốc có hớng chỉ đạo.
- Sau khi hoàn tất công việc tại văn phòng của khách hàng, nhóm trởng
hoặc phụ trách phòng nghiệp vụ thông báo sơ bộ kết quả kiểm toán cho
khách hàng trớc khi rút về văn phòng công ty để tổng hợp hồ sơ.
B3.3. Hoàn tất hồ sơ tại văn phòng.
- Cá nhân hoàn thiện hồ sơ phần hành kiểm toán do mình thực hiện.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Nhóm trởng kiểm tra hồ sơ, soát xét rủi ro kiểm toán và thông qua
toàn bộ kết quả của cuộc kiểm toán.
- Để công việc kiểm toán đáp ứng đợc yêu cầu về thời gian, nhóm tr-
ởng soạn thảo th (lần 1) đề nghị các bút toán điều chỉnh hoặc đề nghị giải
thích, cung cấp thêm hồ sơ (nếu cần). Đính kèm th này là kết quả kiểm toán
sau khi đã đợc điều chỉnh theo đề nghị của nhóm trởng. Th đề nghị đợc trình
cho phụ trách phòng nghiệp vụ cùng với hồ sơ kiểm toán đã đợc hoàn tất.
(Nhóm trởng có tờ trình báo cáo đầy đủ các vấn đề quan trọng của hồ sơ).
- Phụ trách phòng nghiệp vụ sau khi xem xét th đề nghị cho ý kiến cụ
thể và trình phó Giám đốc phụ trách phòng nghiệp vụ.
- Tuỳ theo yêu cầu và mức độ phức tạp của hồ sơ, Phó Giám đốc trao
đổi với nhóm kiểm toán hoặc tổ chức cuộc họp với những ngời có trách
nhiệm của khách hàng để trình bày thêm về các nội dung trong th.
- Đối với công tác xem xét giữa niên độ không phải phát hành báo cáo
kiểm toán, nhóm truởng cũng có trách nhiệm soạn th đề nghị, trình phụ trách
phòng nghiệp vụ và phó Giám đốc nh trình tự nêu trên. Riêng hồ sơ kiểm
toán giữa niên độ do nhóm trởng bảo quản, không phải trình cho phụ trách
phòng nghiệp vụ nh kiểm toán báo cáo tài chính cả năm.
B ớc 4 : Công tác kiểm tra soát xét
B4.1. Kiểm tra soát xét.
- Công việc kiểm tra soát xét do nhóm kiểm toán và phòng nghiệp vụ
thực hiện, xem xét các vấn đề sau:
Việc tuân thủ các quy định tổ chức hồ sơ kiểm toán.
Các kỹ thuật kiểm toán quan trọng đối với từng hồ sơ.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chế độ kế toán tài chính đang áp dụng so với các chế độ do Nhà n-
ớc ban hành.
Hình thức, cách thức trình bày trong báo cáo kiểm.
Xem xét toàn bộ các vấn đề có liên quan đến thuế.
Trởng nhóm lập tờ trình về kết quả xem xét đối với từng nội dung
nêu trên trình cho phụ trách phòng nghiệp vụ. Phụ trách phòng nghiệp vụ chỉ
đạo việc điều chỉnh, bổ sung trớc khi trình phó Giám đốc .
B4.2. Duyệt dự thảo báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán.
- Căn cứ vào hồ sơ do phòng nghiệp vụ chuyển đến phó Giám đốc phụ
trách nghiệp vụ sẽ phê duyệt toàn bộ dự thảo báo cáo kiểm toán và chuyển
lại cho phòng nghiệp vụ để hoàn chỉnh.
- Trong trờng hợp xét thấy có những vấn đề cần đề nghị thêm với
khách hàng, nhóm trởng lập th đề nghị điều chỉnh lần 2. Việc trình và ký th
đề nghị lần hai cũng giống nh th đề nghị lần thứ nhất.
B ớc 5: Phát hành báo cáo kiểm toán
B5.1. Gửi bản thảo để lấy ý kiến.
