Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang JSC

Lời nói đầu

Công ty cổ phần đầu t & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang., JSC là
một công ty chuyên đầu t, t vấn các ngành nghề kinh doanh. Công ty đợc
thành lập cách đây 5 năm. Quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh cũng nh cơ
cấu tổ chức của công ty là những kiến thức cần thiết để em liên hệ giữa lý
thuyết đã đợc học ở nhà trờng áp dụng vào thực tế nghiên cứu hoạt động kinh
doanh ở công ty .Từ đó phân tích, đánh giá tổng hợp để viết thành báo cáo.
Sau một khoảng thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu t & xuất nhập
khẩu Đoàn Minh Giang., JSC cùng với sự giúp đỡ của cô giáo và các cô
chú, anh chị trong công ty em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp nêu lên
một cách tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .
Phần I
1
quá trình hình thành phát triển của công ty
I, Quá trình hình thành công ty:
- Công ty thành lập vào tháng 5 /2001 với tên gọi công ty FIC.
+ Địa chỉ: Trung Hoà - Cầu Giấy Hà Nội.
Năm 2004 công ty tạm ngừng hoạt động.
+Tháng 5 năm 2005 công ty chính thức hoạt động trở lại với tên gọi công ty
cổ phần đầu t xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang

+ Trụ sở chính: tầng 3 -Nhà B3A -Khu đô thị Nam Trung Yên -Trung Hoà -
Cầu Giấy -Hà Nội.
+ Ngời đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Bá Tiến Giám
Đốc công ty.
- Hình thức góp vốn: công ty đợc hình thành từ cổ phần của các cổ công
sáng lập.
- Danh sách các cổ đông sáng lập nên công ty:
STT Họ Và Tên Điện Thoại Địa Chỉ Số Tiền Góp
vốn
1
Nguyễn Bá Tiến
0983072068
049580244
Đông Anh
Hà Nội
750.000.000
2
Ngô Đình Lợi
0903439759
048826220
Đông Anh
Hà Nội
300.000.000
3
Hoàng Thị
Nguyệt
0915932839
042108496
Thanh Xuân
Hà Nội
225.000.000
4
Nguyễn Thị Hoan
0915161490
042108570
Từ Liêm
Hà Nội
75.000.000
5
Trần Quang Mên


