Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần Tóm tắt pdf

CHƯƠNG I: DẪN NHẬP
I.1 Tìm hiểu đề tài:
 !"
#$%& '()' !**+#+,-
.+/012"3434
56789:;) '()' !++(+<'4(=
 !3+>+$ !+>+?%0@6ABC
!D3E+6FGGH !(-D !:&0
I.2 Đặt vấn đề:
-I*JK1++L&:EM?%/
47"H4(=4:N+32CO:0
P!+"&:!"Q-RMF()' !:%SP?
P6+T&7FU#8+8+P79:5"P/VO:,/4IC
E+6FW !,,NWXYD0
P:H:6O:4%/4:D: !BM$
Z-73![&\P4E4&:E,"()' !
JK1]YX^GG\+<-"0
I.3 Tầm quan trọng đề tài:
P!+E3/PJ8<12_C !Z34`GG0GGG !D
BB3F`a^Gb0P+EO:c%+: !+E+6G0W`
XG0d`b4:H:34eadb0

f ()' !"g6:C+/,E> !
+E74E-C#76:+/4,h,#
I.4 Giới hạn đề tài:
T&:+6:4Z"&:E+JK1--
% !++()' !% !+0
P4()' !C+- !,,NWXYD7C !M'
C:+4E4O:c%0
T,""M4E4<MeHFi,> !0
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE
TỰ ĐỘNG
II.1 Thiết kế và thi công phần cơ khí cho mô hình bãi giữ xe tự động:
II.1.1 Bãi giữ xe tự động trong thực tế:
P+4()' !:&!+E:M
II.1.1.1. Mô tả:
_E:Ej+M>*(6+Z6
 :<%+:!7#M+!B308)(k? +N
'0
]>*Zl1+$+$>*Zm1:&
&:E(kR:/->0TZ7#N
(kn:<)0TZ+/(O:%Ej0m
O:%7O:%)N
AI0
II.1.1.2. Phần cơ:
T(2:%Ej++0M(+<(:o
• _++Ej+S#ZE,<((V0
• P4(=(4pSEj+V0
• 5Ej+S+!!V:!O:%0
II.1.1.3. Bộ hãm:
P#()(kN"A6M-/+*
0
II.1.1.4. Lực kéo và công suất:
II.1.1.4.1. Lực kéo:
5:<C3+$Ej+ :('nO:?[:&

II.1.1.4.2. Công suất:
T[C,:%:&HM&:E-:o
• P%+j0
• P[60
• P[C(:<0
 1,:%LZEE,[C =!+,I


:o
P qrSG
bt
sGV v g FGtaeuvη SfwV
@
(o
EC(:<SfV
@o ECSfV
o SvV
o [#
ηo -::%Z%:S#[NG0`4G0iV
 1,:%LZA6EM[o
P = [(Gbt + G) /η – G
dt
*η] x v x k x g x 10^-3 SfwV
 1,:%LZA/6EM[o
P = [(Gbt + G)*/η + Gdt /η] x v x k x g x 10^-3 SfwV
Gdt: EC[SfV
Eo -'x[S#[EqF7
F0eyF0`V
 fC[C2!+,Io
@

q@
(
sz@SEV
α o-(kS[NG0e4G0dV
P:{:+6[[,:%++CZEj+0M?
