Tải bản đầy đủ

Đề cương kinh tế lượng pptx

j?ừ?ấ'Ê
lg
P
bã???ỵƯY
bấẫÊ?hM?gềô??ã?ậẫ
PM?jừ?ãể?ấ&Ư?ấ'Ê?ậấ'Ư?Ư?(?'?&?ỵ?ãừ?Ô?ừ?\?ÔẩÊ^
j?ã?ở?Ê??ã?Ưỗã?ÊM?lẩ??(?'?&?ỵ?ãừ?Ô?ừM
QM?b?ừ?6?Êý\?Ư*\
0


?ề
1


1


?ƠOKTVPU?]?O?ã?ở?Ê?P?ậẫ???ã?Ưỗã?GãÊ?H?Ê?OKTVPU?ậẫ?M
0?ÔẩÊ?ể?,Ư?ề?Ư+Ê?Ư?6?Êý\M
RM?j?ã?ở?Ê?POMOOO?ậÊ?GPO?ậẫ?H??ã?Ưỗã?GãÊ?H?Ê?ỵ?ờ?\
ầãM
L?sĂ?ầã?Ưỗã?Ư*\?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở !?úã?&?ậ"??Ưở?GP L H?Ơ
OKXT?Ư?\ô?!
P
M?jểÊ??Ưở?ậ?ềY

P

1


L
kn
t


M
)

(Se
1


P
?OKSURT
j?ã?ở?Ê POMOOO?ậÊNếÊ??ã?Ưỗã?GãÊ?H?Ê?ỵ?ờ?OKSURT
ỵNếÊM
SM?gễ?ấ&Ư?ấ'Ê?ô1Ư?Ê?ã?Ưỗã?ũ?\?Ê?ÔểÊ??Ưở?XTD?Ô?ã?ở?Ê
POOMOOO?ậÊ?GPO?ậẫ?HM
L?sĂ ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở?\?ỵ\?&?ậ"??Ưở?GPLHƠOKXT
Ư?\ô?!
P
M?jểÊ??Ưở?ậ?ềY
1


L


kn
2
t


M
)

(Se
1

[
P
??[
1


?J
kn
2
t


M
)

(Se
1

OKSRVUQ?[
P
??[?OKVOTTW
j?ã?ở?Ê?POOMOOO ậÊNếÊ?GPO?ậẫ?H??ã?Ưỗã?GãÊ?H?Ê?Ê
ÔểÊ?GSKRVUQ L?VKOTTWHM
TM?b?6?Ôừ?Ư?Ê?ã?ở?ÔẩÊ?ể?ấ$Ê?ậừ?ã?Ưỗã?\M?sĂ?ệ?ậũã?ậ?Ư
ậ,Ê?ÔẩÊ^?sệ?\^
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?G
P
Ơ?OH
g
P
Y?G
P
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
2
1
1
tt;
)

(Se
0

t

?Ơ XKWRWQ
kn
2
t


?Ơ?QKROU


?]
kn
2
t


?v??ếƯ??g
O
M 6?Ôừ?ã?ở?ÔẩÊ?ể?ấ$Ê?ậừ?ã?Ưỗã?ề?\M
UM?b?ú?Ư?Ê?Ô?ã?ở?Ê?P?ậẫ???ã?Ưỗã?Ê?OKU?ậẫ??ậ,Ê?ÔẩÊ^
L?sĂ?ầã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?G
P
?Ơ?OKUH
g
P
Y?G
P
?OKUH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
2
1
1
tt;
)

(Se
6,0

tj?ừ?ấ'Ê
lg
Q


?Ơ?OKSWWW
kn
2
t


?Ơ?QKROU


?[
kn
2
t


?v??Ưấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M?b?ú??Ê?Ô?ã?ở?Ê?P?ậẫ?
?ã?Ưỗã?Ê?OKU?ậẫ?M
VM?sã?ở?Ê?Ư?ềô?ã?Ưỗã?ũ?\?Ê?2Ư?2?ÔẩÊ^
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?G
P
?Ơ?OH
g
P
Y?G
P
?]?OH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
1
1
tt;
)

(Se
0

tw?Êế???&
kn
2
t


?ậú?Ôừ?ãở?Ư?ã"Ư?ôũ?ếƯ??\?ÔẩÊM?ấ\?\?Ôừ?ãở
ể?ấ$Ê?Ư*\?\ô?! PM
WM?j?ã?ở?Ê?P?ậẫ???ã?Ưỗã?Ê?!?ậ\?ề?OKU?ậẫ?M
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?G
P
?OKUH
g
P
Y?G
P
?]?OKUH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
1
1
tt;
)

(Se
0

tw?Êế???&
kn
2
t


?ậú?Ôừ?ãở?Ư?ã"Ư?ôũ?ếƯ??\?ÔẩÊM?ấ\?\?Ôừ?ãở
ể?ấ$Ê?Ư*\?\ô?! PM
XM?sã?ở?Ê?P?ậẫ???ã?Ưỗã?Ê?ấ&?OKU?ậẫ?M
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?G
P
?OKUH
g
P
Y?G
P
?[?OKUH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
1
1
tt;
)

(Se
0

tw?Êế???&
kn
2
t


?ậú?Ôừ?ãở?Ư?ã"Ư?ôũ?ếƯ??\?ÔẩÊM?ấ\?\?Ôừ?ãở
ể?ấ$Ê?Ư*\?\ô?! PM
POM?b?6?Ôừ?Ư?Ê?ôẩ??ậấ\?\?ậú??ỵƯ?ã?Ưỗã?ũ?\?ề?ÔẩÊ?Ư?6?Êý\M
sĂ?ệ?ậũã?ậ?Ư?ậ,Ê?ÔẩÊM?mÊề?ừã?!?ã?ởK?Ư?Ư?ừã?!?ề?ể?ấ$Ê
ậừ?ã?Ưỗã?ũ?\?0\?ÔẩÊ^?gễ?Ư ỵ?-M
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?Gq
Q
?Ơ?OH
g
P
Y?Gq
Q
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
)kn,1k(
2
2
ff;
)kn(
)R1(
)1k(
R
f
j?ừ?ấ'Ê
lg
R
q
Q
?Ơ?XQKRV?Gq
Q
?Ơ?P L?qrrNsrrH?G

)kn()1k.(f
)1k.(f
R
2H
Â

?Ơ?XUKWT
)kn,1k(
f


Ơ?TKRQ
Â

?]
)kn,1k(
f


v?ếƯ??g
O
M 6?Ôừ?ậấ\?\?ề?\M?lẩ??Ư?6?Êý\M?sÊ?ôẩ?
ầK?ừã?!?Êể?ỵƯ?ề?ã?ở?Êể?ỵƯ?ậấ'Ư?XQKRVD?2?ừ?ậ"Ê?Ư*\?ã?ƯỗãK
Ư?VKURD?2?ừ?ậ"Ê?Ư*\?ã?Ưỗã?ề??\?!?Êộã?ầ?ề?ƯếƯ?ừã?!?ÔếƯ?Ưấ\
ậấ\?ề?ôẩ?M
PPM?gễ?2?ế?Gấ&Ư?ấ'ÊH?ã?Ưỗã?ãÊ??ũ?\?Ô?ã?ở?ề?P?ửã?ậÊ?Ê
ÔểÊ??Ưở?XTDM
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở?\?ỵ\?&?ậ"??Ưở?GPLH?Ơ?OKXT
Ư?dGxNw
O
ƠPOOHM jểÊ??Ưở?ậ?ềY
0
Y

L
kn
2
t


M
)Y

(Se
0
[?dGxNwƠPTOH?[
0
Y

J
kn
2
t


M
)Y

(Se
0
1
0


Y
X2
i
2
0
2
0
)XX(
)XX(
n
1
(

)Y

(Se)

(Se

)XX(
1
2
2
2
iSPKXROX?[?dGxNwƠPTOH?TWKQRQT
I?c2?ế Êế??Ưế?ử?Ê?ÔểÊ??ƯởY
0
Y

L
kn
2
t


M
)Y(Se
0
[?x
O
?[
0
Y

J
kn
2
t


M
)Y(Se
0
2
i
2
0
2
0
)XX(
)XX(
n
1
1(

)Y

(Se`M?júô?ậ?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\?GbGtK?tFH?Ơ?O ? ?FHM
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
L?sầã?Ưãố
Q
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?MMM?Z
Q
?]
)1(
2