0984924351
042187686
Phờng Bén Gót-
Tp Việt Trì
300.000.000
6
Trần Quang Thái
0984154188 Đông Anh
Hà Nội
75.000.000
7
Lê Thị Thuỷ
0977811259 Đông Anh
Hà Nội
75.000.000
2
- Vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng.
- Số tài khoản: 421101001269 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Chi nhánh
Đông Anh
Qua quá trình nghiên cứu kỹ lỡng thị trờng, ngày 20/5/2006 công ty cổ
phần đầu t & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang., JSC chính thức ra đời.Với
các ngành nghề kinh doanh:
+ T vấn Dự án và đầu t tài chính.
+ T vấn mua bán Bất động sản - Thủ tục cấp tách sổ đỏ
+ Buôn bán nông lâm sản máy, công nghiệp điện tử
+ Du lịch nội đại và cho thuê xe du lịch.
+ T vấn cung ứng lao động & du học nớc ngoài.
- Hình thức hoạt động:
+ Công ty đợc phép lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động kinh doanh theo
quy định của giấy chứng nhận dăng kí kinh doanh và điều lệ phù hợp với quy
định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt đợc mục tiêu
của công ty.
+ Công ty có thể thay đổi hình thức và mục tiêu chức năng sản xuất kinh
doanh, vốn điều lệ và các nội dung khác trong hồ sơ đăng kí kinh doanh khi
hội đồng quản trị xét có lợi nhất đồng thời phải khai báo với sở kế hoạch đầu
t Hà Nội để cấp giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh và phải dăng báo để
thông báo.
Công ty đợc thành lập với các thành viên cùng với chức vụ nh sau:
_ Giám đốc: Nguyễn Bá Tiến.
_ P. Giám đốc: Ngô Đình Lợi
Hoàng Thị Nguyệt.
_ Kế toán: Đào Ngọc Hà; Lê Thị Thuỷ.
_ Trởng phòng hành chính: Nguyễn Thị Hoan
_ Trởng phòng kinh doanh: Nguyễn Bá Luân.
3
_ Trởng ban dự án: Trần Quang Mên.
Trong đó giám đốc đồng thời là chủ tịch HĐQT.
Công ty hoạt động trên hình thức công ty cổ phần và hoạt động chủ yếu là t
vấn dự án và trực tiếp đầu t.
II, sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và
nhân viên công ty.
1, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:
2, Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty.
Hội đồng quản
trị
Giám đốc
P. Giám đốc
nhân sự
P. Giám đốc
kinh doanh
Phòng hành
chính tổng hợp
Phòng kinh
doanh
Phòng kế
toán
Ban dự án
4
2.1, Hội đồng quản trị:
a, Chức năng:
Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định
và thực hiện các quyền hợp pháp của công ty.
b, Nhiệm vụ:
- Quyết định chiến lợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh
doanh hằng năm của công ty.
- Quyết định phơng án đầu t và dự án đầu t.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trờng, tiếp thị và công nghệ.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với
giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo giám đốc và ngời quản ký khác trong điều hành việc kinh
doanh hằng ngày của công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết điịnh
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ
phần của các doanh nghiệp khác.
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty
2.2, Ban giám đốc:
a, Chức năng:
Trong công ty ban giám đốc là một số ngời trong hội đồng quản trị, có chức
năng quản lý điều hành trực tiếp công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
b, Nhiệm vụ:
+ Giám đốc: Đồng thời là chủ tịch HĐQT, là đại diện pháp lý của công ty, có
nhiệm vụ điều hành tất cả các hoạt động trong công ty và là ngời chịu trách
nhiệm cao nhất trong công ty.
+ Phó giám đốc: Hỗ trợ và giúp giám đốc trong điều hành hoạt động kinh
doanh của công ty. Thực hiện những nhiệm vụ mà giám đốc giao phó.
2.3, Phòng hành chính - tổng hợp:
5
a, Chức năng:
Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi
nhánh theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước vµ c«ng ty. Thực hiện
công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại c«ng ty,
thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn chi nhánh.
b, Nhiệm vụ:
- Thực hiện quản lý lao động, tuyển dụng lao động, điều động, sắp xếp cán
bộ phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh theo
thẩm quyền của c«ng ty.
- Thực hiện bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại chi nhánh
- Xây dựnh kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho
cán bộ, nhân viên c«ng ty
- Thực hiện việc mua sắm tài sản và công cụ lao động, trang thiết bị và
phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh của
c«ng ty
- Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, n©ng cÊp và sửa chữa nhà làm việc,
QTK điểm giao dịch đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh và quy chế quản
lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước.
- Quản lý và sử dụng xe ô tô, điện, điện thoại và các trang thiết bị của chi
nhánh. Định kỳ bảo dưỡng và khám xe ô t« theo quy định, đảm bảo lái xe an
toàn.
- Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng quy
định của nhà nước và c«ng ty
- Tổ chức thực hiện công tác y tế tại c«ng ty
- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để hội họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết…
và ban giám đốc tiếp khách.
6
- Thc hin nhim v th qu cỏc khon chi tiờu ni b ca c quan
- T chc cụng tỏc bo v an ton c quan
- Lp bỏo cỏo thuc pham vi trỏch nhim ca phũng
- Thc hin mt s cụng vic khỏc
2.4, Phòng kinh doanh:
a, Chc nng:
L phũng nghip v tham mu cho giỏm c công ty d kin k hoch
kinh doanh, tng hp phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh,
thc hin bỏo cỏo hot ng hng nm ca cụng ty.
b, Nhim v:
- D kin k hoch kinh doanh, phõn tớch ti chớnh, phn tớch ỏnh giỏ tng
hp bỏo cỏo tỡnh hỡnh hot ng v kt qu kinh doanh ca cụng ty.
- Lm u mi cỏc bỏo cỏo theo quy nh.