*:%&:+Ej+$3:!O:%Z%::&'++E!+
:!0
m+E4O:6,I37M[,:%H3
O:0
II.1.1.4.3. Dây cáp:
T#E2 =#E2?[|%M>*0
}?[O:|gx4I:%+EO:%O:?[7M:3
6:p[0T#E2?[#C[ZWGH#
E20
Tỷ số cáp oP#M~FoF+$^oF0}?[#O:%
!+~-^oF7#C+Ej+E,M(B%6
E2•0
Quấn cápoMO:%O:?[RH€!•\H
€+:(!•\0P#C€+:(!•\:EnO:?[Mg?O:?[
I?/?[I%0
II.1.1.4.4. Ròng rọc:
1M&:ZE+j)?[Ej+0})'‚+j&:63
Z+/E?|6O:%H6(6+Ej+0f:)
'Q#MEj+O:%Z7+/Ej+p2E?[
)(=?0
II.1.1.4.5. Buồng thang:
P+()' !7(:<RE: !7Cn7
4(=+0P3E:?M- !C
 !+,0
II.1.1.4.6. Đối trọng:
1IB[:%B+0P[C[
#(k[C(:<WG4`Gb[C6-SM
2!+,IV0P[C'E+6%|%6
66(6+=:("6(j%7/C~-(j%
Ej+EH6.26(j%0
@

q@
(
sz@SEV
G
dt
: EC[SfV
G
bt
: EC(:<SfV
@o EC
α o -(kS[G0e4G0dV
P+()' !7 !3[α = G0`
II.1.1.4.7. Bộ điều tốc:
5&:C$3R#Ej+(k&:Cn
+(+$3(:<0P+#CC7Z%:
g'(C/:(:<0Mg/+
34(=+(:<0
II.1.1.4.8. Thiết bị an toàn:
P4(=+(:<(+<Z%:3D(3'#
E:0MN(:<(kEƒ=0
f(:<%"N7?(:<+"gNNN
II.1.1.4.9. Thanh ray:
PE(:<[/3Eƒ"'‚SQ7P7KV
=C7?(##>*+B=0
II.1.1.4.10. Bộ giảm chấn:
PC(=(6%+7([0
P,#(6%? ++%(6%:~+
+0
II.1.2. Mô hình bãi giữ xe tự động:
II.1.2.1. Các loại động cơ dùng trong mô hình:
_+(+C--%% !++()' !0
 Động cơ kéo robot vào rao>*Zm1M6o
 Động cơ kéo robot lên xuốngo]>*Z*2(20
 Động cơ đẩy pallate qua trái và phải:]>*^Zm1M6

II.1.2.2. Hệ thống truyền động:
]>*C 2/+Z%::&+,"0
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE TỰ
ĐỘNG
II.2. THIẾT KẾ - THI CÔNG PHẦN ĐIỆN CHO MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE TỰ
ĐỘNG.
II.2.1. Nguồn cung cấp cho mô hình:
P+,">*:<2:%:<-+,"
:<2:<:4Mp=+7M2BnE
n/O:67ME6Bh:0
II.2.2. Các mạch điện sử dụng trong mô hình:
II.2.2.1. Mạch cầu H:
II.2.2.1.1 Giới thiệu về mạch cầu H:
_/H:8M*6+&:O:Z7ME/H:8
/6+&:?-7LM3/H:8"%:/+'8
8"^0FG8"/H:8
II.2.2.1.2. Các dạng mạch cầu H:
II.2.2.1.2.1. Mạch cầu H dùng Relay
}!/,nZ-7<4C&:E(k-0
}!M%:/+<MF7F? +7F:E27F1:7F
4#M17F4#„0
 :3…+/}!o
• fE,M?-O::E2"}!E,+/7
• fM-$+^H::E2-7
}!+/
• }!M+++'H-H4
ZE2
• P,O:[+F}!-E2:?%
=:C0
 †:C/H:8}!o
• †:oh4/+7=:C?7$(-M4(k
4(=,nZ=:C?34Bl!
• Co+4(=M4ZE23#Mn
7E,2C+'I*M&:E7
Mn3*74:MnM-C24
7+$40
II.2.2.1.2.2. Mạch cầu H dùng BJT công suất:
5x-#%-7E-B+"2x
-(xB301M^+/(x+/(x+/J0P+(x+/
/6!!+7?+(x+/J"/6D0
fj(x+/J+/:/+4 AJa0T$4
AaRM?-/O:!+F&:NJ0
 :3…+/5‡P
• </%+5‡PJ%E:0Kˆ%
€:\/x7E4415"/%2/x%|0
f-5Z-ˆI‚
ˆ
‰G4 AJa'
5ˆC:0m?!!+Nˆ(x+/+/
€6\&5(x+/J7+E5%|Š+/
x73H!!+Nˆg€\O:10m?-N5)
?-N1&ˆ0
• f-1ˆ/=7?‹
1
./= H
E,p+MB‹
5
08-C[()+?7&:
E-5‡PZ+/()+?‹
1 
‰
Œ!

