Tải bản đầy đủ (.doc) (123 trang)

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (558.91 KB, 123 trang )




!"#$%&'
()*+#,*

 !"#$%& !"""'(
)*)+,$,-
")./
01'23"45267
-
 .&/0
()1+2
89:;<=>>(?;9@
A)BCDEF@-GHI-JB
K)&% >("=JD#L
HM,).:)BB# 
,FN,(:#8#O(=PQR RCC;G
HI#$S"&%$% 1B/#&
).AT=G)+UV)+
J(S<,")B" 
WB9:')B8G-J
B*S
WB9:(",DX%GHI

!$YH;<=",DDFZ'DH
D#$ [
-
+33
\,
B


44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
 !
"#$%&'444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
()*+#,*44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
()1+244444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447
+3344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444448
9*/+3:/;&)<--=-444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444>
9*/+3:?1@444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444A
9*/+3:/B/4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444C
+D#EF4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
GH5-I@JF*&K&L&M/)NFJF1JF1O&LP)/
9,*/Q*9,*/@/)NR444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444448
6 6 1M-JJ$AA% 4
6 6 6 >"%$A 4
6 6 5 P8D$A ]
6 6 7 =S$$."D#9-A^% _
6 5 1A"S9<$ 66
6 5 6 (D$ 66
6 5 5 !"#WA\$ 6`
6 5 7 0%S9#WA\$AA% 55
/S2@6-/T-UV@&L&M/)NFJF1JF1O&LP)/
9,*/-V)W@-XIR/E-/*#Y,*)%&)*,+)444444444486
5 6 >"S"J!a=Cb1?c 45
5 6 6 ;""d!!PCb1 45
5 6 5 1JA 47
5 6 7 U!a=Cb1 44
5 5 &D$A%S9S9<$A!a=Cb1e
c 44
5 5 6 &D$A!a=Cb1?cD522_?5266
44

5 5 5 P8U:-#9X$!a=Cb1D522_?5266 f6
5 5 7 P8U9,9X$! ff
5 5 4 0%S9S9<$#WA\$A!a=Cb1?c
D522_?5266 f`
5 7 E#$g%S9S9<#WA\$A!!a=Cb1e
c ]3
5 7 6 1M&!GD)+ ]3
5 7 5 1MD(8 ]_
/S2@7:@)1)R/:RZ@*,/)NFJF1JF1O&L
P)/9,*/Q*W@-XIR/E-/*#Y,*)%&)*,+)
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444A6
7 6 1M(%9"8%S9S9<$!a
=Cb1?c `5
7 6 6 0%S9#WA\$)+9,9U#WA\$- `5
7 6 5 RWA\$/%S999,9JhU _5
7 5 C@).()+"dX$$D!a=Cb1e
c __
7 5 6 P):)."dD5262?5252=(5272 __
7 5 5 C@).()+"dX$$ 622
7 7 !"9"8%S9#WA\$A!D. 626
7 7 6 Q9""@:-$+<9,9%S9#WA\$"A% 626
7 7 5 Q9"8%S9#WA\#9OD 62`
7 7 7 Q9"8A&(D$#WA\$AD
!a=Cb1ec 62_
7 7 4 Q9"AD/DA!d8%S9S9<#WA\
$ 62_
7 7 f Q9"=)($)B'8A&K/'*,).
DDD",V'S9< 662
7 7 ] Q9"8A&"d"A% 666
7 4 >(@"J%d"9")+&%+ 666

P<-F[&MP)<@/\44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444557
-M))NF-/*+P/1,44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444558
9*/+3:/;&)<--=-
!i!1c !",8
!P0 !a=/
!!P !a=
1Rj 1&#9-
1Pc Q"@%DN
k^l 0m+"dU
Pc Q"@%D
R!C #9$@
R10 #9OD
!> @)B"
nR^ CEV
c!C c$$@
co1l!kEo1 C!%e>"#9c%1
cC c$)
c1^ c%1X
j^!i j8A&:,9
j1 jU%
9*/+3:?1@
?645]?^__`abc444444444444444448>
?646]R^__`acbd
e 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444448C
?6474?^Hf0_e !"#$%
&'44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444g6
?648]?^Hfhe !"#$
%&'444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444g8
?64g]-iib'ahe 4444444444444444444444444444444444444444g>
?64>]/_jke '44444444444gC

