Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung potx


CHƯƠNG III:
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
SỬ DỤNG PLC S7- 200
 Trang 43

III.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC S7- 200
III.1.1.Giới thiệu tổng quát về PLC:
 !"#$%&'()*+,
-) .*/ . .!01234 5&%'678709&:!08 ;<'=>?*!&?9 6;<''!0@'AB;C?;D*
*/ . .!012E .FG0','!H*!01 :@' I0*C*J0 !:01 709&:!08 -G0K-LJM6'0;M-6*) ',*')-
ENJ(0OP0 !,&'&Q'!M);R*7<?S&*T&'!U !;<'!1'!I .701 709&:!08 #/ .O01* U?
:!C2!R*'(2'-) .'!0*/ .63V,*!W,A4)'-=)7D.0C'!U !*,)#!D:!X  !%'JU:!0*T
'!,?7Y0;<'!)('7< . U)7D#
Z<'!1'!I .709&:!08 F&O01';U*![ .',2!40*!\ 7F]*709&:!08 *!);<';C?
34 5&%'*T 2!40!<07+*C*?S&*T&3,&.0C'!U !!(6=^'!0*/ .63V,*!W,6*!%'JF] .JU;
O01*Y 7B !J0 !!)('E_7D!1'!I .709&:!08 *D'!8J`2'- !7F]*K-) ,;,AJM
).0*) '-)JN-,7G07a.040b&?@'7F]*O% 79'-S #
!0@'AB709&:!08 J`2'- !7T&'0S 7a7F]* !W . !U'!0@':@*!)-,7G0 X;$cde
K/ .'?M M-,JZ)')ZfN#&? !0S 6!1'!I . U?*g :!C7L .04 OU*h .:9 !6 .FG0
3V=i ..j2 !09&:!D:!X '-) .O01*O` !U !!1'!I .#kO`?*C* !U'!0@':@'_ .AFP*

*40'0@ !1'!I .7L .04 6.\  !l6=^O` !U !6 !F .O01*J`2'- !*!)!1'!I .*g :!D
:!X 6=)J[* U?:!/ .*D*C*'!0@'ABJ`2'- ! .)(0O0!m'-]*!)*/ .O01*J`2'- !#
87L .04 !D,O01*J`2'- !6!1'!I .709&:!08 J`2'- !*T;',?K2-) ,;;,AJM
*) '-)JJM-!, =JMN7T&'0S 7F]*-,7G0OU) X;$cdc#-) ..0,07)(  U?*C*!1'!I .709&
:!08 J`2'- !KN*!n7L .04  !o;'!,?'!@!1'!I .pMJ,?OU=>? I0'-) .!1'!I .
709&:!08 *Y708 #q&,b&C'- !O` !U !6*C* !U'!0@':@7a'_ .AFP*'()-,7F]*;<'
'0S&*!&r ;P0*!)!1'!I .6'0S&*!&r 7DJU=( .J`2'- !=s ..04 7h! !'!, .#-) .
!W . X;7T&'!`2 0S $c6 !W .!1'!I .*g *D'!S;:!4 X .O` !U !OP0
!W .'!&`'')C !Y'-]K,-0'!;M'0*N6tO` !U !OP0*C*=WJ01&*`2 !`'uK=,',;, 02&J,'0) N#
)3H2!C''-08 *+,J)(0;U ! !=s .*!);C?'v !K,'!)=Mp,?&AMpN6 S O01*
.0,)'0@2.0W, .FG0709&:!08 78J`2'- !*!)!1'!I .*U .'-w S '!&` '01 !L #.)U0
-,*C* !U'!0@':@*g '()-,:f'!&`':@' I0OP0*C*!1'!I .-0S .Jx'!U !;<'!1
 Trang 44

'!I .*!& .6'X .:!4 X .*+,'_ .!1'!I .-0S .Jx#I*7<5VJy*+,!1'!I .7F]*
*40'!01 6*!&:Qb&z'K3*, N !, !!L JU;*!)!1'!I .5VJy'I'OP0 !W .
*!R* X .2!R*'(263IJF] .*Y .-,{OU)JP #
Z<'*D7T?7+*C**!R* X . !FA<7@;6A<7B !'!G06*C*'!, !.!0K-M.03'M-N
OU'`2J1 !*!)2!z2'!H*!01 *C*?S&*T&709&:!08 2!R*'(2:!C* !,&#)('7< .*+,
!)U ')U 2!i'!&<*OU)*!FL .'- ! o;'-) .A< !P6 DJ&/ *`2 !`''v !01& .|
OU)65VJy'v !01&78709&:!08  .|-,#
!W .7j*708;*+,
!0@'AB*!I . !0^&#
D'!8:@' I0'!S;*C*;)=&J78;w-< . .|OU){-,#
./  .WJ`2'- !=^!08&#
^'!,?7Y0*!FL .'- !709&:!08 Ao .;C?J`2'- !!)j*;C?'v !*C !> #
<'0 *`?*,)6:v*!'!FP* !}#
~4)'-=^=U .#
)*C*7j*708;'-S 6*!)2!z2 .FG0709&!U !:!/ .;%' !09&'!G0.0,  I0
=>?2!R*'(2:!0*T '!,?7Y0*!FL .'- !709&:!08 6*!n*T J`2*!FL .'- !;P0'!,?*!)
*!FL .'- !*•#
k01*3V=i .OU)*C*!1'!I .709&:!08  .U?*U .'!/ .=i .6787C2R .?S&
*T& .U?*U .7,=( . U?6*C* !U34 5&%'7a7F,-,!U .J)('*C*=( .OP0 !09&;R*
7<'!H*!01 7+787C2R .*C*?S&*T&:!C* !,&*+, .FG03V=i .#
87C !.0C;<'A< .FG0',=H,OU)'0S&*!&r *!v !=& .JF] .A< !POU
3I'0@2708;OU){-,*+, D#~S *( !7D*• .*T *![y7@ *C**!R* X . !FA<O05VJy6
*!&:Q5& .*J)*:6 ./  .WJ`2'- !6:!4 X .;w-< .3I .|OU){-,#
III.1.1.2.Giới thiệu về PLC S7-200 CPU 214
III.1.1.2.1. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA S7 – 200 CPU 214.
O0@''€'*+,-) ,;;,AJM).0*) '-)J6JU'!0@'AB709&:!08 J).0*J`2'- !