H
bếƯ?PY?ỵ
Q

?
Q

?Ư?ã"Ư?ôũ?ếƯ??\?ÔẩÊM?jừ?ãở?ũ?ử?ấ'Ê?2
ấẫÊ?ã\?Ư*\?ôẩ?M
bếƯ?QY?wĂô?oL\ãĂ?Go\H?] ?Ưấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M?oL\ãĂ?[ ?ếƯ
?g
O
M
L?sầã?Ưãố?e
v?Ơ?ằÂ?Ơ?MMM?Z?Â?]
)1kn,1k(
f


H
bếƯ?PY?ỵ?Â

??Â

?Ư?ã"Ư?ôũ?ếƯ??\?ÔẩÊM?jừ?ãở ũ?ử?ấ'Ê?2
ấẫÊ?ã\?Ư*\?ôẩ?M
bếƯ?QY?wĂô?oL\ãĂM
L?lẩ??2?ấẫÊ?ã\?ởƯ?PY
t

?Ơ Mt
LP
?J

G`qPH
j?ừ?ấ'Ê
lg
S
Y?ử?!?2?ấẫÊ?ã\
)U(Var.)U(Var
)U,U(Cov
1tt
1tt)U(Var
)U,U(Cov
t
1tt

L?lẩ??2?ấẫÊ?ã\?ởƯ?Q
t


P
Mt
LP
?J
Q
Mt
LQ
J

G`qPH
L?sầã?Ưãố?cãLv\
w?ôẩ??`qP
2
i
1tt
e
ee

?ƠP ?ôẩ??Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\?ề?ể?ấẫÊ


?P ?? ?O ?Ư
ử?ấ'Ê?ấẫÊ?ã\?ấẫÊM
?Ơ LP ?ôẩ??Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\?ề?ể?ô


L P ?? S ?Ư
ử?ấ'Ê?ấẫÊ?ã\ ôM
?Ơ?O ?ôẩ? ÔẩÊ Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\


O ?? Q ÔẩÊ Ư
ử?ấ'Ê?ấẫÊ?ã\M
ÔF?Ơ?Ô L?P ??\?ểÊ?

?ề?
ã
M

GOK?

HY?s2?ấẫÊ?ã\?ấẫÊY
G

K?
ã
H?ồƯ?G
ã
K?

HY?ÔẩÊ?Ôừ?ãở?ậấ'ƯM
GG
ã
K?QH?ồƯ?GQK?
ã
HY?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\M
L?lẩ??Ư?ừ?ụ??ÔẩÊ?(Ê?cLv?ấ#Ê?ôề?ể?(Ê?cLv?M
lẩ??Ê!ƯY?x


O
??J
P
w
P
J?MMM
ÔLP
w
ÔLPK
?J Mx

?J?t

?????GÊ!ƯH
nkr?GÊ!ƯHY?ậấ'Ư?K?nkr?GÊ!ƯHY?ậấ'Ư?K


K?rĂG


H
lũ?ếƯ??ềY?v?Ơ?ằ
)

(Var).n1(
n
).
2
d
1(h


K????]
2
2
U


L?júô?ậ?ô-Ư?`
Ă


O
??J
P
w
P
J?MMM
ÔLP
w
ÔLPK
?J MĂ
LP
?J?t

GPH
Ă


O
??J
P
w
P
J?MMM
ÔLP
w
ÔLPK
?J?t

GQH
nkrGPHY
2
1
R
K qrr
P
nkrGQHY
2
1
R
K?qrr
Q
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
L?sầã?Ưãố
Q
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?GLPHM
2
1
R
Z
Q
?]
)1(
2


H
L?sầã?Ưãố?e
v?Ơ?ằ
)1kn,1(
1
12
ff;
)1kn/(RSS
1/)RSSRSS(
fbếƯ?Ư0\Y
PM?oấẫÊ?ế?\??Ê?ãếY
x


O
??J
P
w
P
J?MMM J
ÔLP
w
ÔLPK
?J?t

?????GPH
x


O
??J
P
w
PLP
J?MMM J
ÔLP
w
ÔLPKLP
?J?t
LP
?GQH
lẩ??P?ậ,Ê??ôẩ??Q?ậ,ÊM
t

?Ơ Mt
LP
?J

j?ừ?ấ'Ê
lg
T
m?GQH?& ??.?ậ?GPH
x

L Mx
LP

O
?GPLH?J
P
Gw
P
L w
PLP
H?J?MMM?J
ÔLP
Gw
ÔLPK
L w
ÔLPKLP
H?J?t

?J t
LP
*
t
U
Ơ t

?J t
LP
*
t
*
t,1k
*
1k
*
t1
*
1
*
0
*
t
UX XY

GIH
nkr?GIH
*
0


K
*
1


K?MMM?K
*
1k)1(


*
0
0Z
j*
j


1k1k110
X

X

YQM?oấẫÊ?ế?bƯ\ĂLnƯã?GbLnH
x


O
??J
P
w
P
J
Q
w
Q
?J?t

?????GÊ!ƯH
nkr?GÊ!ƯH ?Ă

M w?2Ê?ôẩ??Ă

?Ơ Ă
LP
?J

?GdPH
aấ&Ư?PY nkr?GdPH


M?r/?-Ê


ế?-Ê?ấẫÊ?ế?\??Ườ?P?Ê?ãế?G
ậấ'Ư?\?Ê


H
??ấẫÊ??\??Ườ?P?Ê?ãếY
x

L


Mx
LP

O
?GPL


H?J
P
Gw
P
L


w
PKLP
H?J
Q
Gw
Q
L


w
QKLP
H?J

??GbLn
P
H
nkr?GbLn
P
H
0


K
1


K
2


K
Y

aấ&Ư?QY
nkrGbLn
Q
H
2
t
e
??ôẩ?
t
2
1t
2
t
ee

GdQH
nkrGdQHM?r/?-Ê?ậú??2Ê?ôẩ??\??Ườ?P?Ê?ãế?GbLn
Q
H
nkr?GbLn
Q
H
0


K
1


K
2


K
Y

sừ?-Ư?ấ&Ư?ồ?ấ?ầ?ậừ?Ô


ấ&Ư?\ã??&


?$?ấ&Ư?ấ&Ư?Ưầ?ửƯ?ÔẩÊ
ậếÊ?Ôú?G[PNPOOOHM
aM?júô?ậ?ệÊ?ềô??ã?GdGtH?Ơ?O ?H
g
O
Y?GcệÊ?ềô??ã?ậ,ÊH
g
P
Y?GcệÊ?ềô??ã?\H
r/?-Ê?ầã?Ưãố
Q
K?Â?GoL\ãĂ?Ư*\
Q
K?ÂH?ậú?Ôúô?ậM
L?oế?ử?ừ w

?Ư?ỵƯ?'?&?ôẩ??\?ÔẩÊK?Ôúô?ậ?g
O
Y?G

?Ơ?OH g
P
Y
G

?OH
L júô?ậ?2?ã?ủ?Ư*\ ềô??ãY?g
O
Y?Glẩ??ỵ?ừ?ậ,ÊH g
P
Y?Glẩ?
ũã?ừ?ậ,ÊH
L?júô?ậ?ô-Ư?a
J?sầã?Ưãố
Q
nkr?GxNw
P
K?w
Q
K?MMM?K?w
ÔLP
H
Y

2
Y

K
3
Y

KMMMK
m
Y

K?Ă GPH
w?ôẩ? ĂN?w
P
K?w
Q
K?MMM?K?w
ÔLP
K
2
Y

K
3
Y

KMMMK
m
Y

Ă


O
??J
P
w
P
?J?MMM
P
w
ÔLP
K

?J
Q
2
i
Y

J
R
3
i
Y

?J?MMM
ô
m
i
Y

Jt

?GQH
g
O
Y?Glẩ??P?ậ,ÊH
g
P
Y?Glẩ??P?\H
nkr?GQH
2
2
R
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?M
2
2
R
?Z
Q
?]
)1m(
2H
J?sầã?Ưãố?e
GxNw
P
K?w
Q
K?MMM?K?w
ÔLP
K
2
Y

H
Y

j?ừ?ấ'Ê
lg
U
x


O
??J
P
w
P
?J?MMM
P
w
ÔLP
K

?J
Ô
2
i
Y

Jt

GRH
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?ậ,ÊH
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?\H
v

?Ơ?ằ
)1kn,1(
2
3
2
1
2
3
ff;
)1kn(
)R1(
1
)RR(
f
bM?júô?ậ?ỵ?Ưãố?Ư*\?\?!?Êộã?ầ?Gt

??!?ƯãốH
g
O
Y?Gt

??!?ƯãốH
g
P
Y?Gt

?ÔẩÊ??!?ƯãốH
L?sầã?Ưãố
Q
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?MMM?Z
Q
?]
)2(
2