?64A]/_jkGbde '4444444444444444>6
?64C/_jkble '444444444444444444>>
9*/+3:/B/
/i7454+m-n#o-n#Gpq 0-n#'p444C5
/i7464+ih0rs5444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444C6
/i7474+ih0rs6444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444C7
/i7484+ih0rs7444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Cg
/i74g4?tbhatuGHrirtavm4444444444444444444444444wC
+D#EF
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
M=8'N.M,(a.J
('%").G/M,)."d"d
0%GH%"a
A"=( 0'$=)p
&"(q%.a#9rS$sQ^Pt
8#"1). 1%"KG):J
hd"=J#9r'"@
):'"A%K)"A8)9). 1J
").G/M,)."d)+,
MS!!PCb1?cG*
"dJh J(S$A8%'%"
"#9(@US/%
"(q".h-rD&
).
D%S%B#$
 >N#$i"0XGM)B#9-u)S8
"hv !%"-*N-uZ
aS$v-).%(#Sd(
%-Bw%"%D"% 1x=
S/C91).G-S8=)U&'8A&"

d)+=)',@"/A).J
"%Dd")+8A&"d-).
%e>"#9c%
1'!!PCb1?cG"@)+N'%\
%#9-A C/=99("%#9
-/M,%"U&d)#9)+
*XB8-)+#9r'"$=@)B'
6
y@)B\'D"#9r'a@*
,).8B#$",8'/=$
%\-//p\1).= E$
-J"S8h#9-AzD
-8$
0%'"A%"/h9
-J/JS9<#WA\$=)"/'(,@'a.
%'($d%"A&"AyA$=)A&"
y#9-A   %S9%#WA\$
)+ c&(G-/-JA&""A(g
"S9<$#WA\$,@('-)+#9r
K,@9)y j-"*=S$A$
.)yJ(/%"/
D&%%/%D/-).*(
525f'"9G&J{x
 !"#$%&'y 
D#p
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
CJz)"9"8%S9S9<$
A"!"/!a
=Cb1?c/
3. #Gs0'nghiªn cøu cña ®Ò tµi

3.1 #Gsebv0
C$)+J-JS9<$AD!
a=Cb1ec
3.2. Rz' nghiªn cøu cña ®Ò tµi
PDJ$A#WA\$
A!a=Cb1ec
84debv0
5
1AJ=9S()#{
? aSJ%S9S9<$A"A%
? &DJS9<$AD!a=Cb1?
c
? !"9"8%S9S9<$AD!a=
Cb1ec
5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
CdD)+\'"):")+#WA\,
X{
?cA\):"pA,%'A@
#Wd"-J*A%'*\d'/%$9,9U
-J
?RWA\a+"):"){P):"$'
):"SD'):"8Ua+'):"8U#
#"'):"(" d8U"-J'""H"( 
>4O{|0}uebv0
?cJh'J'%$"a(M<
:,9J$A%S9S9<$AA%
?cJh&|':#y8U'""&D%S9S9<
$AD!!a=Cb1?c'J-
#$9"Y+z8%S9S9<$A
!B.

A4Pcfebv0
1=y='(A\%9'AU
X,):{
!):6{aSJ$%S9S9<$AA%
!):5{P8U&D$A'%S9S9<$
AD!a=Cb1ec
!):7{1"9"8%S9S9<$
A!a=Cb1?c
7
GH5
-I@JF*&K&L&M/)NFJF1JF1O&LP)/9,*/
Q*9,*/@/)NR
5454mfbvve

@#W"dG)BG9SJ"(G
"Y.S"/#9-AGyD
:,9zD9-G'"=
)B J%J(@)B'd(D#9
-A"A%
Cd(D#9-A,-A%
K=9/$ c$($:,9JJd(S"
D#9-AA%dA&M)'#O
"/(,@'US"#9-A)+d%y
J""S"8d c($
A}
<&|/JS%"J$'mS
d$A)./-@ Z<((ad
8ad{$"($=d#9-As-'
''$t
ZPRZ#  ~ ^ 1A#{uc$"%

