Tải bản đầy đủ

Luận án : Quản lý nhà nước về phòng, chống hàng giả trên địa bàn thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sỹ hành chính công 2013)





 !"#$
%&!$'
()*%!!
+, /


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. HUỲNH VĂN THỚI
!$'(,(0120
(
 
! "#$% &
'()*+
##
, /0
&1+&'2'/345/467859466:;79/;4'2459
4<=78>5?46@5A4659466:;

1.1. Khái quát về hàng giả và quản lý nhà nước về
phòng, chống hàng giả
&&&BC))D*)E"FGH))I
&&BC))D*J1KEL"M@)&
1.2. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống hàng
giả 16
1.3. Kinh nghiệm chống hàng giả ở một số nước trên
thế giới
  1+    !5N  !OP46  /;4  '2  459  4<=  78  >5?46@
5A4659466:;!OQ4-RST94!5945>5A5U5V:45
2.1. Đặc điểm Thành phố Hồ Chí Minh tác động đến
công tác quản lý nhà nước về phòng chống hàng giả
&&7WXW 
&!%%Y)Z[\)0
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả
trên đ8a bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua công
tác chống hàng giả c:a các cơ quan nhà nước
2.3. Thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống
hàng giả
&5DCE]$"C"^JXWEL"M
) I

5D+J '44_`]Xa )
H)"5b)
+Zc)EC")d")e Cc1d`
]c)"C"^)H)"5b) 00
2.4. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân
&4ec0
5HZEF
&-)EK)C"C"^)D 
-)EK)+J J1K
-)EK)1())fg
-)EK)fG )D"
1+ 6:;: >5h> 5i94!5:j4 /;4'2 4594<= 78
>5?46@5A4659466:;
3.1. Đ8nh hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng,
chống hàng giả giai đoạn 2011-2015
3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về
phòng, chống hàng giả
&6))"C"+$k


&&5G)DCE]$J"H*"C"^EL)@
Yl*a1d@[F*"H*m5!!
&!]1(CJ1KEL"Mn E
[a@$$C)@Yl*a1d@[F*"H*
m5!!
&!]1(c")d"Ed"C)e C+J c)@)e
C+J c)EC)D"\)@fG )D"GE)D
)@Yl*a1d@[F*"H*m5!!
&!]1(]cc)@+ZCodGC+
J c)
&04F G^`p 1())fgEfG )D"G
E)D$GEDJLd)d""C"p *%
&!]1(d"CJZGC")d"Xa 
"M))e 7)D4 *EC1KZ)K)

C))"C"od
&qC^"JLreX)EK)C)Dp fG )D"

pX\%*)s)XsY[F*"H*JLp fG 
)D"YC
h"f#C$)D"C"Yt^)
pX\")d"EK)C+J c)Xs$GEDJLr
eD
0>u$)ZXs1())fgv)swELJLY)ZH)@
CG@Yr)Y)DGxXLWu`[\)Yr)Y)DXs$GED
JLd)p *%
3.3. Các kiến ngh8 về hoàn thiện quản lý nhà nước về
phòng, chống hàng giả
&-)EK)\)0
-)EK)"p
-)EK)T &ky!z
-)EK)T\BG {EDk
0-)EK)T\|Z
-)EK)T\!)I
k-)EK)JL"5b)I
(34
256789:;<=>?@ABCDE=FG=
!c)D\Xu)*K)@e]*J @gEK)c]1r
Y)Z@1+*H)1K X "C)s@W1()X\@
_ fb)fG@"G"}@XC"`v)fgG1KE
*r\[a@^"Y~!)@*\Ge*xC)p +ZW
1(X F`)EC`X)EK)} @X_H[a
E$$C)