H
nkr?GÊ!ƯH ?ĂM?sỵ?r L?ử?!?ậ!?1Ê?Ư*\?ĂK?j L?ử?!??Ư*\?Ă
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?sa?Ơ?s\ãĂ?aĂ\?Ơ
24
)3k(
6
S
n
22
?Z
Q
?]
)1(
2


H
cM?júô?ậ?ấẫÊ?\?\?!?\?ậM
g
O
Y?Glẩ??Ư?ấẫÊ?\?\?!?ÔẩÊ?ậH
g
P
Y?Glẩ??Ư?ấẫÊ?\?\?!?\?ậH
r/?-Ê ầã?Ưãố
Q
K?Â?GoL\ãĂ?Ư*\
Q
K?ÂH?ậú?Ôúô?ậM
\M?júô?ậ?o\Ô
u\Gt

H?Ơ
b
ji
2
i
X.a
r/?-Ê
2
i
e
\?Ư
2
i

vib
ji
2
i
e.X.ae
iji
2
i
VXln.balneln
Ơ
O
?J
P
M?w

?J?u

???????????GoH
g
O
Y?Glẩ??Ư?ấẫÊ?\?\?!?ÔẩÊ?ậH ?Glẩ??o?ÔẩÊ?Ư?6?Êý\H
g
P
Y?Glẩ??Ư?ấẫÊ?\?\?!?\?ậH ?Glẩ??o?Ư?6?Êý\H
M?júô?ậ?fĂĂ
Ă


O
?J
P
M w

?J?u

i
ji
10i
V
X
1
.e
iji10i
VX.e
i
ji
10i
V
X
1
.e
júô?ậ?vĂ
i
2
i25
2
i14i2i13i22i110
2
i
VXXXXXXe
GvH
nkr?GvH
2
w
R
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?M
2
w
R
?Z
Q
?]
)1k(
2
wH
j?ừ?ấ'Ê
lg
V
júô?ậ?ô-Ư?c
2
i
e
Ơ
O
?J
P
M
2
i
Y

??J?u

GcH
nkrGcH
2
D
R
K
1


K?rĂG
1


H
L?sầã?Ưãố
Q
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?M
2
D
R
Z
Q
?]
)1(
2


H
L?sầã?Ưãố?e
v?Ơ?ằ
)2n,1(ff;

(Se

f
2
)1
1

bếƯ?Ư0\Y
L?ễ?ừ
2
i

M?b\?ôẩ??Ê!Ư?Ư
2
i

M
L?bấ\?ừ
2
i

Y
J?u\Gt

H?Ơ
2
i
ji
2
X.
M?b\?ôẩ??Ê!Ư?Ư

ji
X
J?nkr?Gl?Ê!ƯH
i
Y

M?b?ôẩ??Ê!Ư?Ư
i
Y

M
J?kÊ\?\?ôẩ??Ê!ƯM
\?Ư"Ê?ãừ
r/?-Ê?ềô??ã?-Y
x?Ơ
O
??J
P
w
P
?J?MMM
ÔLP
w
ÔLPK
?J?t

mÊ?Ê#??ệ?ậ\?Ư"Ê?ãừ?Ê0\?w
P
K?w
Q
K?w
R
???ôẩ???ãY
wP?Ơ
O
?J
P
w
Q
?J
R
w
R
?J?t

?GIH
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ???ã?-?ÔẩÊ
Ư?6?Êý\H ?G
2
*
R
Ơ?OH
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ???ã?-?Ư?6?Êý\H
G
2
*
R
?OH
lũ?ếƯ?Y
v

?Ơ?ằ
)kn,1k(
*
2
*
*
2
*
**
ff;
)kn(
)R1(
)1k(
R
f
bấẫÊ?hhM?gềô??ã?"
)kn(
e
)kn(
RSS

2
i
2

júô?ậ?\?\ô?!Y
L?j?ã?ởề?Êế?Ư(Ê?Ê?ô"?ậẫ???ã?Ưỗã?ÔẩÊ?ậM
g
O
Y?G
P
?J
Q
?Ơ?OH ờã?J?
P
?ề
Q
?ế?ờãM
g
P
Y?G
P
?J
Q
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
kn
21
21
tt;
)

(Se
0

t)212
2
1
2
21

,

(Cov2)

(Se)

(Se)

(Se
j?ừ?ấ'Ê
lg
W
L?j?Êế?ềÊ?\?ậ?ề?Êế?ềÊ?\?\?ừ?Ư(Ê?Ê?ô"?ấ'Ê?Ưỗã?ấ?\ã?
Êế?ềÊ?\?ậ?ếƯ?ậ"Ê?ậừ?ã?Ưỗã?ôệ?ẫ?Êế?ềÊ?\?\?ừM
g
O
Y?G
Q
?J
R
?Ơ?OH ờã?J?
Q
?ề
R
?ế?ờãM
g
P
Y?G
Q
?J
R
?OH
L?j?ã?ở ề?Êế?Ư(Ê?Ê?P?ậẫ???ã?Ưỗã?ộ?Ê?/\?ậẫ?M
g
O
Y?G
P
?J
Q
?Ơ?OKTH ờã?J?
Q
?ề
R
?ế?ờãM
g
P
Y?G
P
?J
Q
?OKTH
ế?Êế?ôẩ?
L?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?Gq
Q
?Ơ?OH ?G
P

Q
Ơ?MMM?Ơ
ÔLP
?Ơ?OH
g
P
Y?Gq
Q
?OH ?G?ệ?ỵ?ờ?P

?OH
lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
)kn,1k(
2
2
ff;
)kn(
)R1(
)1k(
R
f
júô?ậ?2?ã?ủ?Ư*\?ềô??ãY
g
O
Y?Glẩ??ỵ?ừ?ậ,ÊH
g
P
Y?Glẩ??ũã?ừ?ậ,ÊH
\M?lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
)kn,m(
2
1
2
2
2
1
ff;
)kn(
)R1(
m
)RR(
f
v

?Ơ?ằ
)kn,m(
2
nb
2
ib
2
nb
ff;
)kn(
)R1(
m
)RR(
f
M?lũ?ếƯ??ềY
v

?Ơ?ằ
)kn,m(
1
12
ff;
)kn(
RSS
m
)RSSRSS(
fv

?Ơ?ằ
)kn,m(
nb
nbib
ff;
)kn(
RSS
m
)RSSRSS(
fc2?ếY
\M?&Ư?ấ'Ê?ậúô
0
Y

Ơ
0


?J
1


0
1
X
?J
1


0
2
X
?J?MMM?J
1k0
1k
X

M?&Ư?ấ'Ê?ÔểÊ
0
Y

L
kn
2
t


M
)Y

(Se
0
[?dGxN
0
1
X
K
0
2
X
KMMMK
0
1k
X

H?[
0
Y

J
kn
2
t


M
)Y

(Se
0
rĂG
0
Y

H?Ơ
)X/Y

(Var
0
0
j?ừ?ấ'Ê
lg
X
)X/Y

(Var
0
0

0120
X.)X'.X(

.X


Ơ
00
X).

