Tải bản đầy đủ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ CỦA VỤ QUẢN LÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.DOC

Báo cáo tổng hợp
Lời nói đầu
Trong xu thế hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới việc đầu t phát triển
để mở rộng sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết cho nền kinh tế sau nhiều
năm bị chiến tranh tàn phá. Đa đất nớc bớc sang một trang sử mới mở đầu cho
sự nghiệp đầy rẫy những thành công trong phát triển kinh tế thị trờng tiến tới
là một nớc công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nớcthực hiện theo đúng tinh
thần Nghị quyết của trung ơng Đảng đa đất nớc ta phát triển nền kinh tế thị
trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nớc, tiến tới trở
thành một nớc dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh.
Để làm đợc điều đó có phần đóng góp to lớn của Bộ kế hoạch và đầu t. Đây
là cơ quan quản lí cao nhất của Chính phủ , đợc Chính phủ giao nhiệm vụ quản
lí,phát triển và thực hiện các dự án đầu t, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện
dự án trong và ngoài nớc; đề xuất với Chính phủ những dự án mang tính chiến
lợc,quan trọng để phát triển kinh tế đất nớc.
Là một bộ phận của Bộ kế hoạch và đầu t, vụ quản lí dự án có nhiệm vụ
giúp Bộ sẽ hoàn thành những kế hoạch, chủ trơng chính sách mà nhà nớc màd
Chính phủ đã giao cho.Vụ quản lí dự án luôn đề ra những nhiệm vụlà
phấn đấu hoàn thành xuất sắc những công việc đợc giao. Ngoài ra còn phối
hợp với các Bộ, các ban nghành có liên quan để thực hiện tốt những công việc
của Chính phủ. Hàng năm, Vụ đã tiếp nhận hàng nghìn văn bản từ các doanh

nghiệp và các bộ nghành liên quan đề nghị xử lí các vớng mắc của các doanh
nghiệp. Đã ban hành nhiều văn bản và các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt
động đầu t nớc ngoài phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị có liên
quan.
Có thể nói đây là mà Vụ quản lí dự án đầu t nớc ngoài đã đạt đợc. Đó
là sự đóng góp to lớn, nỗ lực của toàn thể từng cán bộ trong vụ. Từ những
lãnh đạo của vụ đến các chuyên viên trong vụ đều luôn luôn cố gắng hoàn
thành tốt nhiệm vụ bằng cả tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của
mình. Xứng đáng là lá cờ đầu của Bộ kế hoạch và đầu t trong công cuộc xây
dựng và phát triển đất nớc.
Hoàng Quốc Việt Lớp TC 40C
1
Báo cáo tổng hợp
I. Tình hình hoạt động quản lí của Vụ quản
lí dự án đầu t n ớc ngoài
1.Quá trình hình thành và phát triển của Bộ
a. Quá trình hình thành
-Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nớc Việt nam dân chủ
cộng hoà(VN DCCH) ra sắc lệnh số 78 thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch
kiến thiết để soạn thảo kế hoạch thiết thực kiến thiết quốc gia về các nghành
Kinh tế -tài chính -văn hoá -xã hội để đệ trình Chính phủ thông qua. Đây là
tiền thân của hệ thống kế hoạch đất nớc.