Các vấn đề phát hiện, các bút toán điều chỉnh, các thủ tục kiểm toán
bổ sung và kết quả kiểm toán sau điều chỉnh (nếu có) đợc gửi đến cho khách
hàng để lấy ý kiến.
B5.2. Hoàn chỉnh báo cáo lần cuối.
- Trởng nhóm kiểm tra, theo dõi việc in, foto và đóng quyển báo cáo
để đảm bảo không có sai sót xảy ra.
- Báo cáo kiểm toán sau khi đã có ý kiến của khách hàng đợc hoàn
chỉnh và gửi đến khách hàng ký trớc.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Báo cáo kiểm toán đợc khách hàng ký trớc trên các báo biểu và sau
đó trình cho phụ trách phòng nghiệp vụ. Phụ trách phòng nghiệp vụ sẽ đệ
trình Ban Giám đốc ký duyệt.
B5.3. Phát hành báo cáo chính thức .
Giám đốc Công ty phê duyệt báo cáo kiểm toán chính thức, số lợng
Báo cáo kiểm toán phát hành đợc căn cứ theo Hợp đồng kiểm toán đã ký kết
trong đó có một bộ để lu trong hồ sơ kiểm toán.
B5.4. Quản lý hồ sơ kiểm toán và theo dõi các vấn đề sau khi phát
hành báo cáo kiểm toán chính thức.
- Đồng thời với việc trình Báo cáo kiểm toán, nhóm trởng chuyển toàn
bộ hồ sơ kiểm toán cho phụ trách phòng nghiệp vụ xem xét, sau đó trong
vòng 3 ngày hồ sơ sẽ đợc chuyển giao cho bộ phân lu trữ.
- Hồ sơ kiểm toán đa vào lu trữ ngoài các giấy làm việc, các văn bản
pháp lý có liên quan đến khách hàng, còn phải bao gồm:
Các th từ giao dịch với khách hàng trong quá trình kiểm toán.
Tờ trình về các vấn đề quan trọng của nhóm trởng.
Tờ trình của phụ trách phòng nghiệp vụ .
Bản dự thảo và bản chính thức Báo cáo tài chính đã kiểm toán
Các loại tài liệu cần thiết khác liên quan đến khách hàng.
- Sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán, phòng nghiệp vụ có trách
nhiệm theo dõi và t vấn cho khách hàng các vấn đề phát sinh xảy ra.
1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán Đông
Dơng trong những năm gần đây.
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán Đông D-
ơng trong những năm gần đây có những bớc phát triển đáng kể, điều đó đợc
thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
của công ty. Sau đây là bảng một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây để
thể hiện rõ sự phát triển của công ty qua các năm:
Một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán Đông D ơng qua các năm.
Đơn vị tính: 1000VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1. Tiền và các khoản tơng đơng tiền 1,838,899 1,331,580 2,371,455
2. Vốn đầu t của chủ sở hữu 2,000,000 2,000,000 2,800,000
3. Tổng tài sản 1,862,870 2,358,882 3,628,675
4. Doanh thu thuần về bán hàng 48,253 1,551,825 3,500,542
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (156,949) 50,068 150,974
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN (156,949) 35,995 108,626
Nhìn vào bảng một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng có thể
thấy đợc sự tăng trởng của các chỉ tiêu qua từng năm. Năm 2008 tổng tài sản
của công ty là 3,628,675 nghìn đồng; về số tuyệt đối tổng tài sản năm 2008
tăng so với tổng tài sản năm 2007 là +1,269,793 nghìn đồng (3,628,675 -
2,358,882) và tăng so với tổng tài sản năm đầu tiên 2006 là +1,765,805
nghìn đồng (3,628,675 - 1,862,870); về số tơng đối tổng tài sản năm 2008
tăng gấp 1,95 lần so với năm 2006 và tăng gấp 1,54 lần so với năm 2007. Lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2008 là 108,626
nghìn đồng; về số tuyệt đối tăng so với năm 2006 là +307,923 nghìn đồng và
tăng so với năm 2007 là +100,906 nghìn đồng. Điều này phản ánh việc kinh
doanh của công ty là có hiệu quả. Trên thực tế lợng khách hàng của công ty
cũng ngày càng tăng lên. Trong thời gian tới công ty sẽ phát triển thị trờng
của mình, đồng thời phát triển đội ngũ nhân viên cả về số lợng và chất lợng.