5
0f5‡P()+?M
g+/€EM->\
 •*5‡P
• 5‡PC>*+/E:4/
• f5‡PZ+/(6+?"5‡PCEM-
>0f4E4EM->5‡P"€6\6C$23
5‡PI3/ˆ:5‡P+/JJEM3
5‡P+/JEM+/H:8.
 †:C/H:85‡P,:%o
• †:o5‡PE-->3M>*+I*
H&:E+7MnH+0
• C5‡P,:%#|7"++,
:%"5‡P2C>*0_/-E2+5‡PH2+
%Ec5‡P+/()+?74:E,g|5‡P0_$
E7-1ˆ5‡PE()+?.Z75‡P"M
(=M0
II.2.2.1.2.3. Mạch cầu H dùng MOSFET:
_„]ŽˆPS_!„ !]!+:+Ž!aˆŒŒ!P+VP+-:I
#7M@C-(+ ]„
^0
_„]ŽˆPC&:E(k-
7?5‡P"&:E(k?
_„]ŽˆPM^+/_„]ŽˆPME3x•SmX_„]ŽˆPV_„]ŽˆPME3
x6ISˆX_„]ŽˆPV0P+D+//_„]ŽˆPE3_„]ŽˆP
E3J0
 :3…+/_„]ŽˆPE3+/ˆX_„]ŽˆP
• _„]ŽˆPE3+/ˆX_„]ŽˆP(+<^(x$3
&(x+/J7(x+/C+/+
m]7?(x+/JC+
$3+ /+@
• _„]ŽˆPE3._„]ŽˆPE3JM*:
+-‚
@]
‚
m]
7_„]ŽˆPE3E‚
@]
•G‚
m]
•G7
?_„]ŽˆPE3J"E‚
@]
‰G‚
m]
‰G
• _„]ŽˆPE374:-@Z]E+6NeQ"
_„]ŽˆPx(6+?0_„]ŽˆPE3J7E-@|Z
-]E+6eQ"_„]ŽˆPx(6+?0
 •*_„]ŽˆP
• _„]ŽˆP.C/E:4/
• _„]ŽˆP#C5‡P+/H:8"?
E-(xM=:C%+72C+
/,:%0
• f_„]ŽˆP+/H:87_„]ŽˆPE3C+
EM2_„]ŽˆPE3J+EM23
 †:C/H:8_„]ŽˆPo
• †:o_„]ŽˆPM,:%7=:C?+7h
x(6+?7%2C+/H:80
• Co_„]ŽˆPE3JM-m]Z_„]ŽˆPE3
3#h(=|0
• PM/7O:e//H:87"/H:8>*_„]ŽˆPM
&::Z^/?/7=:?+7hx(6+
?3[/H:8_„]ŽˆP/6+&:Z
+,"()' !0
II.2.2.1.3 Thiết kế – tính toán mạch cầu H dùng MOSFET:
II.2.2.1.3.1. Giới thiệu linh kiện dùng trong mạch cầu H:
^  _„]ŽˆP E3‹}ŽeeG`EM^
_„]ŽˆP  E3  J ‹}ŽWUG`EM3^+J
^eUGW    E2 +‹}ŽWUG`0
II.2.2.1.3.1.1. MOSFET IRF 4905:
‹}ŽWUG` ++/ˆX_„]ŽˆPE3J)
‹!+ }!Œ!7+/+-:I#
  /+    ? -7C&:E(k-0
a
8"^0FU]Z<‹}ŽWUG`
 ]Z<2N6o Fo@
^om
eo]
 P,Ec:‹}ŽWUG`
• ‹}ŽWUG`ME6B=:C?+7,:%2C+
I*?|,:%7ME6B-C
x
• :<:%Q
m]]
qa``Q
• m?%‹
m
qaYWl
• T-'m]o}
m]S+V
qG0G^‘
• 1,:%3:oJq^GGw
• T-'@]o‚
@]
qa^GQ
Bảng 2.1 Thông số định mức của IRF 4905
Bảng 2.2 Đặc tính điện của IRF 4905
II.2.2.1.3.1.2 TRASISTOR 2N3904:
P+^eUGW+,:%+/J
8"^0^G]Z<^eUGW
 ]Z<^eUGWo Foˆ
^o5
eo1
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của 2N3904
Bảng 2.4 Đặc tính điện của 2N3904
II.2.2.1.3.1.3 MOSFET IRF 3305:
‹}ŽeeG`++/ˆX_„]ŽˆPE3)‹!+}!Œ!7.
