Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt đức

1

 
 

P






  
 : 62720124

- 2013



2




PGS.TS. 
: 


: 


: 


 
N
  n

- 
- 
- 3


1. P   Nhận xét về thương tổn
van động mạch chủ trong mổ với siêu âm trước mổ ở bệnh nhân
hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức” 
-2014
2. Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và siêu âm trước mổ trên bệnh nhân hở van động mạch chủ
tại bệnh viện Việt Đức- Hà Nội     
- -2013.
3.  Đánh giá kết quả sớm sau
phẫu thuật thay van động mạch chủ tại bệnh viện Việt Đức- Hà
Nội -2011
4. Nhận xét về tình trạng tim
và van nhân tạo sau phẫu thuật thay van động mạch chủ đơn
thuần tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nội -2009
5. Đặc điểm thương tổn và
kết quả sớm sau phẫu thuật bệnh lý van động mạch chủ tại bệnh
viện Việt Đức-2006.
4

van 
           

  
             
 T

, 

 -   
.
  
 . T

, 


 .
 
            
 
             
   . 
-.  Borer
 
 .
, theo 

- - h
  

.
Pm  
 
5
          
  
    van
.
 : "Nghiên cứu
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động
mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị Việt - Đức " 
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hở van động
mạch chủ được phẫu thuật tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
2. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật bệnh lý hở van động mạch chủ
tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

   142    
           37 
 14
32 tran
50 3222160 



* :




an






.


6
 1. 
1. 1. 
1.1.1. Gốc động mạch chủ: 
. 

.
1.1.2. Giải phẫu van động mạch chủ
1.1.2.1. Van động mạch bình thường:       
            
          

14,1; 14,2mm.
1.1.2.2. Bất thường về giải phẫu van động mạch chủ: 
; ; .
1.2
1.2.1. Bệnh lý gốc động mạch chủ
van,
. :
- 
- 
- -Danlos
- 
- C
1.2.2. Bng mch ch:
- 
- 
- 
-   
- Vi.
1.2
D          
ezzi) .
7
1.3. Chng tn h van ng mch ch
1.3.1. Lâm sàng
+ Cơ năng:   
 
 
+ Mức độ suy tim: 
+ Huyết áp: ng nu HoC nh, khi HoC nng, huy
ng cao, huyng gim nhiu, to ra ch v
huyn,  a u hiu nh: Musset, Miller, Hill
+ Nghe tim:  
th.
- 
1
 
T
2
th
-  khoang - .
- : I-  do 
  
-   
1.3.2
+ X Quang phổi: 
  
 
+ Điện tâm đồ:  
t, r 
 . 
 
+ Siêu âm tim:   t
.
Đánh giá tình trạng tổn thương của lá van và gốc động chủ:
- , t b
 .
- , k.
Xác định mức độ hở van:       Doppler

NT

8
Đánh giá hình thái và chức năng thất trái:
- 
Thể tích thất trái và chỉ số thể tích thất trái: 

Khối lượng cơ thất trái: P khi KLTT > 13

-  
Chức năng co bóp của cơ tim:
Chức năng tâm thu thất trái:
. - ejection fraction): 

- C : 
, Doppler
+Thông tim:  nay 


+ Các phương pháp thăm dò khác:      
 
van.
1.4. 
1.4.1 Điều trị nội khoa
*. C
       
  khi 
*. T 




1.4.2 Điều trị ngoại khoa
1.4.2.1 Chỉ định điều trị:
* Chỉ định phẫu thuật hở van động mạch chủ:
2006  
  2008. Ch hi:
9
- H ng mch ch nng, c.
- H ng, mn cn phi phu thut thay
hoc sa van khi:
u chchng
(EF > 50%).
+ Ci lon ch nh-va (EF t
25-50%), suy tim nng (NYHA IV).
+ Cu chi lon ch
th (EF 
cu ho55mm).
+ C u ch
trong gii hng (EF >bung thng
(> 75mm ho
cu>55mm).
+ Bn phu thut bc cu ch u thut  ng
mch ch ho
- V


1.4.2.3. Các phương pháp phẫu thuật hở van động mạch chủ.
* Tạo hình van: 

 
.
* Thay van
+ Phẫu thuật thay van động mạch chủ: 
,
2- 3%,  

+ Thay van động mạch chủ qua da:     

quan  .
+ Ghép van:  
 .
10
1.4.3. Các biến chứng sau phẫu thuật van ĐMC:
1.4.3.1. Các biến chứng chung trong phẫu thuật tim hở
* : n
300 ml -150ml/
*         - 
-6%.
* .
- Nhiễm trùng vết mổ-  

- Viêm xương ức: -
 
1.5.3.2. Biến chứng liên quan tới thay van nhân tạo.
* Hở van nhân tạo:
, 
. D
. D
* Hẹp van nhân tạo:  
mmHg.

 h
* Huyết khối van nhân tạo: do d.
-  
- 6%  
1.4.3.3. Các biến chứng liên quan đến sửa van.
* Hở van:  . T
thay van.
1.4.3.4. Các biến chứng khác:

: 2-3%  thay van

 .
 khi p.
:  .