7F]*6*!)2!z2'!H*!01 J0 !!)('*C*'!&`'')C 709&:!08 '!/ .b&,;<' ./  .WJ`2
'- !#•JU'!0@'AB709&:!08 :!4'- !J)(0 !}*+,!a .0M;M 36*D*%&'-[*'!M)
:08&;)=&JOU*D*C*;)=&J;w-< .#C*;)=&J U?3V=i .*!) !09&R .=i .J`2'- !
:!C* !,&#!U !2!T *LA4 *+,•JU:!I0O05VJy$!)j*$‚#k9! !
'!R*AS  .)U063H:!C* !,&*+,!,0J)(0 U? !` A0@'7F]* !G3I7T&OU){-,OU
.&h *& .*%2#
$*De*Y .OU)6d*Y .-,OU*D:!4 X .7F]*;w-< .'!S;Ao .;)=&J
;w-< .#
$‚*D$‚*Y .OU)6$*Y .-,OU*D:!4 X .7F]*;w-< .'!S;Ao .
;)=&J;w-< .#
•*D !09&J)(0;)=&J;w-< .:!C* !,&#
$‚A,).h;
‚e'_7L K‚A?'MN'!&<*;09  !P7\*{.!0 ) O)J,'0JM78JF&*!FL .'- !
KOs . !P*D.0,)=01 OP0ƒƒp„ZN#
‚e'_7L K‚A?'MN:08&7\*{.!078JF&=WJ01&6'-) .7D…$'_7T&'!&<*;09
!P ) O)J,'0JM#
$‚*Y .OU)OU$*Y .-,J).0*#
D;)=&J78;w-< .'!S;*Y .OU){-,A,).h;J&/ *4;)=&J, ,J).#
Y .3I*Y .OU){-,*H*7(0JUd‚*Y .OU)OUd‚*Y .-,#
$e0;M-*!0,JU;"J)(0'!M)7<2!> .040:!C* !,&‚0;M-$;36$d0;M-$;3
OU$e0;M-$;3#
 Trang 45

$eA<7@;*!0,JU;J)(0*!n7@;'0@ OUO_,7@;'0@ O_,7@;Js0#
deeA0' !P7j*A01'=s .78'!/ .AC)'-( .'!C0OU7j'*!@7<JU;O01*#
C**!@7< .€'OU5VJy .€'A,).h; .€''-&?9 '!/ .6 .€''!M)3FG JS !)j*
5&I .6 .€''!G0.0, 6 .€'*+,A<7@;'I*7<*,)OU .€''-&?9 5& .#
"A<7@;'I*7<*,)OP0 !B2†OU†#
A<2!C'5& . !, !*!)=a?5& .:08&„!)j*:08&‡Z#
A<709&*!n !'FL .'H#
)U A<Os . !P:!/ .AB;%'=WJ01&'-) .:!)4 .'!G0.0, $c.0G:!0AB
;%' .&h  &/0#
 !"#~<709&:!08 J`2'- !•6$‚
Z/'4*C*7ˆ AC)'-S •6$‚
‰K7ˆ 7}N ˆ 7}‰AC)!01&!1'!I .AB!} .#ˆ ‰3C .JS :!0AB
!} .!D*#
pK7ˆ 5, !N ˆ 5, !p*!n7B !7, .w*!@7<JU;O01*OU
'!H*!01 *!FL .'- !7F]* (2'-) .;C?#
„K7ˆ OU .N ˆ OU .„*!n7B !7, .w*!@7<=_ .#
_ .*!FL .'- !7, .'!H*!01 J(0#
5#5K7ˆ 5, !N ˆ 5, !w*Y .OU)*!n7B !'-( .'!C0'R*'!G0*+,
*Y .5#5K5#5Š#‹$#…N#ˆ  U?AC)!01&'-( .'!C0
*+,'v !01&'!M).0C'-BJ).0**+,*Y .#
q?#?K7ˆ 5, !N ˆ 5, !w*Y .-,AC)!01&'-( .'!C0'R*'!G0*+,*Y .
q?#?K?#?Š#‹$#$N#ˆ  U?AC)!01&'-( .'!C0*+,
'v !01&'!M).0C'-BJ).0**+,*Y .#
Cổng truyền thông 
•3V=i .*Y .'-&?9 '!/ . I0'0@2p‚e…OP02!v*! I0c*!> 78
2!i*Oi*!)O01*.!z2 I0OP0'!0@'ABJ`2'- !!)j*OP0*C*'-(;:!C*#I*7<
'-&?9 *!);C?J`2'- !:08&JUcdA,&=#I*7<'-&?9 *& .*%2*+,
'!M):08&'H=)JU"7@ "e#‚#
 Trang 46
C**Y .OU)
Y .'-&?9 '!/ .
C**Y .-,

 !"#"L7h*C**!> *+,p‚e…
Y .'-&?9 '!/ .
!>  040'!v*!
$ %' 
 ‚k
" -&?9 OU !` =WJ01&
‚ !/ .3V=i .
… %'
d …k
 ‚kK$;Œ'I07,N
e -&?9 OU !` =WJ01&
c !/ .3V=i .
!z2 I0•OP0;C?'v !b&,*Y .p"*T *D*C2 I0{OP0A<
*!&?8 7Y0p"{p‚e…#
Công tắc chọn chế độ làm việc của PLC 
/ .'€**!\ *!@7<JU;O01* o;2!v,'-S 6AS *( !*C**Y .-,*+,•*DA,
OB'-v*!)2!z2*!\ *C**!@7<JU;O01*:!C* !,&*!)#
p*!)2!z2'!H*!01 *!FL .'- !'-) .A< !P#•3•-G0:!}0
*!@7<pOU*!&?8 3, .*!@7<„ @'-) .;C?*D3H*I!)j*'-) .*!FL .'- !.j2
J1 !„6'!`;*!v .,?*4:!0*/ .'€*w*!@7<p#S b&, 3C''-( .'!C0'!H*'(0*+,
'!M)7ˆ AC)#
„*FŽ .AR*=_ .'!H*!01 *!FL .'- !7, .*!(?OU*!&?8 3, .*!@
7<„#•*!@7<„*!)2!z2!01&*!n !J(0*!FL .'- !!)j* (2;<'*!FL .
'- !;P0#
ƒpZ*!)2!z2;C?J`2'- !'Hb&?@'7B !;<''-) .*C**!@7<JU;O01**!)
!)j*w*!@7<p!)j*w*!@7<„#
Cấu trúc bộ nhớ:
!> *!0,A< !P
~< !P*+,•7F]**!0,'!U !"Os .OP0;<''i*D !01;Oi=&?'-=WJ01&'-) .;<'
:!)4 .'!G0.0,  !%'7B !:!0;%' .&h #~< !P*+,•*D'v ! X .7< .*,)67\*
OU.!07F]*'-) .')U Os .6J)(0'-_2!T A0' !P7j*A01'7F]*:v!01&ZK2M*0,J
ZM;)-?N*!n*D'!8'-&? !`2787\*#
*Vùng chương trình:
U;09  !P7F]*3V=i .78JF&*C*J1 !*!FL .'- !#ks . U?'!&<*:08& ) 
O)J,'0JM7\*{.!07F]*#ks .*!R,*!FL .'- !7F]**!0,'!U !";09
„~$K„ , 03,'0) AJ)*:N;09 *!R,*!FL .'- !'Y*!R*6*!R,*!FL .'- !
*!v !6*C*J1 !'-) .:!I0 U?J&/ 7F]*b&z'#
&A-)&'0 MK!FL .'- !*) NZ09 *!R,*!FL .'- !*) 67F]*'Y*!R*'!U !
!U;OU*DA0@ ! !'!R*78'-,)7Y0=WJ01&6*!FL .'- !*)  U?3•7F]*'!H*!01 :!0 D
7F]*.\0'-) .*!FL .'- !*!v !#
 'M &2K!FL .'- ! .€'NZ09 *!R,*!FL .'- ! .€'67F]*'Y*!R*'!U !!U;
OU*D:!4 X .'-,)7Y0=WJ01&OP0A%'*R;<':!I0*!FL .'- ! U):!C*#!FL .'- ! U?
3•7F]*'!H*!0S :!0*D3H:01  .€'54?-,#D-%' !09&3H:01  .€' !F.€''!G0.0, 6
.€'5& .'I*7<*,)E
*Vùng tham số:
 Trang 47