+/+-:I#/+?-7.C&:E(k-
0
8"^0^F]Z<‹}ŽeeG`
 ]Z<‹}ŽeeG`No Fo@
^om
eo]
 P,Ec:‹}ŽeeG`
• ‹}ŽeeG`ME6B=:?+7,:%72C+'
I*?|,:%+
• :<:%Q
m]]
q``Q
• m?%‹
m
qY`l
• T-'m]o}
m]S+V
qi‘
• 1,:%3:oJqeeGw
Q 1
2 N 3 9 0 4 / T O
Q 2
2 N 3 9 0 4 / T O
Q 5
I R F 3 3 0 5 / T O
Q 6
I R F 3 3 0 5 / T O
Q 7
I R F 4 9 0 5 N / T O
Q 8
I R F 4 9 0 5 N / T O
N G U O N
1
2
D O N G C O
1
2
D I E U K H I E N
1
2
R 2
2 2 K
R 3
2 . 2 K
R 4
2 2 K
R 5
2 . 2 K
R 6
2 . 2 K
D 1
D I O D E
D 2
D I O D E
D 3
D I O D E
D 4
D I O D E
R 7
2 . 2 K
• T-'@]o‚
@]
qs^GQ

Bảng 2.5 Thông số định mức của IRF 3305
Bảng 2.6 Đặc tính điện của IRF 3305
II.2.2.1.3.1.2 Thiết kế - tính toán mạch cầu H
II.2.2.1.4. Sơ đồ mạch nguyên lý mạch cầu H:
 :3n+//H:8
• P2-:&:EC%N’JK1
• f2-:&:E^"+9Fx()+?+
@_„]ŽˆP‹}ŽWUG` :GQ"+_„]ŽˆPx
()+?7<#_„]ŽˆP‹}ŽeeG`.CE2x()+?+
-@Z-]^WQ3?-/N:<
O:‹}ŽWUG`4Z!+N^F<O:‹}ŽeeG`&
@mZO::
• f2-:&:EF"+9^x()+?+
@_„]ŽˆP‹}ŽWUG` :GQ"+_„]ŽˆPx
()+?7<#_„]ŽˆP‹}ŽeeG`.CE2x()+?+
-@Z-]^WQ3?-/N:<
O:‹}ŽWUG`4Z!+NF^<O:‹}ŽeeG`&
@mZO:C/0
II.2.2.1.5. Sơ đồ mạch in mạch cầu H:
II.2.2.2. Mạch cảm biến hồng ngoại:
II.2.2.2.1 Giới thiệu về mạch cảm biến hồng ngoại:
_/6(4<+/+/+:3n:<+/7
II.2.2.2.2. Thiết kế – tính toán mạch cảm biến hồng ngoại:
II.2.2.2.2.1. Giới thiệu linh kiện dùng trong mạch cảm biến hồng
ngoại:
II.2.2.2.2.1.1 Led phát hồng ngoại:
_/6(4<+/>*!<+/M^
K!<+/M:n7Ml+!7n
f+!0
K!Cn:
K!M-Q
11
q`Q7?-/!=:CeGl
II.2.2.2.2.1.2. Led thu hồng ngoại:
K!:<+/M^+/+/^+/e0P+/6(4>
*!:^"MZ67h>*7E,H/6).)M
K!:M:!7l+!7nf+!
