Tải bản đầy đủ

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ
Câu 1:
A.  ! "
B.  # "
C. $%&'()*#+,
D.    "
Câu 2. /0)$
A. #%$12-'0$$,3
B. ,%4$#+&'5673
C. ,#"$*#+)%3
D. -"!0$$,3
Câu 3:89):6$ (;$ <
(=> ?@
A. /<A+*&(=-"3
B. /<A+*& A4#+*3
C. (=> <A <3
D. B(=-"9(=>  % A
#)'CD)3
Câu 4:E,-0)%)>#%F&49GH
A. I<AG&'5673

B. J+$'7,#"#)''3
C. KG#%L(),A#+3
D. K4-"$673
Câu 5. E,-0)%)>9<%<
9)%#%không FH
A. M<*,(+0)& A*,(+
0)3
B. /<*,(+*&)0N)(=>
3
C. M<*,(+*& A*,(+*3
D. /<*,(+0)&$(=-"3
Câu 6:<A#G#:D#<
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
O
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
P3
A
n
x
O+
±=
Q3
O+
±=
n
A
x
 I3
A
n
x ±=
 K3
n
A
x ±=

Câu 7:I#G#:6RS2#
#"#GN)(=> 
P3  )2< )3
Q3< )2  )3


I3  )2  )3
K3I,>)P2Q%I9)F3
Câu 8. 59)%CC 4
-"%P%
T
P-"5#%UP3V
%4
A. )')3 B. C)3
C. #
T
π
3 D. #
W
π
3
Câu 9:8#G#:S6RS2)" (2
)G3/XA#:*(=> #%∆#3I#G
9):6RS-"P;PY∆#?3
MN),#++*,%0$64#
#%@
A. Z [ ;P  \ ∆#  ?   B. Z  [  ∆#  ]  P  C. Z  [  ;∆#  ]  P?
D. Z[P]∆#
Câu 10:E,-0)%)>#%FH
A. VL" .
B. VL9):
C. VLG3
D. VL^-S3
Câu 11:/0)$@
A. ,%4$#+&'5673
B. #%$12-'0$$,3
C. -"!0$$,3
D. ,#"$*#+)%3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
U
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 12:49 A$9):2,-0)
%)>saiH
A. _ -"9):673
B. _ C9)#+`&)09
_MIQ
C.  %#CD))03
D. _ C9) &)09(=>
3
Câu 13: E,-0)%)>#%khôngFHM9)%
[P;ω]ϕ?2)$)&
P3#*9(=-)3 Q3 A#*
9,(-)
I3 A#*9,(-)3 K3#&'9
,(-)3
Câu 14: M9)%[P;ω]ϕ?2,-0)%)
>#%khôngFH
P3_ A*,(+*&)0N)(=>
3
Q3a A*,(+*&)0N)(=>
3
I3_ A*,(+0)&$(=-"3
K3a A*,(+0)&)0N)(=>
3
Câu 15: M9)%AD0$2D0$59)
)0&#+,
P359)3Q3 &'3I34#+*3K35
#3
Câu 16: M9)%2 -)59):
P3C#3 Q3#3
I3$bcU#3 K3$bcU#3
Câu 17: M9)%2 -59)%
P3C 3 Q3 3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
T
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
I3$bcU 3 K3$bcU
 3
Câu 18: E,-0)%)>#%khôngFHId <#%(
=> <A9)%#)' 
P35<%<70$-D&e3
Q3<70$-D&3
I3<(=#+*3
K3<(=> 3
Câu 19: E,-0)%)>9<%<
9)%#%khôngFH
P3/<%<-59)%C)&e3
Q3/<-59)%C)&e 3
I3M<-59)% DU# A#
3
K3M5<%<&')%73
Câu 20: E,-0)%)>9<%<
9)%#%khôngFH
P3/<*,(+*&)0N)_MIQ3
Q3/<*,(+0)&$(=
-"3
I3M<*,(+*& A*,(+
0)3
K3M<*,(+0)& A*,(+
0)3
Câu 21: E,-0)%)>9<A$
9)%)&M#%đúngH
P3Q567*%$ 3
Q3Q5)%67)&eMcU3
I3Q5)%)&eM3
K3'-5673
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
f
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 22: gh%)>9-"A5
9)%C2C #%khôngFH
P3)%-"A%SD3
Q3)%-"A%S3
I3)% )A%3
K3)%#i%3
Câu 23: gh%)>#%khôngFH
P3KG%)#+A$'7%#3
Q3K)4)&e )&e"A#G3
I3K^-S4   A#+^-S3
K3Q"A^-S&')% #+
^-S3
Câu 24:Q"^-Skhông)%
A. Q"A*#+3
B. J+A$'73
C. /"#i *#+% "A
D. E-)A*#+3
Câu 25:M$>)SAI.8#G#:4S#%&6RS2
)" (2)G3adXA#:&(=>
#%jl
0
3I#G9):6RS
-"#%A (A < jl
0
).MN),2#:
A. Q(X+*$##%A + jl
0
B. Q(X+0)$##%jl
0
- A
C. J+,A#:#",6#%#+&h
D. I4#F-(h24#F-(X24#F&'-*
Câu 26: g)">>GA#G
&'&=#%
P3d#+,#"3 Q3#+<A>63
I3#+A$'73K3>64& #,
&03
Câu 27: E,-0)%)>#%khôngFH/9)&0
#%@
P3 4#+^-S  4"3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
k
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Q3 #+^-S  "3
I3)&e#+^-S )&e"3
K3-"#+^-S -""3
Câu 28: $#G#"6RS;
9)%#G&'5? 9):A4l
P3$ d7$63
Q3&'5)&A9):&')%
 d73
I3<)&9):A4$3
K3< 9):L#( d73
Câu 29: g)$9): m<%
<-")%
P3m3 Q3Um3 I3n2km3 K3fm3
Câu 30: K5AC2C 2
C-"24-"A$o%&
%
P3#πcU3 Q33 I3#UπcT3 K3
C3
Câu 31: M A#G#%
P3
#

