Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chiến lược học từ vựng TOEIC ppt

Chiến lược học từ vựng TOEIC

Một trong những cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng TOEIC của
bạn là đọc, và đọc thường xuyên. Khi bạn đọc, bạn cần chú ý nghĩa
của từ trong ngữ cảnh. Bạn càng đọc thì bạn càng thấy nhiểu từ.
Bạn càng thấy nhiều từ thì bạn càng học được nhiều. Việc đọc là
một trải nghiệm rất thú vị, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc
những điều thú vị cho bạn. Sau đó, bạn sẽ có niềm vui, nâng cao vốn
từ vựng TOEIC của bạn, và xây dựng kỹ năng bạn cần khi luyện thi
TOEIC. Khi bạn đọc, có một số chiến lược bạn có thể sử dụng để
nâng cao vốn từ vựng của bạn.

1. Phân Tích Thành Phần Của Từ
Từ được hình thành bởi các từ gốc (roots), các tiền tố (prefixes) đứng
trước từ gốc, và các hậu tố (suffixes) đứng sau từ gốc.
Ví dụ
re (tiền tố) + circula (từ gốc) + tion (hậu tố) = recirculation
Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ gốc, các tiền tố, và hậu tố xuất xứ từ
tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. Tìm hiểu về ý nghĩa của các từ gốc, các
tiền tố, và hậu tố sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng của bạn.
Ví dụ

re (lại) có nghĩa là again (một lần nữa)
reunite (đoàn tụ) nghĩa là bring together (mang lại với nhau một lần nữa)
reconsider (xem xét lại) nghĩa là think about again (suy nghĩ một lần
nữa)
retrain (đào tạo lại) train again (đào tạo một lần nữa)
2. Nhận diện được những hình thức ngữ pháp
Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết một từ là một danh từ, một động
từ, một tính từ, hoặc một trạng từ. Bạn có thể học cách nhận diện những
hậu tố khác nhau. Những hậu tố sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của từ
mới.
Ví dụ:
Nouns Adjectives Verbs
-tion competition -y easy -ize memorize
-ance deliverance -ous mountainous -ate refrigerate
-ence independence -able capable -en lengthen
-ment government -al musical
-ism Buddhism -ic athletic
-ship friendship -ful beautiful
-ity community -less careless
-er teacher
-or inspector Adverbs
-ee attendee -ly quickly
3. Nhận diện được Word Families
Học từ vựng theo "Word family" giúp bạn mở rộng nhanh chóng vốn từ
vựng
Cũng giống như anh chị em trong cùng một gia đình, những từ đều có
liên quan với nhau. Một từ có thể trở thành một danh từ, một động từ,
một tính từ, hoặc một trạng từ bằng cách thay đổi hậu tố (suffixes) của
nó.
Ví dụ
depend (verb) | dependence (noun) | dependable (adjective) | dependably
(adverb)
Bốn từ trên cùng với nhau tạo thành một gia đình từ. Ý nghĩa của mỗi từ
là tương tự với những từ khác, nhưng mỗi từ có một hình thức khác nhau
về ngữ pháp. Việc biết gia đình từ (word families) sẽ giúp bạn điều gì ?
Bạn sẽ học được nhiều từ hơn. Khi bạn tìm thấy một từ mới, hãy tìm
trong từ điển để tìm các thành viên khác trong cùng gia đình từ.
Bạn sẽ hiểu được những từ mới. Xem xét cẩn thận một từ mới. Nó có thể
là liên quan đến một từ mà bạn đã biết.
4. Hãy làm một danh sách từ vựng TOEIC của riêng bạn


Khi bạn đọc, bạn sẽ gặp nhiều từ mới, và bạn sẽ cần phải có cách tổ
chức hiệu quả để ghi lại chúng.
 Sử dụng một cuốn tập để ghi lại những từ mới của bạn.
 Đối với mỗi từ mới, viết từ, từ đồng nghĩa, định nghĩa, các câu gốc
mà bạn tìm thấy các từ, và sau đó tạo thành câu của riêng bạn bằng cách
sử dụng các từ này.
 Mỗi ngày, hãy xem lại các từ của những ngày trước đó.
 Photo bảng biểu dưới đây để làm danh sách từ vựng TOEIC cho
riêng bạn.
Ví dụ
New
Word
Synonym

Definition

Original
Sentence
My
Sentence
consider

think
about
To think
carefully
about
something

After
considering
all the
difficulties,
they decided
to go ahead
with the
project.
I considered
different
schools
before I
chose this
one.
5. Hãy Đọc Tin Tức Hàng Ngày
Hãy đọc tin tức từ các tờ báo nổi tiếng với những chủ đề khác nhau liên
quan đến TOEIC
Điều quan trọng là đọc một cái gì đó bằng tiếng Anh mỗi ngày, ngoài
bài tập trên lớp. Điều quan trọng là đọc những điều thú vị cho bản thân
bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ trải nghiệm theo cách này. Một yếu
tố quan trọng khác là bạn đọc nhiều thể loại khác nhau điều này sẽ giúp
bạn không buồn chán và quan trọng hơn là giúp bạn học có một vốn từ
vựng TOEIC đa dạng hơn.
 Đọc 20-30 phút mỗi ngày.
 Đọc những gì mang lại điều thú vị cho bạn.
 Đọc nhiều chủ đề khác nhau.
 Đọc sách, tạp chí, báo chí, và các trang web.
Các bước sau đây sẽ giúp bạn đọc để cải thiện vốn từ vựng TOEIC
của bạn
1. Đọc mà không dừng lại. Đừng dừng lại để tra nghĩa của những từ
chưa biết. Bạn có thể hiểu được ý chính của một đoạn văn mà không cần
hiểu biết từng từ một
2. Gạch chân hay đánh dấu các từ chưa biết, hoặc viết chúng vào một tờ
giấy riêng.
3. Đoán ý nghĩa của các từ chưa biết. Sử dụng bối cảnh và kiến thức về
các tiền tố và hậu tố và gia đình từ để đoán.
4. Chọn năm từ khoá và viết chúng vào trong sổ tay từ vựng TOEIC của
bạn. Những từ không biết này rất quan trọng trong việc hiểu ý nghĩa của
đoạn văn.
5. Tra năm từ khóa trong từ điển của bạn.
6. Viết một đoạn tóm tắt cho bài văn. Hãy thử sử dụng năm từ khóa
trong bản tóm tắt của bạn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×