K!:CnC+!“!!If+!:<Z7
l+!:<0
K!:M-:%Q
11
q`Q7?-%!:M=:C
%(jE+6FGl
f!:E,C2-:N!-!:g%7?
4:!:C2-:N!"-Mg6 :7
II.2.2.2.2.1.3. Transistor 2SC1815:
P+^]1FiF`+/+J7E!:C2-:N!"
gE2+^]1FiF`x()+?7-GQ7?EM!/"!:E,
C2-:N!"+x-^WQ7+M
*/+F :ZI+/!:
8"^0eG]Z<+^]1FiF`
 ]Z<o Foˆ
^o1
eo5
 P,Ec:^]1FiF`o
• ^]1FiF`=:C?-+Q
1ˆ
q`GQ7‹
1
 q
F`Gl0
• 1ME6Bh:0
• 1M-E:4/L+0
Bảng 2.7 Thông số định mức của 2SC1815
Bảng 2.8 Đặc tính điện của 2SC1815:
II.2.2.2.2.2 Thiết kế – tính toán mạch cảm biến hồng ngoại:
II.2.2.2.2.3 Sơ đồ nguyên lý mạch cảm biến hồng ngoại
8"^0ed]Z<:3…/6(4<+/
 :3…+//6(4<+/
• f!:C2-:N!"!:gx/+
-`35+++x()+?3-
GQ
• fMn'!:!"!:x+
+.xA-^WQ
II.2.2.2.2.4. Sơ đồ mạch in mạch cảm biến hồng ngoại
II.2.2.3. Mạch PWM dùng IC 555:
II.2.2.3.1 Giới thiệu về IC 555:
‹1```E-C/+ ::, :Mp
C0m+MMC>*//+ :Mn//++0
8"^0eU8"/‹1```
R D 1
2 2 0
R B 1
3 9 0
R C
2 2 0
D 1
L E D
Q 1
2 S C 1 1 3 0
N G U O N 5 V
1
2
C 1
1 0 2
V O U T
1
2
D 2
L E D
R D 2
1 k
N G U O N 2 4 V
1
2
R B 2
2 . 2 K
 ]Z<‹1```o‹1```‹1Mi
8"^0WG]Z<‹1```
• 1FS@mVo@m%:<+‹1
• 1^SP}‹@@ˆ}VoTH:+M-+%Z-
+CF0_/+
+JJI-:”^veQ0
• 1eS„‚PJ‚PVo1%2-:P/
2-:C =!+I+GF0_IFZ
II+MH(kQ4:SJw_qFGGbVIGZ
IGQ+4IGE,CGQM
k+E+6NSG0e`q•G0Y`QV0
• 1WS}ˆ]ˆPVom /’0fW
@m"’I%01?EW+I+"/
’g:+I3^d04:/
/++"W3Q110
• 1`S1„P}„KQ„KPl@ˆVom p I-
:”+‹1```01ME,E46
h:##` :@m,O:*-N
G0GF:Ž4G0F:Ž7*M*[h:'+-
:”Cp=0
• 1dSP8}ˆ]8„KmVo+'H:++
-.CF0
• 1YSm‹]18l@ˆ}VoM !FEM->
=:&:E(H+e0feI%"
EMM/0C/"M01YME6B
/ 6-+F/}a14:>*‹1```FH+
0
• 1iSQVo%:<Z+‹1+/0
 P,Ec:‹1```o
• T-H:+o^yFiQ
• m?-:%odlyF`l
• T-+I+oG0`yF`Q
• T-+I%oG0GeyG0GdQ
• 1,:%%odGG_•
Bảng 2.9 Thông số định mức của IC 555
 :3n+/‹1```o
8"^0WF1%:/+(3+‹1```
• 53+‹1```(+<o^„Jl_JM?+-7F
ŽŽ+}]7F+J 6-7e+-n
4-Q11eH/+-:”0T-
FveQ11+Z„Jl_JF-^veQ11+
