Tải bản đầy đủ

luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An pdf

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

1
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện công tác quản lý
nhà nước về hoạt động đầu tư của
UBND quận Hải An”


Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

2
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Thực trạng về công tác quản lý hoạt động đầu tư cấp
nhà nước của UBND quận Hải An 7

I.

Vài nét về quản lý đầu tư ở cấp vĩ
mô 7

1. Nội dung quản lý đầu tư của nhà nước, của bộ, ngành, địa
phương 7

1.1 . Nội dung quản lý đầu tư của nhà nước 7

1.2 . Nội dung quản lý đầu tư của bộ, ngành, địa phương 8

2. Bộ máy quản lý đầu tư ở tầm vĩ mô 9

II.

Giới thiệu chung về UBND quận Hải An 11

1.

Quá trình hình thành và phát triển của UBND quận Hải
An - Thành phố Hải Phòng 11


2.

Cơ cấu tổ chức 13

2.1.

Cơ cấu quản lý theo chức năng 13

2.2.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch- Tài chính 16

2.2.1- Chức năng 17

2.2.2- Nhiệm vụ 17

2.3.

Phân công nhiệm vụ phòng 19

III.

Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận
Hải An 21

1.

Tình hình quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận Hải
An 21

1.1.

Công tác thẩm định dự án 21

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

3
1.1.1.

Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư 21

1.1.2.

Quy trình thẩm định dự án 22

1.1.3.

Phương pháp thẩm định 23

1.1.4.

Nội dung thẩm định 24

1.2.

Công tác đấu thầu 26

1.2.1. Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu 26

1.2.1.1. Các dự án UBDN quận Hải An quản lý về đấu thầu 26
1.2.1.2. Tổ chức quản lý đấu thầu 26
1.2.2.

Hoạt động đấu thầu 27

1.2.2.1. Phương thức đấu thầu 27
1.2.2.2. Các hình thức đấu thầu 28
1.2.2.3. Quy trình đấu thầu của UBND quận Hải An 32
1.2.2.4. Ví dụ Hồ sơ mời thầu của UBND quận thực hiện 36
1.3.

Công tác giải pháp mặt bằng 38

1.3.1.

Tổ chức công tác giải phóng mặt bằng 38

1.3.2.

Các văn bản áp dụng trong công tác giải phóng mặt 39

1.3.3.

Quy trình giải phóng mặt bằng 39

1.3.4.

Quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án trên
địa bàn quận Hải An 42

1.4.

Công tác quản lý dự án 44

1.4.1.

Các hình thức quản lý dự án của UBND quận áp
dụng hiện nay 44

1.4.2.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án 45

1.4.3.

Nội dung công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự
án 46

1.4.3.1. Tổ chức quản lý dự án 46
1.4.3.2. Dự toán ngân sách cho dự án 49
1.4.3.3. Kiểm tra giám sát 53
1.5. Công tác khác 54

2.

Đánh giá và những tồn tại trong công tác quản lý hoạt
động đầu tư của UBND quận Hải An 55

2.2.

Kết quả đạt được 55

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

4
2.3.

Những tồn tại trong công tác quản lý hoạt động đầu tư của
UBND quận Hải An 57

2.3.1.

Công tác thẩm định dự án 57

2.3.2.

Công tác đấu thầu 57

2.3.3.

Công tác giải phóng mặt bằng 59

2.3.4.

Công tác quản lý dự án 59

Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu
tư của UBND quận Hải An 63

I.

Định hướng, mục tiêu hoạt động quản lý đầu tư của UBND
quận Hải
An 63

II.

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư của
UBND quận Hải
An 64

1.

Công tác thẩm định dự án đầu tư 64

2.

Công tác đấu thầu 65

3.

Công tác giải phóng mặt bằng 66

4.

Công tác quản lý dự án 67

III.

Kiến nghị về phía nhà
nước 68

1.

Đôi với UBND thành phố 68

2.