U;09 JF&.0W*C*'!,;3I !F'_:!D,67B,*!n'-(;E*• . !FOs .*!FL .
'- !6Os .'!,;3I'!&<*:08& ) O)J,'0JM7\*{.!07F]*#!0,'!U !…;09 :!C* !,&
K-)*M330;,.M0 2&'NZ09 =WJ01&*C**Y .OU)3I6'-FP*:!0A€'7T&'!H*!01
*!FL .'- !63•7\*.0C'-BJ).0**+,'%'*4*C**Y .7T&OU)OU*%'.0W*![ .'-) .Os .
!P#!/ .'!FG .*!FL .'- !R .=i .:!/ .7\*'-H*'0@2'-( .'!C0J).0**+,*Y .OU)
3I;U*!nJ%?=WJ01&*+,*Y .OU)'_A<71;#
qK-)*M33;,.M„&'2&'NZ09 A<71;*C*=WJ01&*Y .-,3I#@''![*.0,07)(
'!H*!01 *!FL .'- !63•*!&?8 .0C'-BJ).0**+,A<71;q'P0*C**Y .-,3I#!/ .
'!FG .*!FL .'- !:!/ .'-H*'0@2.C .0C'-B'P0'` *Y .-,;U*!n*!&?8 *![ .'P0A<
71;q#
ZKZ09 *C*A0@ *GN!FL .'- !R .=i .3V=i . !W .A0@  U?78JF&.0W
*C*'!,;3I*T '!0@'OU*D'!8'-&? !`2 D'!M)~0'KZN6A?'MKZ~N6'_KZ‡N!,?'_:z2
KZN#
K0;M-NZ09  !P2!i*OiA<'!G0.0, K0;M-NA,).h;O01*JF&'-W.0C'-B'!G0
.0, 7j''-FP*Kk-M3M'k,J&MN6.0C'-B7@;'!G0.0, 'R*'!G0Kk•& M 'k,J&MN*• .
!F.0C'-B).0*7T&-,*+,A<'!G0.0, #
K)& 'M-NZ09  !P2!i*OiA<7@;A,).h;O01*JF&'-W.0C'-B7j''-FP*Kk
-M3M'k,J&MN6.0C'-B7@;'R*'!G0Kk•& M 'k,J&MNOU.0C'-BJ).0*7T&-,*+,A<71;#
*Vùng dữ liệu:
s .78*%'*C*=WJ01&*+,*!FL .'- !A,).h;*C*:@'b&4*C*2!z2'v !6!o .3I
7F]*7B ! .!‘,'-) .*!FL .'- !6A<71;'-&?9 '!/ .E;<'2!T *+,Os . !P U?
'!&<*:08& ) O)J,'0JM#
ks .=WJ01&JU;<'Os . !P7< .#D*D'!87F]*'-&? !`2'!M)'_ .A0'6'_ .
A?'M6'_ .'_7L !)j*'_ .'_:z2OU7F]*3V=i .JU;;09 JF&'-W=WJ01&*!)*C*'!&`'
')C *C*!U;'-&?9 '!/ .6J`2A4 .*C*!U;=B*!*!&?8 65),?Og .'!, !.!06*) '-}7B,
*!nE
ks .=WJ01&J(07F]**!0,'!U !*C*;09  !P !}OP0*C**/ .=i .:!C* !,&#
![ .7F]*:y!01&Ao .*C**!W*C07T&*+,'S '0@ .Œ !67j*'-F .*!)'_ .*/ .=i .
*+,*![ . !F3,&
kk,-0,AJM;M;)-?#
 2&'0;,.M-M.0.'M-#
„„&'2&'0;,.M-M.0.'M-#
Z 'M- ,J;M;)-?A0'3#
Z2M,*0,J;M;)-?A0'3#
ks .=WJ01&7F]**!0,JU;J)(0
~K,',~J)*:NZ09 *!R,=WJ01&7F]*'Y*!R*'!U !:!I0#v*!'!FP**• . !F3I
JF] .:!I0=) .FG03V=i .b&?7B !62!s!]2OP0'_ .AU0')C 709&:!08 #!FL .'- !
*D'!8'-&? !`2;09  U?'!M)'_ .A0'K~’N6A?'MK~~N6'_K~‡N!)j*'_:z2K~N#
K)*,J=,',AJ)*:NZ09 =WJ01&7B,2!FL .67F]**C*:!I0*!FL .'- !„~$6
*!FL .'- !*) 6*!FL .'- ! .€''Y*!R*OU3V=i .*!)*C*A0@  !C2'R*'!G0OU'-,)7Y0
=WJ01&*+,A0@ ! !'!R*OP0 !W .:!I0*!FL .'- !.\0 D#<0=& .*+,;<':!I0=WJ01&
'-) .;09  !P U?3•AB5)C:!0:@''![**!FL .'- !'FL .R .'-) .„~$6*!FL .'- !
*) 6*!FL .'- ! .€'#Z09  U?*D'!87F]*'-&? !`2'_*!FL .'- !'!M)A0'KN6A?'MK~N
'_K‡N!)j*'_:z2KN#
Vòng quét chương trình:
'!H*!01 *!FL .'- !'!M)*!&'- !Jj2#Zm0Og .Jj27F]*.\0JU;<'Og .
b&z'K3*, N#Zm0Og .b&z'7F]*A€'7T&Ao ..0,07)( 7\*=WJ01&'_*C**Y .OU)Os .
71;4)6'0@2'!M)JU.0, 7)( '!H*!01 *!FL .'- !#-) .'_ .Og .b&z'6*!FL .'- !
 Trang 48

7F]*'!H*!01 Ao .J1 !7T&'0S OU:@''![*Ao .J1 !:@''![*KZƒN#,&.0,07)( '!H*
!01 *!FL .'- !JU.0, 7)( '-&?9 '!/ . <0A<OU:08;'-,Jm0#kg .b&z'7F]*:@''![*
Ao ..0,07)( *!&?8 *C* <0=& .*+,A<71;4)'P0*C**Y .-,#