11
. 
2.1. 
      
 h- 
- 
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân và bệnh án nghiên cứu.
Gm tt c nhng bt tui gic chn
 h ng mch ch  nh phu thut:
+ c m l
+ Ch :
L 
. g:  -.
S
. T ,  
   
2008  - 
+ K 
  

2.2. P
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu:   

  n      C  
  sau:
2.2.1.1. Bệnh nhân trước phẫu thuật: 
*  :
- i
- 
 

*  
 
+ Xq  
12
 .

-  : ; 
- :
-  

: khi nghi ng  ng
m.
*   
  2008.
2.2.1.2. Trong phẫu thuật 


 
2.2.1.3 Sau phẫu thuật:

.
+ V

(
+  ho


ng

+ S : s 
-    
-  
: 

- : , , t

T
- 
13
 
c.
-  
2.3. X.
  van
.
 EPI-INFO 2002 .
Chng 3. KT QU U
T1/2006 -12/2010 ch 67 n
.
3.1. 
: Trong 67  70
 6  
:  73,1  26,9 %.
3.2. 
3.2.1. Các triệu chứng lâm sàng
Triệu chứng cơ năng thường gặp:   
82,09%, 13,43%,
Huyết áp: TB. 
 ;  
 TB.
Mức độ suy tim của bệnh nhân trước mổ theo NYHA: 
 46,27%: NYHA II; 35,82% NYHA III; 13,43%: NYHA IV.
3.2.2. C
3.2.2.1. X quang: 82,09 % 
3.2.2.2. Điện tim: n82,35%, t 91,04
3.2.2.3. Siêu âm
+ Mức độ hở van: :
31,34%,   van () .
+ Kích thước các buồng tim
14
Bảng 3.13 &3.14. Một số thông số khác trên siêu âm tim trước mổ

Chung




175,4
184, 8
171,5

85,3
89,4
83,1

252,15
254,2
249,2

2
)
Nam


204,7
192,6

209,6
196,5

203,7
190,8
: 
 .
+ Chức năng thất trái:        
,    >45: 59,7% EF <30
5%.
3.3. .
3.3.1 Th¬ng tæn van, ®éng m¹ch chñ trong phÉu
thuËt.
Bảng 3.16. Nguyên nhân gây tổn thương hở van động mạch chủ


(n=67)

(%)


8
11,94

1
1,49


59
88,06

51
76,12

35
52,24

5
7,46

3
4,48


5
7,46

5
7,46


5
7,46
: 86,57%, van
 11,94%,  76,12%
15
3.3.2. Các phương pháp phẫu thuật : Thay van 67 
100%. 2
 
         .    
.
3.4
3.4.2. Các biến chứng sau mổ
Bảng 3.24. Một số biến chứng gặp phải sau phẫu thuật

BN
(n=67)
S


2
(2,99%)
1
(1,49%)
1(1,49%)
 
1
(1,49%)
0
1(1,49%)

7
(10,45%
3
(4.48%)
4
(5,97%)

6
(8,96%)
4
(5,97%)
2
(2,99%)

1
(1,49%)
1
(1,49%)
0
       7
  10,45%.
 1 sau thay van, ,  1,49 %.

3.4.3.1.Thăm khám lâm sàng và siêu âm tim khi ra viện
Bảng 3.28. Kết quả lâm sàng ngày thứ 7 sau phẫu thuật

BN
(n=66)

NYHA
I
30
45,45
II
21
31,82
III
11
16,67
IV
4
6,06

123,5


78,4

 
5
7,58

2
3,03
16
Tình trạng hoạt động của van nhân tạo :  


Bảng 3.30. So sánh các thông số trên siêu âm khi ra viện với trước mổ


(n=67)

(n=66)
p

175,4
105,4
0,0096

85,3
46,5
0,0095
EF (%)


0,4774


 120,2
0,1334
(g/m
2
)


0,1052
: (EF sau
3,4 .
3.4.4. Kết quả kiểm tra sau mổ
3.4.4.1. Khám lại sau ra viện 1 tháng
Bảng 3.33. Kết quả về lâm sàng và điện tim 1 tháng sau mổ

n =66
(%)
NYHA
I
38
57,58
II
22
33,33
III-IV
6
9,09

2
3,08

12
18,46

5
7,58


63
95,45
 
2
3,03


53
80,30

12
18,18
: 9,09.
17
Bảng 3.34. Đánh giá hoạt động của van trên siêu âm tim sau 1 tháng


n=66

(n=55)

(n=11)

59
50
(90,91%)
9
(15,38%)

2
2 (3,64%)
0

3
1 (1,82%)
2(1,54%)


(mmHg)

53

0,154

11

:  . 
 6 mmHg.
Bảng 3.35. Kết quả 1 số thông số trên siêu âm tim sau 1 tháng

n

p
EF (%)
66
55,2 ,6


Chung




66
53
11
2

155


150,0512
: 
55,2 9,6; 15,6.
3.4.4.2. Sau mổ 6 tháng
+ T 
Bảng 3.36. Kết quả 1 số triệu chứng trên lâm sàng sau 6 tháng

n=65


8
12,31

2
3,08

12
18,46

1
1,54
NYHA I
II
III - IV
31
28
5
47,69
43,08
7,69

1
1,54
18
:  90,77 % NYHA I,II. 
 1,54 %.