(Cov.X
kn
RSS

2


)kn(
)1n).(R1(1
R
2
2aề?ở?Ô?ừ?ấ'Ê
aề?P
bã?PM? j?Êầ?Ư1ã?ừ? Ôửô?r?-?ã"Ư?ã?ở?l??ề?#?Ê\?s?ệ?ô"?ã!Ư? Ê\
Êấ#?\?ậễ?ẩÊ?Ôầ?PW?ô?GPXSULPXURH
b?Ôừ?ãể??ã?GhHM
n\?Ă\?ã\Ă?Ăô\
cĂĂĂ?\\Ă??r
PW?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?SU??UR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qĂÊĂ
bĂÂÂƯĂ
r\\?Ă
sLq\
zo|
h
L?QMQUVP
MQVRVW
LWMQWOV
zMOOO|
l
MROSTX
MOSOWOV
VMSUSQ
zMOOO|
s
LMPWSVU
MORXXUP
LSMUQRU
zMOOO|
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
eL\Ư
eGQKPTH?QPTMVVUR?zMOOO|
cvL\Ư
PMUTPO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
`M?rĂ\?bĂ\
bLGPH?Ơ?MQVQRU?zMUOQ|
eGPKPSH?Ơ?MQPTOX?zMUTO|
aM?eãƯ?eô
bLGPH Ơ?MXUUPU
eGPKPSH?Ơ?MVXSOW
bM?mô\
bLGQH?Ơ?PMPSUU?zMTUS|
m?\Ư\Ă
cM?gĂĂĂ\Ư
bLGPH?Ơ?QMRRXP?zMPQU|
eGPKPUH?Ơ?QMRWXW?zMPSQ|
PM?uừ?ềô??ã?Ê?ú?ề??ã?ôộãM
QM?fể?ỵƯ?ƯếƯ?ỵ?Êế??!Ê?Ôầ?bL?Ê?ô-Ư?c?Ư*\?ểÊ?c\ÊƯ?ĂM?jừ?ãở
Ê?.?Ôừ?ãể?ềM
RM?b?Êấ#?Ư?Ê?Ưự?ã?ở?ề?ã?ừ?#?Ê\??ÔẩÊ?ậ*?Êể?ỵƯ?Ư?ừ?ÔửôK?
ở?ôẩ??ầ?ừã?ừM?gễ?Ôúô?\?6?Ôừ?ềM
SM?sĂ?Ôừ?ãể?ầ?ừã?Ê?ô??Êấ#?\ Ư?Ê?ã?ở?Ư\?ẫ?2?ậ?POO?ậẫ?
?ô1Ư?Ê?ừ?Ôửô?!?ậ\??Ê?ề?\?ầãM
TM?mừã?ô?JP?ã?ở?Ê?P?ậẫ???&?ô???ô1Ư?\?ậ?ừ?Ôửô?GãÊ?H?
Ê?ề?\?ầãM
UM?b?Êấ#?Ư?Ê?Ưỵ?ã?ở?l?Ư+Ê?-?ã"Ư?#?Ê\?s?ề?ừ?ề?\??ãY
J?l

?Ơ?\?J?s?J?

?ở?ậấ'Ư?q
Q
?Ơ?MOXUQR???G\H
J??l

?Ơ?\?J?s?J?

?ở?ậấ'Ư?q
Q
?Ơ?MSQPR???GH
s.?ô ?Ôừ?ãể??ã?ề?Ư?ú?Ôừ?ãở?ôẩ??GPH?Ư?ậ\?Ư"Ê?ãừ?\?ÔẩÊ^
bã?QM?u&?ƯếƯ?ầ?h?ề?ậỗã?ấ?ấ?K?x?ã?ở?ã!Ư?K?q?ễ?ãờ?ãÊ??ũ?Ê/?Ô
ệ?R?ếÊ?Ư*\?ô"?ã!Ư?Ê\M?mÊấ#?\?Ư?Ôừ?ãể?ấ&Ư?ấ'Ê?nkr?Ư*\?ôẩ??\ãY
h?Ơ L?PMXQSX?J?OMXWRRXx L?OMPQVOWq
rĂ???????PMRXVV???????MOQXXP???????????MOUOUW
qLã\Ă?Ơ?MXXQVSZ?RQ?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?PXTX??PXXO
u&?ô?Êể?ừ?Ư*\?nkr?ậấ'Ư?\?ôễY
PM?jừ?ãể?ấ&Ư?ấ'Ê?ôẩ??ề?Ư?Ườ?ở?ậấ'Ư?\?ÔẩÊ^?GƯể?ũ?ôồ?!Ê?Ôầ?ề?6
Êý\?Ô?ừHM
QM?gễ?ấ&Ư?ấ'Ê?ô1Ư?Ê?ậỗã?ấ?ấ??!?ậ\?Ô?ễ?ãờ?ũ?Ê/?Ô?ệ?R?ếÊ?Êểô?PDM
RM?s#?Ô?ấ&Ư?PXTX?Êấ#?\?ờ?Ô?Ê?ã?ở?PD??ậỗã?ấ?ấ??Ê?PDK?ể
ƯÊ?#?Ô?PXTX L?PXXO?ã\?ử?ề?ậễ?ÔếƯ?ấ&ƯM
b ?Ơ?TD?Ư?ô?Ôúô?ậ?ề?ấ&Ư?ấ'ÊM
j?ừ?ấ'Ê
lg
PO
bã?PM
PM?gềô??ã?Ê?úY?dGxNlK?sH?Ơ?x


O
?J
P
l

?J
Q
s

?J?t

gềô??ã?ôộãY
i
Y

Ơ
0


J
1


l

?J
2


s

GPH
QM?fế??bL?Ê?ô-Ư?c?Ư*\?ểÊ?c\ÊƯ?GÔúô?ậ?ô-Ư?cH
fế??ề?ậấ'Ư?2Ư?ử?ậú?Ôúô?ậ?Êể?ừ
gO?Ơ?Glẩ??Ê!Ư?Ư??ÔẩÊ?ậH
gP?Ơ?Glẩ??Ê!Ư?Ư??\?ậH
lũ?ếƯ?
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?M
Q
c
q
K
Q
?]
HPG
Q


? GIH
fế??bL?ậấ'Ư?ỵ?.?ƯẩÊ?1Ư?GIHM
Q


Ơ?QKRRXP
HPG
Q


Ơ
HPG
Q
OTKO

Ơ?RKWSP
Q


[
HPG
Q


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởY?lẩ??Ê!Ư?Ư??ÔẩÊ?ậM
bếƯ?QY?u?oL\ãĂ?Ơ?OKPQU?] ?Ơ?OKOTM bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
I?sĂ?ầã?Ưãố?e
v?Ơ?ằÂ?Ơ
2
1
1
)

(SeK?Â?]
HQKPG
ÂÂ

?Ơ?QKRWXW
HQKPG
Â


Ơ?SKSX
Â

?[
HQKPG
Â


?vM bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
J?oL\ãĂ?Ơ?OKPSQ?] ?Ơ?OKOTM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởY?lẩ??Ư??ÔẩÊ?ậM
RM?júô?ậ?ô-Ư?a
sĂ?ầã?Ưỗã?Ư*\?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?GệÊ?ôẩ??ậ,ÊH
g
P
Y?GệÊ?ôẩ??\H
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?M
Q
a
q
K
Q
?]
HPôG
Q


? GIH?GôƠQH
Q


Ơ?OKXUUPU
HPG
Q


Ơ
HPG
Q
OTKO

Ơ?RKWSP
Q


[
HPG
Q


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
ồƯ
v?Ơ?ằÂ?Ơ
HPÔNGHqPG
PNHqqG
Q
a
Q
P
Q
a


K?Â?]
HPÔKPG
ÂÂ

?Ơ?OKVXSOW
HPÔKPG
Â


Ơ
PSKPG
OTKO
Â
Ơ?SKU
Â

?[
HPÔKPG
Â


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởM?lẩ??Ư?ệÊ?ậ,ÊM
SM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở?!?ậ\?&?ậ"??Ưở?GPLH?Ư?\ô?!
Q
M
jểÊ??Ưở?ậ?ềY


?[
j


?J
ÔMrĂG
j


H
ÔƠ
PT
OTKO

Ơ?PKVTR


?[?OKROSTX?J?PKVTR??OKOSOWOV?Ơ?OKRVUPQT
j?ừ?ấ'Ê
lg
PP
jừ?ãởY?mừã?ã?ở?Ư\?ẫ?2?ậ?POO?ậẫ???ô1Ư?Ê?ừ?Ôửô?!?ậ\?ề?RVK?UPQT
ậẫ?M
TM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ấ&Ư?ấ'Ê?ậúô?ậ!?&?ô1Ư?\?ậ?ừ?Ôửô? GãÊ
HM
Gũã?ề?Ư?Êý\?ề?Ô?ã?ở?Ê?ầô?ô"?ậẫ??ề?#?Ê\?Ê?ầô?ô"?ậẫ??
ừ?Ôửô?Ê?ầ?ề?\?ầãH
r?Ơ
1


J
2


Ơ?OKROSTX L?OKPWSVU?Ơ?OKPPXWR
jừ?ãởY?mừã?ô?JP?ã?ở?Ê?P?ậẫ???&?ô???ô1Ư?\?ậ?ừ?Ôửô?GãÊ
H?ề?OKPPXWR?ậẫ?M
UM?sĂ?Êể?ừ?ậễ?ƯK?Ưự?Ư?ôẩ??ề?ôẩ??ãừ?ỵ?ề?(Ê?ậú?Ôúô?ậ?ôẩ?
Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừ?\?ÔẩÊM
sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ??\?ÔẩÊ?Ư?6?Êý\H ?Gq
Q