Đặc biệt tháng 1 năm 2009 vốn điều lệ của công ty đợc nâng lên
3.600.000.000VNĐ hứa hẹn quy mô của công ty sẽ ngày càng đợc mở rộng
hơn nữa.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
PHN 2. THC T KIM TON KHON MC HNG TN KHO
TRONG KIM TON BO CO TI CHNH TI CễNG TY
TRCH NHIM HU HN KIM TON ễNG DNG.
2.1. Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo
cáo tài chính tại các khách hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm
toán Đông Dơng thực hiện.
2.1.1. Giới thiệu sơ lợc về khách hàng ABC và khách hàng XYZ
Khách hàng của công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng thuộc nhiều
loại hình, nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Em xin tìm hiểu về thực
tế quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài
chính do công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng thực hiện tại hai khách hàng
là khách hàng ABC v khách hàng XYZ cho năm tài chính kết thúc ngày 31
tháng 12 năm 2008.
ABC là một doanh nghiệp sản xuất và là khách hàng kiểm toán lần đầu
của công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng. Trong năm 2008, bằng các
nghiệp vụ Marketing của công ty, công ty đã đặt đợc mối quan hệ với khách
hàng ABC và cuối năm 2008 công ty ABC đã đề nghị công ty TNHH kiểm
toán Đông Dơng kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày
01/01/2008 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của công ty. Do ABC là
khách hàng kiểm toán lần đầu của công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng nên
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
các thủ tục kiểm toán tại công ty ABC đợc công ty TNHH kiểm toán Đông
Dơng thiết kế nhiều.
XYZ là công ty kinh doanh trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng
và là khách hàng thờng niên của công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng.
Công ty đã kiểm toán XYZ cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2006 và
niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2007. Trong quá trình đó, công ty cử
ngời liên hệ thờng xuyên với khách hàng XYZ, theo dõi những biến đổi của
XYZ và tạo mối quan hệ với XYZ trên nhiều mặt. Cuối năm 2008 công
TNHH kiểm toán Đông Dơng nhận đợc đề nghị kiểm toán báo cáo tài chính
cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 từ công ty XYZ. Từ những
thông tin đã nắm đợc về XYZ và từ sự theo dõi những thay đổi của XYZ nên
công ty hiểu về XYZ khá rõ. Do đó các thủ tục kiểm toán tại công ty XYZ sẽ
đơn giản hơn so với các thủ tục kiểm toán mà công ty TNHH kiểm toán
Đông Dơng thiết kế cho chơng trình kiểm toán tại công ty ABC.
2.1.2. Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại khách hàng ABC
2.1.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán.
Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng:
Công ty ABC là doanh nghiệp nhà nớc và mục đích kiểm toán của
công ty ABC là kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện
hành, các nguyên tắc và phơng pháp áp dụng, các ớc tính quan trọng của
công ty cũng nh cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính và tuân thủ
quy định của Bộ tài chính, hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của
Công ty. Do đó công ty cần kiểm toán báo cáo tài chính do bắt buộc.
Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng.
Tên tiếng Việt: Công ty ABC
Tên tiếng Anh: ABC Company
Công ty có trụ sở chính tại: Xã Y, huyện Z, tỉnh H;
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp Nhà nớc;
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
Trồng rừng nguyên liệu;
Khai thác, thu mua nguyên liệu rừng trồng;
Dịch vụ vật t kỹ thuật nông lâm nghiệp;
Sản xuất giống phục vụ trồng rừng;
Xây dựng các mô hình thâm canh trồng rừng, ứng dụng tiến bộ
khoa học trong cải tạo giống, nâng cao hiệu quả trồng và khai thác rừng;
Sản xuất, chế biến, mua bán, xuất nhập khẩu nông, lâm sản, hàng
tiêu dùng;
Thiết kế các hạng mục công trình lâm nghiệp;
Xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật (giao thông, thuỷ lợi,
san lấp mặt bằng);
Dịch vụ du lịch sinh thái, vận tải hàng hoá đờng độ;
Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá;
Mua bán (máy móc thiết bị, vật t kỹ thuật ngành nông lâm nghiệp,
vật liệu xây dng, chất đốt).