5))D _*x rY•"XZW@nEg
FEg[ XZC"KE G)W@$aY€*\`%
•_+$W*)n)fg@E^1@"F$_GXZ
e $D@C*xc"~*)ZZ11+c@c"~*5
E)"H*"C"s)Dc"`H"rJ*@*`X\@a$r)"1+
`EpXGH)E)+FY_Y]GC+J c)
E1()‚f#Y_"F$)DXF^@XF)
!%%X_Yƒ*)GH)p CfG )D"@o)$a
$%p 1())fg@F)DH)GKGLY)ZEp
CfG )D"*]F@*MFCH))*{XZ
[a)D"@ )1+c@`Y„…1()fFEF)†*
*))@*)1(
4e]*J @CXa [aE$$C
)p CT\@@XW "1+XXHX1d*\YZJaXW@
1GHX\[aE$$C)E‡1 $WX~g)@X _
)Lf)†$)Z"`H"@EK)CpXGH)E)+!GY)
X_@+ZJ•1Z)[‚GˆEc1 Xp`]
X…@FY_Y]E*HZ)DJp C+J c)
!G[Z\)^")D @)YMEaXLp )
*\J) G*rEaHGv!1KEaH@r7)D
4 *_)!"5b)_))X ocXa 
[a@Y)fG )‰*X*$GuXWY)ZE )
[\)ŠGX_@E)D)`XL)‹DH=C7=;A=IJ:F?K;L=M#:;N=M
;A=MMBH@OP=>QRSA=;A=;K;NT;U(B=;);V:@OW=MFAMBHB
K;XKŒav)Z
056Y=;;Y=;=M;BP=:ZDCBP=[DR=>\=>?@ABCDE=FG=
0
-a [a@$$C)*\cH_
_)LXL)@%)`•1C\)G@\)W
G1KEJZELEaXLCXL)@%)`@\)
G@\)WXf)† X "vXL^"XZC))"C"ELF G)D
JXa [a@Y)fG )mG@_X\J
1KEL"M@[a@$$C)%1 X1d)sY )
)`\)
]56(^:>U:;FA=;B_`F^:aRCDE=FG=
- Mục đích:
!+rE^f#cp YG {@)`
CE]$J1KEL"M)ECJXW"C"
^)D)J XZGHX\Y)s* @[‚X)EK)CE)"H*EL
[a@$$C)@Xx$)DcHJ1KEL
"M@)r!"5b)G()) J @Y)Z
WC))"C"‰*]1(J1KˆEc
- Nhiệm vụ:
-sXH*#)@)D*E#v")c)D
BC)JC%%@"1+`pXGHGHX\[a@$
$C)!nX_[CXWCF@X)LY)D"C)@"C)s
p E)D[a$$C)r!"5b))D 
-C)CcHJ1Kp C+J c)G
Xa [a@$$C)
B)ZW))"C"]1(J1KX)EK)C
[a@$$C)E*+rGE)D[Ffc@G

)DDC"C"^EL)@)GX)L
Y)D\)^"Y)ZJZ
b56NB@Ic=MFAK;W`FB=M;BP=:ZD:aRCDE=FG=
- Đối tượng nghiên cứu:
-)1d)`p XL)GHX\[a@$$C
)EDsZ@u`$\*C@GHX\Jp 1K
GˆEcr1K ) )XGHn]*•&
- Phạm vi nghiên cứu:
>H*E))`p XL)cH[a@$$C)
E%%GHX\J1KGˆEc"M@
)r!"5b)#sJ C"M@
[a@$$C)@E)"H*re)D"p )#
W1(!"5b)-b()@GJC%)
`•_ud"Y))D*p C+)YCr1K E*\1K
d56efgC7CDE=FAK;Ie=MK;XK=M;BP=:ZD:aRCDE=FG=
- Cơ sở lý luận:
-sc)DXL)@C)E^f#"1+"C"^fE^$)D
`@fE^W‚
- Phương pháp nghiên cứu:
!C)‚f#"1+"C"GC@"Fud"@"1+"C"
Y@DC))DE)`E^f#CE]Y)Dp -@
41K@Cu`)`YG {GEG)1KŽ
h56;i=M>j=MMjK:aRCDE=FG=
k
!%$_DCJ X)s*EL)@XxX)s*p GH
X\[a@$$C)@CF@X)LY)D"C)@"C
)s[a@$$C)•1eCH)fGDHF 
>FXC)C*\CGf)DcH[a@$$C
)EcHGHX\J1KEL[a@$
$C)G()) J !+rX_} $){Y))D*@
%J X)s*@[CXW"1+1KEXL[aC))"C"]
1()Dc@)DJJ1KGˆEc
k56l\@:mD:aRCDE=FG=
4G)"v*rXv@YZ^@"##@f *#E))D *YG@
^E]b*1+
;Ie=M2n'^EL)EJ1KEL"M@
)
;Ie=M0n!cHJ1KEL"M@)
XW $!"5b)
;Ie=M]n\))"C"GC"M@)
XW $!"5b)