-Ngày 14/5/1950, Chủ tịch nớc VN DCCH ra sắc lệnh số 68 thành lập
ban Kinh tế Chính phủ thay cho Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết
-Ngày 8/10/1955 thành lập uỷ ban Kế hoạch quốc gia để thực hiện nhiệm
vụ từng bớc kế hoạch hoá việc khôi phục và phát triển Kinh tế văn hoá -xã
hội, tiến hành công tác thống kê, kiểm tra việc thực kế hoạch và từ đó hệ thống
kế hoạch từ trung ơng đến địa phơng đợc thành lập gồm :
+Uỷ ban kế hoạch quốc gia
+Các bộ phận kế hoạch của các Bộ ở trung ơng
+Ban kế hoạch khu, tỉnh, huyện nằm trong Uỷ ban hành chính khu ,
tỉnh , huyện
-Ngày 21/10/ 1995 thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 của quốc hội
khoá IX sát nhập Uỷ ban kế hoạch nhà nớc về hợp tác và đầu t thành Bộ kế
hoạch và đầu t
b.Chức năng:
+Tham mu tổng hợp về xây dựng chiến lợc , quy hoạch , kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội của cả nớc
+Tham mu về cơ chế chính sách quản lý kinh tế , quản lý nhà nớc về
lĩnh vực đầu t trong và ngoài nớc


+Giúp Chính phủ phối hợp điều hành thực hiện các mục tiêu và cân đối
chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển và hình thành của Bộ kế
hoạch và đầu t đặc biệt tính từ tháng 10/1955 đợc gọi là Uỷ ban kế hoạch
nhà nớc và từ tháng 11/1995 đến nay đã trải qua các thời kỳ làm kế hoạch
c. Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:
+Tổ chức nghiên cứu xây dựng chiến lợc và quy hoạch tổng thể phát
triển Kinh tế xã hội của cả nớc và các quy hoạch phát triển Kinh tế xã
hội theo nghành, vùng lãnh thổ. Xác định phơng hớng và cơ cấu gọi vốn
đầu t của nớc ngoài vào Việt nam, đảm bảo sự cân đối giữa đầu t trong và
ngoài nớc để trình Chính phủ quyết định
+Trình Chính phủ các dự án luật, các văn bản pháp quy có liên quan
đến cơ chế chính sách về quản lý kinh tế, khuyến khích đầu t trong và
ngoài nớc nhằm thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lợc quy hoạch,
Hoàng Quốc Việt Lớp TC 40C
2
Báo cáo tổng hợp
kế hoạch để ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu xây dựng các
quy chế và phơng pháp kế hoạch hoá và hớng dẫn các bên nớc ngoài, Việt
nam trong việc đầu t vào Việt nam và từ Việt nam đầu t ra nớc ngoài
+Tổng hợp các nguồn lực của cả nớc kể cả các nguồn đầu t từ nớc ngoài
để xây dựng trình Chính Phủ các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để
phát triển Kinh tế-xã hội của cả nớc và cân đối chủ yếu của nền kinh tế
quốc dân: giữa tích luỹ và tiêu dùng, tài chính tiền tệ , hàng hoá vật t chủ
yếu của nền kinh tế , xuất nhập khẩu , vốn cho xây dựng cơ bản. Phối hợp
với Bộ tài chính trong việc phân bố kế hoạch thu chi ngân sách nhà nớc cho
các Bộ, các địa phơng để trình Chính phủ.
+Hớng dẫn các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc CP,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng xây dựng và cân đối tổng
hợp kế hoạch, kể cả kế hoạch thu hút vốn đầu t nớc ngoài , phù hợp với
chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của cả nớc , nghành kinh tế và vùng lãnh
thổ đã đợc phê duyệt.
+Hớng dẫn kiểm tra các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc
CP, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng trong việc thực hiện kế
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội: các chơng trình, chính sách của
nhà nớc đối việc đầu t trực tiếp của nớc ngoài vào Việt nam và của Việt
nam ra nớc ngoài. Điều hoà và phân phối việc thực hiện các cân đối chủ
yếu của nền kinh tế quốc dân, chịu trách nhiệm điều hành thực hiện kế
hoạch về một số lĩnh vực do Chính phủ giao, làm đầu mối phối hợp giữa
các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực các vấn đề quan trọng trong lĩnh
vực đầu t trực tiếp nớc ngoài và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực
hiện các dự án đầu t trên.
+Làm chủ tịch các hội đồng cấp nhà nớc: xét duyệt định mức kinh tế-kĩ
thuật, xét thầu quốc gia, thẩm định thành lập doanh nghiệp nhà nớc, là cơ
quan thờng trực hội đồng thẩm định dự án đầu t trong nớc và nớc ngoài là
cơ quan đầu mối trong việc điều phối quản lý và sử dụng quản lý kinh
doanh; cấp giấy phép đầu t cho các dự án hợp tác liên doanh , liên kết của
nớc ngoài vào Việt nam và Việt nam ra nớc ngoài; quản lý nhà nớc đối với
các tổ chức dịch vụ t vấn đầu t .
+Trìnhthủ tớng CP quyết định việc sử dụng quỹ dự trữ nhà nớc
+Tổ chức nghiên cứu dự báo , thu thập xử lý các thông tin về phát triển
kinh tế xã hội trong nớc và ngoài nớc phục vụ cho việc xây dựng và điều
hành kế hoạch .
+Tổ chức đào tạo lại và bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ
công chức, viên chức thuộc bộ quản lí .
+Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chiến lợc phát triển, chính
sách kinh tế, quy hoạch và kế hoạch hoá phát triển kinh tế -xã hội, hỗ trợ
phát triển và hợp tác đầu t.