Bảng 3.37. Hoạt động của van nhân tạo và chức năng thất

n=65


60
92,31

2
3,08

(mmHg)
Chung
65
2

52
235,3

11


65

)
65
139,5 
:  21,8 mmHg.
3.4.4.3. Sau mổ 1 năm:
Lâm sàng: T  3,64%
Bảng 3.41. Kết quả sau mổ 1 năm
NYHA
Chung


Khi PT
(n=67)
Sau PT 1
 (n=55)
Khi PT
(n=12)
Sau PT 1

(n=7)
Khi PT
(n=53)
Sau PT 1
 (n=46)
I
4,48
50,91(28)
8,33 (1)
71,43(5)
3,77(2)
50,0(23)
II
46,27
41,82(23)
41,67(5)
28,57(2)
47,17(25)
45,65(21)
III
35,82
3,64 (2)
41,67(5)
0
35,85(19)
4,35 (2)
IV
13,43
0
8,33(1)
0
13,21(7)
0
:     96,23 %.
+ H
Bảng 3.42. Kết quả sau mổ 1 năm

BN
(n=53)

(%)

(n=7)

(n=46)

51
96,23
85,71%(6)
97,83% (45)

1
1,89
0
2,17% (1)

1
1,89
14,29% (1)
0

-
-
3,8
5,4
19
Siêu âm tim: 1   :
21,43.7 mmHg; 
2

 5,4.
3.4.4.5. Sau mổ >3 năm
Bảng3.49. Kết quả sau mổ trên 3 năm

n=20



2
10%

6
30%
NYHA
I
16
80%
II
4
40%
III
0
0.0
IV
0
0.0




19
95%

1
5%
 










22,1
 
.
4.1.1. Đặc điểm chung
   
 
6 
 Shiv Kumar C ;
Minh N.T 
.
26,9 %.
20
4.1.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
4.1.2.1. Các triệu chứng lâm sàng chính trước mổ
 %. Trong 

PYHA
 95,52%, 43,14
35,82%, 13,43 . K
 N
   27,7%.
4.1.2.2. Các bệnh lý toàn thân
           


 1,43mmHg.
4.1.2.3. Cận lâm sàng.

theo              

n tim: 83,23
 13,46%

:
            
m 76,12% .
Trong   


,
   .
: 
  
21
58,21%, bn 31,34 %. 95,52% 

 
  0,493).
Hình thái và chức năng thất trái:

86,57  < 55%. Theo Sionis: T
vong  sau thay van cao, 
1- 7%, c
          EF  p <35%
thay van.
C  EF  c
xem  can
thi

.
          
h  

46%, Frank E
 
.
4.2
N  van: 
 62   (92,54%)       5
m 7,46%.   
Theo Olson: 

, 
 55
 
22
52,24 tro5  
van, 
  
       67%,  
van  
.
 Trong 
h n
53  (79,1%);  17,9 %, 5
  
.
        
 .
i  21, %, 4
 . L     
 ,  qua van   
 sau thay van. Nthay van  khi 
/  
4.3
4.3.1. Giai đoạn hậu phẫu:
, 



NYHA III,IV.
   2,99%)     

 
,  David


23

, k. 
 
  1 m
1,49            

 : 
sau


: C

 
EF TB: . Theo  Nam 
 : t   
      
 do gim ti

C

 

     
      van 
    
 .


 
   
24
4.3.2. Kết quả sớm 1 tháng.
- Về lâm sàng, 
   90,91%,
so v 78,46 2 
3,08

    121,3mmHg.      
80,1mmHg.
- Trên siêu âm tim

26,
10,2 

  
   
   David DY: 2%,
Robert WE: 1%, .
 
 74,1, 
 
   
.
4.3.3. Kết quả sau ra viện 6 tháng
Về lâm sàng, 
 NYHA I, 
 III.
T suy tim   
 NYHA 
 I, II sau 

25
Trên siêu âm tim:

             
(1924,4 

.

 .
 3,08% 
so  :  David 
 -2%. 
 thay  van.
4.3.4. Kết quả sau mổ 6 tháng - 1 năm
: 
  92,73%
b.
  ( 
.
+ : 
van 20,9 ,3 mmHg.  1  
 , 

  

 .
4.3.5. Kết quả sau mổ 3 năm – 5 năm
, 
 6 
H   .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×