Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: " Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong quản lý bán hàng" docx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:”HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ORACLE TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG”.


GVHD:TS NGUYỄN NGỌC BÌNH
SVTH:ĐỖ HỮU BÁ
LỚP:TH40-8D15003
I. MỤC ĐÍCH ĐỒ ÁN.
 Tự động hoá nghiệp vụ.
Ø Khả năng lưu trữ lớn.
Ø Tốc độ truy xuất nhanh .
Ø Bảo mật dữ liệu cho công ty.

Chạy trên nhiều hệ nền khác
nhau.
Ø Cung cấp nhiều cung cụ hỗ trợ
( Design Development tools, Design

2000…).
ØCho phép cơ chế phân tán dữ liệu hay
tập trung dữ liệu.
II. PHÂN TÍCH -THIẾT
KẾ HỆ THỐNG

vPHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ
CHỨC NĂNG
Làm Hoá
đơn và
phiếu xuất
Kiểm tra
đơn hàng
Giao
hàng
Thanh
toán
QUẢN LÝ BÁN HÀNG-
MUA HÀNG.
BÁN HÀNG
In Đơn
hàng
Chọn
người
CC
Theo dõi
thực hiện
đơn hàng
In danh sách
đơn hàng
Khớp đơn
hàng với hàng
về
Làm danh
sách địa chỉ
phát hàng
Ghi nhận
hàng về theo
đơn hàng
Khớp đơn hàng


có hàng về vơí
hoá đơn
MUA HÀNG
Đặt hàng
Nhận hàng
Làm séc
Kiểm tra
In phiếu phát hàng In danh
sách hàng
về
Ghi nhận
hàng về
BIỂU
ĐỒ
PHÂN
CẤP
CHỨC
NĂNG
vBiểu đồ luồng
dữ liệu
v Biểu đồ luồng dữ liệu mức bối cảnh.
NHÀ CUNG CẤPKHÁCH HÀNG
QUẢN LÝ BÁN
HÀNG- MUA
HÀNG
NGHIỆP VỤ
Dự
trù
Thương lượng
Đơn
hàng
phiếu giao hàng
Hoá đơn thanh toán
Hàng hay hoá đơn sai
Séc
Đơn hàng
Khách
Hoá đơn khách
Giấy báo chờ hàng
Phiếu giao hàng
Tiền
Đơn không hợp lệ
v Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.


Hàng
hay hoá
đơn sai
Giấy
báo
chờ
hàng
Đơn
hàng
khách
KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP
BÁN
HÀNG
1
MUA
HÀNG
2
NGHIỆP VỤ
Kho hàng
dự trù
Đơn
hàng
séc
Thương
lượng
Phiếu giao hàng nhà cung
cấp
Hoá
đơn
khách
Đơn hàng khách
không hợp lệ
Phiếu giao
hàng
Khách hàng
Tiền
Hoá
đơn
thanh
toán
Tiền

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.
Ø Phân rã chức năng 1.
KHÁCH HÀNG
Kỉêm
tra đơn
hàng
1.4
Làm hoá
đơn và
phiếu xuất
1.2
Giao
hàng
1.1
Thanh
toán
1.3
Đơn hàng
khách
Đơn hàng
khách
không hợp
lệ
Giấy báo chờ hàng
Đơn hợp
lệ
Phiếu giao hàng
Kho hàng
Hàng
+
phiếu
giao
hàng
Phiếu giao hàng đã xác
nhận
Hoá đơn
Ø Phân rã chức năng 2.
dự
trù
Nghiệp vụ
Thương lượng
mua hàng
Đặt
Hàng
2.1
Nhận
hàng
2.2
Kiểm
tra
2.3
Nhà Cung Cấp
Đơn hàng NCC
Phiếu
giao hàng
địa chỉ phát hàng
Hàng hay hoá đơn sai
Hoá đơn
Danh
sách đơn
hàng
Làm séc
2. 4
Xác nhận
chi
séc
Danh sách hàng
về
Ø
Phân