 !"#‚!&:Q'!H*!01 '!M)Og .b&z'K3*, N'-) .•
!FO`?6'(0'!G0708;'!H*!01 J1 !OU){-,6'!/ .'!FG .J1 !:!/ .JU;O01*
;U*!n'!/ .b&,A<71;4)*+,*Y .'-) .Os . !P'!,;3I#k01*'-&?9 '!/ ..0W,
A<71;4)OP0 .)(0O0'-) .*C*.0,07)( $OU‚=)b&4 Jy#!0.j2J1 !
OU){-, .,?J`2'R*'!!1'!I .3•*!)=_ .;\0*/ .O01*:!C*6 .,?*4*!FL .'- !
5VJy .€'678'!H*!01 J1 ! U?;<'*C*!'-H*'0@2OP0*Y .OU){-,#
@&3V=i .*C**!@7<5VJy .€'6*!FL .'- !*) 'FL .R .OP0'_ .'v
!01& .€'7F]*3)( '!4)OU*U07j' !F;<'A<2!` *+,*!FL .'- !#!FL .'- !
5VJy .€'*!n7F]*'!H*!01 '-) .Og .b&z':!05&%'!01 'v !01&AC) .€'OU*D'!8
54?-,wA%'*R708; U)'-) .Og .b&z'#
Cấu trúc chương trình của S7 – 200:
D'!8J`2'- !*!)•Ao .*C*!3V=i .;<''-) . !W .2!T ;9;3,&7>?
ƒ•Z0*-){„
ƒ•Z0*-){‡
!W .2!T ;9; U?79&*D'!8*U07j'7F]*'-S ;C?'v !*C !> KN#
C**!FL .'- !*!)•2!40*D*%&'-[*A,).h;*!FL .'- !*!v !K;,0 2-) ,;N
OU3,&7D7@ *C**!FL .'- !*) OU*C**!FL .'- !5VJy .€'7F]**!n-,3,&7>?
 !FL .'- !*!v !7F]*:@''![*Ao .J1 !:@''![**!FL .'- !KZƒN
 !FL .'- !*) JU;<'A<2!` *+,*!FL .'- !#C**!FL .'- !*) 2!40
7F]*O0@'3,&J1 !:@''![**!FL .'- !*!v !67DJUJ1 !Zƒ#
 C**!FL .'- !5VJy .€'JU;<'A<2!` *+,*!FL .'- !#@&*T 3V=i .
*!FL .'- !5VJy .€'2!40O0@'3,&J1 !:@''![**!FL .'- !*!v !Zƒ#
C**!FL .'- !*) 7F]* !D;J(0'!U !;<' !D; .,?3,&*!FL .'- !*!v !#
,&7D7@ *C**!FL .'- !5VJy .€'#~o .*C*!O0@' !FO`?6*%&'-[**!FL .'- !7F]*
-|-U .OU'!&` '01 !L '-) .O01*7\**!FL .'- !3,& U?#D'!8'H=)'-< J“ *C*
*!FL .'- !*) OU*!FL .'- !5VJy .€'7o .3,&*!FL .'- !*!v !#
 Trang 49
‚#!&?8 =WJ01&'_A<
71;4)-, .)(0O0
#!H*!01 *!FL .'- !"#
-&?9 '!/ .OU'H:08;
'-,Jm0
$#
!`2=WJ01&'_ .)(0
O0OU)A<71;4)

 !"#…%&'-[**!FL .'- !*+,•
Hệ lệnh của S7 – 200: 7F]**!0,JU;A, !D;
 C*J1 !;U:!0'!H*!01 '!JU;O01*7<*J`2:!/ .2!i'!&<*OU).0C'-B
J).0**+, .X 5@2#
 C*J1 !*!n'!H*!01 :!0A0'7T&'0S *+, .X 5@2*D.0C'-BJ).0*Ao .$#
 C* !a J1 !7C !=%&'-) .OB'-v'`2J1 !#
III.1.1.2.2. Các lệnh cơ bản:
III.1.1.2.2.1. Lệnh về bit
 Trang 50
!H*!01 '-) .;<'
Og .b&z'
!H*!01 :!0*!FL .
'- !.\0
!H*!01 :!0*D'v !01&
AC) .€'
0@2708;'!FG .!w
0@2708;'!FG .7D .
&< *)0J6 .|-,
4)'-( .'!C0A0'

III.1.1.2.2.2. Timer: TON, TOF, TONR
„=MJ,?)
„‰=MJ,?)””
„p=MJ,?) *D !P
a/ TON:
-) .•*D…d0;M-6:y!01&'_……
C*3I!01&0;M-'-) .• !F3,&
b/ TOF:
 Trang 51
M'A0'
pM3M'A0'
0@2708;3FG *( !JS
0@2708;3FG *( !5&I .
~„„*!)2!z20;M-#
 '.0C'-B7j'*!)'0;M-Kk‡6‡6q‡6Z‡6‡6
Z‡6‡6Œ‡666Œ6) 3', '6•k6•6•ŒN
5553I!01&0;M-#

c/ TONR:
0;M-*D !W .'v !*!%'*LA4 3,&
C*A<0;M-7F]*709&:!08 Aw0;<'*Y .OU)OU.0C'-B7@;'R*'!G0#0C'-B7@;
'R*'!G0*+,0;M-7F]* !P'-) .'!, !.!0A?'MK.\0JU–)-=N*+,0;M-65C*7B !
:!)4 .'!G0.0, '-^:8'_:!00;M-7F]*:v*!#0C'-B7j''-FP**+,*C*A<0;M-7F]*:y
!01&'-) .ŒOUJU#0C'-B7@;'R*'!G0*+,'!, !.!0–)-='!FG .5&?S 7F]*
3)3C !OP0.0C'-B7j''-FP**+,0;M-#
Zm0A<0;M-6 .)U0'!, !.!0A?'M–)-=JF&.0C'-B7@;'R*'!G06*g *D;<'A0'
:y!01&JUA0'6*!n'!B'-( .'!C0J).0*7T&-,#0C'-BJ).0**+,A0' U?2!i'!&<*OU):@'b&4
3)3C !.0W,.0C'-B7@;'R*'!G0OP0.0C'-B7j''-FP*#
-) .:!)4 .'!G0.0, 'v !01&5K'N*D.0C'-BJ).0*$6.0C'-B7@;'R*'!G0'-) .
–)-=J&/ 7F]**`2 !`'OU'!,?7Y0'X .=T *!)7@ :!0 D7('.0C'-B*H*7(0#!0.0C'-B
7@;'R*'!G0JP !L !,?Ao ..0C'-B7j''-FP*6A0'*D.0C'-BJ).0*$#
III.1.1.2.2.3. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm
ƒKN
pƒƒKpN
1 !=s .787D .OU .€'*C*708;.0C 7)( 7a7F]*'!0@':@#-) .Œ6J).0*709&:!08
=g .701 7D .!,? .€'*C**&< =>?7T&-,#!0=g .709&:!08 7@ *C**&<
=>?'!*C**&/ =>?7D .!)j*;w*C*'0@2708;#
 Trang 52
~„„*!)2!z20;M-#
 '.0C'-B7j'*!)'0;M-Kk‡6‡6q‡6Z‡6‡6
Z‡6‡6Œ‡666Œ6) 3', '6•k6•6•ŒN
5553I!01&0;M-#
~„„*!)2!z20;M-#
 '.0C'-B7j'*!)'0;M-Kk‡6‡6q‡6Z‡6‡6
Z‡6‡6Œ‡666Œ6) 3', '6•k6•6•ŒN
5553I!01&0;M-#