1 Chương 1
+ 
!"#$
1.1. Khái [DX@ về hàng giả và quản lý nhà nước về
phòng, chống hàng giả
25252 l;XB=B_`;A=MMBHFAK;o=C9WB;A=MMBH
25252525 l;XB=B_`
5)*\^efgXs"F$)DEGCEK)^
!^e‹)ŒYX1dXWˆ GcX)s)Z7)D,C
1KZ)K)•1 _XWˆ uJCEL)
!…GC')@_ "~*p  GX\@_s„ *
vGX_p G1()@X1d[a Xs GXu)@* $CW
1(5_ $ G)(•_ )\6)CW‚f#E)CW
\"~*ƒr_ Y)_„ * )\En 
•&&@&•
C*x)1G )@])@F )@Xb)u@Ž
e"~*_Xp )\)CW‚f#E)CW_Y
X)1dX1d)`EXL^"XZG^E]
!…GcX)s)Z7)D6)_ˆ Y")^*X1d*
 EK)$LG))1^@1(XsXCn •&•
!…G7)DmreD')$ !#ˆB_XWˆ
X1d^p )-Wˆ EL)p 5)D"XW!O:>m‘)D"
XWTG7DLmr5e!!D)J XZ1+*H)p !u`
!1+H)!Z6)K)‘z!i’’•1ZE)"H*$JL
I
"~*p ')*)F“ ‘”/’6)[F*"H*JLreX\
JLEL$‰CZ@Y)sfC@)D@ƒf‡XW EK)*#X$•
1KC"~*•&0•
,7)D4 *_)LE]$XL^"XZ^e)@1
)D 1 _caELYC))D*)
!…GX)L4WXW&y5-T!0yy&II&p 5\)XbT\
1r‘ "p’‹5)e"~*@_ X1d
[a C)"C"^_%fC)1"~*_ X1d4
1KG"l"[a@^"Y~E)#W1(•Gxe
"~*@_ Y_)CW‚f#X}EK)b@$ac
)@{)Ef#p _Œ7H)-)LJ)XWELfa)D
)1 
m"~*@_ _*\Gefa)Df1K)XFX1dG)
)
&m"~*@_ ‘Ys^"Y~’_"~*)
*HGGx"~*p *\+r[aYC*YX1dp
Xb•
m"~*@_ * )D_ )DGx1+
c_Y]*G1())fgv*‡EK))D_ p
+r[a@$$CYCXX]YEK)+J $G\JLre
)D"‘#CZ’@GxXX1d$G\…G-)L1KJZ*
7)D4 * *) •
m"~*@_ * YX}EK)"~*X
X]YEK)+J )~XG1(a1d•
&
m"~*@_ )fa"gd")~7)D4 *Y)1
X1da")a`^Efa"gd")~7)D4 *•
0m"~*@_ XX]YGx1 X]Ya1dEK)+
J !)~-G1(a1d*_*`a1da"+*`
))sG"l"•
m"~*@_ _)CW‚f#YX}EK)b@
$a@c)@{)Ef#p _Œ
 cZXa )@CE)"H*EL[a@$
$C)@kyy@')T\!1+*H)•T\!)•T\
 •T\BG {@DE)1(X$ 1)
W&yy!!'!T!T!TSTB54!EL1Kf‡c)D
ƒW&y&IIIy!!!ky&y&IIIp !p1K"pEL
Xa [aE$$C)J)XWCfa)DXs^
$)Z_ X1dG))‘Y–*…G"##’
!_*H)@)$ad""C"GEK)^X1d"C"
^n ^E$G\
!n+rc)†Ee"F@_sYC)JCEL
)1 5)e"~*_ X1d[a C)"C"
^_%fC)1e"~*_ X1d41KG
"l"[a@^"Y~E)#W1(Gxe"~*
_ Y_)CW‚f#X}EK)b$ac)@
{)Ef#p _@GH)"~*_ * )D_
)DGx1+c_Y]*G1())fgv*‡EK)
"~*_ ^*+r[aY)fG XX]YEK)+J 
$G\JLre)D"GxX1d$G\…GX)L1KJZ*
7)D4 *_ *) 
&&
25252505 !;o=C9WB;A=MMBH
Šc Cfa)D^$)ZEL)_s) )
GH)+$ 
5)a1dEf#_ Y_)CW‚
f#@f#•_ _)CW‚f#YX}EK)b@$
ac)@{)@f#p _ •_ Y_Gx
Y_Xp"v@)D@XW1d@GHa@ae)DHG
f#p _ 1$)~a1d_
Gx)_ @$ G$%_ •_ _aHG@
"v)D@"#g@)Y)DYX}EK)$)~a
1d_ Gx)_ @$ G$%_ 
5)*HG_ @$ G$%_ _ )*HG
@XW ƒp 1+FYC_ Gx$ G$%_
gGH)•_ _ƒf‡)*HGb_ Gx[a[`
_ _ Gx$ G$%_ 
5)*HGELreD_ _•)D@fa)D
gGxY_"F$)DEK))D@ƒf‡XW X X1d$G\fg
G*xX_*YX1d"l"p pre)DGx
p u`Jƒf‡XW •_ $ GX1d[a*
YX1d"l"p psJLC)GxJL)J 
CGH)…*@@$ G$%_ )e…*@@$ G$%
X1d*)Xs‚f#[a)
!G)K)Hp XL)C)pZ)`E%$
ELcHGHX\[a)*HGELreD M{)
[F*"H*reD‘ XF{))’J GH
&
X\Xa )p )#W1(!"5b
)Ge]*vXF
25250 l;XB=B_`[DH=C7=;A=IJ:F?K;L=M#:;N=M;A=MMBH
5GHX\J$•bnc"F@d"C GX\@
)Y)v_oc^"sXsc)D*#) X()
*XHXZ)DJK+@]a G+GE)D
1K[a)DgEK)c[a)Dp 41K@J