Những thông tin cơ bản về các chính sách kế toán đối với hàng tồn
kho của công ty ABC:
- Kỳ kế toán của Công ty: Kỳ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày
01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ hạch toán: Đồng Việt Nam (sau đây đợc viết tắt là
VND) đợc sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài
chính.
- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.
- Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Các Báo cáo tài chính đợc lập và trình bày phù hợp với các chuẩn
mực và chế độ kế toán Việt Nam. Các Báo cáo tài chính đã tuân thủ mọi quy
định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của
Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng tại Việt Nam.
- Các chính sách kế toán áp dụng đối với hàng tồn kho:
Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc.
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Giá mua, các loại thuế không đợc
hoàn lại, chi phí chế biến bốc xếp vận chuyển trong quá trình mua hàng và
các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa
điểm và trạng thái hiện tại.
Giá gốc hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm: Chi phí mua
nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung
cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển
hoá nguyên vật liệu thành thành phẩm.
Những chi phí không đợc tính vào giá gốc hàng tồn kho:
Các khoản chiết khấu thơng mại và giám giá hàng mua do hàng
mua không đúng quy cách, phẩm chất;
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất kinh
doanh khác phát sinh trên mức bình thờng;
Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn
kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn
kho phát sinh trong quá trình mua hàng;
Chi phí bán hàng;
Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Phơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo sổ kế toán tại
thời điểm cuối kỳ kế toán;
Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thờng xuyên;
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Dự phòng tổn thất hàng tồn kho: Theo thực tế báo cáo của Công ty.
Trong năm, những biến động của nền kinh tế không ảnh hởng đến hoạt
động của doanh nghiệp.
Thu thập thông tin pháp lý về khách hàng.
Công ty ABC đợc thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh số xxxxxxxxxx do Sở Kế hoạch và Đầu t tỉnh H cấp ngày xx
tháng xx năm 199x.
Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng (Mời ba tỷ đồng)
Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro tiềm tàng đối với hàng tồn kho.
Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán luôn ảnh hởng trọng yếu đối với
tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Số lợng các nghiệp vụ tại công ty ABC xảy ra nhiều, hàng tồn kho đợc
bảo quản ở nhiều kho bãi khác nhau dẫn đến khó kiểm soát vật chất và dễ bị
mất trộm, gây khó khăn cho việc hạch toán các khoản luân chuyển hàng
tồn kho nội bộ giữa các điểm kho bãi, do đó mà rủi ro tiềm tàng đối với
khoản mục hàng tồn kho ở công ty ABC là cao.
Thực hiện các thủ tục phân tích.
Kiểm toán viên thực hiện các trắc nghiệm phân tích trong giai đoạn
lập kế hoạch kiểm toán để giúp kiểm toán viên xác định những khoản mục,
nghiệp vụ trọng yếu cần kiểm toán tơng ứng rủi ro dự kiến. Khoản mục hàng
tồn kho là khoản mục trọng yếu trên bảng cân đối kế toán, còn các nghiệp vụ
liên quan đến hàng tồn kho đợc đánh giá là trọng yếu khi các nghiệp vụ đó
có số d lớn hoặc nghiệp vụ bất thờng. Kiểm toán viên của công ty thờng
đánh dấu những nghiệp vụ bất thờng đó trên bản photo của chứng từ sổ sách
kế toán để thực hiện kiểm tra chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.
Trong đó kiểm toán viên thực hiện những phân tích ngang là sự phân tích
những thay đổi theo thời gian của số d những tài khoản, nghiệp vụ và thờng
đợc sử dụng để so sánh thông tin tài chính của kỳ này với thông tin tài chính
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
kỳ trớc nhằm phát hiện những biến động bất thờng. Ngoài ra kiểm toán viên
cũng sử dụng các thủ tục phân tích dọc khác.
