Tải bản đầy đủ

kỹ năng lãnh đạo quản lý

03/11/14
03/11/14
1
1


M
M


T SỐ VẤN ĐỀ VỀ
T SỐ VẤN ĐỀ VỀ
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO,
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO,
QUẢN LÝ
QUẢN LÝ
Nhóm vấn đề chung
Nhóm vấn đề chung
03/11/14 2Để trở thành nhà lãnh đạo thì
Để trở thành nhà lãnh đạo thì
cần được đào tạo chứ không
cần được đào tạo chứ không
phải bẩm sinh đã có”
phải bẩm sinh đã có”
03/11/14 3
Nội dung chính
Nội dung chính


I. Giới thiệu chung về lãnh
I. Giới thiệu chung về lãnh
đạo, quản lý
đạo, quản lý
II. Một số kỹ năng cơ bản
II. Một số kỹ năng cơ bản
của lãnh đạo, quản lý
của lãnh đạo, quản lý
III. Một số yêu cầu của
III. Một số yêu cầu của
người lãnh đạo, quản lý
người lãnh đạo, quản lý
03/11/14 4


I.
I.
Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lý
Giới thiệu chung về lãnh đạo, quản lý
1.
1.
Khái niệm lãnh đạo
Khái niệm lãnh đạo
Lãnh đạo là “dẫn lối, chỉ
Lãnh đạo là “dẫn lối, chỉ
đường” cho mọi người hoạt
đường” cho mọi người hoạt
động để đạt được mục tiêu
động để đạt được mục tiêu


đề ra.
đề ra.
03/11/14 5
Đặc trưng cơ bản của
Đặc trưng cơ bản của
hoạt động lãnh đạo
hoạt động lãnh đạo
- Định hướng
- Định hướng
mục tiêu
mục tiêu


- Thuyết phục, huy động sự
- Thuyết phục, huy động sự
tham gia, cam kết của mọi
tham gia, cam kết của mọi
người.
người.
03/11/14 6
Gia đình
Gia đình
Cơ quan, đơn vị, nhóm, tổ,
Cơ quan, đơn vị, nhóm, tổ,
Địa phương…
Địa phương…
A
A


B
B
Hiện trạng Mục
Hiện trạng Mục
tiêu
tiêu
Nhân tố cốt yếu trong hoạt động lãnh
Nhân tố cốt yếu trong hoạt động lãnh
đạo là
đạo là
khả năng gây ảnh hưởng và tổ
khả năng gây ảnh hưởng và tổ
chức quần chúng.
chức quần chúng.
03/11/14 7
2. Khái niệm quản lý
2. Khái niệm quản lý


Quản lý là sự tổ chức, điều hành các
Quản lý là sự tổ chức, điều hành các
hoạt động nhằm đạt được kết quả
hoạt động nhằm đạt được kết quả
nhất định.
nhất định.


Đặc trưng của hoạt động quản lý
Đặc trưng của hoạt động quản lý


Là quá trình tổ chức, điều hành
Là quá trình tổ chức, điều hành
những hoạt động cụ thể để thực
những hoạt động cụ thể để thực
hiện các mục tiêu đề ra.
hiện các mục tiêu đề ra.
03/11/14 8
Nội dung cơ bản của hoạt động
Nội dung cơ bản của hoạt động
quản lý
quản lý
A
A
B
BLập kế hoạch hành động, ngân sách.
Lập kế hoạch hành động, ngân sách.Tổ chức bộ máy, nhân lực để thực hiện
Tổ chức bộ máy, nhân lực để thực hiện
kế hoạch.
kế hoạch.Kiểm tra, đánh giá kết quả.
Kiểm tra, đánh giá kết quả.
03/11/14 9
3. Mối quan hệ giữa lãnh đạo
3. Mối quan hệ giữa lãnh đạo
và quản lý.
và quản lý.


Trên thực tế, hoạt động lãnh
Trên thực tế, hoạt động lãnh
đạo và hoạt động quản lý
đạo và hoạt động quản lý
không tồn tại riêng lẻ, mà
không tồn tại riêng lẻ, mà
lồng ghép, đan xen, hỗ trợ
lồng ghép, đan xen, hỗ trợ
lẫn nhau.
lẫn nhau.
03/11/14 10

Lãnh đạo không thể tồn tại hay
Lãnh đạo không thể tồn tại hay
hoạt động riêng lẻ mà phải đặt
hoạt động riêng lẻ mà phải đặt
vào hoàn cảnh cụ thể và phải
vào hoàn cảnh cụ thể và phải
đáp ứng được các mục tiêu đề ra.
đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Người lãnh đạo phải thực hiện
Người lãnh đạo phải thực hiện
một số nhiệm vụ như người quản
một số nhiệm vụ như người quản
lý.
lý.