Bảng 3.1 Mô tả lệnh S (Set) và R (Reset) bằng LAD:
Œ Z/'4
)C !( .
A0'
——KN
D .;<';4 ..h; *C*'0@2708;
:8'_7B,*!nA0'
A0'6q6Z6Z666k
KA0'N
KA?'MN~6q~6
Z~6Z~6k~6Œ6
!o .3I6•k6•Œ
A0'
——KpN
.€';<';4 ..h; *C*'0@2708;:8
'_A0'#@&A0'J(0*!nOU)0;M-
!)j*)& 'M-'!J1 !3•5)CA0'7T&-,
*+,0;M-{)& 'M-7D#
A0'
——KN
D .'R*'!G0;<';4 ..h; *C*
'0@2708;:8'_7B,*!nA0'
A0'qKA0'N
KA?'MN~6q~6Z~6
Z~6k~6Œ6!o .
3I6•k6•Œ
A0'
——KpN
.€''R*'!G0;<';4 ..h; *C*'0@2
708;:8'_7B,*!nA0'
III.1.1.2.2.4. Counter
a/ Counter Up:
Z/'4
Zm0JT *D;<'3FG *( !JS w*!> 6.0C'-BA<7@;K$‡)-=N7F]*'X .JS $#!0.0C'-B
!01 '(0JP !L !)j*Ao ..0C'-B7j'kK-M3M'O,J&MN6 .|-,3•7F]*A`'JS „#!0*!>
pM3M'7F]*:v*!K3FG JS N.0C'-B!01 '(0A<7@;OU .|-,7F]*'-4O9#
~<7@; .F .7@;:!0.0C'-BA<7@;7('.0C'-B'I07,JU"dK
$d
•$N#
b/ Counter Down:
 Trang 53
5553I!01&*)& 'M-K……N
:v*!7@;JS  ~))J
p-M3M' ~))J
k.0C'-B7j'*!)*)& 'M- 
kk‡6‡6q‡6Z‡6Z‡6‡6Œ‡6Œ666
) 3', '6•k6•Œ6•6‡
5553I!01&*)& 'M-K……N
:v*!7@;5&I . ~))J
J),= ~))J
k.0C'-B7j'*!)*)& 'M- 
kk‡6‡6q‡6Z‡6Z‡6‡6Œ‡6Œ666
) 3', '6•k6•Œ6•6‡

Z/'4
!0*!> 7F]*:v*!K3FG JS N.0C'-Bk7F]* (2*!)A<7@;#Zm0JT *D;<'3FG
*( !JS w*!> 6.0C'-BA<7@;K$‡)-=N7F]*.04;5&I .$#!0.0C'-B!01 '(0*+,A<
7@;Ao .6 .|-,3•7F]*A`'JS „OUA<7@;3• .F .7@;#
c/ Counter Up/Down:
Z/'4
Zm0JT *D;<'3FG *( !JS w*!> 6.0C'-BA<7@;K$‡)-=N7F]*'X .JS $#Zm0JT
*D;<'3FG *( !JS w*!> 6.0C'-BA<7@;7F]*.04;5&I .$#!0.0C'-B!01 '(0JP
!L !)j*Ao ..0C'-B7j'kK-M3M'O,J&MN6 .|-,3•7F]*A`'JS „#
!0*!> p7F]*:v*!K3FG JS N.0C'-BA<7@;OU .|„&'7F]*'-4O9#
0C'-B*,) !%'*+,A<7@;JU"dOU'!%2 !%'JU•"de#!0.0C'-BA<7@;7(' .FŽ .
III.1.1.2.2.5. Lệnh Move
-) .•*D*C*!U;Z)OM3,&
Z)OM•~0*!&?8 *C*.0C'-B*!) !,&'-) ..0P0!( $~?'M
Z)OM•‡0*!&?8 *C*.0C'-B .&?S *!) !,&'-) ..0P0!( $‡)-=
Z)OM•‡0*!&?8 *C*.0C'-B .&?S *!) !,&'-) ..0P0!( $‡)-=
Z)OM•p0*!&?8 *C*.0C'-B'!H**!) !,&'-) ..0P0!( $0 '
a/ Move_B:
b/ Move_W:
 Trang 54
5553I!01&*)& 'M-K……N
:v*!7@;JS  ~))J
:v*!7@;5&I . ~))J
p-M3M' ~))J
k.0C'-B7j'*!)*)& 'M- 
kk‡6‡6q‡6Z‡6Z‡6‡6Œ‡6Œ666
) 3', '6
•k6•Œ6•6‡
ƒ .|OU)*!)2!z2
.|OU)k~6~6q~6Z~6~6Z~6~6Œ6) 3', '6
•k6•6•Œ
„.|-,k~6~6q~6Z~6~6Z~6~6Œ6•k6
•6•Œ
!0*D'v !01&w .|*!)2!z26J1 !3•*!&?8  <0=& .*+,/
!P'-) .KN3, ./ !P'-) .„

c/ Move_DW:
d/ Move_R:
C*'v !01& .|OU)*• . !F .|-,*+,*C*J1 !Z)OM2!407F]**!\ 7[ .J)(0'!M)
7a7B !=( . !FOs .–)-=7I0OP0Z)OM•pOUZ)OM•‡E@&*!\ 3,07B !=( .'!
*!FL .'- !A0S =B*!3•AB3,0#
III.1.1.2.2.6. Lệnh tăng/giảm
•~'X .A?'M
ƒ•~.04;A?'M
 Trang 55
ƒ .|OU)*!)2!z2
.|OU)k‡6‡6q‡6Z‡6‡6Z‡6‡666Œ‡6
) 3', '6Œ6•k6•Œ6•
„.|-,k‡666‡6q‡6‡6Z‡6Z‡6‡6
Œ6Œq‡6•k6•Œ6•
!0*D'v !01&w .|*!)2!z26J1 !3•*!&?8  <0=& .
*+,/ !P'-) .KN3, ./ !P'-) .„
ƒ .|OU)*!)2!z2
.|OU)k66q6Z66Z666˜k~6
˜~6˜q~6˜Z~6˜~6˜6˜6˜Z~6˜Œ‡6
˜Œq‡Œ6) 3', '6•k6•6•Œ
„.|-,k66q6Z66Z66Œ6•k6
•6•Œ
!0*D'v !01&w .|*!)2!z26J1 !3•*!&?8  <0=& .*+,/
!P'-) .KN3, ./ !P'-) .„
ƒ .|OU)*!)2!z2
.|OU)k66q6Z66Z66Œ6
) 3', '6•k6•6•Œ
„.|-,k66q6Z66Z66Œ6•k6
•6•Œ
!0*D'v !01&w .|*!)2!z26J1 !3•*!&?8  <0=& .
*+,/ !P'-) .KN3, ./ !P'-) .„