)BAYd•""$/'8$#9- E
"$'".8$#:(s-'tym{1/=
,98=J(X{$-s"'(,@'
t'$UsJ'"'U(tv ;dG
H-xX$$'D",d%$h
d:,9-"$H*#9r='*($
=#9-)D(:,9Sd)-
\U#WA\$
4
Z>Euc$s),9t"@D"@hA)'=
S"#9-v'($#WA\S"#9-#LD
)+"@.:"@,98/ S%K
.•J(DY),9J)+AYd#O"($
=S"#9-dD"@hA) 1/""'$
OJ.D&#9--&(ZE•/
&#9--.D9-"@hA)
!N^AiZ'"9$u>(vz$"($
#9-,XD$%$U c$AX
Dy""%)"@"#9$@'"'h,z
#9-A'€$UXDy"""@)J"
-B/"SJ#yMA%
Z<p('#$SdDz{$A,
X,"($()+,$Ud#9-"'A@\)#9
M'#9'"(J(VA%)+
UV'#&ggJS9<"%",JY
-)+K8A%'"+(D)
@U'U
*"Sd'/dd{c$AA%
($#9-',X-9#9M'XDA).
"J%%A%#WA\d(D#9

-A
'"J%D+%a+'8U"
"%S9#WA\$gA).""@/dz{
uc$AA%,d%,zJ,#9
M#9)+=)#9-Az\
#Bv
!KS8U"S%/dHMh):,9
$A)#{
f
-f'$"h,%K)+)@
)B Q"9$U#WA\$G#-A+w
@)B
-o$)+,d%,zJ)9XJ
J$ JAY'J-M9$ J•y
$/DA%)+"-@)+)S"
#9-Ad#B i98JK•,($/
)+U\(.d/d,FA 
-ao $•J,d%A).""
")#9M'#9'#9U *h)'
$#9-A•$
,zJN9-H("#9/#•*A%
""@)@U@<',US(%'"#"('"
@):%
-Go$/"@JhB'X$"
X$A#&,("9D"#
XJy"Bd""
*"h)/d$#9-AJJ
S"=)#9-AA%

c$AA%/d8DZJ"{

54~•€bd
""'$A)+D{c$"
@$J%
c$"@{$$d9/dA%A
"S@$.*'J*D#yMA%
^).$"@J%A%
c$J%{$A"//)+J%
A% YZ*DA%Z*'J'
$J%)+-:$"@
]
64~•€hi0
c$A8#").-{$A).-A%
sC)+":#y,,9tX$-,=$-,a
# ^%#WA\X$98#"q%=
/$-#WA\$
c$&,a#{$,A%,X$-:,9'
+dD'$a=
c$A({$AA%(."A
%").d&%S"#9-A
c$XM9*8"aUA\'
",8').'""(
74~•€^f_•m
1X$)+D$#yM+99
A%
1+99{QX+OD+AD
1+OD"9UA\OD'"9A&M9
9N >9)B,XUA\):DUA\
8
UA\):D{1X$)+"&S%
,"@',"99/ C8):+%+

DA'h"/ND9y"S%
A",J8
UA\8{!"8/d"=$B
A%Z):)Z*/'8d
1+ADX"9UA\AD'$A""(

c$#yM{X$A"#yM=)//,a
#*(S9A ^%)+g#WA\8AX$
#$BD9("
`
"#yM c$#yMX$A8#"-'$AS"
a('+MD'hA)$'
!"8DHA%-)+:-U$
'*/"@)+:-U$+<.U-
-
84~•€bd te
c$X,{c$$@$)
c$$@#$$=)).d#O'8A&-h
"#9$@M ;$$@JU#L
S(@S#9$@*/9)y(,@V
%'&#9-A%
1)+D'Mhd(#9$@S"#W
A\K/9)y(S(@$hd=d
$$@ !U$$@/MhY#{
‚c$$@Jw#9-#9r
‚c$$@)+8dA=A=*="w#9
--U#9-#9rsS)B-t
‚RJw#9-$$@.N8
ds-(t
j-"*Mhd%S9<$$@9)+

O.%S9<"%/#9$@A%
c$$@A%,$=)).J
#9$@hd/8dA=A=*=J
w#9-AN=#9$
@(B#WA\
C$.A%#9-A'$$@(q):
$.a$A/U-S(@.&#9-
A%':M%#WA\$$@)BO."S(@
=)AD'BX$S"$$@
3
A|h)D"'NA#&(,*
V c'd#WA\/%S9$$@A%=&
%",%"z,9"d$#mwA
c$)#$J).=)#9)z9
,9S""#9-A%A|)B\
;"S"='d$) ;m
DwA$)Da",d% *
"$J%,=d#"$)'/A&M
$#9-X$YDyJ"$J% Rmw"#9
-'$)N8d
1)'#.$$@$)/$d
: $$@d)+N$)G
d)+JN
S"8'"A%-)+:-$K
)D8d$'#&9)ySD""
"#9*/"@)+%S9NS$ 1)'
Sd%S9$)+ZA).D"
*"%hd$)/d"S"J$)
A%)#{c$)A%#$$J%
).d=)'#O#9)A%z9,9