E)Dp 41K1K[lEL*x`]$ Gb*
GHX\^""C"p +J ^""C"@GHX\‘a"E
X)L’p "pEGHX\1"C"p D1"C"•&@&•
!GD[\)@bH)a)Lps *) J[\)
1-@41K@u`W[\)@CXGsFfF@C
)D"\)EE!GGHX\Jp CpsYC X_%J
1K_eX)s*YC$)D
!1KZ@psJ1KC+J G$\*C4
1Kc)D`]^""C"@"C"@1"C"
!` )@X)1dJp 41KG$\fF1ECu
`G"H*E)CX\JLc1K
!`$ @E%X fHELd)@GHX\p C_*1()G
[\)@J1Kf)† aCˆEcp X()[\)
W@Y)Z@E]_ @[\)@ )@J"M@GH)) G‰*„
*vd""C"p FfF
!`1@J1K* JLc1K@a"C"^
*#JpZ‰*f%cuXWE"C)sp [\)
&
!neXxX)s*@_s)sJ1K*\fHJ
[\)Xx$)D@* JLc1KE‚f#"C"^
1KXsX)LƒE)GHX\p G1()aCˆEc
p X()[\)fGC+J G$\*C41Kc)D@‰*
„ *vd""C"p G1()@f%cuXWE"C)s
p [\)
!GJ1K@JGHX\X fH@
F*@pZ@E%GHX\GHX\u`EX)L
Xsc)DJLc1KG[\)!)@J
1K_"H*E)—"+GEK)J1K!`a@J
1KGHX\c)JL"C"p 41K@
`GHX\a"EX)L!` )@psJ
1KGD"pn!1+XZ+r
ŠGX_@J1KGHX\c)JL
"C"p 41K@X_cCX\_u`EX)Lƒ$‰JLc
"C"^1KX)EK)CJC%[\)EE)GHX\p G
1()fGC+J GD"pn!1+XZ+r)Z
Xsc)De`]E)D*E#p 41K@‰*f%
E"C)s GC*)J D[\)E^c"C"^@„ *C
vd""C"p G1()G\[FfcE$GED!uJ
5_ _)@)_))X)1d\41K
X)Lƒ@J41KYn ^)1cZ
)E‡bH)@fGX_41KE‡")J!)@41K
YJ)r_X\_ *J)J
CXa "M@CE)[a@$$C)p
Cu`@CF *) GHX\1+*H)W1(7Ea
&
XLXx 41KJC"M@)1ZGXs
"Mn E]xCE)E)"H*)J XZ)G
ˆEcY)fG _ 
5E)[a@$$C)X1d)s1 
m[a)E)Dc)D*\@*\GxaCGH
X\HG _ )$ Gb*b{@])@Y )C@GH@
XC$•@ZHG@)a@) @Xx@Z$)Z@)Z[a@ZC@C)
Z@•"C"@ )Z@H"@X__))
T$C)E)Dc)D*\@*\GxaCGH
X\X1 _ )EG1$ Gb** @$C@G@)Z"W@
1)e@E^s@"F")@1$)K))DXs$C@)s*Xs$C@
YZ*H))@[aY~@^"Y~)
!ne"F@_sYC)JCYC))D*J1K
EL"M@)1 
1KEL"M@)GHX\c)"C"
^p 41K@X_cCX\_u`EX)Lƒ$‰"C"^
X)EK)CE)[a@$$C)p Cu`@CF
[a@Y)fG EGHX\1+*H)J DCE]$
J"H*"C"^JXWELa1d_ @)D_ @
JLreD@re)D"@ELX]YY)fG @[‚C
E)E)"H*G[aY)fG _ ŽX1du`c
)DJ DC+J J1KX)EK)
_ @C+J 1K_~*JLY)s* @[‚E)D[a@
$$C)>C"^JXWEL%c@p#@Y)"G
CX)L @[C*)@)C*XW@[‚CE#E)DEL)
&0
1KEL"M@)Ms)Drc")d"
)e C+J J1K_`]1 @5)J @
!1+*H)@BG {D@-G1(a1d@E]_ @Ž
J C"1+)D)‘$CG@X)Ž’@L@#  @
Y)s* @C")d"G"Mn @Xa ]x)
5)"~*p eY˜*]")"C"E*)$a
•1*\1KZ)K)@aC1KX "C)s@
D[aE$$C)r1K )D X r‹EaHŒ
v")cXa ]x@$)n41K J F*
]1(C"M@)
XsHG^"@f%*)1(Y)fG *HGC
fG )D"[aY)fG E}CbcG1KE
1KG)XsXv1"C)s
Xs$GEDCJLEd)d""C"p CpsJL
reD@CfG )D"[aY)fG F@J X_
YZYE)DXv1)`C"f#C)Z$\YG {D@
CHG)v"#E#Gc"C)s
 Xs$GEDJLp 1())fg@Xs1())fg
Y$W* v*)F)DH)EL)E1rXZ`
Y„…@*Hp *%Y)‚f#)
Xsc)DC *YZG"1+@X "1+)J 
XZc)JLreD*41K XYYZGx) ^"
2505 pB8D=M[DH=C7=;A=IJ:F?K;L=M#:;N=M;A=MMBH
-E41K X[CXWT^@)•1) ^
1+*H)_)*xC)p LY)ZW1(XsH)e^J
&
H)ELY)Z[\)1Y%**[aY)fG G1K@F
aFC1K@1r*)1(Xv11KG)@Y–*…G
eDH[\)1 *•@)\Ž5GHX\$^@
)E) ^1+*H)_J D$)D`EK)GHX\[aY)
fG 5GHX\$^@)E) ^1+*H)_)DJ™
HGX)LY)D}X~GHX\[aY)fG "C)sEXZ1d_•
GHX\[aY)fG "C)s™_""vEG\Xa 