C*!U;'FL .'H
•‡X .‡)-=
ƒ•‡04;‡)-=
•‡X .‡)-=
ƒ•‡04;–)-=
.)U0-,*g ;<'3I!U;:!C* !FqpK:!,0*X N6#„6Œ66ƒ’E
III.1.1.2.2.7. Lệnh so sánh
!0J`2'- !6 @&*C*b&?@'7B !O9709&:!08 7F]*'!H*!01 =H,'-S :@'b&4*+,
O01*3)3C !'!*D'!83V=i .J1 !3)3C !'!M)A?'M6‡)-=!,?–)-=*+,#
Œ3V=i .J1 !3)3C !783)3C !*C*.0C'-B*+,A?'M6–)-=!,?–)-=K.0C'-B
'!H*!)j* .&?S N#!W .J1 !3)3C !'!FG .JU3)3C ! !}!L !)j*Ao .K™ŠNš3)3C !
Ao .KŠŠNOU3)3C !JP !L !)j*Ao .K›ŠN#
!03)3C !.0C'-B*+,A?'M'!:!/ .*T 2!4078y7@ =%&*+,')C !( .6 .F]*J(0
:!03)3C !*C*'_!,?'_:z2OP0 !,&'!2!4078y7@ =%&*+,')C !( .JUA0'*,) !%'
'-) .'_!)j*'_:z2#
Bảng 3.2 Mô tả lệnh so sánh bằng ngôn ngữ LAD:
Œ Z/'4 )C !( .
$ 
—œŠŠ~•—
$ 
—œŠŠ•—
$ 
—œŠŠ•—
$ 
—œŠŠp•—
0@2708;7D .:!0 $Š 
~ŠA?'M
Š 'M.M-Š‡)-=
Š)&AJM 'M.M-
pŠpM,J
$6 KbyteNk~6~6q~6
Z~6Z~6Œ6) 3'6•k6
•Œ
 Trang 56
ƒ .|OU)*!)2!z2
$ž$Š„
ƒ .|OU)*!)2!z2
$$Š„

$ 
—œ›Š~•—
$ 
—œ›Š•—
$ 
—œ›Š•—
$ 
—œ›Šp•—
0@2708;7D .:!0 $›Š 
~ŠA?'M
Š 'M.M-Š‡)-=
Š)&AJM 'M.M-
pŠpM,J
$6 KwordNk‡66
6q‡6Z‡6Z‡6
Œ6Œ‡6!o .3I6•k6
•Œ
$ 
—œ™Š~•—
$ 
—œ™Š•—
$ 
—œ™Š•—
$ 
—œ™Šp•—
0@2708;7D .:!0 $™Š 
~ŠA?'M
Š 'M.M-Š‡)-=
Š)&AJM 'M.M-
pŠpM,J
$6 KwordNk66q6
Z6Z6Œ66!o .3I6
•k6•Œ
III.1.1.2.2.8. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con
C*J1 !*+,*!FL .'- !6 @&:!/ .*D !W .J1 !709&:!08 -0S .63•7F]*'!H*
!01 '!M)'!R'H'_'-S 5&I .=FP0'-) .;<'Og .b&z'#1 !709&:!08 *!FL .'- !*!)2!z2
'!,?7Y0'!R'H'!H*!01 J1 !#![ .*!)2!z2*!&?8 '!R'H'!H*!01 67C .J•-,JUJ1 !'0@2
'!M)6'P0;<'J1 !A%'*R U):!C*'-) .*!FL .'- !#kB'-v709&:!08 *!&?8 7@ 7F]*7C !
=%&'-FP*Ao .;<' !a *!n7v*!#!D;J1 !709&:!08 *!FL .'- !.h;J1 ! !4?6J1 !
.\0*!FL .'- !*) #!a *!n7v*!6!,?.\07L .04 JU !a 62!407F]*7C !=%&'-FP*:!0
'!H*!01 J1 ! !4?!,?J1 !.\0*!FL .'- !*) #
k01*  7j'  !a  *!)  J1 !  !4?  2!40  o;  '-) .  *!FL .  '- !#  !a  *+, 
*!FL .'- !*) 6!)j**+,*!FL .'- !5VJy .€'7F]*:!,0AC)w7T&*!FL .'- !#!/ .
'!8=s .J1 ! !4?78*!&?8 709&:!08 '_*!FL .'- !*!v !OU);<' !a A%':Q o;'-) .
*!FL .'- !*) !)j**!FL .'- !5VJy .€'#FL .'H !FO`?6',*• .:!/ .'!8=s .J1 !
!4?79*!&?9 709&:!08 '_;<'*!FL .'- !*) !,?*!FL .'- !5VJy .€'OU)A%'*R;<'
!a  U) o; .)U0*!FL .'- !7D#
1 !  .\0  *!FL .  '- !  *)  JU  J1 !  *!&?8  709&  :!08  7@  *!FL .  '- ! 
*) #!0*!FL .'- !*) '!H*!01 *C*2!z2'v !*+,; !'!O01*709&:!08 J(0
7F]*
*!&?8 '-wO9J1 !'0@2'!M)'-) .*!FL .'- !*!v ! .,?3,&J1 !.\0
*!FL .'- !*) #
Z<'*!FL .'- !*) *D'!8.\0;<'*!FL .'- !*) :!C*'-) . D6OU•*!)2!z2
.\0 !FO`? !09& !%'JUeJT # .&?S '€*'-S :!/ .AB*%;3) .2!40*![y7@ .0P0!(
'-S #!S;OU)7D;<'*!FL .'- !*) *D'!8.\0*!v !A4 '!>  D#
 Trang 57

!0J1 ! !4?!,?J1 !.\0*!FL .'- !*) 7F]*'!H*!01 '!7n !
.X 5@2J&/
*D.0C'-BJ).0*Ao .$#~w0O`?'-) .*!FL .'- !*) *C*J1 !*D
709&:01 7F]*'!H*!01
!F*C*J1 !:!/ .709&:01 #
!0  ;<'  *!FL .  '- !  *)  7F]*  .\06  ')U  A<  <0  =& .  *+,  .X  5@2  3• 
7F]**%'7067n !*+, .X 5@2 !` ;<'.0C'-B;P0JU$6*C*A0':!C**g J(0*+, .X 5@2
!` .0C'-BJ).0*OU*!FL .'- !7F]**!&?8 '0@27@ *!FL .'- !*) 7a7F]*.\0#!0
'!H*!01 5) .*!FL .'- !*) OU'-FP*:!0709&:!08 7F]**!&?8 '-wJ(0*!FL .'- !7a
.\0 D6 <0=& . .X 5@27a7F]**%'.0W'-FP*7D3•7F]**!&?8 '-wJ(0 .X 5@2#
<0=& .*+,'!, !.!0Œ:!/ .7F]**%'.0W:!0.\0*!FL .'- !*) 6
!F .:!0;<'
*!FL .'- !5VJy .€'7F]*.\06 <0=& .*+,'!, !.!0Œ3•
7F]**%'.0W'-FP*:!0'!H*
!01 *!FL .'- !5VJy .€'OU (2J(0:!0*!FL .'- !5VJy .€'7a7F]*'!H*!01 5) .#~w0
O`?*!FL .'- !5VJy .€'*D'!8'H=)3V=i .AI '!, !.!0Œ*+,#
Bảng 3.3 Mô tả lệnh JMP và lệnh CALL
III.1.1.2.3. Một số ứng dụng quan trọng trong S7 – 200:
III.1.1.2.3.1. Bộ đếm tốc độ cao (HSC):
 Trang 58
Œ Z/'4 )C !( .