Um π=
Q3

#
U
O
m
π
=
I3
O
U
g
f
l
π
=
K3
&

U
O
m
π
=
Câu 32: 8#G#:`$4& #$%#:4S
&9):3g)<S&#"U#%$& #
$p# Al
P3<f#3 Q3$f#3 I3<U#3 K3$U#3
Câu 33: 89):4-"P2)&M2
70$-)
n
[n(=-"3q)X7$%
B70$-)70$[
f
M
#%
P3
f
P
3 Q3
U
P
3 I3P3 K3UP3
Câu 34: 8#G49)%#29)%*$
4 +2-"4r
n
3N)(=4#
4r244 #%3424-0)S@
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
W
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
A. 
U
U U
n

[r sr
#
B. r
U
[
U
n
α
s#
U3 
C.
U
n
α
[r
U
]
U
U

ω
3D. r
U
[
U
n
α
s
#

U
3
Câu 35. I>)%)>sai &49@
A3/04 A*#+  "A
3
B342-"^-SD#3
C342-"^-S+*3
D3IL^-S3
Câu 36:M9)%A$-*#%
)>#%&'567H
A. Q"2 2 3 B. J+`2 2<
3
C. Q"2 2<3 D. /<2 2#+
`3
Câu 37:8#G+!2
A. &N)(=> #+<A>4# d
#A3
B.  A#)')'4>3
C. &N)(=>  A")3
D. *(=-" A)N)t*)03
Câu 38@_9)%&B-"9(=>
@
P3J$" A4,(
Q3J4,(")0
I3_)0 A4,(

K3_)09)% 4,
(>$
Câu 39:8D0$9):3D0$N)(=
> 
A.  % &'59)3B.  59)2 
&'59)
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
u
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
C.  % 59)3 D.  59)%#
<3
Câu 40:E,-0)%)>#%không FH
A. Q"AG$67.
B. Q"A)&')%<
#)D"$$o)&3
C. Q" A"L)%,&==-
)0*"3
D. Q"A^-SL)%-"A
#+^-S3
Câu 41:$9):*#không)
%*,&==-)#%
A. -)3B.  3C. -"3  D.
 +*3
Câu 42.Id>)/vga@g<#A$9):@
P3 <OW#&-"<U#% <U#3
Q3 $f#&-"$U#% <U#3
I3 $wcf#&-"$w#% <T#3
K3 $Ukcw#&-"$T#% <k
#3
Câu 43:M*70$&+9): 
x +*2)D*# @
P3
T
U
A
Q3
U
A
I3
T
A
K3P
U
Câu 44:I#G4N))=>$9):
79)4h77RS3/##+
 $id#+3#+#")&e
A#G#%M
O
3#+) )&eA
#G#%
A. M
U
[
U
O
T
B. M
U
[M
O
T
C. M
U
[
T
O
T
3D. M
U
[M
O
]
T
3
Câu 45:I#G9):2&N))N)_MIQ4
 #%
n
#+<>4-0)S
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
p
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
A. M[$s
U
U
n
mv
B. M[$]
l
mv
U
n
C. M[$s
l
mv
U
n
D. M[
$
Câu 46: 8#G6"A$6)0
63adM#%)&A#G&
6)0R9)%My#%)&eA#G&
6)04 3_4 α =6'S