chức
năng
2.1.
Bản ghi trả
tiền
Chọn người
cung cấp
2.1.1
In đơn
hàng
2.1.2
In danh sách
đơn hàng
2.1.3
Theo dõi thực
hiện đơn
hàng
2.1.4
Nhà cung cấp
Thương lượng mua hàng
Đơn hàng
Đơn Hàng
Làm
séc
dự trù
+ người
cung cấp
+ SH đơn
Nghiệp vụ
dự trù
Nhà CC
Kiểm tra
Danh sách
đơn hàng
DT/ĐH
Ø Phân rã chức năng 2.2
Kho
Kiểm tra Nhà cung cấp
In phiếu
phát
hàng
2.2.3
In danh
sách
hàng về
2.2.2
Ghi
nhận
hàng về
2.2.1
phiếu
phát
hàng
địa
chỉ
phát
hàng
Danh
sách
hàng
về
Phiếu
nhận hàng
phiếu
giao
hàng
Ø Phân rã chức năng 2.3
Khớp đơn
hàng với
hàng về
2.3.1
Làm danh
sách địa
chỉ phát
hàng
2.3.2
Ghi nhận
hàng về
theo đơn
hàng
2.3.3
Khớp đơn
hàng có
hàng về với
hoá đơn.
2.3.4
Hệ ĐH
Danh sách
đơn hàng
Hệ NH
Danh
sách
hàng về
địa
chỉ
phát
hàng.
dự trù
đã có
hàng về
Đơn hàng
đâ có hàng
về
Nhà CC
Hàng về sai với đặt
hàng
Hoá
đơn
Hóa
đơn sai
với
hàng về
Làm Séc
Hoá đơn
đã xác
nhận chi
Đơn hàng
Ø Sau khi tiến hành phân tích hệ thống ta
thấy tồn tại một số chức năng vật lý mà ta
có thể bỏ ra khỏi hệ thống. Kết quả từ
biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức đỉnh ta
được biểu đồ luồng dữ liệu logic mức
đỉnh.
Phiếu giao
hàng+ hàng
Nghiệp vụ
Khách hàng
Đơn hàng khách sai
Phiếu
giao
hàng
Giấy báo chờ hàng
Đơn hợp lệ
Tiền
khách
Đơn hàng khách
Phiếu
giao
hàng
đã xác
nhận
Chọn nhà
cung cấp.
dự
trù
Làm đơn
hàng
dự trù
+Người CC
Nhà cung cấp
Đơn hàng
Thương
lượng mua
hàng
Khớp hoá
đơn với
hàng về
Hoá đơn
thanh toán
Thanh
toán
Hoá đơn
Xác nhận
chi
tiền
Ghi nhận
hàng về
Đơn hàng
Khớp đơn
hàng với
hàng về.
DT/ĐH
Nhà CC
Làm phiếu
phát hàng
địa chỉ
phát
hàng
Phiếu nhận hàng
Hoá đơn
sai với
hàng về
Giao
hàng
Làm hoá
đơn và
phiếu xuất
Kiểm tra
đơn hàng
Hoá đơn
Kho hàng
Phiếu giao
hàng
III.Phân tích hệ thống về dữ liệu.
Ø Mô hình quan niệm dữ liệu .
KHACH HANG
-MSKH
-Ho KH
-Ten KH
-DTKH
-Email KH
-DCKH
DU TRU
-SH-DT
-MS-NV
-Ngay DT
NGHVU
-MS-NV
-Ten NV
DHANG-KH
-MSĐHKH
-MSKH
-Ngay ĐH
DONG DON HANG-NCC
-MSMH
-MS-ĐH
- Lượng đặt
NHÀ CC
-Mã NCC.
-Ten NCC
-Email NCC
-DT NCC
-DCNCC