Đối với UBND quận Hải An 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

PHỤ LỤC 72

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

5
LỜI MỞ ĐẦU


Với sự kiện trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO), Việt Nam chính thức bước vào một sân chơi kinh tế toàn cầu. Trong sân
chơi này, nền kinh tế nước ta sau một năm gia nhập đã chứng kiến những chuyển
biến tích cực trong hoạt động đầu tư mà đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ của
hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng trong
hoạt động đầu tư hiện nay, việc quản lý hoạt động đầu tư luôn là điều đáng quan
tâm đối với các cơ quan nhà nước.
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như vậy, quận Hải An với điều kiện
địa lý- kinh tế thuận lợi, tiếp giáp biển, là trọng điểm phát triển cảng biển, càng
hàng không, là đầu mối giao thông đối ngoại của thành phố và các tỉnh phía Bắc,
cùng với quỹ đất nông nghiệp và tiểm năng lấn biển khá lớn, tạo ra một lợi thế hàng
đầu để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Quận
Hải An thực sự là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây
là quận mới thành lập vì vậy các hoạt động đầu tư trên địa bàn quận Hải An cần
phải được quản lý nhằm phát huy nguồn lực, tiền tài, lợi thế có sẵn của quận. Song
thực tế, quá trình quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An gặp một số
những trở ngại, khó khăn.
Xuất phát từ thực tế đó, cùng với quá trình thực tập tại UBND quận Hải
An,em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động
đầu tư của UBND quận Hải An”.
Nội dung đề tài bao gồm phần chính sau:
Phần I: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An
Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư của UBND quận Hải An

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

6
Trong quá trình thực tập, em xin chân thành cảm ơn cán bộ UBND quận Hải
An và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thu Hà đã tận tình giúp đỡ em
hoàn thành đề tài này. Là một sinh viên, không tránh khỏi những sai sót trong quá
trình hoàn thành đề tài này, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đề
tài có chất lượng hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

7
Chương I: Thực trạng về công tác quản lý hoạt động đầu tư cấp
nhà nước của UBND quận Hải An

I. Vài nét về quản lý đầu tư ở cấp vĩ mô
1. Nội dung quản lý đầu tư của nhà nước, của bộ, ngành, địa phương
1.1 . Nội dung quản lý đầu tư của nhà nước
Nhà nước XHCN thực hiện chức năng quản lý kinh tế của mình trong đó
có việc quản lý hoạt động đầu tư. Nhà nước thống nhất quản lý đầu tư với các nội
dung sau:
- Nhà nước xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống luật pháp và những văn bản
dưới luật liên quan đến hoạt động đầu tư. Nhà nước ban hành, sửa chữa, bổ sung
luật đầu tư và các luật liên quan như luật thuế, luật đất đai, luật đấu thầu,…và các
văn bản dưới luật nhằm một mặt khuyến khích hoạt động đầu tư, mặt khác đảm
bảo cho đầu tư thực hiện đúng luật và đạt hiệu quả cao.
- Xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch đầu tư. Trên cơ sở chiến lược,
qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của ngành và của địa
phương và vùng lãnh thổ, xây dựng các qui hoạch, kế hoạch đấu thầu, trong đó,
quan trọng là việc xác định nhu cầu về vốn, nguồn vốn, các giải pháp huy động
vốn…Từ đó xác định danh mục các dự án ưu tiên.
- Ban hành kịp thời các chính sách chủ trương đầu tư. Nhà nước ban hành
các chính sách, chủ trương quan trọng như chính sách tài chính tiền tệ, tín dụng
linh hoạt, chính sách ưu đãi đầu tư…nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thủ tục
đầu tư, Nhà nước đề ra các giải pháp huy động vốn tối đa và phát huy hiệu quả
mọi nguồn vốn đặc biệt vốn trong dân và vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó
phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, kịp thời điều chỉnh bổ sung những
bất hợp lý, chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách.
- Ban hành các định mức kinh tế- kỹ thuật, các chuẩn mực đầu tư. Nhà
nước mà đại diện là ngành thống nhất quản lý các định mức kinh tế-kỹ thuật liên
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