S"#9-A)+()B\'/d
,=,"#9r.)+D)+X#
,"JJ
 !"!#$%&' 
()
>J.N$$.S"#9-A
A%/d-z$/=Sh,% J%
(@)B'$J%:,9'SdA%AY
,-w=('.S.F(
_
"D#9-A !/d"S"N$"U
D#{
?-'$($JJS"#9-A
A%
<(('#9-A\)+,dA|,z
Pƒ„s''t/$…% 
1)/d-$,($JJ$.#&B
XD,-wD#9-A ^YA%
=(.S#$TJ%d($.
D#9-AA% 1*D=S"
#9-A%G=)+$-@d#O"($
=S"#9-=(#s\dt')
%#9-s\d"/(,@…'%…%' t 1)
/d-$•,($:,9S"#9-
/N($/U-S(@$.($ND >/$
A%Kd9,9)+($ND
% CXBS$./#LS(@(S#9
-A%
?'S$J%S(@(SA
&DA%@)B

E$)+A%9/)+$-@
ZS@ c(S$.J%d(m
A%y%A S"A'dXD
"d8&D'"A%9*
=)a.V'%#9-'8-)+#9ry
SA CJ/NFS$AA%
9)+,a#'yd"="d8
&DA%@)B
62
5464de
*+),-!#
YZDA%"hd\d'mA%
/d/"):$" J%(@
)B'"):$A%)+AD/z
"X$J( '=)<z'
9\dc%1'A@)BU)"d•
%"$/Mgh)-@ R&"d/
J(@)BU#L#.DJ%d"A%y
9H$A
R8"X$"):$s!N
):+t"A%/d#WA\
6 5 6 6 1X$#yMA%
C$.DA%'$#yMA%,
X",({
‚c$/,=
‚+
‚$,z"a(
4 Vèn gãp ban ®Çu
>A%)+,BA%K9/
#$$,=-@A"a?#yM/ >/(X

$#yMA%,BK9Zg#yM
A%/'#yM#LS(@U-D$
,98A%
C$.A%1).'$/,=U$=)
1). !#yM"A%1).1). 0%':
(S9<U/S9<$A%1)./
/MadY.&(
66
C$."A%'ZA'A%9/
#$$,==(d<A% !†D$
.a='$A"a//($S(@d
 Ema#yM•@"%
MD"@#$a=OM '"a=K
/#$AD):$"'A/"$a=K
" "DA%")100'!$
=)&().s‡^ot'"X$K):&)…$
/dA=),F'A","$"//'  q%
S/$",\J($"
s)"'hd(eV':-At
a4h‚s
;#$$,=A%($S'
')B'#$$=)+ZS"dA
% S"D#9-?A'(A%D
/%S9A%#L/MJ%+d)y
X$ 1X$UK*+,+)+
#WA\"=)'y#9-?AA% *+,z
+?X$,):DXU
S"-AT"A%'A%9)+
U'9,.#&\, ˆ-JA%U
#""=)*+dDsˆZZAZ#t'h\9/

$)++dD.z&"=$
1X$"=)*+dD•/d&%)+()
A%GD/+')+g(\=) C$
."A%1).%"=)\•9
#+,98AZZ‰N\U#"
(U"=)1). '$."a=
%dD+S(#$($-D9 >dD
65
=+"=)'AY#$+/d
Ga='"a)+JGa=sat'),Y
D/SJ#yM#$$a=
1)'"@#a"a(#LY.%&+
,zX$, CJh'(UaMa(8
A')h"'d9U-ATa(Bw).O
sODtAa•)+=aF: 1(q%9a
-'h#$GN-AT"a(/d,@9#H >
9S(-Ja"=)'U#"8$aa
=9)<(#$($/S){
? a#$+Nw
? EGa(").
? R&(Da(@)BUa@@"a(
'8<""Ja(/
? 0%S9%"=)
4R0!c
D#9-eA'A%/d$#y
M,z""a(. EXUAD-S
"a(d$A% P"a()+
D+ADA% !H#LZg#$(
$:,9S(%"d#""Da("
!a()Bs!R[RZt