OH
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ??\?Ư?6?Êý\H ?Gq
Q
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằÂ?Ơ
HPÔNGHqPG
HPÔNGq
I
Q
I
I
Q
I


K?Â?]
HÔKPÔG
II
ÂÂ


HPÔNGHqPG
HPÔNGq
I
Q
I
I
Q
I


Ơ
HPQPWNGHOXUQRKOPG
HPQNGOXUQRKO


Ơ?PKTXWUS
HÔKPÔG
II
Â


Ơ
HPTKPG
OTKO
Â
Ơ?SKTS
Â

?[
HÔKPÔG
II
Â


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởM?lẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừM
bã?QM
lẩ???ãY?h?Ơ?Ă

O
Mx

P
Mq

Q

ã
h?Ơ
O
??J
P
x?J
P
q
gềô??ã?ôộãY
I


t
21
0
u
e.R.Y.eh
Ơ
0


J
1


xJ
2


q
PM?6?Êý\?Ư*\?ôẩ?Y
L?uũ?ôồ?Ô?ừY
1


?]?O?Ô?ã?ở?ã!Ư??Ê??ậỗã?ấ?ÊM
2


?[?O?Ô?ễ?ãờ?ũ?Ê/?Ê? ậỗã?ấ?ÊểôM
L?uũ?ôồ?!Ê?ÔầY
1


?Ê?P?ậẫ???ậỗã?ấ?Ê?OKXWRRX?ậẫ?M
2


?Ê?P?ậẫ???ậỗã?ấ?Êểô?OKPQVOW?ậẫ?M
lẩ??ấ&Ư?ấ'Ê?(?'?&?ỵ?ãừ?ề?2Ư?ừM
QM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ?ấ&Ư?ấ'Ê?!?úã?&?ậ"??Ưở?GPL HƠOKXT?Ư
\ô?!
QM
jểÊ??Ưở?ậ?ềY


?]
j


L
ÔMrĂG
j


H
ÔƠ
29
05,0
t
?Ơ?PKUXX)

(Se

j
*
j


Ơ
06068,0
012708,0
Ơ LQKOXSR


?] LOKPQVOW L?PKUXX??GLQKOXSRH?Ơ?RKSRPP
jừ?ãởY?j?ễ?ãờ?ũ?Ê/?Êểô?PD??ậỗã?ấ?ấ??Ê?!?ậ\?ề?RKSRPPDM
RM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
j?ừ?ấ'Ê
lg
PQ
g
O
?G
P
?Ơ?PH
g
P
?G
P
?PH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z ? ?]
Ô
Q)

(Se

j
*
j


Ơ
02991,0
198339,0
Ơ LKTTTR
Ô
QƠ
29
025,0
t
Ơ?QKOST
?

?[
Ô
Q?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởY?sÊ?#?Ô?PXTXLPXXO?Ô?ã?ở?Ê?PD??ậỗã?ấ?ấ??Ê?PDM?pã\?ử
ề?ÔẩÊ?\?ậM
LLLOLLL
aề?Q
b?Ôừ?ãể??ã?\ã?&?x?ề?ấ'Ê?Ê?ầã?-?$?ô"??ễ?Ê?ô"?ếÊ?GÊ?ỵHK
wl?ề?!?Ă?ôế?Ư*\? ễ?GÊ?ƯừƯHK?ow?ề?Êế?Ê?GÊ?ậÊNỵHM
b ?Ơ?TD
zP|?n\?Ă\?ã\Ă?Ăô\
cĂĂĂ?\\Ă??x
PV?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?XXlPO??QOOPlQ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qĂÊĂ
bĂÂÂƯĂ
r\\?Ă
sLq\
zo|
h
VVXMXR
VQMXUT
POMUWXP
zMOOO|
wl
WMXRTR
SMWTWW
zMOOR|
ow
LPMTXOP
QMXXST
OMTRP
zMUOX|
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qLã\Ă
MXSTWT
eL\Ư?eGQKPSH
PMUTPO
zMOOO|
qL\Lã\Ă
MXRWPP
rMd?Â?qĂÊĂ
PMVRPP
qĂã\?rãô?Â?rã\Ă
SPMXTPX
lĂ\?Â?cĂĂĂ?u\\Ă
PSMUSVP
rMc?Â?cĂĂĂ?u\\Ă
UMXTWQ
l\ôãô?Â?kÊLÔĂ
LRPMWOOP
cvL\Ư
PMWUWPW
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c\ÊƯ?Ă
`M?rĂ\?bĂ\
bLGPH?Ơ?PMPPVO?zMSQS|
eGPKPRH?Ơ?MTXVX???zMSSS|
aM?eãƯ?eô
bLGPH?Ơ?PMORUV?zMTXR|
eGPKPRH?Ơ?MVTQR???zMRQQ|
bM?mô\
bLGQH?Ơ?MWOQUU?zMUUX|
m?\Ư\Ă
cM?gĂĂĂ\Ư
bLGPH?Ơ?MPXSTW?zMUTX|
eGPKPTH?Ơ?MPVRUV?zMUWR|
PM?mừã?Êế?Ê?ề?TMSOO?ậNỵK?ễ?ấ&Ư?ấ'Ê?ậúô?ấ'Ê?ầã?-?Ê?Ê?ô"?ếÊ?Ư*\?ờ
Ưể?ƯếƯ?ã?Ưỗã?ÔếƯ?Êề?Êề?ã?Ưỗã?Ư?Ă?ôếM
QM?b?6?Ôừ?Ư?Ê??Ê?ề?ềÊ?\?ừ?ừã?ậ!?& Êấ#?Ư?Ă?ôế?ầ?ấ'Ê?ầã?-
Ê?ÔẩÊ?-?ã"Ư?ề?Êế?Ê?ôề?Ưự?-?ã"Ư?ề?ấ'Ê?Ă?ôếM?gễ?ở??6?Ôừ
ềM
RM?mừã?Ê?ô?QOOO?!?Ă?ôế?ềÊ?ếÊ?Ê?ầ?ãÊ??POO?ƯừƯ??ấ'Ê?Ê
Ưỗ?ƯãÊ?1Ê?Ư??ễ?ề?ể?Ê?ầ?!?úã?\?ầã?ậú?ậế?1Ê?ậ*^
SM?b?6?Ôừ?Ư?Ê?ừã?!?Ă?ôế?Êểô?ậấ'Ư?POOO?ƯừƯ??ấ'Ê?Ê?Ư+Ê?Ư?ú?Êểô
ậ?ỵ?ờ?ề?POMOOO?ỵM?gễ?ở??6?Ôừ?ềM
TM?oể?ƯÊ?ấ'Ê?ầã?-?Ê?\?ậ"Ê?ÔẩÊ?ấ?\ã?Ê0\?ƯếƯ?ếÊ^
UM?b?6?Ôừ?Ư?Ê?ừã?Ư?ấẫÊ?ử?Ê\?ẩÊ?ƯẩÊ?Ư"Ê?GĂ?ã6HK?Êấ#??ù?ỵ?ậ?Ă
ôế?ẫK?!?Ă?ã6?Ê?ầô??Ư?ú?Êểô?ấ'Ê?ầã?-?Ê?ậM?gễ?ầã?ƯếƯ??ỵƯ
ậú?Ư?ú?ậế?Êế?ở??ậ?ừã?Ư?!?ửã?ũ?!?Ă?ã6M
j?ừ?ấ'Ê
lg
PR
VM?mừã? ã?ôẩ??Ư?ầô?ừ?Êể?ỵƯ?wa?ề?!?Ă?ã6K?Ê?ề?ôẩ??zQ|???ã
ậấ'Ư?ử?!?ếƯ?ậ?Ê?MXWQRM?uở?Ư?ầ?ậấ\?ừ?ậ?ề?ÔẩÊ^
WM?g?ã?!?Ă?ôế?Ă?!?Ă?ã6?Ư?ử?!?Ưồ?ã?ậấ'Ư?ử?!?ÊƯ?Ê LMOPQV?ề?ậ"?ửƯ
Ưãố?ấẫÊ?1Ê?Ê?MOOQRQM?b?ừ?Ôừ?ãể?ậ?(Ê?ậú?ềô?ÊK?Ôừ?ãở?Ê?ũ?ôẩ??zQ|M
lẩ???ãY?dGxNwlK?owH?Ơ?x?Ơ
O
?J
P
wl

?J
Q
ow

?J?t

gềô??ã?ôộã?Gấ&Ư?ấ'ÊH
i
Y

Ơ
0


J
1


wl

?J
2


ow

GPH
PM?sĂ?ầã?Ưỗã?Ư*\?ề?ế?\?ể?ô?ấ&Ư?ấ'Ê?ậúô?ềô??ã?GPH?&?wl?Ơ?OK?ow?Ơ
TKSM
i
Y

Ơ?VVXKXR?J?WKXRTRM?O L?PKTXOP??TKS
i
Y

Ơ?VVPKRSRSU
jừ?ãởY?&Ư?ấ'Ê?ậúô?ấ'Ê?ầã?-?Ê Ê?ô"?ếÊ?Ư*\?Ưể?ƯếƯ?ã?Ưỗã?ÔếƯ?Ô
wl?Ơ?OK?ow?Ơ?TKS?ề?VVPKRSRSU?GÊ?ỵHM
QM?sĂ?ầã?Ưỗã?Ư*\?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừ
g
O
?G
Q
?Ơ?OH
g
P
?G
Q
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z ? ?]
Ô
Q)

(Se

j
*
j


Ơ
XXSTKQ
OTXOPKP
Ơ LKTRP
Ô
QƠ
PS
OQTKO

Ơ?QKPST
?