8
quan đến ngành mình như ban hành những qui định về yêu thiết kế thi công, tiêu
chuẩn chất lượng, môi trường…
- Xây dựng chính sách cán bộ thuộc lĩnh vực đầu tư. Nhà nước xây dựng
chính sách cán bộ, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuyên sâu
cho từng lĩnh vực hoạt động đầu tư.
- Đề ra chủ trương và chính sách hợp tác đầu tư với nước ngoài, chuẩn bị
các nguồn lực tài chính, vật chất và nhân lực để hợp tác có hiệu quả cao.
- Thực hiện chức năng kiểm tra giám sát. Các cơ quan quản lý nhà nươc
thực hiện chức năng kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư, xử
lý những vi phạm pháp luật, qui định của nhà nước, những cam kết của chủ đầu
tư (như chuyển nhượng, bổ sung mục tiêu hoạt động, tăng vốn để đầu tư chiều
sâu, gia hạn thời gian hoạt động, giải thể…).
- Quản lý trực tiếp nguồn vốn nhà nước. Nhà nước đề ra các giải pháp để
quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước từ khâu xác định chủ trương đầu tư,
phân phối vốn, đến việc thi công xây dựng và vận hành công trình. Đối với dự án
đầu tư nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thủ tướng chính phủ ra quyết
định đầu tư hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án.
1.2 . Nội dung quản lý đầu tư của bộ, ngành, địa phương
- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, qui hoạch đầu tư cho
Bộ, ngành và địa phương của mình.
- Xác định danh mục các dự án đầu tư của ngành, địa phương mình lập dự
án tiền khả thi và khả thi.
- Xây dựng các kế hoạch huy động vốn.
- Hưỡng dẫn các nhà đầu tư thuộc ngành mình, địa phương mình lập dự an
tiền khả thi và khả thi.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

9
- Ban hành những văn bản quản lý thuộc ngành mình, địa phương mình
liên quan đến đầu tư
- Lựa chọn đối tác, đàm phán ký kết hợp đồng liên doanh liên kết trong
hợp tác đầu tư với nước ngoài.
- Trực tiếp kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của các dự án đầu tư
thuộc ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp quản lý.
- Hỗ trợ và trực tiếp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư
như cấp đất, giải phóng mặt bằng, thuê và tuyển dụng lao động, xây dựng công
trình….
- Kiến nghị với cấp trên điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất hợp lý
trong cơ chế chính sách, qui định dưới luật…nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nướcvà hiệu quả kinh tế- xã hội của đầu tư.
2. Bộ máy quản lý đầu tư ở tầm vĩ mô
• Bộ Kế hoạch- Đầu tư (KH-ĐT). Chức năng của Bộ KH-ĐT là:
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư để trình chính phủ các dự
án, luật, pháp lệnh có liên quan đến đầu tư.
- Xác định phương hướng đầu tư và cơ cấu đầu tư cũng như tổng hợp, trình
thủ tướng chính phủ kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm.
- Chịu trách nhiệm trước chính phủ về toàn bộ các dự án có vốn đầu tư nước
ngoài ở Việt Nam.
- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thuộc nhóm A để trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các Bộ, bàn ngành, địa
phương khác để kiểm tra, giám sát các dự án trong nền kinh tế theo phân cấp
• Bộ Xây dựng. Bao gồm chức năng sau:
- Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

10
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, nghiên cứu các cơ chế,
chính sách về quản lý xây dựng đô thị và nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành.
- Chủ trì, cùng với các Bộ chuyên ngành kỹ thuật tổ chức thẩm định, thiết kế
kỹ thuật các dự án nhóm A ( Nhóm B, C do Sở chuyên ngành kỹ thuật thẩm định).
- Hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn xây dựng trong việc thực
hiện các dự án đầu tư.
- Chủ trì cùng với Bộ KH- ĐT, bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương để
kiểm tra việc thực hiện Luật Xây dựng.Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

11


H 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý đầu tư tầm vĩ mô

II. Giới thiệu chung về UBND quận Hải An
1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND quận Hải An - Thành phố Hải
Phòng
Quận Hải An được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính
huyện An Hải và quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng theo Nghị định số
106/2002/NĐ- CP ngày 20/12/2002 của Chính Phủ. Chính thức đi vào hoạt động
ngày 10 tháng 5 năm 2003, có 6 đơn vị hành chính gồm 05 xã: Đằng Lâm, Tràng
QUỐC HỘI
Chi nhánh
ngân hàng ở
địa phương
UBND các
c
ấp