a
g
α
=
2SiM%My#%@
A.
z

T
T
c
α
=
B.
z T T c
α
=
C.
z T Tc
α
=
D.
z

T
T
c
α
=
Câu 47: 8#G6$$,3
$,S"2#G9):)&M3$,
#"RS2$9) 4# ${
 d7*|$,#G9):
)&My 
P3M
U
3 Q3
U
M
3 I3
U
M
T
3 K3UM3
Câu 48@8D0$4& #$9)%)N)
(> -"P3ad
$
2
$
2}
$
2###%#
 +*2 +*%<+*AD0$3M*7
0$D0$4#% #%3I'S%)>là
không dùng để=)&9)%AD0$H
 P. M[
$
P
Ub

3  Q. M[
$
$
Ub3P
U}
3
I. M[
$
P
Ub

3 K. M[
U U
Ub
3 P ]

Câu 49.8|&6%$#:4Sk
1
4
 f
1
2&6%#:4Sk
2
4
 f
2
3KC#:"$G)`6|
%l -")H
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
w
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
A.
3
U
U
U
O
ff +
B.
3
U
U
U
O
ff −
C.
3
UO
UO
ff
ff
+
D.
3
UO
UO
ff
ff +
Câu 50:49$9):4-"P%)&e
M2$ 7;[n?#%#F(=< <
 <2,-0)%)>#%H
A. ~)7#%
M
p
2N)X7 
U
UA
3
B. ~)7#%
M
f
2N)X7 P3
C. ~)7#%M2N)X7 fP3
D. ~)7#%
M
U
2N)X7 UP3
Câu 51:I#G#:;$
O
•&?4 
O
f
•#G;$
U
•&?4 
U
f
3I#G
[ ]
O U
; ?•m m k
+
4 
f
=--0)S%H
A.
O U
O U
3
3
f f
f f+
     B. 8-0)S&,     C.
O U
U U
O U
3
3
f f
f f
+
 D.
U U
O U
3f f
+
Câu 52: /`(%)>0đúng+5A 6#
A$9)%-"PH
P Q
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
On

n
sP]P

sPn]P

]P

sPn

sPn]P
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
C D
Câu 53:89):)&M%-"P3M 
)-#DA+&7McT#%
P3
T
AUT
 Q3
T
ATU
 I3
T
A
U
w
 K3
T
ATT

Câu 54@8#G#:`$$#:€%$|4& 
#$
O
3I#G9):)&M
O
3M$
O
 
4& #$
U

%G%#:4"9):
)&M
U
3g)LG%#:D$4& #$[U$
O
]
T$
U
9):)& 
A.
U U
O U
M M
] 3
T U
B.
U U
O U
UM ]TM 3
C.
U U
O U
TM ]UM 3
D.
U U
O U
M M
] 3
U T
Câu 55.I#G9)%#6%A$6)0
)  "4α$|R3V $
,i6%$|R"#%&2 d7#%3I)&
-hA#G#%@
A. M[Ub B. M[Ub3
C. M[Ub3 D. M[Ub
Câu 56:89):-"P2N)(=> 
•3N)(=8,•$*
O
 #%
O
•&
N)(=g,•*
U
 #%
U
3Q"
A 
A.
U U U U
O U U O
U U
O U
   