$^@)E) ^1+*H)•0@0•
!H)ƒW&y&IIIy!!!kC&]*&IIIp !p
1K"pELXa [aE$$C)X[C
XW‹!Ge]*J @CXa [aE$$C
)p CT\@@XW "1+XXHX1d*\YZJaXW@
1GHX\[aE$$C)E‡1 $WX~g)@X _
)Lf)†$)Z"`H"@EK)CpXGH)E)+!%%
X_Yƒ*)GH)p CfG )D"@o)$a$%p 1())
fg@*MF)DH)GKGLY)ZEp CX+EW
[a@Y)fG @1r[aXZ`Y„…1())fg@F)†*
*))@*)1(ŒE‹Xa [aE$$C)
C)D*p G[\)@1KZp C+J `]E
JLCa"Cu`[\)•L)D"@5\)'^) 7)D4 *@5\)
)~E$GEDJLd)1())fgCa"@Cu`re
D_E )MaJ {GE)DE^X\CvK"FfF *
) "C)D@)C@Xa EK)D[aE$$C)Œ
•H)ƒW@!p1KXƒXHGE) G~*JL@C
)D*J1KX)EK)C"M)GC+
J 1KEK)C\)f1‹6) GT\!1+*H)‘ T\
!1+’p%@")d"EK)CT\@@Cu`W[\)E
&k
š$ FfFCXW "1+*CXa [aE
$$C)rW1(\)XW !1K*•T\!1+*H)gC
T\@)J GCH)CE]$"C"JELC
[aE$$C)ŽT\ ƒXHGc1d Ca"
^"X)L @YC*"CCX1(fF@Cu_*[a@$$C
)ŽT\BG {@DE*)1(p%gEK)CT\@
)J YW"()$f *#_ 41KJa
1d@•C$G\JLre)D"EK)E)DJa
1d_ •WC)D*GE)DY)s*)D*@[CXW
)E$ J%)p)@X\H)_)J XZ
*))@*)1(ŽT\|Zp%ŽGˆEcZ@f1d"~*@
f1d)D@ED) Gc"~*ŽT\4)D"E>C)s
p%ŽGˆEc•F*•1)D"ŽT\7]_ •
!)p%Žu`Y)s* [a@$$CCGH)a
"~*)E"~*E]_ )YC•ƒXHGC+J L
]()1d)GE)D)CGf#"C"^@"u$)ZY)Z`)
J XZE)D"M@)Ž!u#5)J gEK)T\X\)
$)"Mv]1(Y)s* @]xE)DE^s@$$C
J $))K)CGH))Œ-b()@!p1K•ƒXHG‹T\!)
1Kf‡#sE)DXsH)E‚f#)LX1dnGHX\
[aE$$C)‘)L"H@)L$C E^W
X1d"l"1’GXW "1+EX+EWXs"#E#GGHX\
)ŽŒTHX_@!p1K•v‹CfG 
)D"@+r[avc)DE)DX]Ya1d@[C^"
JLre)D"@pX\)`@C"f#C$)D"C"$G
ED"~*@_ p *%C$W*)Xb()")d"x™
EK)C+J `]GE)D)Œ
&
C)Y)p *\T\@$  $a
Y€XW "1+G*_XM)„)c")d"p aCT\@$ @
XW "1+@fGX_@kyy&&@!p1K"pX$ JZ
XW&ky&y-!!ELE)D^"T ƒXHG$^@
)E) ^1+*H)‘{)•T ƒXHG&ky!z’fGT\
1rT\!1+*H)‘ T\!1+’*!1rT @_$\
"^1(cXxH)T\!1+*H)‘ T\!1+’@pZ
‚f#$\*Cp #W1(
!+rX_@š$ FfF‘/T4Š’!"5b)X
$ JZXWI&ky-/T@&y&y&^"T ƒ
XHG$^@)E) ^1+*H)XW $!"
5b)‘{)•T ƒXHG&ky!>’fG>_pW/T4Š!
"*!1rT @_$\"^1(cXxH))#W
1(!"‘pZ‚f#$\*Cp )#W1(
"’
CJ1KEL"M)_a)L\)
f@)@G"H*E)^E]@C)[)X1d)`E
%$*\\)fJ1KEL"M)XW
$!"5b)J cHCXa 
)p )#W1(‘'!!’!"5b)E
C")d")e C+J 1K_`])H)
!"1X@EK)C\)f1 
5DCE]$"C"^JXWEL"M)
5D+J J1K‘'44’_`]Xa 
)
&I
+Zc)EC")d")e Cc1d`]
c)"C"^)
25]5 lB=;=M;B_`:;N=M;A=MMBHg`p@fN=IJ:@OP=@;\MBJB
!…G6)CG1‘6m’' … f…)…[@C1K')*)FF
‘”/’E5G B€_eY))D*)@C)a)D
J@7)D4 *E)LJ) YC_s *YGXsF GD
$GEDJLreD‘m5!!’Y)Y)fG G1KEZ
)K)••
25]525 X::;B\=CIc::aRq
”/_*\D))E)@X1d[FfcvXF
‘EGe]*I’E%d)p CJ) 
CJXWp ”/^")@C)H)C‚
Y~)J $r)…G6m' …@GHX\)@C)pZ
f)† rW1(G1KEH)C$))K)
5D)J p ”/GHX\a)DJm)DY 
GaE[Ca)Dp 5)J ‘*xfg)DY
XZ1+*H)G1K’!…GYp 5)J ”/@rF“
_XZk›)@C)$W)eH)r‚ Y~•›E‡{J $)
)K)‘YGE))D"~*’<K)H)5)J œX
 @K+6Š>p &01K••
-x$)D@”/_C$)D"C"$G‰*c)$GEDm5!!
"H*E)u”/a@$ Gb*D•S'm!S••
‘•SG* …f'G) m…*GSEG)f•G…)…ž• f’•D
E*H1K)odXa )@C)XGH))i EL
"pX)D‚F“]*0