CHÍNH PHỦ
Chủ đầu tư
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng

Ngân hàng
nhà nư
ớc

Bộ TN-MT
Bộ KH-CN
Các bộ có liên
quan

Bộ chuyên
ngành

Sở Tài chính
Sở Xây dựng
BỘ KH-ĐT
Sở TN-MT
Sở KH-CN
Các Sở chuyên
ngành

Các Sở có liên
quan

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

12
Cát, Nam Hải, Đông Hải, Đằng Hải (thuộc huyện An Hải) và 1 phường Cát Bi
(thuộc quận Ngô Quyền).
Tổng diện tích tự nhiên: 9.552,38 ha. Phía Đông giáp huyện Cát Hải, phía
Tây giáp quận Ngô Quyền, phía Nam giáp huyện Kiến Thụy, phía Bắc giáp
huyện Thuỷ Nguyên và biển.
Đến tháng 4/2007, thực hiện Nghị định số 54/2007/NĐ- CP ngày
05/4/2007 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Lê
Chân, Kiến An, Hải An và huyên An Lão - thành phố Hải Phòng. Quận Hải An
đã được Chính Phủ phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính các phường Đằng
Lâm, Cát Bi để thành lập thêm phường Thành Tô, chia tách Đông Hải thành 2
phường mới là Đông Hải 1, Đông Hải . Tính đến thời điểm tháng 10/2007, quận
Hải An có 08 đơn vị hành chính là các phường: Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đằng
Lâm, Nam Hải, Đằng Hải, Tràng Cát, Thành Tô và Cát Bi. Với dân số 82.408
người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động: 49.411 người, người có công với
cách mạng: 1.500 đối tượng.
Được thành lập từ 5 xã thuần nông và phường Cát Bi là phường tập trung
dân cư có thu nhập thấp của quận Ngô Quyền, nên dân của Hải An là dân nông
nghiệp, trong dân không có nghề phụ, trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng
của quận đô thị loại 1, tính chất đất chua mặn, hệ thống đê điều dài nên gây khó
khăn cho công tác phòng thủ an ninh. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng được
sự quan tâm của Trung ương, của các cấp, các ngành thành phố, sự chỉ đạo sát
sao của Quận uỷ, HĐND, UBND quận nên trong những năm qua Hải An đang
từng bước đi lên xây dựng đô thị mới , xác định Công tác quản lý đô thị là nhiệm
vụ trọng tâm, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển quận, phát triển kinh tế - xã
hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.
Được Trung ương quan tâm đầu tư những công trình trọng điểm như khu
công nghiệp Đình Vũ, nâng cấp sân bay Cát Bi thành san bay cấp 4, dự án đường
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; được thành phố ban hành Nghị quyết 24/NQ- TU
xác dịnh rõ Xây dựng quận Hải An cơ bản trở thành đô thị mới, có hạ tầng kỹ
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

13
thuật văn minh, hiện dại, là đầu mối giao thông đối ngoại của Hải Phòng và các
tỉnh phía Bắc; là trung tâm Công nghiệp và Dịch vụ; có kinh tế, văn hoá, giáo
dục, y tế phát triển, là vành đai phòng thủ trọng yếu phía Đông Nam thành phố,
an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã họi được giữ vững, có hệ thống chính trị
vững mạnh, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện Uỷ ban
nhân dân quận đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, tập trung
chỉ đạo các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các phường tăng cường công tác
quản lý quy hoạch không gian đô thị quận dến năm 2020, quy hoạch chi tiết khu
Trung tâm hành chính quận, v.v
2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Cơ cấu quản lý theo chức năng
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hải An là cơ quan tham
mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND quận và theo
quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành hoặc
lĩnh vực công tác ở địa phương.
Các cơ quan này sẽ chịu sự chịu đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và
công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn
nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng.
Các cơ quan chuyên môn làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trong đó:
- Đứng đầu là thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và
chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận và trước pháp luật về thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ
trách
- Phó thủ trưởng: là người giúp Thủ trưởng chỉ đạo một số công tác và
chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi thủ trưởng
vắng mặt một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt
động của cơ quan chuyên môn.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

14H 1.2: Sơ đồ tổ chức quản lý của UBND quận Hải An
* In đậm: các phòng ban có liên quan đến hoạt động đầu tư

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hải An bao gồm các cơ quan sau
1. Phòng Nội vụ- Lao động Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp UBND
quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động- thương binh
và xã hội.
2. Phòng Tài chính- Kế hoạch: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh
doanh.
Chủ tịch UBND
quận Hải An
Phó ch
ủ tịch phụ
trách nội chính
Phòng Tư pháp
Phòng TC-KH
Phòng TN-MT
Thanh tra
Phó chủ tịch phụ
trách kinh tế
Phòng Quản lý đô thị
Phòng HĐND & UBND
Phòng Y tế
Phòng Văn hoá- Thông
tin
Phòng Nội vụ- Lao động
Thương binh và Xã hội
Phòng Giáo dục
Phó chủ tịch phụ
trách văn xã
Phòng Kinh tế
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