?[
Ô
Q?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M?mở??ầ?ề?ậ,ÊM
bếƯ?QM?u?oL\ãĂ?Ơ?OKUOX?] ?Ơ?OKOTM?bấ\?Ư?Ưẫ $?ếƯ??g
O
M?mở??ầ?ề?ậ,ÊM
RM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở?!?úã?&?ậ"??Ưở?GPL H?Ơ?OKXT?Ư
\ô?!
P
M?jểÊ??Ưở?ậ?ềY


?]
j


L
ÔMrĂG
j


H
ÔƠ
PS
OTKO

?Ơ?PKVUP)

(Se

j
*
j


Ơ
)

(Se
09353,8
j


ƠSKWTWW ?rĂG
j


H?Ơ?PKWRWXXR


?]?WKXRTRJ?PKVUP??PKWRWXXR?Ơ?TKUXWV
jừ?ãởY?j?ấ'Ê?Ă?ôế?Ê?ầô?ô"?ậẫ???ấ'Ê?Ê?GãÊ?H?Ê?ỵ?ờ?ề
TKUXWV?ậẫ?
sĂ?Êể?ừ?ề?ếK?Ô?ấ'Ê?Ă?ôế?Ê?ầô?OKP?ậẫ???ấ'Ê?Ê?Ê?ỵ?ờ?ề
OKTUXWV?ậẫ?M
SM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừ
g
O
?G
Q
LPOH
g
P
?G
Q
> -10)
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z???]
Ô)

(Se

j
*
j


Ơ
XXSTKQ
HPOGTXOPKP
Ơ?QKWOWSS
j?ừ?ấ'Ê
lg
PS
ÔƠ
PS
OTKO

Ơ?PKVUP


??]
Ô?vM?aếƯ??g
O
M?mở??ầ?ề?\M
TM?ú ếƯ?ậ?ậấ'Ư?ấ'Ê?ầã?-?Ê?Ư?\?ậ"Ê?ÔẩÊ?ấ?\ã?Ê0\?ƯếƯ?ếÊ??ôẩ
?ầ?ể?-?ã"Ư?ề?ừ?s?G#?Ê\HM?ấ\?ừ?s?ề?ôẩ?K?ầ?Ưẫ?$?ƯếƯ?Êế?
ấ&Ư?ấ'Ê?ậấ'ƯK?ừ?ề?Ôúô?ậ?ử?!?Ưồ?Ư*\?ừ?Êể?ỵƯ?s?ậú?Ôừ?ãở?ũ?ô1Ư?6
Êý\?Ư*\?ừ?sM
sÊ?ôẩ??PK?q
Q
?Ơ?OKXSTWTK?Êý\?ề?ừã?!?Êể?ỵƯ?wlK?ow?ề?ờ?&K?2?ể?ấ$Ê?Ư*\
ừ?s?ÔẩÊ?ậếÊ?ÔúM
UM?sĂ?ƯếƯ?ậồ?ờ?ậũ?Ư*\?ề?ếK?\?ể??ãÊ?ầô?ừ?wa?GĂ?ã6H?ề?ôẩ?M
sầ?Ưẫ?$?ƯếƯ?Êế??ấ&Ư?ấ'Ê?ậấ'ƯK?ừ?ề?Ôúô?ậ?ử?!?Ưồ?Ư*\?ừ?Êể?ỵƯ?wa
ậú?Ôừ?ãở?ũ?ô1Ư?6?Êý\?Ư*\?ừ?waM
sĂ?ầã?Ưỗã?Ư*\?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừ
g
O
?G

?Ơ?OH
g
P
?G

?OH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z ? ?]
Ô
Q
sỵ?

K??ế?&
Ô
Qjừ?ãởM
VM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừ
g
O
?Glẩ??ỵ?ừ?ậ,ÊH ?Glẩ??Ê!Ư?ậ,ÊH
g
P
?Glẩ??ũã?ừ?ậ,ÊH ?Glẩ??ô$?"Ê?ậ,ÊH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằe?Ơ
HÔNGHqPG
ôNHqqG
Q

Q

QZ?Â?]
HÔKôG
ÂÂ


HÔNGHqPG
ôNHqqG
Q

Q

QƠ
HSPVNGHXWQRKOPG
PNHXSTWTKOXWQRKOG


Ơ?QUKVVPQ
HÔKôG
Â


Ơ
PSKP
OTKO

Ơ?QSTKX
Â

??[
HÔKôG
Â


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M?jẩÊ?ầ?ậấ\?ầô?ừ?wa?ề?ôẩ?M
WM?sĂ?Êể?ừ?Ư*\?ề?ế?\?Ư?ôẩ??\ãY
wl


O
?J
P
wa

?J?u

gềô??ã?ôộãY

wl

Ơ
0


?J
1


wa

?GIH

wl

Ơ
0


?J
1


wa


wl

Ơ
0


LOKOPQVwa

rĂ???????????????OKOOQRQ
sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừ
g
O
?Glẩ??ô$?"Ê?ÔẩÊ?Ư ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ??GIH?ÔẩÊ?Ư?6?Êý\H ?G
P
?Ơ?OH
g
P
?Glẩ??ô$?"Ê?Ư?ậ\?Ư"Ê?ãừH ?Glẩ??GIH?Ư?6?Êý\H ?G
P
?OH
lũ?ếƯ??ề
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z???]
Ô
Q)