Hoàng Quốc Việt Lớp TC 40C
3
Báo cáo tổng hợp
- Cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu t gồm:
+Các cơ quan giúp bộ trởng thực hiên chức năng nhà nớc:
Vụ pháp luật đầu t nớc ngoài
Vụ quản lí dự án đầu t nớc ngoài
Vụ quản lí khu chế xuất và khu công nghiệp
Vụ đầu t nớc ngoài
Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân
Vụ kinh tế đối ngoại
Vụ kinh tế địa phơng và lãnh thổ
Vụ doanh nghiệp
Vụ tài chính tiền tệ
Vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Vụ công nghiệp
Vụ thơng mại và dịch vụ
Vụ cơ sở hạ tầng
Vụ lao động văn hoá xã hội
Vụ kế hoạch giáo dục, môi trờng
Vụ quan hệ Lào và Campuchia
Vụ quốc phòng an ninh
Vụ tổ chức cán bộ
Văn phòng thẩm định dự án đầu t
Văn phòng xét thầu quốc gia
Văn phòng bộ
Cơ quan đại diện phía nam
- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc bộ:
+Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ơng
+Viện chiến lợc phát triển
+Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền nam
+Trung tâm thông tin
+ Trờng nghiệp vụ kế hoạch
+Báo đầu t nớc ngoài
Mỗi đơn vị đều có nhiệm vụ cụ thể nhất định để hình thành guồng máy
hoạt động của bộ kế hoạch và đầu t .Các đơn vị có sở kế hoạch đầu t tỉnh
thành phố, phòng kế hoạch đầu t quận huyện .
2.Cơ cấu tổ chức và quy trình công tác của vụ quản lí dự án đầu t
n ớc ngoài:
Hoàng Quốc Việt Lớp TC 40C
4
Báo cáo tổng hợp
Vụ quản lí dự án trớc đây là thuộc uỷ ban nhà nớc về hợp tác và đầu t sau
này là bộ kế hoạch và đầu t. Vụ quản lí dự án đầu t nớc ngoài hoạt động theo
QĐ số 96 BKH/TCCB ngày 29/4/1996 của bộ trởng bộ kế hoạch và đầu t để
hoàn thành nhiệm vụ đợc giao của bộ đồng thời căn cứ thực tế hoạt động của
vụ trong thời gian qua,vụ quản lí dự án đầu t nớc ngoài cụ thể hoá chức năng
nhiệm vụvà tổ chức bộ máy của vụ trong quy chế hoạt động của vụ nh sau.
a. Cơ cấu tổ chức của vụ:
*Căn cứ vào tính chất công việc, vụ quản lí dự án đầu t nớc ngoài đợc tổ
chức thành 5 nhóm công tác:
-Nhóm theo dõi dự án
-Nhóm tổng hợp
-Nhóm nghiên cứu xây dựng chính sách
-Nhóm trung tâm hóng dẫn và xử lí đầu t trực tiếp nớc ngoài
-Nhóm văn th
Việc sắp xếp nhân sự của vụ vào các nhóm đợc vụ trởng quyết định trên cơ
sở nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ. Mỗi thành viên của vụ có thể tham gia
vào một hoặc nhiều nhóm theo sự phân công của vụ trởng.
*Lãnh đạo vụ gồm một vụ trởng và các phó vụ trởng giúp việc. Vụ trởng vụ
quản lý dự án đầu t nớc ngoài chịu trách nhiệm trớc lãnh đạo Bộ về việc tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo QĐ số 96 BKH/TCCB, chịu trách
nhiệm điều hành toàn bộ công việc trong vụ và phân công nghiên cứu cụ thể
cho các phó vụ trởng, từng chuyên viên và nhóm công tác trong vụ.
*Phó vụ trởng giúp việc cho vụ trởng, đợc phân công phụ trách một hoặc
một số nhóm công tác cuả vụ để thực hiện các nhiệm vụ công tác có liên quan
của vụ
b. Nhiệm vụ của các nhóm công tác công tác, các chuyên viên
-Nhóm theo dõi dự án:
+Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh, thực hiện các dự án trong
phạm vi theo dõi của từng ngời.
+Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các dự án của các địa phơng.
+Tiếp nhận các công văn của các địa phơng nơi doanh nghiệp có vốn
đầu t nớc ngoài.
+Báo cáo tình hình của các dự án, tình hình triển khai các dự án cho
lãnh đạo vụ, theo dõi chuyển biến của các dự án trong việc đi vào hoạt
động, tình hình sản xuất sản phẩm, lãi lỗ.
-Nhóm tổng hợp:
+ Phân loại, thống kê những nội dung chính của các dự án sau khi đợc
cấp giấy phép đầu t nh vốn, ngành, nớc đầu t, thời gian biểu triển khai
dự án, u đãi...
Hoàng Quốc Việt Lớp TC 40C
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×