P
 
+
=

 B.
U U U U
O U U O
U U
O U
   
P
 
+
=
+
C.
U U U U
O U U O
U U
O U
   
P
 

=

D.
U U U U
O U U O
U U
O U
   
P
 

=
+
Câu 57:8D0$9):-"P% +
*#%
$
3#
U
A
x = ±
 A @
P3 
$
Q3
$
cUI3

T3 c U
m
v
K3

c U
m
v
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
OO
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 58:8D0$9):)&M"•
•#%(=> 3M7GDB0$4d
U
A
x =
0$4d
U
A
x =
#%@
P3McUfQ3McOWI3McWK3McOU
Câu 59: 89):)&M"*REq3
ad••‚###%)0$AEq%•q3M70B•
q`‚#%@
A.kMcWQ3kMcOUI3McOUK3uMcOU
Câu 60:89):)&M"*REq3
ad••‚###%)0$AEq%•q3M70B•
E`‚#%@
P3kMcWQ3kMcpI3McOUK3
uMcOU
Câu 61:8#G#:`$4& #$%#:4S
&9):3g)G-!${9)%A#:%$
& #$p#)&Al
P3<U#     Q3$U#     I3a$f#
K3<f#
Câu 62:I#G#:9):
x A t
ω
=
3
M70$#SU< T#<#%
P3
OU
π
ω
Q3
k
W
π
ω
I3
n2Uk
π
ω
K3
W
π
ω
Câu 63: I  #G   #:        9)  :      

W
x A t cm
π
ω
 
= +
 ÷
 
2 >3M70$#ST<
<#%
P3
OT
OU
π
ω
Q3
OU
π
ω
I3
Tu
OU
π
ω
K3
Uk
OU
π
ω
Câu 64: M9)%2 -5
A3IC 3 B3~$πcU
 3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
OU
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
C3g 3 D3Mƒ πcU
 3
Câu 65: M9)%2 -5
A3IC#3 B3~$πcU#3
C3g#3  D3MƒπcU#3
Câu 66: Kd59)&
A3J+,4#+0)3 B3  J+  ,  
&'3
C3J+,4#+*3  D3J+,5
9)3
Câu 67: 84[P;ω]ϕ?<%
<„-")%
A3ωy[ω3 B3ωy[Uω3 C3ωy[
U
ω
3 D3ωy[fω3
Câu 68: M9):[P;
ϕω
+t
?2,-0)%)
>khôngFH
P3 _ A*,(+*&)0N)
_MIQ3
Q3 a A*,(+*&)0N)
_MIQ3
I3 _ A*,(+0)&$(=
-"3
K3 a A*,(+0)&)0N)
_MIQ3
Câu 69: 8#G#:`$4& #$%#:4S
&29):3g)<S&#"U#%$& #
$p# Al
A3<f#3 B3$U#3 C3<U#3 D3  $  f
#3
Câu 70:E,-0)%sai &49GH
P3Q"$67
Q3EA$67
I3I<$67
K3J+%#+$,%#+G%
Câu 71:Q"A^-Skhông phụ thuộc%
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
OT
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
P3-)A*#+):,#"
Q3-"A*#+):,#"
I3 A*#+):,#"
K3#+A$'7,#"
Câu 72:/9)&0#%
P3M A#+^-S  "A3
Q3M   "A3
I3M A#+^-S! "A3
K3M A#+^-S# "A3
Câu 73:g<#A#G#:-5-")#)
A4<DT#%-"X$U#3
A.<
U
T
# B.X$
T
U
# C.<
f
w
# D.X$
w
f
#
Câu 74:M*C$(=(#…2)9)%#G<f#
)&e9)%A4
A. $f#3 B. $U#3 C. <f#3 D. <  U
#3
Câu 75:8#G#:4& #$%#:4S&3g)
<& ##"U#%$SU#)&el
P3<f#3Q3&'53 I3$U#3K3<U#3
Câu 76: 8!9):6$ (3E,-0)
%)>FH
P3J+&h9,%&'53
Q3q)t*)0A#%$73
I3q)t*)0A#%$*R3
K3JAL#73
Câu 77:89):4[P;ω]ϕ?3
ad%###% % A3VSF#%@
P3
U U
U
f U
 
P+ =
ω ω
3 Q3
O
U
$
U
U
$
UU
=+
v
a
v
v
ω
I3
O
U
$
U
U
$
UU
=+
a
a
a
v
ω
3 K3
U U
U
U f

P

ω
+ =
ω
3
Câu 78:8#G6$$,3
$,S"2#G9):)&M3$,
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Of
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
#"RS2$9) 4# ${
 d7*|$,#G9):
)&My 
P3UM3 Q3M
U
 I3McU3 K3Mc
U
3
Câu 79.J+`9)%&'4=D%
)>
A. J)'9(=> I3†#)#