15
3. Phòng Giáo dục: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông
dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng
hợp- hướng nghiệp cấp huyện.
4. Phòng Văn hoá- Thông tin- Thể thao: tham mưu, giúp UBND cấp huyện
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể
thao, phát thanh, truyền hình.
5. Phòng Y tế: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng,
khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyển, thuốc phòng chữa
bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ
sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên
khoáng sản, môi trường.
7. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm
tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thì hành án
dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư
pháp khác.
8. Phòng Kinh tế: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về nông, lâm, ngư, định canh, định cư, kinh tế mới, khoa học công
nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã.
9. Phòng Quản lý đô thị: tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà
nước và công sở, giao thông bưu chính, viễn thông.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

16
10. Thanh tra quận: là cơ quan chuyên môn thực hiện UBND quận có trách
nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công
tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong
phạm vi quản lý nhà nước của UBND quận.
11. Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận là cơ quan tham mưu, tổng
hợp giúp Hội đồng nhân dân và UBND quận như sau:
- Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham
mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận giao.
- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều
hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch UBND
quận tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng
cấp, Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công
tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật
cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện, tham mưu giúp UBND
cấp huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.
- Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận còn đảm nhiệm
chức năng tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND quận về lĩnh vực tôn giáo, dân
tộc.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch- Tài chính
Phòng Kế hoạch- Tài chính là cơ quan thuộc UBND quận Hải An, chịu
sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận và sự chỉ đạo về chuyên môn
nghiệp vụ của Sở Tài chính- Vật giá, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải
Phòng.
Phòng Kế hoạch- Tài chính làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

17
- Phòng Kế hoạch- Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, chịu
sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp
vụ của Sở Tài chính- Vật giá và Sở Kế hoạc & Đầu tư Hải Phòng.
Phòng Kế hoạch- Tài chính làm việc theo chế độ Thủ trưởng, trong đó:
- Trưởng phòng: chịu trách nhiệm trước Quận uỷ, HĐND, UBND quận về
toàn bộ công việc của phòng.
- Phó trưởng phòng: chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được
phân công phụ trách, được uỷ quyển thay mặt Trưởng phòng duy trì, điều hành hoạt
động của phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.
- Cán bộ, viên chức phòng Kế hoạch- Tài chính: chịu trách nhiệm cá nhân
trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
2.2.1- Chức năng
- Tham mưu cho UBND quận quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Qui hoạch, kế
hoạch- đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý tài chính- vật giá, xổ số kiến thiết trên
địa bàn quận.
2.2.2- Nhiệm vụ
* Công tác quy hoạch
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch phát
triển kinh tế- xã hội toàn quận, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành
phố phê duyệt.
- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng quy hoạch phát triển
ngành trên địa bàn quận.
- Tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Công tác quản lý đầu tư và xây dựng
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

18
- Tổng hợp nhu cầu xây dựng cơ bản trên địa bàn quận, đề xuất bố trí vốn cho
các dự án đầu tư, trình HĐND quận thông qua, báo cáo UBND thành phố và các Sở
chuyên ngành phê duyệt.
- Đối với dự án do UBND thành phố giao UBND quận làm chủ đầu tư: Thực
hiện chức năng đầu mối trong việc thẩm định dự án đầu tư, công tác xét thầu, hồ sơ
quyết toán, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.
- Đối với các dự án thuộc thẩm quyển quyết định đầu tư của UBND quận:
Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư (hoặc báo cáo đầu tư) trình UBND quận quyết
định. Ngoài ra, tham mưu cho UBND quận trong việc xét thầu, hướng dẫn các chủ
đầu tư trong việc tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu), thẩm định hồ sơ mời thầu,
kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, trình UBND quận quyết định.Và chủ trì thẩm
định quyết toán các công trình báo cáo Uỷ ban nhân quận quyết định.
- Triển khai các văn bản quy định của Nhà nước, của địa phương về công tác
quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn quân.
* Công tác tài chính, vật giá, đăng ký kinh doanh, xổ số kiến thiết
1. Công tác tài chính
- Lập dự toán thu chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân quận thông qua,báo
cáo UBND thành phố và Sở Tài chính- Vật giá Hải Phòng.
- Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân phường xây dựng và thực hiện dự
toán ngân sách.
- Căn cứ chỉ tiêu phân bổ ngân sách của thành phố và nghị quyết của HĐND
quận, xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách cho từng phòng ban, đơn vị
trực thuộc UBND quận.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu, dự toán ngân sách theo Luật ngân sách Nhà
nước.
- Lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách báo cáo UBND quận, trình UBND
thành phố và Sở Tài chính- Vật giá.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