Bảng 2.1. So sánh giá trị hàng tồn kho với niên độ kế toán tr ớc.
Đơn vị: VNĐ
Số d tài khoản 1/12/2008 31/12/2008
Chênh lệch
Số tuyệt đối
Số
tơng
đối
Hàng tồn kho
31,153,352,29
4
25,874,108,78
0
(5,279,243,514
)
8
3
Dự phòng giảm giá
hàng tồn kho
(1,831,731,944
)
(4,032,084,707
)
(2,200,352,763
)
22
0

Nhìn vào bảng so sánh giá trị hàng tồn kho, kiểm toán viên nhận thấy
sự biến động của hàng tồn kho trong năm là khá lớn. Tại thời điểm cuối năm
2008, chênh lệch về hàng tồn kho nhỏ hơn so với đầu năm 2008 là 5 tỷ đồng
nhng dự phòng giảm giá hàng tồn kho lại cao hơn so với thời điểm đầu năm
là 2 tỷ đồng. Kiểm toán viên nhận thấy đây là điểm đáng lu ý và sẽ làm rõ
hơn khi đi vào kiểm tra chi tiết.
Tính toán tỷ trọng hàng tồn kho so với tổng tài sản của doanh nghiệp:
Nhận thấy tại khách hàng ABC, hàng tồn kho là một khoản mục chiếm
tỷ trọng lớn, do vậy rất dễ xảy ra các sai phạm đối với khoản mục hàng tồn
kho.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tỷ trọng hàng tồn
kho trong tổng tài
sản của doanh
nghiệp năm 2007
Hàng tồn kho
Tổng tài sản
0.41
29.321.620.350
71.864.895.583
Tỷ trọng hàng tồn
kho trong tổng tài
sản của doanh
nghiệp năm 2008
Hàng tồn kho
Tổng tài sản
0.35
21.842.024.073
62.801.837.630
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán.
Đánh giá mức trọng yếu
Bảng 2.2: Trích bảng CĐKT ngày 31/12/2008 của công ty ABC
Đơn vị: VNĐ
Tài Sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Tiền và các khoản tơng
đơng tiền
3.902.988.092 Nợ ngắn hạn 3.375.596.942
Các khoản đầu t tài
chính ngắn hạn
11.556.700.00
0
Nợ dài hạn 37.863.782.027
Các khoản phải thu
ngắn hạn
5.317.856.030 Vốn chủ sở hữu 18.371.079.301
Hàng tồn kho
21.842.024.07
3
Nguồn kinh phí khác 3.191.379.360
Tài sản ngắn hạn khác 2.461.355.119
Tài sản cố định
17.128.344.74
1
Tài sản dài hạn khác 592.569.575
Tổng cộng tài sản
62.801.837.63
0
Tổng cộng nguồn vốn 62.801.837.630
KTV dựa trên kinh nghiệm của mình đánh giá mức độ trọng yếu để ớc
tính mức độ sai sót của báo cáo tài chính có thể chấp nhận đợc và phân bổ
mức trọng yếu cho các khoản mục, ớc lợng ban đầu về tính trọng yếu của
tổng tài sản là 0.9%. Mức trọng yếu đợc xác định đối với khoản mục hàng
tồn kho là 13,762,581đ. Nh vậy khi phát hiện các sai phạm liên quan đến
khoản mục hàng tồn kho mà lớn hơn 13,762,581đ thì đợc coi là sai phạm
trọng yếu và đề nghị phía công ty ABC điều chỉnh lại.
Đánh giá rủi ro.
KTV của công ty dựa vào báo cáo kiểm toán năm trớc của khách hàng
cùng những thông tin mà KTV thu thập đợc đã đa ra nhận định về các rủi ro
tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện nh sau:
Bảng 2.3. Trích bảng đánh giá rủi ro khoản mục khách hàng ABC
Tài Sản Rủi ro Rủi ro Rủi ro
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×