„Jl_J^0f-^|ZFveQ117]q
rFuŽŽ+CE20f-dZ^veQ117
}ŽŽqrFuŽŽ+C!!0
8"^0W^:3…+/‹1```
• 8I+(kQKI%(kGQ0
• TŽŽ+a}]
f]qrFu"9qrFu9•qrGu0
]:M7E]qrGu"9qrFu9•qrGu0
f}qrFu"9•qrFu9qrGu0
PM/7E]qrFu"9qrFuE}qrFu"9qrGu("9•qrFu
q•+x71@m0P*1E,C/7-
d|Z-Q
^
0m+M’„Jl_J^IGq•ŽŽE,
!!0
• @+/’IFo
f(%,nE7^IG0
Q"-^SQaV|ZQ
F
SQsV7’„Jl_JFIF
3]qrFu79qrFu9•qrGu0’e‹1IF0
f9•qrGu7+n7*1/O:}7-3*B0f(:,
,n„Jl_JFMQaqrFuZQs3’„Jl_JF
IG7]qrGu799•xE,p0P+E-*1|Z
Q^7ŽŽx':3/M0
• @+/’IGo
f*1/47„Jl_JMQsZQaq^veQ117}qrFu39
qrGu9•qrFu0’e‹1IG0
Q"9•qrFu7+x7„Jl_J^MQsqrGu|ZQa7’
„Jl_J^IG0Q"99•E,p=7*1 6-,
O:+0
• PM/o’„‚PeMC ::,M1:E{p=0
P#IF’2#/-7IG 6-0
 1,I2:E{H‹1```o
8"^0We_/‹1```/++
• PH2-:H:o
ŒqFvS^010S}Fs^}^VV
• 1:E{2-:H:o
PqFvŒqP
F
sP
^
• P# :I8SFV+F1:E{o
P
F
q^0S}Fs}^V01
• P# :IKSGV+F1:E{o
P
^
q^0}^01
• 1:E{H‹1```*:+}F7}^71
II.2.2.3.2. Thiết kế – tính toán mạch PWM dùng IC 555:
II.2.2.3.3. Sơ đồ nguyên lý mạch PWM dùng IC 555:
N G U O N V A O
1
2
3
N G U O N R A
1
2
U 1
L M 5 5 5
O U T
3
R S T
4
V C C
8
G N D
1
C V
5
T R G
2
T H R
6
D S C H G
7
+
C 1
2 2 0 0 u F
+
C 2
2 2 0 0 u F
C 4
0 . 0 1 u F
R 1
1 0 0
R 2
1 0 0 K
Q 1
I R F 3 3 0 5 N / T O
+
C
1 0 u F
+ 2 4 V
+ 5 V
 :3…+//Jw_‹1```o
• f$(4}^"ZIgp :’
‹1```7"EM#_„]ŽˆPM.p
!+7#M-:<g6 :
II.2.2.3.4. Sơ đồ mạch in mạch PWM dùng IC 555:
CHƯƠNG III: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SỬ DỤNG PLC S7 – 200
III.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC S7- 200
III.1.1.Giới thiệu tổng quát về PLC
_JK1MHIBo(47(=#7-0
8+/JK1*:+Z"k+(7:,2-:’
+7 >…2-:&:E’0
'$JK1o
aP4(=h:0
a1ME43+:’+v0
a,'"h:0
amhpZ"&:E(k"+$20
aT+7E2|0
a56+"h0
III.1.1.2.Giới thiệu về PLC S7-200 CPU 214
III.1.1.2.1. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA S7 – 200 CPU 214.