”/•XGfcC”G"SŸ …b*E]"Mm5!!@
1(XH){@F*)`EL"CJLm5!!ECF*
1Ea•C)ZfWF G^`ELJL$GEDm5!!•[a$Gx
od[a$C~"~*EL$)D"C"ca‘u @C„@(
+)’E^"+J )C*Cp F“EL)@C)
4G) @n]*@)Z1dp ”/M‰*c)$GED
m5!!r1K`#s@”/[CXWJ) 1)CJ) _
)LEaXLaELE)"H*JLm5!!!]1(X)GH)W@
Cod@d"CYˆ^X*$GodYˆ^GC1K`
ELc)$GEDm5!!@Xx$)Dre1K1)• GXu)Y)ZE
)EK)!u`m5!!!Z)K)‘z:>i’@5G B€Gx4^T-x
$)D)Z"^"J Dd"C•1@ody *) EG*H1K)c
)m5!!rC1K`)J ••
25]505 ;B\=CIc::aR9Rlr
-)EK)$GEDm5!!@5G B€C"f#‹mCY)Z)Z1d
GHX\E)"H*$JL_u`Œ•m …! …)i ) …f
>) ‘m!i>’@YZGHp "p5G B€‰*Xa GH
X\*)@C)r1KEZ)K)
mCY)Zm!i>)}"C5G B€F G]c$GED
JLm5!!@]xE)D* $C)r‚ Y~1K@)eC
"~*G)o)`GvEX*$G‰C5G
B€™^X1dd)p C)D"XW1+*H)cfG5G Y€YYZ
25]5]5 WB;^s-t
!#mˆ1KY)EL)))1H)_L
Y)Z@YG {ED"C)sGX__)LXH%X\
XvZ)K)
&
E%E^@!#mˆ*\Ge1KZ)K)J F*
XZEaXLreD•GX_E)D)EE)"H*$JL
X1dG)*\)ZfW‰*$GEDJLCHG@odGGHX\
GH)1+EHG*)1(Y)Z*H
7K)E)D#r!u`mre!D!Z)K)‘z:>i’XxH)!#mˆ
XY¡XWE )M@v*J {p reDH)!#mˆ
,!#mˆ@Xs$GED1())fg@1KX$ )L^EL
YG {EDEreD@^"M C)ELreD@
"C)s)DGCfG )D"En E„@LF G
^`p }ELreD@[Ffc1+)DJ)
mz:mmSŠ”@odX1  CYZJ)` W1(
5)D1d)EE)"H*$JLEaXLX1dJ 
F*XvZ)K)E%$aY€)D"G•XL_s
$W*)@C)Gx$W Gl"*YX1d"l"1"v*L*@X)D
@f1d@c"~*@)D"@*C*_
THX_@"p!#mˆM_)L$)D"C"*HXsa
C"H)@C)1[FfcEc)DCZ)XCEG
fG )D"Y)ZfG )D"_s))sGxnGHX\ZE)
"H*reDXb()Y )fG )D"@u`*
)L%@H)C+)\ŽXb()u`)p
)@C)
-)LXx$)Dr!#mˆE)Dc)DC1+%od1()
fFC`"F$)D^@C)@)XsCv*‡G
1()fF
4LY)Z!#mˆ1K$W)DH)YG )œ/mŠ*o)]*
fGH)EE)"H*$JL@fGX_1Ku`)ZfW