MAT HANG
-MSMH
-Ten MH
-Quy cách
-Don giá mua
-Don giá bán
HOA ĐON
-SH-HĐ
-Mã NCC
-Ngày HĐ
DONG HOA DON
-SH-HĐ
-MSMH
-Tên HHDV
-SLĐ
-DG
P-GIAO HANG
-SH-GH
-Mã NCC
-Ngay GH
DONG G-HANG
-SH-GH
-MSMH
- Lượng GH.
ĐONHANG-NCC
-MS-ĐH
-Ngày ĐH
-MSNCC
DONG DT
-SH-DT
-MSMH
-Lượng DT
P-PHAT-HANG
-MS-PPH
-Ngay PH
-MS-K
DONG -PH
-MS-PPH
-MSMH
-LPH
D-ĐH-KH
-MSĐHKH
-MSMH
-SLĐ
NHA CC-MH
-Mã NCC
-MSMH
-Đơn giá
KHO
-MS-K
-Ten K
- ĐC K
Ø MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU.
NHACC(Mã NCC, Ten NCC, DTNCC, Email NCC, DCNCC).
P-GIAO HANG(SH-GH, Ma NCC, Ngày GH).
DONGG-HANG(MSMH, SH-GH, Luong GH).
NHACC-MH(Mã NCC, MSMH, Đơn giá).
MATHANG(MSMH,Ten MH, Qui cach, DVT, DGMUA ,DGBAN ).
HOADON(SH-HĐ, Ma NCC,Ngay HĐ).
DONGHOADON(SH-HĐ,MSMH, Ten HHDV, SLĐ, DG).
DONHANG-NCC(MS-ĐH,Ngay ĐH, Ma NCC).
DONGDONHANG-NCC(MSMH, MS-ĐH, Lượng đặt).
KHACHHANG(MSKH, Ho KH, Ten KH, DTKH, Email KH).
KHO(MS-K,Ten K)
DHANG-KH(MSĐHKH, MSMH, Ngay ĐH).
D-ĐH-KH(MSĐHKH,MSKH,SLĐ).
NGHVU(MS-NV, Ten NV).
DUTRU(SH-DT, MS-NV, Ngay DT)
DDUTRU(SH-DT, MSMH, Luong DT).
P-PHATHANG(MSPPH, Ngay PH).
DONG-PH(MSPPH, MSMH, LPH).
Ø THIẾT KẾ HỆ THỐNG.
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ
CỦA HỆ THỐNG.

v PHÂN CHIA HỆ THỐNG THÀNH
CÁC HỆ CON.
Nghiệp vụ
Khách hàng
Đơn hàng khách sai
Phiếu
giao
hàng
Giấy báo chờ hàng
Đơn hợp lệ
Tiền
khách
Đơn hàng khách
Phiếu
giao
hàng
đã xác
nhận
Chọn nhà
cung cấp.
dự
trù
Làm đơn
hàng
dự trù
+Người CC
Nhà cung cấp
Đơn hàng
Thương
lượng mua
hàng
Khớp hoá
đơn với
hàng về
Hoá đơn
thanh toán
Thanh toán
Hoá đơn
Xác nhận
chi
tiền
Ghi nhận
hàng về
Đơn hàng
Khớp đơn
hàng với
hàng về.
DT/ĐH
Nhà CC
Làm phiếu
phát hàng
địa chỉ
phát hàng
Phiếu nhận hàng
Hoá đơn
sai với
hàng về
Giao
hàng
Phiếu giao
hàng+ hàng
Làm hoá
đơn và
phiếu xuất
Kiểm tra
đơn hàng
Hoá đơn
Kho hàng
Phiếu giao
hàng
HT1
HT2
THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH.
IV. CÔNG CỤ SỬ DỤNG

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PL/SQL.

ORACLE 8i.

ORACLE DEVELOPER 6.0.

PHƯƠNG PHÁP PTTKHT CÓ CẤU
TRÚC.
V.CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.

HỆ THỐNG ĐƯƠC CÀI ĐẶT TRÊN WINDOWS 2000
SERVER.

HƯỚNG KIẾN TRÚC CLIENT/ SERVER.
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM.
DEMO CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY ĐƠN.
VI. KẾT LUẬN
v Những kết quả đạt được của đồ án:
Ø Thực hiện demo cơ sở dữ liệu được trên
máy đơn.
Ø Cung cấp cho người dùng một giao diện
đồ họa có hệ thống menu, toolbar,
Ø Cung cấp các báo cáo phục vụ cho việc
quản lý.

Những vấn đề tồn tại
v Chưa thực hiện được trên môi trường
mạng.
v Giao diện còn một số phần chưa thân
thiện với người dùng.
v Font chữ chưa việt hoá hoàn toàn có một
số phần còn tiếng anh.
v Phần thiết kế hệ thống chưa trình bày chi
tiết.
v Phần tính tồn kho chưa trình bày.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×