19
- Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách trên
địa bàn quận.
2. Công tác vật giá
- Thẩm định giá các loại hàng hoá theo phân cấp( với cấp quận được thẩm
định ( với cấp quận được thẩm định những lô hàng hoặc những hàng hoá đơn chiếc
có giá trị dưới 50 triệu đồng).
- Thực hiện chức năng đấu mối thẩm định giá các loại hàng hoá có giá trị trên
50 triệu đồng, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố, Sở Tài chính-
vật giá phê duyệt.
3. Công tác đăng ký kinh doanh: tham mưu cho UBND quận quản lý, tổ chức
thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối đơn vị kinh tế tập thể và hộ
kinh doanh cá thể trên địa bàn quận.
4. Công tác hoạt động xổ số kiến thiết:
- Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo phòng đại diện xổ số kiến thiết về chủ
trương, biện pháp thực hiện phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn, nhằm không
ngừng tăng nguồn thu cho ngân sách, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng
trên địa bàn quận.
- Phối hợp cùng các ngành chức năng tham gia thực hiện các biện pháp chống
tệ nạn số đề trên địa bàn.
2.3. Phân công nhiệm vụ phòng
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành giải quyết toàn bộ các
công việc chung của phòng. Chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ và báo
cáo kết quả công tác trước Hội đồng nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn
cấp trên về toàn bộ hoạt động của phòng. Ngoài ra, trực tiếp phụ trách công tác qui
hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng các chính sách quản lý tài chính, công tác tổ chức
cán bộ phòng. Và ký toàn bộ các văn bản đề xuất với UBND quận về lĩnh vực
chuyên môn của phòng và các khoản chi ngân sách.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

20
- Phó trưởng phòng: Tham mưu giúp trưởng phòng xây dựng qui hoạch, kế
hoạch phát triển kinh tế- xã hội của quận, phụ trách ngân sách Uy Ban nhân dân
phường, phụ trách công tác đăng ký kinh doanh, được uỷ quyền ký đề xuất với
UBND quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; theo dõi, đôn đốc thực hiện
kế hoạch hoạt động xổ số kiến thiết; phụ trách công tác xây dựng dự toán ngân sách
chung của quận; thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
- Kế toán chi: Gồm 2 kế toán chi
•Kế toán phòng : Thực hiện công tác giao dịch với Kho bạc Nhà nước quận,
theo dõi các quĩ tại kho bạc, trực tiếp quản lý và cấp hỗ trợ ngân sách cho các
phường và các đơn vị ngành dọc không hưởng lương tại quận, báo cáo định kỳ và
đột xuất về tình hình thu chi ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng
phòng phân công.
•Kế toán quận: Có trách nhiệm tham mưu cho phòng xây dựng quy hoạch
phát triển kinh tế xã hội của quận, quản lý và cấp phát ngân sách cho các đơn vị
hưởng lương tại ngân sách quận, tham mưu hội đồng nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ,
theo dõi cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND quận quản
lý, thẩm định giá các loại hàng hoá theo phân công (với cấp quận được thẩm định
những lô hàng hoặc hàng hoá đơn chiếc có giá trị dưới 50 triệu đồng), tham mưu
cho phòng thực hiện chức năng đầu mối thẩm định giá các loại hàng hoá có giá trị
trên 50 triệu đồng, báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố, sở Tài
chính- vật giá phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
- Kế toán thu: Viết giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Quận cho các đơn
vị, giao dịch với Kho bạc về các nguồn thu ngân sách, tổng hợp báo cáo nguồn thu
ngân sách theo định kỳ và đột xuất, làm công tác quản lý quĩ tiền mặt của phòng,
thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.
- Theo dõi, quản lý công tác đầu tư XDCB:
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