)EE)"H*$JL‘mG">) ’EXX1dcp\
)D%p 1()fF•1C+J eJ ELEaH•k•
4(E^@GYG )]*rH)XF@H)@C)E
E)"H*$JLH)!#mˆ)*X)XCYs_""vX1 1+)D
_ p !#mˆ%*H)W1(Z)K)
!GYYufcCd"C7)D4 *!#mˆELreD
X X1dc)D@)  )1KX GXu)Y))D*ELGH
X\reD@}{K))ZfW)EE)"H*$
JLB))D*ELGHX\reDH)!#mˆXd)*re
C)Z"^*K)H)7)D4 *
) ELreDp !#mˆG‰7)D4 *[F
fc)Z1dreD* v*J) @n$1K[Ffc1+
)DJZG*\"~*7)D4 *@X~*H)ZfW
)EE)"H*$JL@HGfc*)1(H *H
-b()@CfG )D"7)D4 *]1(")d"EK)C+
J `]@+J LGE)D[Ffc1+)DE
$GEDJLreDp fG )D"*%

2 Chương 2
*% !"#$
%&!$'(
2.1. u:>Bv`;A=;K;NT;U(B=;@X:>p=M>\=:w=M@X:[DH=
C7=;A=IJ:F?K;L=M:;N=M;A=MMBH
05252 Q@OU>QRC7
!"5b)_f)Dc)YGI0@IY*