(Se

j
*
j


Ơ
OOQRQKO
HOOPQVKO
Ơ?QKWOWSS
j?ừ?ấ'Ê
lg
PT
Ô
QƠ
PS
OQTKO

Ơ?QKPST


?]
Ô
Q?vM?aếƯ??g
O
M?lẩ??ô$?"Ê?Ư?ử?ấ'Ê?ậ\?Ư"Ê?ãừM
LLLOLLL
aề?R
b?Ôừ?ãể??ã?\ã?&?bm?ề?Ê?Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?ÊửK?sk?ề?Ê?ũ
ấẫÊK?ũ?ƯẩÊ?Ê?ÊềK?uk?ề?Ê?Ư?Êãầ?ầ?ở?ửãK?jg?ề?Ê?Ôờã?\?ôế
ôƯK?ừ ?ề?ấ$Ê?MMM?ấẫÊ?1Ê?PU?Ôã?2Ư?Ô?ừ?ÔếƯ?\ã?G&?ậẫ??ậũã?ề?ự?ậ"Ê
umHM
k?ề?Ê\?Ư*\?ƯếƯ?ừ?ấẫÊ?1ÊM?b?ô1Ư?6?Êý\?ề?TD
zP|?n\?Ă\?ã\Ă?Ăô\
cĂĂĂ?\\Ă??kbm
PU?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?P??PU
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qĂÊĂ
bĂÂÂƯĂ
r\\?Ă
sLq\
zo|
h
PMSSRSR
MRPPVP
zMOPW|
ksk
MQRWWX
MOXSXSP
QMTPUQ
kuk
MTXTPQS
PMSTUS
zMOOW|
kjg
MRWWSU
MOWWUWW
zMOOO|
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qLã\Ă
MXXVXO
eL\Ư?eGQKPSH
qL\Lã\Ă
MXXVRW
rMd?Â?qĂÊĂ
MOSSOS
qĂã\?rãô?Â?rã\Ă
MOQPTVW
lĂ\?Â?cĂĂĂ?u\\Ă
TMRRXQ
rMc?Â?cĂĂĂ?u\\Ă
MWQVXQ
l\ôãô?Â?kÊLÔĂ
ROMPUUT
cvL\Ư
PMTRSS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
`M?rĂ\?bĂ\
bLGPH?Ơ?MOXTTVO?zMVTV|
eGPKPPH?Ơ?MOUUOXX??zMWOQ|
aM?eãƯ?eô
bLGPH?Ơ?QMRSQR???zMPQU|
eGPKPPH?Ơ?PMWWUT????zMPXV|
bM?mô\
bLGQH?Ơ?MVOTRU???zMVOR|
m?\Ư\Ă
cM?gĂĂĂ\Ư
bLGPH?Ơ?RMXQVQ???zMORS|
eGPKPSH?Ơ?SMSPUQ????zMORR|
PM?uừ?ềô??ã?ôộã?&?ƯếƯ?ừ?bmK?skK?ukK?jg?ề?Ư?ừ?6?Êý\?Ư*\?ƯếƯ?Ôừ?ãể
ở?ậấ'ƯM
QM?gềô??ã?Ư?ậấ'Ư?Ư?ề?(?'?ÔẩÊM
RM? bếƯ? ừã?!? ÔếƯ? ÔẩÊ? ậK? ừã? Ư?Ư? Êãầ? ầ? ở? ửã? Ê?PD? ? ? Ê? ể
ấ'Ê?ậỗã?\?Ê?!?úã?ề?\?ầã^
SM?aÊ?ấ&Ư?ấ'Ê?ậúôK?ừã?ể?ấ'Ê?ậỗã?\?Ê?ậấ'Ư?POD??ờ?Ưể?ƯếƯ?ừã?!?ậỗã?ề?ầ
Ư(Ê?Ê?ầ?ề?\?ầã?D?GÊ?ậÊ?#K?Ư(Ê?ự?ửHM
TM?mừã?ƯếƯ?ừã?!?ÔếƯ?ÔẩÊ?ậK?Ư?ú??!Ư?ậ"?Ê\?Ê?Ê?Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ
Êử?Ê?Ê?ô"?/\?!Ư?ậ"?Ê\?Ê?Ôờã?\?ậấ'Ư?ÔẩÊ^
UM?júô?ậ?cv?ề?ƯếƯ?Ôúô?ậ?bLã\ĂK?e?Ê?ô-Ư?`?Ư?ôã?ãộ?&?\ã?ÔẩÊ^
jừ?ãở?ấ?ừ?ề?ũ?Ôãừ?ở?ấẫÊ?1ÊM
VM?g?ã?ôẩ??ã?ậấ'Ư?ỗ?ấ?ĂM?g?ã?ôẩ??\ãY


?Ơ?MQRR?J?MXQTQ?kuk

?J?u

rĂ???????MSXP????MPTQ
gễ?Ư?ừ?ôẩ??ầ?(Ê?ậú?ềô?ÊK?2\?ầ?Êể?ừ?ềK?Ôừ?ãở?Ê?ũ?ôẩ??\
ậỗã^
WM?sÊ?!?PU?Ôã?2Ư?Ô?ừ?ầ?Ư?ƯếƯ?Ôã?2Ư?Ư?!?ậỗã?ấ?ấ&Ư?ÊềM?b?6?Ôừ?Ư
Ê?ậ!?&?ƯếƯ?Ôã?2Ư?ề?ể?ấ$Ê?Ư*\?ũ?ƯẩÊ??&?Êế??ể?ấ'Ê?&?ẫ??&?ƯếƯ
Ôã?2Ư?ÔếƯM?gễ?ậũ?ãờ?ô"?ôẩ??ề?ƯếƯ??ỵƯ?ậú?Ư?ú?ở??6?Ôừ?ềM
lẩ???ãY
bm?Ơ?Ă

O
Msk

P
Muk

Q
Mjg

R

ã
bm?Ơ
O
??J
P
sk?J
Q
uk?J
R
jg
j?ừ?ấ'Ê
lg
PU
gềô??ã?ôộãY

CN

t3
21
0
u
e.KHVL.TL.e
CNln
Ơ
0


J
1


skJ
2


uk?J
3


jg
PM?6?Êý\?Ư*\?ôẩ?Y
L?uũ?ôồ?Ô?ừY
1


?]?O?Ô?ũ?ấẫÊ?Ê??Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?ÊM
2


?]?O?Ô Ư?Êãầ?ở?ửã?Ê??Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?ÊM
3


?]?O?Ô?Ôờã?\?ôế?ôƯ?ừ??Ê??Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?ÊM
L?uũ?ôồ?!Ê?ÔầY
1


?Ê?P?ậẫ???Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?Ê?OKQRWWX?ậẫ?M
2


?Ê?P?ậẫ???Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?Ê?OKTXTPQS?ậẫ?M
3


?Ê?P?ậẫ???Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?Ê?OKRWWSU?ậẫ?M
lẩ??ấ&Ư?ấ'Ê?(?'?&?ỵ?ãừ?ề?2Ư?ừM
QM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?Gq
Q
?Ơ?OH
g
P
Y?Gq
Q
?OH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằÂ?Ơ
)kn/()R1(
)1k/(R
2
2


K?Â?]
)kn,1k(
fÂ


)kn/()R1(
)1k/(R
2
2


Ơ
)416/()99790,01(
)14/(99790,0


Ơ OKRUQW
)kn,1k(
f


Ơ
)13,3(
05,0
f
Ơ?RKPW
Â

?[
)kn,1k(
f


?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
sÊ?ôẩ??ầK?ƯếƯ?ừ?Êể?ỵƯ?ãừ?ậ?XXKVXD?2?ừ?ậ"Ê?Ư*\?Êế??ể?ấ'Ê
ƯẩÊ? ÊửK? Ư? OKQPD?2? ừ? ậ"Ê? Ư*\? Êế? ? ể? ấ'Ê? ƯẩÊ? Êử? ề? ? \?!? Êộã
ầ?ề?ƯếƯ?ừã?!?ÔếƯ?Ưấ\?ậấ\?ề?ôẩ?M
jừ?ãởY?lẩ??ầ?Ư?6?Êý\M
RM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ÔểÊ??Ưở?!?ừã?&?ậ"??Ưở?GPL H?Ơ?OKXT?Ư
\ô?!
R
M?jểÊ??Ưở?ậ?ềY


?]
j


L
ÔMrĂG
j


H
ÔƠ
12
05,0
t
?Ơ?PKVWQ)

(Se

j
*
j


Ơ
)

(Se
0595124,0
j


Ơ?PKSTUS ?rĂG
j


H?Ơ?OKSOWUR


?]?OKTXTPQS L?PKVTR??OKSOWURH?Ơ LOKPQPQ
jừ?ãởY?ừã?Êãầ?ở?ửã?Ê?PD??Êế??ể?ấ'Ê?ƯẩÊ?Êử?Ê?ỵ?ờ?ề?ÔẩÊ
ậM
SM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?ô?ự?ử?Ê?ầô?ậÊ?#?Ư*\?ƯếƯ?ừã?!?ậỗã?ề?ậú?ể
ấ'Ê?Ê?ậấ'Ư?PODM?s\?Ư?ấẫÊ???\ãY
G
1


?J
2


?J
3


HM??Ơ?PO
GOKQRWWX?J?OKTXTPQS?J?OKRWWSUH?M??Ơ?PO
?Ơ?WKPW
jừ?ãởY?mừã?ể?ấ'Ê?ậỗã?\?Ê?POD??ờ?Ưể?ƯếƯ?ừã?!?ậỗã?ề?ầ?Ư(Ê?Ê?WKPWDM
TM?sĂ?ầã?Ưỗã ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Êể?ừY
j?ừ?ấ'Ê
lg
PV
g
O
?G
S
?Ơ?OKTH
g
P
?G
S
?OKTH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z ? ?]
Ô
Q)

(Se

j
*
j


Ơ
088688,0
5,038846,0
Ơ LPKQTVV
Ô
QƠ
12
025,0
t
?Ơ?QKPVX
?