KŸZN
1 !  !4?  ŸZ  78
*!&?8  b&?9  709&
:!08 'P0 !a  '-) .
*s .$*!FL .'- !
$‚‹……
KŒN 1 !.\0*!FL .'- !
*)  78  '!H*  !01
*!&?8 709&:!08 'P0
*!FL . '- ! *)  *D
!a 
$‚‹……
1 !:!,0AC) !a 
*!);<'*!FL .'- !
$‚‹……
1 !.C  !a  *!)
;<'*!FL .'- !*)
$‚‹……
KpƒN
1 !  '-w  O9  *!FL .
'- !  7a  .\0  *!FL .
'- !*)
~p•
~•

III.1.1.2.3.1.1.Bộ đếm tốc độ cao HSC trong S7 - 200
~<7@;'I*7<*,)7F]*3V=i .78'!M)=|0OU709&:!08 *C*b&C'- !*D'I*7<*,)
;U:!/ .'!8:!I .*!@7F]*=)O% 79!( *!@O9'!G0.0, Og .b&z'
.&?S '€*!)('7< .*+,A<7@;'I*7<*,)*• .'FL .'H !F*C*A<7@;'!/ .
'!FG .:!C*6'R*JU7@;'!M)3FG JS *+,'v !01&7T&OU)#I7@;7F]*3•7F]*!1'!I ..!0
!POU);<'/ !P7j*A01':08&'_:z2OU7F]*.\0JU.0C'-B7@;'R*'!G0:y!01&JUk#!0.0C
'-B7@;'R*'!G0Ao ..0C'-B7j''-FP*'!A<7@;2!C'-,;<''v !01&AC) .€'#0C'-B7j''-FP*JU
;<'3I .&?S "A0'7F]*JF&'-) .;<'/ !P:08&'_:z26:y!01&JUk#
!\ *!@7<JU;O01**!)~<7@;'I*7<*,)Ao .J1 !‰ƒOU*!n*D'!8:v*!A<7@;
3,&:!07a:!,0AC)*!@7<JU;O01*Ao .J1 !#
•!m'-]…A<7@;'I*7<*,)'_7@ …OP0$Z)=M7@;:!C*
!,&#
Bảng 3.4 Bộ đếm HSC trong S7 - 200
Số thứ tự Bộ đếm Vùng nhớ khai báo
1 HSC0 SMB36 đến SMB45
2 HSC1 SMB46 đến SMB55
3 HSC2 SMB56 đến SMB65
4 HSC3 SMB136 đến SMB145
5 HSC4 SMB146 đến SMB155
6 HSC5 SMB156 đến SMB165
Bảng 3.5 Tần số cho phép đếm của HSC:
Bảng 3.6 Byte trạng thái và byte điều khiển của HSC
 Trang 59
Bộ đếm Tần số cho phép Loại CPU
HSC0 30Khz 221, 222, 224, 224XP, 226
HSC1 30Khz 221, 222, 224, 224XP, 226
HSC2 30Khz 221, 222, 224, 224XP, 226
HSC3 30Khz 221, 222, 224, 224XP, 226
HSC4 200Khz 224XP
HSC5 200Khz 224XP

Bảng 3.7 Giá trò đếm tức thời và Giá trò đặt trước
Bảng 3.8 Ý nghóa của các vùng nhớ khi sử dụng HSC
Byte trạng thái của HSC
HSC0 HSC1 HSC2 HSC3 HSC4 HSC5 Mô tả
SM36.0 SM46.0 SM56.0 SM136.0 SM146.0 SM156.0 Không sử dụng
SM36.1 SM46.1 SM56.1 SM136.1 SM146.1 SM156.1 Không sử dụng
SM36.2 SM46.2 SM56.2 SM136.2 SM146.2 SM156.2 Không sử dụng
SM36.3 SM46.3 SM56.3 SM136.3 SM146.3 SM156.3 Không sử dụng
SM36.4 SM46.4 SM56.4 SM136.4 SM146.4 SM156.4 Không sử dụng
 Trang 60
Bộ đếm Byte trạng thái Byte điều khiển
HSC0 SMB36 SMB37
HSC1 SMB46 SMB47
HSC2 SMB56 SMB57
HSC3 SMB136 SMB137
HSC4 SMB146 SMB147
HSC5 SMB156 SMB157
Bộ đếm Giá trò tức thời Giá trò đặt trươc
HSC0 SMD38 SMD42
HSC1 SMD48 SMD52
HSC2 SMD58 SMD62
HSC3 SMD148 SMD142
HSC4 SMD158 SMD152
HSC5 SMD168 SMD162

SM36.5 SM46.5 SM56.5 SM136.5 SM146.5 SM156.5
Bit xác đònh chiều đang đếm
hiện tại
1 : đếm lên
0 : đếm xuống
SM36.6 SM46.6 SM56.6 SM136.6 SM146.6 SM156.6
Bit xác đònh kết quả
so sánh tức thời xem
giá trò hiện tại (CV) có bằng
giá trò đặt trước ( PV) hay
chưa
1 : CV = PV
0 : CV PV
SM36.7 SM46.7 SM56.7 SM136.7 SM146.7 SM156.7
Bit xác đònh kết quả
so sánh tức thời xem
giá trò hiện tại (CV) đã lớn
hơn giá trò đặt trươc (PV) hay
chưa
1 : CV > PV
0 : CV ¡PV
Byte điều khiển của HSC
HSC0 HSC1 HSC2 HSC3 HSC4 HSC5 Mô tả
SM47.0 SM57.0 SM147.0
1 : Reset mức thấp
0 : Reset mức cao
SM47.1 SM57.1
1 : Start mức thấp
0 : Start mức cao
SM47.2 SM57.2 SM147.2
1 : 4X giá trò đếm
0 : 1X giá trò đếm
SM37.3 SM47.3 SM57.3 SM137.3 SM147.3 SM157.3
1 : đếm lên
0 : đếm xuống
SM37.4 SM47.4 SM57.4 SM137.4 SM147.4 SM157.4
1 : cho phép đổi hướng đếm
0 : không cho phép đổi hướng
đếm
SM37.5 SM47.5 SM57.5 SM137.5 SM147.5 SM157.5 1 : cho phép sửa đổi giá trò
đặt trước(PV)
0 : không cho phép sửa đổi giá
 Trang 61

trò đặt trước(PV)
SM37.6 SM47.6 SM57.6 SM137.6 SM147.6 SM157.6
1 : cho phép sửa đổi giá trò
đếm tức thời(CV)
0 : không cho phép sửa đổi
giá trò đếm tức thời(CV)
SM37.7 SM47.7 SM57.7 SM137.7 SM147.7 SM157.7
1 : cho phép bộ đếm hoạt
động
0 : không cho phép bộ đếm
hoạt động
 Các mode đếm của PLC S7 – 200
!m'-]$;)=M7@;:!C* !,&#Tuỳ t_ .J)(0R .=i . mà ta có
thể chon nhi9& Mode 7\* xung tốc độ cao khác nhau:
• Mode 0, 1, 2: Dùng đếm 1 pha với hướng đếm được xác đònh bởi Bit nội
Hình 3.6 Mode 7@;6$6
 Mode 0: Chỉ đếm tăng hoac giảm, không có Bit Start cũng như bit
Reset
 Mode 1: Đếm tăng hoặc giảm, có bit reset nhưng không có bit Start
 Mode 2: Đếm tăng hoặc giảm, có Bit Start cũng như bit reset để cho
phép chọn bắt đầu đếm cũng như chọn thời điểm bắt đầu Reset. Các Bit
Start cũng như reset là các ngõ input chọn từ bên ngoài.
 Trang 62