Người quản lý phải sử dụng một
Người quản lý phải sử dụng một
số kỹ năng lãnh đạo.
số kỹ năng lãnh đạo.
03/11/14 11


Vì vậy, kỹ năng, nghệ thuật
Vì vậy, kỹ năng, nghệ thuật
lãnh đạo, quản lý không tách
lãnh đạo, quản lý không tách
bạch biệt lập, mà luôn sóng
bạch biệt lập, mà luôn sóng
đôi, tương tác, hỗ trợ lẫn
đôi, tương tác, hỗ trợ lẫn
nhau, cùng nhau hướng đến
nhau, cùng nhau hướng đến
mục tiêu chung.
mục tiêu chung.
03/11/14 12
C
C
âu hỏi:
âu hỏi:


Theo anh, chị, để thực hiện
Theo anh, chị, để thực hiện
hoạt động
hoạt động


lãnh đạo, quản lý, cần có
lãnh đạo, quản lý, cần có
những kỹ năng gì?
những kỹ năng gì?
II. Một số
II. Một số


kỹ năng lãnh đạo,
kỹ năng lãnh đạo,
quản lý cơ bản
quản lý cơ bản


03/11/14 13
Đặc điểm của người cán bộ cơ sở
Đặc điểm của người cán bộ cơ sở

Gần dân, nắm rõ tâm tư,
Gần dân, nắm rõ tâm tư,
nguyện vọng của dân.
nguyện vọng của dân.

Người tổ chức thực hiện chính
Người tổ chức thực hiện chính
sách.
sách.

Người trực tiếp giải quyết
Người trực tiếp giải quyết
những vấn đề thực tiễn, những
những vấn đề thực tiễn, những
bức xúc của dân; trực tiếp chịu
bức xúc của dân; trực tiếp chịu
những áp lực của thực tiễn.
những áp lực của thực tiễn.
03/11/14 14
1. K
1. K
ỹ năng lập kế hoạch
ỹ năng lập kế hoạch
1.1.
1.1.
Định nghĩa: Lập kế hoạch
Định nghĩa: Lập kế hoạch
là lập một chương trình hành
là lập một chương trình hành
động gồm các chi tiết cụ thể
động gồm các chi tiết cụ thể
nhằm thực hiện các mục tiêu
nhằm thực hiện các mục tiêu
đề ra.
đề ra.
03/11/14 15
1.2. C
1.2. C
ác kiểu kế hoạch:
ác kiểu kế hoạch:
-
Ngắn hạn
Ngắn hạn
-
Trung hạn
Trung hạn
-
Dài hạn
Dài hạn
-
Chiến lược và triển khai
Chiến lược và triển khai
03/11/14 16
1.3. Tiến trình lập kế hoạch (4
1.3. Tiến trình lập kế hoạch (4
bước)
bước)
- Bước 1: Xác định mục tiêu
- Bước 1: Xác định mục tiêu
- Bước 2: Xây dựng các phương án,
- Bước 2: Xây dựng các phương án,
dự trù kết quả.
dự trù kết quả.
-
Bước 3: Lựa chọn phương án hành
Bước 3: Lựa chọn phương án hành
động.
động.
-
Bước 4: Xác định các điều kiện để
Bước 4: Xác định các điều kiện để
thực hiện kế hoạch hành động.
thực hiện kế hoạch hành động.
03/11/14 17
2. Kỹ năng xây dựng tổ chức
2. Kỹ năng xây dựng tổ chức


2.1. Định nghĩa:
2.1. Định nghĩa:
- Tổ chức là tập hợp người được tổ
- Tổ chức là tập hợp người được tổ
chức theo cơ cấu nhất định để
chức theo cơ cấu nhất định để
hoạt động vì lợi ích chung.
hoạt động vì lợi ích chung.
- Xây dựng tổ chức là quá trình thiết
- Xây dựng tổ chức là quá trình thiết
lập và vận hành một tổ chức (bao
lập và vận hành một tổ chức (bao
gồm xây dựng nhân sự và bộ máy)
gồm xây dựng nhân sự và bộ máy)
nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
nhằm đạt được mục tiêu đề ra.