!a()BsNa()BtDa(
A\-//M)(%"HS"
)@)B" !a()B"S
-)+a',"@)B"'J/Kd
=S/#."\U"
Q.D"{EhAY%"a(/J)(#.
"):$")K/MD("
67
,=)+A%8OV)I Q.D"S
@,/U"< )+a($)+SJ"
$a()+-g C8MS@
,"1).zS9<d#"hL"D"
A@" DJ).'#$a()+g"
)+J%''#$)."S@
#$)+/J% E$$a=).(9)+
Dag'#/9-M\S@" 0=(
").J#WA\.D")\Sdd#"
D("H )B'/d"
=h#$=.D#$a(G)+-g"
'&(%S9<d#"S""
"YU#"\d1).,"
1). Šc%1%'%$,9"SJ".
)+8A&S"%dDJ%$:D
$A%)d$J(
R"'=.Ma(z"=)'
"asRZAZt 1Ma(Ma()
@)B '/dU"D#$a
(MHz\U$ 1Ma()+
D)a(8SV 1Ma()+)D
B) c%Dh,"Ma(\

#$($){
? 8$$9=)
? ,(@""@)B
? !U#"$.%#"hU
? @)B"S@,
"1).
? E%"@"
64
Q"@ha(%"sPZt'"9a(
@)B@" Q"@a()+9"#a#"(
""@#as,Zt'/KU%"
"a(G" E%"•)+h#a(N
)+x-g"#a#"(" 
'%"•/<p"a($.9B
O#a()+" @"9"#&""@)B
$.a('9"N"=)$.D!
;JDa
!"aOMa()BUM)B#yM'
A//SJ).($.#9#&8#9h
 !a/SJd#"Jd"%
 ')B/#$)+a'ma
•/SJ&.D-@%,F(h•@
,"$ E#$%M-Jh,%=/#&
-UD#$a
YZ%S@J%'/d"):
,F(" 0):")+#WA\G,F(Z
#$,F(
iF(Z#$sE‰t%a/dAYm"
(d,=)BS9<'"A#L)+,=L CJx
/+M)BO#$a(/dD

"&D:,z#$.a(OM
!:(,F(s!ZtgY,F(
#$W)+) C8<AD##$"a(#$
:(,F( J%'/S@xJD
M#&\=)+#$sf2‹ta"M-J=
)+%D#$s`f‹yta-U c-J$U',9%
).#&8&,za(""UDh
6f
,% 0$S"a(9g(:,@U ^
/'9U(q%a=$d=AdMMSJd#"

!a()sPZ„ZZARt
!a())B•(qFa#$a(
)+" '#$)B+'%AYa()
U+ !a()/hd/)B/a$@ 1)B
a(/SJ)+"G)."a)B 1(#$G
•d9a"a)"a)B#L)+
aw/ c%9S(U#"a)+xJ%
 P=."a=S@x{!/p\9
(#/+)""w)."a)'#/.
""a)B !"a()G/d)+U
"XDsDt-=( 1M)B+)
=S@xMd#{
?)B+/dDa(
?Q"9Da(
?BD$d)+gDa(scUA\ft
&('y#$).)EV†D'-(a)
/SJ,F("= '(/U-5[7a)
-UJ-J/,GD9Zg<(
 1("a())+9a"aMa

(//d)+SJ,F( E-J-S=J"
a()'/( >".UG)+9*U
('a)+-*+#( C/D(a
() EhAY')GJ'a()T/M)d
$.9"9=) >"G"
Xa(}Cd9B8F=ZgMUD#{
6]
!"G)B$O8,zM+$#yMdMM
9"'$UU >q%+y-'(=$
")B"""(+sE
$,z""a(t 1(q%+y'9"
%q%+""a( '&("
S8J(%M8,zU" c%J
•$#yM"9+)BTZdD
uY:,(v R&9).",(@)B"
($"H< E#$8UUA%G)
Mg)#{P=."a()+",a##@
"a(A%/@)B" Q"a(
A-%/J:=)yMA&"/d
A% ')B)<9)+")B
D#&(")B&%"a(#/
#&"a( E#$8/dM($#8{
? ^NF8,zq%+s)/t
? ^q%P[ŒsPZeŒ#ˆty'@"a(
D:$q#-+Nt
? ^($8<H"=)@)B
? 1'$#yMA%/d)+,a#*=
%""D#9$@'%q"
./$01
6 5 5 61X$UA\8UA\):D

!/d/z$8MX$S
-'•$.#&"d,98"A%N
$.,J(S$A8 R&D"d"A
%N$.,J(S$A8 R&D"d
"A%JOJ."A@\UA"8):
D-'//%"X$ >A%
6`

Xem Thêm

×