1J‚^FW(+<o
a^GWiNZSWf(!V:&[v+a+!:Z"
SM+-ˆˆJ}„_V0
a^GWiNZSWf(!VE:[v:'-:7+M`F^NH::&
+a+!0
aFWp+FGp+0
a1MY+:3p+v(+<:,6+:+0
aPpp+v/dWp+dWp0
aF^iP!e+/!+6E:oWP!F7FdP!
FGFGiP!FGG0
aF^i(4^+/oR44N44N40
adii($(-,(+/$4-0
a14n >…n(+<on:&,7n!+#3+$
:7n#7n(4+n:& :0
ae(4+=^f8“Yf8“0
a^( :+) :E:JP„+$E:Jw_0
a^(&:RZ0
aP+(E,(=%'-:+E+6#FUG#EJK1(=
%:<:,0
Cổng truyền thông o
]YX^GG>*p:&,4}]Wi`2U
1p:&,
1 @62
F T% 
^ ^WQm1
e P:&'-:
W f,>*
` T%
d `Qm1
Y ^WQm1SF^GlV
i P:&'-:
U f,>*
Công tắc chọn chế độ làm việc của PLC o
a}‚+jJK1-Z"+(0
a]P„J•(IJK1N-Z"/
aPˆ}_+j"O:4=+4-+
JK1+$4}‚+$4]P„J0
Cấu trúc bộ nhớ:
J(o
5]YX^GGCe*M-*:"'
-:+E+6#%=E%:<0
*Vùng chương trình:
K&C>*:-Z"01e
&
a„5Fo&IZ"pI7IZ"27
-+E:,CO:j0
a]:(+:!o_&IZ"
a‹!:o_&IZ"n
*Vùng tham số:
K&:'01`&E:
a‹o_&'-:
a9o_&(-'-:p
a_o_&(4#
aPoP!
a1o1+:!0
*Vùng dữ liệu:
Q'-:.MMC:!+
N(7N(!0 m%'-:Z"(+<E4O:6
j27kC=L+Z"7(-:&
,;C&|
QaQ(!!+0
‹a‹:!!!0
„a„::!!!0
_a‹!!+(0
]_a]!!+(0
Q'-:C^+/o
am5Sm5+EVo_&I'-:CpIE
aKSK+(+EVo_&'-:=Z
Vòng quét chương trình:
JK1-Z"!+:"$0_D?$C[
?O:j0
Cấu trúc chương trình của S7 – 200:
1M"+]YX^GG(k>*+'H&
:o
a]PˆJYX_+vm„]
a]PˆJYX_+vw‹
1Z"+]YX^GGM%:A(+<Z"27
Z"+Z" >…n
W01:'-:N(
-6++/
^0P-Z"e0P:&,
ED
F0'-:N+/
+(-6+
Hệ lệnh của S7 – 200: C(M
a 1-E-"-E,*:+=+
B 40
a 1-R-E(H:3B 4M=+(kF0
a 1)-%:+=2-0
III.1.1.2.2. Các lệnh cơ bản:
III.1.1.2.2.1. Lệnh về bit
III.1.1.2.2.2. Timer: TON, TOF, TONR
III.1.1.2.2.3. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm
III.1.1.2.2.4. Counter
III.1.1.2.2.5. Lệnh Move
III.1.1.2.2.6. Lệnh tăng/giảm
III.1.1.2.2.7. Lệnh so sánh
III.1.1.2.2.8. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con
III.1.1.2.3. Một số ứng dụng quan trọng trong S7 – 200:
III.1.1.2.3.1. Bộ đếm tốc độ cao (HSC):
III.1.1.2.3.1.1.Bộ đếm tốc độ cao HSC trong S7 - 200
III.1.1.2.3.1.2.Bộ đếm tốc độ cao HSC trong S7 – 200 CPU 214
III.1.1.2.3.2. Bộ phát xung (PTO) và bộ điều chế độ rộng xung (PWM)
III.1.1.2.3.3. Ngắt trong PLC S7 - 200
1->*DC+n]YX^GG
• K-+jn+*oaaaSˆ‹V
• K-%noaaaSm‹]‹V
• K-&NZ"noaaaS}ˆP‹V