03/11/14 18
2.2. Các yếu tố cơ bản của tổ chức:
2.2. Các yếu tố cơ bản của tổ chức:
-
Con người: Là nhân tố cốt lõi thực
Con người: Là nhân tố cốt lõi thực
hiện các hoạt động của tổ chức.
hiện các hoạt động của tổ chức.
-
Cơ cấu của tổ chức: Nhằm xác định
Cơ cấu của tổ chức: Nhằm xác định
chức năng quyền hạn nghĩa vụ của
chức năng quyền hạn nghĩa vụ của
các cá nhân các bộ phận trong tổ
các cá nhân các bộ phận trong tổ
chức.
chức.
-
Mối quan hệ công tác: Chỉ rõ các
Mối quan hệ công tác: Chỉ rõ các
mối quan hệ trong quá trình thực
mối quan hệ trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
hiện nhiệm vụ.
03/11/14 19
2.3. Một số kỹ năng cơ bản
2.3. Một số kỹ năng cơ bản
a. Xây dựng bộ máy:
a. Xây dựng bộ máy:
+ Xác định chức năng, nhiệm
+ Xác định chức năng, nhiệm
vụ của tổ chức và các thành
vụ của tổ chức và các thành
viên trong tổ chức.
viên trong tổ chức.
+ Xác định cơ cấu cán bộ và
+ Xác định cơ cấu cán bộ và
mối quan hệ công tác.
mối quan hệ công tác.
+ Chú ý phân cấp quản lý.
+ Chú ý phân cấp quản lý.
03/11/14 20
b. Xây dựng kế hoạch nhân sự:
b. Xây dựng kế hoạch nhân sự:
+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm
+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm
vụ của tổ chức để
vụ của tổ chức để
xác định các
xác định các
bộ phận, chỉ tiêu nhân sự
bộ phận, chỉ tiêu nhân sự
;
;
+ Xây dựng các tiêu chuẩn cụ
+ Xây dựng các tiêu chuẩn cụ
thể của từng loại công việc làm
thể của từng loại công việc làm
cơ sở để xác định
cơ sở để xác định
tiêu chuẩn
tiêu chuẩn
lựa chọn, bố trí người
lựa chọn, bố trí người
.
.
03/11/14 21
* Lưu ý: Kế hoạch nhân sự
* Lưu ý: Kế hoạch nhân sự
phải cân nhắc kỹ về trình độ,
phải cân nhắc kỹ về trình độ,
năng lực, phẩm chất, độ tuổi,
năng lực, phẩm chất, độ tuổi,
giới tính, sức khoẻ, mức
giới tính, sức khoẻ, mức
lương… của các thành viên.
lương… của các thành viên.
03/11/14 22
Các bước trong xây dựng nhân sự
Các bước trong xây dựng nhân sự
-
T
T
u
u
yển dụng
yển dụng
-
Đánh giá
Đánh giá
-
Bố trí
Bố trí
-
Quy hoạch
Quy hoạch
-
Đào tạo, bồi dưỡng
Đào tạo, bồi dưỡng
-
Luân chuyển, điều động
Luân chuyển, điều động
03/11/14 23
3. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá
3. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá
3.1. Kiểm tra:
3.1. Kiểm tra:
-
Định nghĩa: Kiểm tra là xem xét tình
Định nghĩa: Kiểm tra là xem xét tình
hình thực tế để đánh giá, nhận xét.
hình thực tế để đánh giá, nhận xét.
-
Mục tiêu: Đánh giá việc thực hiện kế
Mục tiêu: Đánh giá việc thực hiện kế
hoạch, phát hiện những khó khắn,
hoạch, phát hiện những khó khắn,
vướng mắc, đề xuất giải pháp để
vướng mắc, đề xuất giải pháp để
thực hiện kế hoạch tốt hơn.
thực hiện kế hoạch tốt hơn.
03/11/14 24
-
Yêu cầu: Hoạt động kiểm tra
Yêu cầu: Hoạt động kiểm tra
cần diễn ra trong suốt quá
cần diễn ra trong suốt quá
trình thực hiện chủ trương,
trình thực hiện chủ trương,
kế hoạch và sau khi các hoạt
kế hoạch và sau khi các hoạt
động chính đã hoàn thành.
động chính đã hoàn thành.
03/11/14 25
-
Phương pháp kiểm tra:
Phương pháp kiểm tra:
+ Phải dựa vào các tổ chức, cá nhân
+ Phải dựa vào các tổ chức, cá nhân
thực hiện chương trình, kế hoạch.
thực hiện chương trình, kế hoạch.
+ Phát huy tinh thần tự giác của
+ Phát huy tinh thần tự giác của
mỗi thành viên.
mỗi thành viên.
+ Dựa vào tình hình thực tiễn.
+ Dựa vào tình hình thực tiễn.
+ Phối hợp sức mạnh tổng hợp của
+ Phối hợp sức mạnh tổng hợp của
mọi cấp, ngành.
mọi cấp, ngành.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×