?[
Ô
Q?vM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
jừ?ãởY?b?ú??!Ư?ậ"?Ê\?Ê?Ê?Êế??ể?ấ'Ê?Êề?ƯẩÊ?Êử?Ê?Ê?ô"
/\?!Ư?ậ"?Ê\?Ê?Ôờã?\M
UM?sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
?Glẩ??Ê!Ư?ÔẩÊ?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
g
P
?Glẩ??Ê!Ư?Ư?ử?ấ'Ê?2?ấẫÊ?ã\H
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ
Q
?Ơ?GLPHM
2
*
R
K
Q
]
)1(
2ồƯ
v?Ơ?ằÂƠ
)1kn/(RSS
1/)RSSRSS(
*
***


K?Â?]
)1kn,1(
fL?sầã?Ưãố
Q
Y?oL\ãĂ?Ơ?OKVTV?] ?Ơ?OKOTM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
L?sầã?Ưãố?eY?oL\ãĂ?Ơ?OKWOQ?] ?Ơ?OKOTM?bấ\?Ư?Ưẫ?$?ếƯ??g
O
M
L?sầã?Ưãố?cv
jừ?ãởY
VM?lẩ???ã?ã?ậấ'Ư?ề?ôẩ??fĂĂK?/?-Ê?ậú?Ôúô?ậ?ô-Ư?cM
sĂ?ầã?Ưỗã?ề?ế?\?ể?Ôúô?ậ?Ưồ?Êể?ừY
g
O
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư??ÔẩÊ?ậH ?Glẩ??f?ÔẩÊ?Ư?6?Êý\H ?G
P
?l?f?Ơ?OH
g
P
Y?Glẩ??Ê!Ư?Ư??\?ậH ?Glẩ??f?Ư?6?Êý\H ?G
P
?l?f ?OH
lũ?ếƯ??ềY
v?Ơ?ằ?Ơ
)

(Se

j
*
j


Z ? ?]
Ô
Q)

(Se

j
*
j


Ơ
152,0
09252,0
Ơ?UKOWV
Ô
QƠ
12
025,0
t
?Ơ?QKPVX
?

?]
Ô
Q?vM?aếƯ??g
O
M
jừ?ãởY?lẩ??Ê!Ư?Ư?ấẫÊ?\?\?!?\?ậM
WM?a?ãÊ?ề?ôẩ??ừ?ừ?Êể?Gậ?ỵH
c?Ơ?O?jã?2Ư?ÔẩÊ?Ư?!?ậỗã?ấ?ấ&Ư?ÊềM
c?Ơ?P?jã?2Ư?Ư?!?ậỗã?ấ?ấ&Ư?ÊềM
sừ?ề?Ôúô?ậ?6?Êý\?ử?!?Ưồ?Ư*\?ừ?c?Ă??2?ƯếƯ?ấ&Ư?ề?,?\?Ôừ?ãởM
LLLOLLL
j?ừ?ấ'Ê
lg
PW
aề?S
b ?Ơ?TDM u&?!?ửã?ũ?ấ'Ê?ềÊ?ế?ậấ'Ư?xK?Êế?ềÊ?o?ề?Ư?ỵ?ãểÊ?Ưế?`c?Ê
\?ôấẫ?ãỗ?Ư*\?ô"?ƯẩÊ?K?s?ề?ừ?#?Ê\?GsƠP?$?ãỗ?ậỗã?ã\?ếHM mÊấ#?\?ấ&Ư
ấ'Ê?ôẩ??\ãY
zP|?n\?Ă\?ã\Ă?Ăô\
cĂĂĂ?\\Ă??x
PX?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?Q??QO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qĂÊĂ
bĂÂÂƯĂ
r\\?Ă
sLq\
zo|
h
WXSMUSSV
PXUMQVUV
SMTTWP
zMOOO|
s
PPMURSP
RMXUPX
QMXRUT
zMOPO|
o
LPUVMRUPQ
RTMURUW
LSMUXUR
zMOOO|
`cGLPH
WPMTSXS
PWMSRQO
SMSQSR
zMOOO|
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
\M?uừ?ôẩ???ã?Ê?ú?ề?ấ&Ư?ấ'Ê??ã?ôộã?ấẫÊ?1Ê?&?ế?Ưế?ầM
M?gử?!??ã?ầÊ?1Ê?&?ừ?s?Ư?6?Êý\?Ê^?mừã?Êế?Ưể?ề?Ư?ỵ?ãểÊ?Ưế?ÔẩÊ
ậ? Ă? #? Ê\? ? ấ'Ê? ềÊ? \? ế? ậấ'Ư? ãỗ? JP? ũã? ẫ? ãỗ? ? !? úã? ề? \
ầã^
ƯM?mÊấ#?\?ậễ?ừ?ề?ô"??ã?ÔếƯ?Ê?ƯếƯ?\?`cGLPH?$?`c?ề?ở?ậấ'Ư?ấ&Ư
ấ'Ê?Ư*\?ử?!?ừ?`c?ề?ô"?! ôM?b?ú?Êể?ỵƯ?Ê?ũ?Ôừ?ãể?ềM
M?&Ư?ấ'Ê?o?Ă?s?Ư?ử?!?ƯồÊ?Êấ#?\?Ư?q
Q
?Ơ?MUQPSM?&Ư?ấ'Ê?ề?Ư?ô-Ư?ậỵƯ?Ê^
b?ầ??ậ?ô"?Ê?\?ừ?o?ồƯ?s?Ê?ôẩ??ầ?\?ÔẩÊ^
l"?ôẩ??ÔếƯ?ậấ'Ư?ấ&Ư?ấ'Ê?ấ?\ãY?G`cQ?ề??ấẫÊ?Ư*\?`cH
zQ|?n\?Ă\?ã\Ă?Ăô\
cĂĂĂ?\\Ă??x
PX?Ă\?ãĂ?Â?Ăô\?Âô?Q??QO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qĂÊĂ
bĂÂÂƯĂ
r\\?Ă
sLq\
zo|
h
WUVMXUVV
QQXMOUOX
RMVWXQ
zMOOQ|
o
LQQOMXRUR
TOMOSWW
LSMSPSS
zMOOP|
`cGLPH
RSTMSSPU
PSPMPSOS
QMSSVT
zMOQV|
`cQGLPH
LRTMUUVP
PVMOPPU
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
qLã\Ă
MUSSOQ
eL\Ư?eGRKPTH
XMSTPW
zMOOP|
cvL\Ư
PMWPWP
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c\ÊƯ?Ă
`M?rĂ\?bĂ\
bLGPH?Ơ?MQUPQO?zMUOX|
eGPKPSH?Ơ?MPXTPS???zMUUT|
aM?eãƯ?eô
bLGPH?Ơ?PMPTXR?zMQWQ|
eGPKPSH?Ơ?MXOXVS???zMRTU|
bM?mô\
bLGQH?Ơ?MUPOPV?zMVRV|
m?\Ư\Ă
cM?gĂĂĂ\Ư
bLGPH?Ơ?MTUVUP?zMSTP|
eGPKPVH?Ơ?MTQRTO???zMSVX|
PM?lẩ??ề?Ư?ú?Ườ?ở?ậấ'Ư?ũ?ôồ?!Ê?Ôầ?ề?Ô?ừ?\?ÔẩÊ^?fể?ỵƯ?ĩ
ĩM
QM?oể?ƯÊ?ửã?ãờ?Ư*\?Ư?ỵ?ãểÊ?Ưế?ậ!?&?ấ'Ê?ềÊ?ế?\?Êểô?ỗ^
RM?sĂ?ấ&Ư?ấ'Ê?Ư*\?ôẩ??ềK?Ư?ú?ế?ầô?!?ậ\?\?ầã?ềÊ?ừã?ãỗ??Êểô?Êế
P?ậẫ?M
GqầÊ?ề?ề?Ư.\?ệ Ưế ƯẫK ÔẩÊ?ôỗ?Ư?ừHM
kấã?6Y
júô?ậ?ƯếƯ? ?Ư*\?ôẩ??GÔúô?ậ?ƯếƯ?ô-Ư?` L?2?ấẫÊ?ã\Z?aL?ệÊ?ôẩ?Z?b L
ỵ?Ưãố?Ư*\?ôẩ?Z?c L?ấẫÊ?\?\?!Z?ậ\?Ư"Ê?ãừH?ầ?Ưẫ?$??ã?ỗ?ấ?Ư*\
ôẩ??Ê!Ư??ể?ở?ừ?ậấ'Ư?ềô?o\Ô?ồƯ?fĂĂ?\?vĂ?ậú?Ôúô?ậ?ô-Ư?cZ
Ư?2?-?ã"Ư?ãừ?ỵ?Ư*\?ƯếƯ?ừ?Êể?ỵƯ?\?ÔẩÊ?ậú?Ôúô?ậ?ậ\?Ư"Ê?ãừMMM
bếƯ?ấẫÊ?ế?/\? ?Ư*\?ôẩ?M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×