• K-Z"nE-no
• K-(|E-nZ"no
 Các sự kiện ngắt trong S7 – 200
III.2. TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG FREEPORT
III.2.1. Giới thiệu về chế độ Freeport
14Ž!!+C>*&:Ep:&,1J‚]Ya^GG,
O:Z"#>*0
III.2.2. Ứng dụng chế độ Freeport:
14Ž!!++j1J‚]Ya^GG+4(%I4(=+DC+I
:&,FG(+$FF(
_I*O:[4Ž!!+M>*4Ž!!++
4p420
III.2.3. Yêu cầu kỹ thuật:
1p:&,]Ya^GGp}]aWi`0m+M7EE4
4(=>
*:”:&,EHM4(=E4:3*
:p2-:'
^:”>*0
III.2.4. Các bước khởi tạo Freeport:
1(!:3*]_5eG]_5FeGC$%:"+
+G+
F+/4Ž!!+0
 1-DC+4Ž!!+
• K-:&'-:o
• K-'-:o
 1(E/+Œ!!+
• /=+(!&:E]_5iY+J„}PG+$]_5FiY+
J„}PF
• 4:M>*E…(nH:+$E…E4A"/E…M+(!
]_5ii+J„}PG]_5Fii+J„}PF
• /# -# :&'-:D+•+
]_wUG+J„}PG•+]_wFUG+J„}PF7-'-:g
(nH:E#:&D7I:E+6#/+^
•+]_wUG]_wFUG"JK1--E !#
:&ME,--'-:
• /E…+jSF4^``V<#.
(-+(!]_5UW
• @Z"nE-n^e+J„}PGE-^W
+J„}PF
• 1+jn+*
• @[-}1Q'-:
CHƯƠNG IV: PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CHO PLC S7 – 200
IV.1. Lưu đồ giải thuật:
IV.1.1. Bảng quy ước tín hiệu vào ra, ý nghĩa tên các chương trình con:
IV.1.2. Lưu đồ chương trình chính:
IV.1.3. Lưu đồ chương trình con:
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỂ TÀI
V.1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
]:`-&€thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng
PLC S7 – 200”"&)-C'::o
• P4E4,CHZE2+,"()' !0
• P4E4,/-+,"()' !0
• –*'E4I)[++&oE4I&->Z(67Ec
:7"+JK1
• f/+C4Ž!!++JK1]Ya^GG7-+4C'
JK1]YX^GGQ:5O:4Ž!!+:&'-:0
• —CH&&:E+JK1]YX^GG
V.2. TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI:
]:`-&"&)-C'3:H:$05)'
!)C &:O:34Q-"M?E
˜0T&M2I*+7M…Lh04:
 3'()D !""/4:()' !Q-
gC6|7O:c%+-D !:&gC+-
E :7:Z/MH%0
T&RN/--F,",|!+()' !+
43O:"&:E6:% !+% !ME4,
A0
P:3+O:"-&EME|'M+/4&
E4I:3,7#3I:7%+CMM…E4O:…
PH1,(/&CZ
V.3.HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI:
]:`-&x"PH:hP%T#"
&)+A#/$C'3:H:$0_$&
x?/4+(/EM:M"&:3-&
+RZ0]:&o
• ]>*H&w‹11+Q:5
• ]N*JK1]YXeGG7]YXWGG7JK1)E&:E
+JK1]Ya^GG"M&:2B+%Z0
• P--%% !=2(%E{
• m"8_‹+"2
• /J}„Ž‹5‚]7 ˆP8ˆ}ˆP&:E()' !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×