- Lm u mi nghiờn cu cỏc ỏn m rng mng li kinh doanh ti
cụng ty.
- L u mi nghiờn cu trin khai cỏc ti khoa hc ca chi nhỏnh.
- T chc hc tp v nõng cao trỡnh ca cỏn b phũng
- Lm cụng tỏc khỏc do giỏm c giao.
- Phi hp gia cỏc phũng chc nng trin khai cụng tỏc o to v
cụng ngh thụng tin ti chi nhỏnh.
- Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó, tổ chức các
hoạt động quảng cáo, tuyển nhân viên
2.5, Phòng kế toán:
a, Chc nng:
7
Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện các nghiệp vụ
và các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại
cña c«ng ty theo đúng quy định hiÖn hµnh
b, Nhiệm vụ:
- Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ ho¹ch to¸n kÕ to¸n, tÝnh tiÒn l¬ng, c¸c chÕ ®é
BHXH, BHYT, KPC§…
- Tổ chức quản lý theo dâi hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao
động, chi tiêu nội bộ của c«ng ty. Phối hợp với phòng hành chính tæng hîp
lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng tài sản cố định… xây dựng nội quy quản lý,
sử dụng trang thiết bị tại c«ng ty.
- Thực hiện việc tra soát tài khoản, kiểm tra báo cáo tất cả các báo cáo kế
toán.
- Lưu trữ chứng từ của các bộ phận nghiệp vụ, số liệu theo quy định hiện
hành, thực hiện các giao dịch nội bộ.
- Phối hợp các phòng liên quan phân tích đánh giá kết quả hoạt hộng kinh
doanh của c«ng ty để trình Ban lãnh đạo quyết định mức trích lập quỹ dự
phòng rủi ro.
- Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.
- Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, kế hoạch chi tiêu
nội bộ bảo đảm hoạt động kinh doanh của c«ng ty, trình ban giám đốc quyết
định
- Phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch
và thực hiện quỹ lương quý, năm, chi các quỹ theo quy định của Nhà nước
phù hợp với mục tiêu phát triển của c«ng ty.
8
- Tớnh v trớch np thu, bo him xó hi,bo him y t v cỏc khon phi
np ngõn sỏch khỏc theo quy nh. L u mi trong quan h vi c quan
thu, ti chớnh.
- Lm bỏo cỏo nh k hoc t xut.
- T chc hc tp nõng cao trỡnh ca cỏn b phũng
- Lm cụng tỏc khỏc do giỏm c giao.
2.6, Ban dự án:
a, Chức năng:
Là nơi tiếp nhận các dự án do các công ty khác gửi đến và giúp họ viết hoặc
hoàn thiện dự án, qua đó gửi các dự án cho ngân hàng để giúp họ vay vốn.
b, Nhiệm vụ:
- Tìm kiếm và tiếp nhận các dự án và t vấn cách thức làm dự án.
- Yêu cầu đối tác cung cấp số liệu có liên quan đến dự án.
- Nghiên cứu thị trờng, cũng nh tìm hiểu thực tế cần có trong dự án tiếp
nhận.
- Viết dự án.
- T vấn giúp các đối tác vay vốn.
- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho công tác lập dự án.
- Phối hợp với các phòng ban để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Mc dự mi phũng ban cú 1 chc nng v nhim v riờng nhng u cú
nhng mi quan h cụng vic mt thit giỳp cho cụng ty hot ng c hiu
qu v khoa hc.
9
III, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai
đoạn 2002 2006
1, Tình hình hoạt động của công ty giai đoạn 2002 2006.
Trong giai đoạn ngày công ty đã có nhiều biến động, có sự thay đổi về nhân
sự, cơ cấu, vốn, nguồn vốn
- Công ty từ lúc mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn song trong giai đoạn
này đã đi vào ổn định và tăng trởng mạnh mẽ.
- Ngành nghề kinh doanh đợc bổ sung.
Ban đầu công ty chỉ kinh doanh ở lĩnh vực t vấn dự án và t vấn việc làm
trong và ngoài nớc là chủ yếu, cho giai đoạn nàyđến nay công ty đã mở rộng
thêm các ngành nghề kinh doanh nh: T vấn đầu t và trực tiếp đầu t tài chính, t
vấn bất động sản, cung cấp các dịch vụ du lịch, trực tiếp đầu t trồng rừng
- Số lợng nhân viên tăng hơn gấp đôi, đồng thời lơng tăng gấp 1,5 lần.
Ban đầu thành lập công ty chỉ có hơn 10 ngời, đến nay số lợng đã tăng lên
50 ngời. Mức lơng trung bình tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng/ngời ban đầu lên 2
triệu đồng/tháng/ngời hiện nay.
+ Hợp đồng không xác định thời hạn: 30 ngời
+ Hợp đồng có thời hạn từ 1-3 năm: 10 ngời
Với trình độ trên đại học 2 ngời, đại học 20 ngời , cao đẳng 10 ngời, còn lại
là những ngời có nghiệp vụ cao.
Chế độ thù lao lao động :
- Toàn bộ VBCNV đợc hởng lơng theo thang bậc lơng và các chế độ
khác theo quy định hiện hành của Nhà nớc.
- Hệ thống các công tác viên đợc hởng theo doanh thu
10
- Chế độ thởng vợt mức quỹ lơng cũng đợc tính 50% theo hệ số lơng,
còn 50% theo ngày công bảo đảm sự công bằng cho tất cả ngời lao
động
- Công ty còn trích từ quỹ phúc lợi ra để khen thởng cho các cá nhân
tập thể có thành tích trong các đợt thi đua có sáng kiến mang lại hiệu
quả kinh doanh
- Trình độ của cán bộ công nhân viên đến nay đã tăng lên rõ rệt.
- Đối tác kinh doanh tăng lên cả về số lợng và quy mô của hợp đồng.
Từ lúc thành lập công ty phải đi tìm kiếm khách hàng cho mình, đến nay
khách hàng đã tìm đến công ty là rất nhiều. Từ chỗ phụ thuộc và các mối quen
biết là chủ yếu đến đã tự kinh doanh độc lập.
- Quan hệ của nhân viên công ty và của công ty với khách hàng thể hiện một
cách chuyên nghiệp hơn.
- Cơ sở vật chất đợc cải thiện đáng kể:
Công ty có trụ sơ chính đặt tại tầng 3 - nhà B3A- khu đô thị Nam Trung
Yên rất thuận tiện cho việc giao dịch, kinh doanh của công ty.
Công ty có đoàn xe gồm: - 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi
- 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi
- 1 xe ô tô 12 chỗ
* Các mặt còn tồn tại:
- Một số bộ phận có dấu hiệu chững lại nh việc t vấn lao động trong và ngoài
nớc.
- Bộ phận hành chính còn cha làm việc đúng năng lực.
- Ban giám đốc quản lý công ty còn lỏng lẻo, đặc biệt cha chăm lo thiết thực
tới đời sống nhân viên.
11
- Đôi khi ý thức của một số nhân viên cha đợc tốt.

2, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2002
2006.
* Vốn và nguồn vốn của công ty
- Vốn của công ty hiện nay:
+ Vốn điều lệ hiện nay: 4,5 tỷ
+ Vốn góp của các cổ đông tăng lên đáng kể trong đó có một số cổ đông
mới, cụ thể nh sau:
STT Họ Và Tên Địa Chỉ
Giá trị cổ phần
(đ)
1
Nguyễn Bá Tiến
Đông Anh -Hà Nội 1.800.000.000
2
Ngô Đình Lợi
Đông Anh -Hà Nội 720.000.000
3
Hoàng Thị Nguyệt
Thanh Xuân- Hà Nội 540.000.000
4
Nguyễn Thị Hoan
Từ Liêm- Hà Nội 180.000.000
5
Trần Quang Mên
Phờng Bén Gót-Tp Việt
Trì
720.000.000
6
Trần Quang Thái
Đông Anh- Hà Nội 180.000.000
7
Lê Thị Thuỷ
Đông Anh- Hà Nội 180.000.000
8
Đào Ngọc Hà
Khâm Thiên- Hà Nội 60.000.000
9
Lê Quang Nghị
Thờng Tín- Hà Tây 60.000.000
10
Hoàng Huy Hoàng
Phủ Lý- Hà Nam 60.000.000
- Việc huy động vốn của công ty hiện nay:
Từ khi ra đời với một số vốn khiêm tốn 1,8 tỷ đồng công ty luôn có kế hoạch
huy động vốn khi cần thiết. Công ty liên danh với 7 công ty khác khi cần có
thể huy động số vốn lên 500 tỷ đồng , ngoài ra có thể huy động vốn từ các
12
ngân hàng lúc cần. Mặt khác để đảm bảo nguồn thu hàng năm công ty thúc
đẩy phát triển các ngành nghề kinh doanh theo giấy đăng kí kinh doanh.Trong
đó chú trọng đẩy mạnh huy động vốn từ các dự án và huy động vốn từ các đối
tác kinh doanh trong và ngoài nớc.
* Tài sản:
Tổng tài sản của công ty tăng lên qua các năm đợc thể hiện qua biểu đồ sau:

đv: triệu đồng
1678,6
2365,7
1836,5
3021,3
4536,8
0
1000
2000
3000
4000
5000
2002 2003 2004 2005 2006
Nguồn: Biên bản họp cuối năm 2006 và báo cáo tài chính của công ty


Cụ thể, tài sản cố định và lu động của công ty qua các năm nh sau:
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×