XW )K)X1d) J^D•fFk&1()•
*^X\fF1()yY*

EK)YG&@k)D\‘1 )DfF
^"1YZJX)L fF&yyI’
 !"#"$%!%&'()*+,$*$,)-./
0+*1+!-".
$
2!+3*
!"5b)X1d[Ffc) G\))LT•4 *
E)e *)L-EK)*)L!F4 *T\_*\D) G
"C)sELX1($\@X1(•@X1(p•1X1(
Y!"•_*\DYG$Z$)a"C)s
XC"`vE^s)Eg@G) M_D$)s@
m)6MKaEgEK)&*

 YGE0*

 $)`
@a$f¢…G)ZYZ&)Day]*@_s)Z"^
_{)n&0a
7K)œ{6Š>)Z*+›@)CW[a)D")Z*
+›@u*`$C˜EfG fWE#)Z*+0›GEK)
1K@!"En F*[a@"F")@s@En 
W1(^"Y~@[aY~@)#_ KaGEgE

1K•YƒGbG+&)DfFEK)`)#]
1r›y]*@*"MXv*)`1d_ a
KGCXW "1+YC@YsW1( *") @'G••
05250 Y=;;Y=;xB=;@\6yz;pB
!…GTCGCGW-H)\)XH)$)s-$\!"b5b
)v`:q)D*Y€&•&0!G)D*Y€&@Y)Z
XW $"XHX\]1r G@+aY)ZsfW
X}1K@Cbc[\)X1d"C@C@ˆEcXL
"C)s@_""vg7gY)Z{X)s*" 4 *E1Kf
%X\]1rY)Zd"G$)YpG)E
GC)Y)ZGv•I@&•#s
 !X\]1rY)Z"$%JF0]*XH&&›
 *Y)Z"XZ]*&$‰&@kv]*0
 6Š>$%JFXv1()]*&XH/mŠ@$‰&@v
]*0
 !X\]1rCfWE#XH$%JF&›y]*
 6)CW[a)D") )XGH•&$‰&@0v) )
XGH&•0
 !ƒ{)D"{Z1+YZHG@X)D‚
D)@_ a@Z$)Z)1+c@c"~*y)CW
[a)D"
0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×