• Mode 3, 4, 5: Dùng đếm 1 pha với hướng đếm được xác đònh bằng Bit
ngoại, tưc là có thể chọn từ ngõ vào input.
Hình 3.7 Mode 7@;"6‚6…
 Mode 3: Chỉ đếm tăng hoặc giảm, không có Bit Start cũng như bit Reset
 Mode 4: Đếm tăng hoặc giảm, có bit Reset nhưng không có bit Start
 Mode 5: Đếm tăng hoặc giảm, có Bit Start cũng như bit Reset để cho
phép chọn thời điểm bắt đầu đếm cũng như thời điểm bắt đầu Reset.
Các Bit Start cũng như Reset là các ngõ vào input từ bên ngoài.
• Mode 6, 7, 8: Dùng đếm 2 pha với 2 xung vào, 1 xung dùng để đếm tăng
và 1 xung dùng để đếm giảm
Hình 3.8 Mode 7@;d66e
 Trang 63

 Mode 6: Chỉ đếm tăng hoặc giảm, không có Bit Start cung như bit Reset
 Mode 7: Đếm tăng hoặc giảm, có bit Reset nhưng không có bit Start
 Mode 8: Đếm tăng hoặc giảm, có Bit Start cũng như bit Reset để cho
phép chọn thời điểm bắt đầu đếm cũng như thời điểm bắt đầu reset.
Các bit start cũng như reset là các ngõ input từ bên ngoài.
• Mode 9, 10, 11: Dùng để đếm xung A/B của Encoder, có 2 dạng
 Dang 1 (Quadrature 1x mode): Đếm tăng 1 khi có xung A/B quay theo
chiều thuận và giảm 1 khi có xung A/B quay theo chiều ngược
Hình 3.9 Mode 9, 10, 11 d( .$’
 Dang 2 (Quadrature 4x mode): Đếm tăng 4 khi có xung A/B quay theo
chiều thuận và giảm 4 khi có xung A/B quay theo chiều ngược.
 Trang 64

Hình 3.10 Mode 7@;c6$6$$=( .‚’
 Mode 9: Chỉ đếm tăng hoặc giảm, không có bit start cũng như bit reset
 Mode 10: Đếm tăng hoặc giảm, có bit Reset nhưng không có bit
Start
 Mode 11: Đếm tăng hoặc giảm, có Bit Start cũng như bit Reset để
cho phép chọn thời điểm bắt đầu đếm cũng như thời điểm bắt đầu
Reset. Cac Bit Start cũng như Reset là các ngõ input chọn từ bên
ngoài
 Mode 12: Chỉ áp dụng với HSC0 và HSC3, HSC0 dùng để đếm số
xung phát ra từ Q0.0, HSC3 dùng để đếm số xung phát ra từ Q0.1(
được phát ra ở chế độ phát xung nhanh) mà không cần đấu phần
cứng nghóa là PLC tự kiểm tra từ bên trong
 Trang 65

Bảng 3.9 Kết nối input của HSC
 Các bước khởi tạo bộ đếm HSC
Dùng chu kỳ quét đầu tiên bit SM0.1 để gọi chương trình con khởi tạo. Trong
chương trình con khởi tạo thực hiện các việc sau
• Nạp giá trò cho byte điều khiển
• Gán bộ đếm với mode đếm tương ứng dùng lệnh HDEF
• Nạp giá trò đếm tức thời
• Nạp giá trò đặt trước
• Gán chương trình ngắt với sự kiện ngắt tương ứng dùng lệnh
ATCH
• Cho phép ngắt toàn cục dùng lệnh ENI
• Cho phép bộ đếm thực thi dùng lệnh HSC
Toàn bộ các bước trên thực hiện trong chương trình con. Việc khởi tạo chỉ thực
hiện 1 lần, khi nào cần thay đổi giá trò. chế độ làm việc thì mới khởi tạo lại
III.1.1.2.3.1.2.Bộ đếm tốc độ cao HSC trong S7 – 200 CPU 214
-) .$‚*DA,A<7@;'I*7<*,)7F]*7C !3IJT JF]'JU6
$OU
#
 HSC0: Tần số đếm cực đại cho phép của HSC0 là 2 KHz#~<7@;
 Trang 66

3V=i .;<'*Y .OU)JU#OU*!n*D;<'*!@7<JU;O01*=&? !%'JU
7@;'0@ !)j*Js03I*C*3FG JS *+,'v !01&7T&OU)'(0 .|OU)#
 HSC0 3V=i .'_:z2Z"e78JF&.0C'-B7@;'R*'!G0k6.0C'-B7j''-FP*
k7F]*.!0OU)'_:z2Z‚K*4!,0.0C'-BkOUkJU !W .3I .&?S "
A0'*D=%&N#
• !09&7@;'0@ {Js0 *+, 7F]*b&07B !Aw0'-( .'!C0*+,A0'
Z"#" !F3,&Z"#" Š7@;Js0'!M)3FG JS *+,#
Š$7@;'0@ '!M)3FG JS *+,#
 Các bước khai báo sử dụng HSC0 nên thực hiện tại vòng quét đầu tiên:
• (2.0C'-B709&:!08 2!s!]2*!)Z~"#
• ’C*7B !*!@7<JU;O01**!)A<7@;Ao .J1 !ƒ‰
• (2.0C'-B'R*'!G0A, 7T&OU.0C'-B7j''-FP*OU)Z"eOUZ‚#
• !,0AC)3V=i .*!@7< .€'OU)-,OU:v*!'v !01&AC) .€'Ao .
J1 !Œ#
• v*!A<7@;Ao .J1 !
 HSC1: tần số đếm cực đại tại ngõ vào là 7KHz . $JU;<'A<7@;
J0 !!)('63V=i .AI 7T&OU)#d6#6$#OU$#$OP0$*!@7<JU;O01*:!C*
!,&#$3V=i .'_:z2Z‚e78JF&.0C'-B7@;'R*'!G0k6.0C'-B7j'
'-FP*k7F]*.!0OU)'_:z2Z…K*4!,0.0C'-Bk OUkJU !W .3I
.&?S "A0'*D=%&N#
• !C*OP06$*DA,:!4 X .7@;
 @;'0@ !)j*Js0'!M)3FG JS *+,#dK*!@7<6$66"6‚6…N
 @;'0@ '!M)3FG JS *+,#dOUJs0'!M)3FG JS *+,#K*!@7<d66
eN
 @;'0@ !)j*Js03IJT J1*!.0C'-BJ).0*.0W,!,0*Y .#dOU#6'R*JU
3IJT 2!z2'v !J).0*’„p*+,#dOU#*D:@'b&4JU$K*!@7<d66eN
 !09&7@;K'0@ !,?Js0N'-) .*!@7<6$67F]*b&?7B !Aw0A0'
Z‚#" !F3,&
Z‚#"Š7@;Js0'!M)3FG JS *+,#d
Š$7@;'0@ '!M)3FG JS *+,#d
kU'-) .*!@7<"6‚6…Aw07T&OU)# !F3,&
#Š7@;Js0'!M)3FG JS *+,#d
Š$7@;'0@ '!M)3FG JS *+,#d
 $*D!,0'T 3I7@;#-) .*C**!@7<‹e'T 3I7@;Ao .'T 3I'!,?7Y0
 Trang 67

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×