Tải bản đầy đủ

Quan niệm của Lênin về thái độ của Nhà nước đối với tôn giáo

Quan niệm của Lênin về thái độ của Nhà nước
đối với tôn giáo
Lênin chủ trương, phải tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước. Tôn giáo phải được tuyên bố là một việc của tư
nhân đối với Nhà nước, Nhà nước không dính đến tôn giáo, các đoàn thể tôn giáo không được dính đến
chính quyền Nhà nước. Bất cứ ai cũng được quyền tự do theo hoặc không theo bất cứ một tôn giáo nào
đó. Không phân biệt quyền lợi giữa công dân có tín ngưỡng tôn giáo với các công dân khác. Trong các
văn kiện chính thức của Nhà nước phải vứt bỏ thậm chí mọi sự nhắc đến tôn giáo nào đó của công dân.
Nhà nước không chi bất cứ một khoản phụ cấp nào cho quốc giáo cũng như cho các đoàn thể tôn giáo,
giáo hội. Các đoàn thể tôn giáo hoàn toàn độc lập với chính quyền… Phải triệt để thực hiện điều này để
tránh và chấm dứt sự nhục nhã khi giáo hội phụ thuộc vào Nhà nước, và tồn tại tòa án của giáo hội đã truy
tố công dân về tội vô thần hay tín ngưỡng, cưỡng bức lương tâm con người; nhằm đập tan mọi sự liên kết
giữa giáo hội và Nhà nước tước mất quyền tự do của con người.
Người chỉ rõ, một khi tín ngưỡng tôn giáo trở thành tôn giáo Nhà nước thì người ta sẽ quên ngay “những
điều ngây thơ” của tôn giáo lúc sơ khai với tinh thần dân chủ cách mạng của nó.
Lênin nhấn mạnh: Cho đến nay, hôn nhân có tính chất tôn giáo vẫn thịnh hành mà phụ nữ là người gánh
chịu hậu quả của tệ nạn đó. Đấu tranh chống tệ nạn này còn khó hơn đấu tranh chống lại pháp chế cũ.
Đấu tranh chống các thành kiến tôn giáo phải cực kỳ thận trọng. Trong cuộc đấu tranh này, ai làm tổn
thương đến tình cảm tôn giáo, người đó sẽ gây thiệt hại lớn. Phải đấu tranh bằng tuyên truyền giáo dục,
nếu hành động thô bạo sẽ làm cho quần chúng tức giận, sẽ gây thêm chia rẻ trong quần chúng về vấn đề
tôn giáo. Nguồn gốc sâu xa nhất của thành kiến tôn giáo là cùng khổ và dốt nát. Chính điều đó mà chúng
ta cần phải đoàn kết và đấu tranh. Tình trạng nô lệ về mặt kinh tế, đó là nguồn gốc thật sự của sự mê hoặc

nhân loại bằng tôn giáo.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×