B. I4-D#%#+%`K3*,(+*&
-"
Câu 80:V9)%@
O
[P
O
;‡]ˆ
O
?%
U
[P
U
;‡
]ˆ
U
?3Q"5AF*+*&@
P3ˆ
U
\ˆ
O
[;U&]O?bQ3ˆ
U
\ˆ
O
[U&bI3ˆ
U
\ˆ
O
[;U&]O?bcUK3
ˆ
U
\ˆ
O
[bcf
Câu 81:g<#A#G#:-5-")#)
A4<DT#%-"X$U#3
A.<
U
T
# B.X$
T
U
# C.<
f
w
# D.X$
w
f
#
Câu 82:8!"•3B(=-"9(=>

P3# AD0$X$ Q3<AD0$
X$
I3# AD0$X$3 K3   #  #    A  D
0$<
Câu 83:a A$D0$-"
P3&, 2C#Q3C 2#
I3&, 2#K3C 2C#
Câu 84:89)3_ +*% +*#
##%
$
%
$
3I)&A#%3
A.


U
m
m
v
T
a
π
=
B.


m
m
a
T
v
=
C.


U
m
m
v
T
a
π
=
  D.


m
m
v
T
a
=
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Ok
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 85:I$#G#:4& #&',&04S
&%!4& #$29):-"P3_%
70$<A#G T#<A2#
 A= -0)S
A. [P
m
k
f
T
3 B. [P
m
k
p
3 C. [P
m
k
U
3 D. 
[P
m
k
f
3
Câu 86:I9):C4#
##%@
O
[P
O
ω%
U U
; ?
U
x A t
π
ω
= +
3Q"5
A%#%
P3
O U
A A A= −
3Q3P[
U U
O U
A A+
3 I3P[P
O
]P
U
3 K3  P  [
U U
O U
A A−
3
Câu 87. /9)%)>#% sai&49^-SH
P3K^-S&'-(G3  
Q3Q"A^-S&')$,
I3IL^-S3 
K3K^-S4*%„4#3
Câu 88. 49-S2,-0)%)>FH
P3K^-S4 ! A#S^-S3
Q3Q"A^-S#%-"A#+^-S3
I3KA#G`:#%^-S3
K3K^-S4-"&'5%4  
A#+^-S3
Câu 89. 8G4,*#$#"6
7#%
P3-"%<#3 Q3#% 3
I3-"% 3 K3-"% 3
Câu 90./9)&%)>#%9)&A+H
A3I)&A#+^-S#)&"A
B3J+^-S#| $,(Z
n
%4
C3M A#+^-S  "A3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
OW
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
D3M A#+^-S# "A3
Câu 91. E,-0)%)>9^-S#%FH
P3M A^-S#% "A3
Q3Q"A^-S#%-"A*#+)%3
I3M A^-S#% A*#+)%3
K3Q"A^-SL)% A*
#+)%3
Câu 92./`(-0)ƒ+5A 6#
9):4*#%
P376# Q37: I37R K3  *
R
Câu 93./`(-0)ƒ+5A 6#
9):4*#%
P37: Q37R I376# K3  *
R
Câu 94.M A$#G<DT%`7-"
$U#<# @
P3wcf#<#-) Q3fcw#<#-
)
I3w#<#-) K3f#<#-)
Câu 95: E,-0)%)>9<%<
9)%#%không FH
P3 M<*,(+0)& A*,(+
0)3
Q3 /<*,(+*&)0N)(=>
3
I3 M<*,(+*& A*,(+*3
K3 /<*,(+0)&$(=-"3
Câu 96: 8#G#:9):4 x =
Acos(ωt +
U
π
)%4<#%}3Thế năng A*70$#%
P3}

[}
U
;ω]
U
π
? Q3}


U
E t
ω
=
I3
U

t
E Ec t
ω
=
K3}

[}
U
;ω +
U
π
)
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Ou
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 97: KA#G#:4-"P2<##%}
n
3
/<AN))&N)#[
U
A
#%
A.
f
T
n
W
 Q3
T
n
W
 I3
f
n
W
 K3
U
T
n
W
Câu 98: Id>)#7F3g<#A$@
P3a$f#&-"$U#% <U#3
Q3a$fcw#& <T#%-"$w#
I3a$Ukcw#& <T#%-"$T#3
K3M<OW#&-"<U#% <U#3
Câu 99: I#G#:9):[Pω3
_|4& #$3$N)(=4#[
U
A