21
• Đối với các dự án do UBND thành phố giao UBND quận làm chủ đầu tư:
Tham mưu cho phòng thực hiện chức năng đầu mối thẩm định dự án đầu tư, công
tác xét thầu, hồ sơ quyết toán báo cáo UBND quận trước khi trình UBND thành phố
phê duyệt.
• Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND quận:
Tham mưu cho phòng trong việc thẩm định dự án đầu tư (hoặc báo cáo đầu tư), báo
cáo UBND phê duyệt; tham mưu cho phòng trong việc xét thầu, hướng dẫn chủ đầu
tư tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu đối với các gói thầu được chỉ định thầu),
thẩm định hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, trình UBND quận
quyết định; thẩm định giá trị quyết toán công trình, báo cáo lãnh đạo phòng, trình
UBND quận phê duyệt; làm nhiệm vụ kế toán phòng Kế hoạch- Tài chính; thực
hiện nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công
- Quản lý ngân sách phường: Hướng dẫn, quản lý thu- chi ngân sách
phường, kiểm tra trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, tham gia nghiệm thu công trình
đầu tư tại phường; lập trình chi trợ cấp ngân sách, chi đầu tư phát triển báo cáo lãnh
đạo phòng; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu xổ số và các nguồn thu khác tại phường,
tham gia hội đồng kiểm kê, đền bù thuộc địa bàn phường quận được phân công phụ
trách và thực hiện các nhiệm khác do trưởng phòng phân công.

III. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An
1. Tình hình quản lý hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An
1.1. Công tác thẩm định dự án
1.1.1. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư
Theo Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, Chủ tịch
UBND quận quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương
và các dự án có mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng thuộc ngân sách nhà nước.
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

22
Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng sẽ uỷ quyền quyết định đầu tư đối
với một số dự án nhóm C cho UBND quận thực hiện.
Công tác thẩm định dự án được UBND quận Hải An giao cho Phòng Kế hoạch- Tài
chính thực hiện thẩm định các dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư thuộc thẩm quyền
quyết định đầu tư của UBND quận và các dự án do UBND thành phố Hải Phòng
giao UBND quận làm chủ đầu tư.
1.1.2. Quy trình thẩm định dự án
Quy trình tổ chức thẩm định dự án được tiến hành theo trình tự sau:
•Tiếp nhận hồ sơ dự án. Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án bao gồm cả phần thuyết
minh dự án và phần thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình
không phải lập dự án mà chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) đến
người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định. Phòng Tài chính- Kế hoạch của
UBND quận Hải An sẽ là đầu mối tổ chức thẩm định tiếp nhận hồ sơ dự án và lập
kế hoạch thẩm định, tổ chức thẩm định.
•Thực hiện công việc thẩm định. Quận Hải An sẽ là đơn vị đầu mối trong việc
tổ chức thẩm định, phân tích đánh giá dự án theo yêu cầu và đề xuất ý kiến trên cơ
sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và kết quả thẩm định thiết kế
cơ sở ( hoặc thiết kế bản vẽ thi công).
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

23

H 1.3: Quy trình thẩm định dự án
•Lập báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. Báo cáo
kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo mẫu quy định
của Bộ KH-ĐT ( ở phần phục lục).
•Trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
Đối với với những dự án với tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng và thuộc ngân
sách quận, Báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được gửi tới Chủ
tịch UBND quận Hải An phê duyệt
Đối với những dự án thuộc ngân sách thành phố và ngân sách quận có quy
mô từ 5 tỷ đồng trở lên thì trình lên Sở KH-ĐT Hải Phòng phê duyệt, quyết định.
Như vậy, quy trình thẩm định dự án của UBND quận Hải An thực hiện tương tự
giống quy trình thẩm định dự án đầu tư đã được học trong bộ môn Kinh tế đầu tư.
1.1.3. Phương pháp thẩm định
Do đặc thù của UBND quận chỉ thẩm định đối với những dự án quy mô
nhỏ không lớn hơn 5 tỷ đồng và thuộc ngân sách địa phương, thẩm định dự án
thực chất chỉ là thẩm định về mặt kỹ thuật, về mặt pháp lý, về mặt xã
Tiếp nhận hồ sơ
Thực hiện công tác thẩm định
Lập báo cáo kết quả thẩm định
Trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư
Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