<A4,(#%@
P3
p
T

U
P
U
3 Q3
f
O

U
P
U
3 I3
p
O

U
P
U
3 K3
U
O

U
P
U
3
Câu 100: 8        9)  %      
?mf;P ϕ+π=
 <%<A4„-
")% 
P3my[fm3 Q3my[m3 I3my[mcU3 K3my[Um3
Câu 101: I#G#:9): m3/<%<
A#G-")% #%
P3fm3 Q3Um3 I3m3 K3mcU3
Câu 102: E9)%A$D0$2& 
#$2#%[P;
T
U

π

?3/<A4-"67
6@
P3}

[
π
+ω+
ω
T
UO
f
$P
UU
3
Q3}

[
π
+ω−
ω
T
f
UO
f
$P
UU
3
I3}

[
π
−ω+
ω
T
f
UO
f
$P
UU
3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Op
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
K3}

[
π
+ω+
ω
T
f
UO
f
$P
UU
3
Câu 103:I#G#:9)%6RS4L
i#+%`+*%+0)#%T3g@
P3(=> X#: O2k#-"3
Q3(=> X#: U#-"3
I3(=> X#: T#-"3
K3(=> X#: W#-"3
Câu 104: E[P;
Tc π−ω
?-0)ƒ9)%A
$D0$3a 7Xd&
P3#[PcU%D0$)09(=
> 3
Q3#[PcU%D0$)0(
=> 3
I3#[sPcU%D0$)09(=
> 3
K3#[sPcU%D0$)0(
=> 3
Câu 105: IC2C 24-"#%P
O
%
P
U
3Q"5A"4,(#D
#%
P3P
O
]P
U
Q3UP
O
I3
U
U
U
O
AA +
K3UP
U
Câu 106@VC24
O
[P;‡]bcT?%

U
[P;‡sUbcT?#%
P3 #bcU Q3C3 I33 K3  #  
bcT
Câu 107: g49$D0$2,-0)%>FH
A3‰(=-"2D0$4  &'%  &'3
B3‰(=> 2D0$4  &'% +*3
C3‰_MIQ2D0$4# +*%  &'
D3‰(=-"2D0$4# +*% +*3
Câu 108:M^-S2C$*#+,2
lŠh)
P3G4 "%#3
Q3$,,#"%!3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Ow
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
I3G4-"%#3
K3GC*#+)%3
Câu 109:Q"A^-S&')
P3-)A*#+)%,#"3
Q3-"*#+)%,#"3
I3 *#+)%,#"3
K3 #+;A$,?,#"3
Câu 110:Id>)#7đúng3K+#%4
P3)&%-"L)%|=A2&'
)%9)&%3
Q3)&%<#L)%|=A2
&')%9)&%3
I3)&% L)%|=A2&'
)%9)&%3
K3-"%-)L)%|=A2
&')%9)&%3
Câu 111:/ $^-S@
P3I)&^-SL)%*#+
Q3I)&^-S)%
I3Q"&')%*#+3 
K3Q"L)%*#+3
Câu 112:Id>)sai349^-S@
P3K^-S#%,A*#+
-")%3
Q3K^-S#%9)%3
I3K^-S4   A#+^-S3
K3Q"^-S5673
Câu 113:E,-0)%)>9^-S#%đúngH
P3M A^-S#% "A3
Q3Q"A^-S#%-"A*#+)
%3
I3M A^-S#% A*#+)
%3
K3Q"A^-SL)% A
*#+)%3
Câu 114:Id>)#7đúng3K^-S#%
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Un
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
P3A,A#+%`3
Q3A,A$*#+-")
%673
I3A9)&&'4#+$,3
K3A,A#+N),=3
Câu 115: JA$)%76@
ttx
ωω
T
OWOU −=
3g)9): 4
#+*#%@
P3
U
OU
ω
Q3
U
Uf
ω
I3
U
TW
ω
K3
U
fp
ω
Câu 116@VC24
O
[P;‡]bcT?%

U
[P;‡sUbcT?#%
Q3 #bcU Q3C3 I33 K3  #  
bcT
Câu 117@8#G`$>4& #&',&02
&'X249)%l%"-!4& #$3==
#G9)%4 d7 3g)
d$ <*(=> A"-<A#G
%#4r4-0)S#%
P3$l;Osr?3Q3$l;Osr?3I3$l;TsUr?3 K3
$l;O]r?3
Câu 118:89)%d6•2N)(=>
•-"P%)&eM3M&7Mcf2N)X
7#D$%40#%
P3P3 Q3TPcU3 I3P‹T3 K3P‹U3
Câu 119:49<#A$9):2,
-0)%)>#%FH
P3IS$o)&A24f70$< <
Q3M<A*+*&(=> 3
I3/<A*+*&(=-"3
K3M<%<A-"C 
A#3
Câu 120:8#G#:9): 
O
Um
3/<A
#G-")%67 
U
m
 
P3
O
Um
3 Q3
O
m
U
3 I3
O
m
3 K3f
O
m
3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
UO
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 121:
P3   "3 Q3$%&'()*#+
,3
I3 # " K3 !
 "
Câu 122:_6$ (
P3<A+*& A4#+*3
Q3&B_MIQ-"2 % A#)'CD)3
I3&(=> 2<A <3
K3<A+*&(=-"3
Câu 123:_)&M3M7GD&B(=
-"4#[P(=[
U
A−
2 )-#%
P3
W
3
A
T
Q3
w
3
U
A
T
I3
T
3
U
A
T
K3
f
3
A
T
Câu 124: Id>)sai389):3
P3J+&h#)'C9))03
Q3JA-"9):673
I3a #)'#)'9(=> 3
K3V#+,#)'9(=> 3

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
UU
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ
Câu 1:,,)9B$'7>&'$'7
) 4)D-4,,
A. M<#"#-4,,>&'3
B. a$#-4,,>&'3
C. '5-4,,>&'3
D. a$U#-4,,>&'3
Câu 2:~4#%4
A. 4C)94
C. )94#%
 B. 4)'4)94
D. #%
Câu 3@M2&,GDi0$
-"+*0$+0)"*PQ
#%@
P3
Œ
f

Œ
#%-4 Q3
Œ
U

Œ
#%-4
I3
Œ

Œ
#%-4 K3

f

Œ
#%-4
Câu 4:E,-0)%)>#%đúng&494dH
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
UT
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
A. ~4d#%+#)9Ad67
$'7D3
B. ~4d#%+#)9AD&'6
73
C. ~4d#%+#)9A-"67
$'7D
D. ~4d#%+#)9A,{D67
3
Câu 5. Id>)sai&494B">3
A. 7i#>)oR#%{)&e3
B. 4B&'4+)9<#3
C. V0$ S)N)0$F#)'C
3
D. ,i0$F%0$-#9&9#%$
-43
Câu 6. /A>$)) %)>H
A. /`(A)`>$3 B. /%`A)`
>$3
C. Q"A)`>$3D. M A)`>$3
Câu 7:/044B"$>%`)>
9)#%F4@
A. I9)%> $ )"#{-43
B. Q4 $ #•#9)%>3
C. I9)%> $-43
D. Q4#)'#)'F 9)%>3
Câu 8:84>$)9B&'&=%
A. M %-49)53
B. M &'52:-453
C. M %-49)&'53
D. M 52:-4&'53
Câu 9:494>$2,-0)%>#%H
A. ~44 !OWVŽd#%4*>$3
B. ~4")>$)9>&'3
C. ~44 #UnnnnVŽd#%4")>$3
D. ~4*>$&')9>&'3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Uf
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3
Câu 10: /)PA>G)`$F
4344B">PQ@
P3~ - F$())Q+
Q3~ F  -))Q+3
I3~ F  -)Q (3
K3~ - F$())Q (3
Câu 11:/A>$#%$|=#=A>$2%
+%,|=#=A>$#%@
P3M %-43 Q3Q"%
 3
I3Q"%-43 K3  M    %
7
Câu 12:E,-0)%)>#%sai&494H
A. ,i0$C")9
4  )"#-43
B. ~4)9DG`$4%4d3
C. ~4#)9N),$'7&,) A4
&'53
D. Q4#%&,i0$"C$
)94$%*0$4C3
Câu 13: ~4d#)9&'&=7A#2
40$4d%)>H
P3~4d4 OnVŽ3 Q3~4d4
Tn&VŽ3
I3~4d4)&eU2n•3 K3~4d4)&e
U2n$3
Câu 14: 44B"$>%`2&,B$
-F4D 
P3$-43 Q3${-43
I3$-43 K3$ )"#-
43
Câu 15: ~4")>$
A. )9>&'3
B. &')9>&'3
C. )9&'&=3
Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189
Uk

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×