24
hội,…Trong quá trình thẩm định, tuỳ thuộc vào từng nội dung dự án mà UBND
quận sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau hoặc là tập hợp nhiều phương pháp.
Các phương pháp thẩm định dự án được sử dụng hiện nay bao gồm có:
(1) Phương pháp thẩm định trình tự
(2) Phương pháp so sánh chỉ tiêu
(3) Phương pháp phân tích độ nhạy
(4) Phương pháp dự báo
(5) Phương pháp triệt tiêu rủi ro.
Thông thường, tại UBND quận thường áp dụng phương pháp thẩm định
theo trình tự. Với phương pháp này, công tác thẩm định dự án được tiến hành
theo trình tự từ tổng quát đến chi tiết, kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau.
Theo đó, UBND quận sẽ tiếp nhận hồ sơ và giao cho phòng Tài chính- Kế hoạch
tiến hành thẩm định khái quát các nội dung cần thẩm định của dự án, qua đó
đánh giá một cách chung nhất nhất tính phù hợp, hợp lý của dự án như về mặt tư
cách pháp lý, sự phù hợp về quy hoạch phát triển chung quận. Qua đó, cho phép
hình dung khái quát về dự án, hiểu rõ hơn quy mô, tầm quan trọng của dự án đối
với xã hội. Sau khi thẩm định tổng quát, việc thẩm định sẽ được tiến hành tỉ mỉ,
chi tiết với từng nội dung của dự án từ các điều kiện pháp lý đến việc thẩm định
về mặt kỹ thuật, về tài chính, về mặt xã hội,…
Đối với các dự án là đầu tư xây dựng các công trình, các dự án quy mô
nhỏ, ngoài việc sử dụng phương pháp thẩm định theo trình tự, các cán bộ thuộc
phòng Kế hoach- Tài chính còn kết hợp với phương pháp so sánh, đối chiếu chỉ
tiêu. Nội dung của phương pháp này là so sánh, đối chiếu, định mức kinh tế kỹ
thuật hợp lý, thông lệ. Các chỉ tiêu mà quận thường được sử dụng để so sánh, đối
chiếu như chỉ tiêu xây dựng, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu
1.1.4. Nội dung thẩm định
Theo văn bản pháp lý hiện hành, nội dung thẩm định dự án đầu tư đối với các
dự án sử dụng vốn nhà nước phải tuân theo các quy định trong các văn bản quản lý
của nhà nước.

Chuyên đề tốt nghiệp
SV: Phạm Thanh Thuỷ Lớp: Kinh tế đầu tư 46B

25
•Thẩm định khía cạnh pháp lý của dự án. Đối với các cơ quan nhà nước, thì
thẩm định khía cạnh pháp lý của dự án là khâu cơ bản. Tại UBND quận Hải An,
việc thẩm định khía cạnh pháp lý của dự án đầu tư là nhằm:
Thứ nhất, xem xét dự án đầu tư có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội, quy hoạch ngành UBND quận Hải An đã đề ra.
Thứ hai, thẩm định dự án có tuân thủ theo những quy định, chế độ, luật pháp
của nhà nước, các quy định của thành phố Hải Phòng, của UBND quận đã đề ra.
Thứ ba, xem xét nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên.
•Thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án. Nội dung của thẩm định kỹ thuật là
xem xét địa điểm và mặt bằng xây dựng dự án, đánh giá sự phù hợp về quy hoạch
địa điểm, tính kinh tế địa điểm, phân tích, đánh giá các thông số kỹ thuật, các định
mức giá, thẩm định những ảnh hưởng của dự án tới môi trường.
•Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án. Thẩm định khía cạnh tài chính là
việc xem xét đánh giá những số liệu cụ thể của vốn đầu tư, cho phép đánh giá tình
khả thi về mặt tài chính của dự án. Tuy nhiên, các cán bộ thẩm định của phòng Tài
chính- Kế hoạch thường bỏ qua thẩm định hiệu quả tài chính, khả năng rủi ro có thể
xảy. Điều này là do đặc điểm của các dự án do UBND quận thẩm định chủ yếu là
những dự án quy mô nhỏ, dự án là những công trình công cộng phục vụ dân
sinh,phục vụ cho hoạt động của quận. Nội dung thẩm định tài chính quả quận gồm:
- Thẩm định tổng vốn đầu tư, tiến độ bỏ vốn. Ở đây, sẽ được cán bộ quận
thẩm định toàn bộ vốn đầu tư xây dựng để xem có phù hợp với ngân sách của quận,
với đơn giá xây dựng. Sau đó, kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư theo tiến độ thực
hiện dự án.
- Thẩm định nguồn huy động vốn: Nguồn vốn của các dự án trên địa bàn quận
bao gồm hai nguồn chính là nguồn vốn của quận và nguồn vốn của thành phố. Việc
thẩm định nguồn vốn huy động chỉ nhằm làm rõ mức vốn đầu tư cũng như xác định
rõ nguồn cung cấp vốn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×