Tải bản đầy đủ

diễn biến tâm lý của mị trong đêm cở trói cho A Phủ

Luyn thi Đi hc môn Ng văn.
Đ 3: Phân tch din bin tâm l v hnh đng ca M trong đêm cư!i tr"i
cho A Ph trong truy&n ng'n “V* ch+ng A Ph” ca nh văn Tô Hoi”.
Đp n – Hưng dn lm bi

 !"
#!$!%&
'(!$!%&)!!*!+,!-!!! !(!.
!$!/0+ !1!%2!!3!$!)$)456+780!3!
9:;<<<5!<!=0/!!%3!7->!?@!;A!$)%!
<!+'(0! 9=0BC+
 !"#$%&'()
D29E6?$10BC+
FE,'(!9DG'(7!!D!01H!;ABC+0!<I*+,J
KL1BC+;(!/,!M;(M!"%>2N3!(L<0!;O1PQ
<C"%9G!BC+!9!'(%R!4!SI-./0$1/2#3()#4
56#+'78$9:(;<$9'<1"()$96#+'='<>"?&#
*"$5$;<@"ABC3!'(0!!9D!R!$TK7!U><1
!9G;V0!!W!)CX0$*!'()!;(5/!
;Y,!?,!>!!BC+;(M!;(P;(2AX0'(7!
1 !O!7!!O!D!7!Z2+BC+!!4!>!!9

!0>!9G!+'(%BC+[!3! !\9! !1I1C#+'!
!D7#9()#0A7';<'E0?&2'F%G10#;
#!G*8'H$I*$J#4B%>N%1%!+BC+])!?O!
!96I#;#BX/9:A!15$M>!!9D;(7!%^0!'(\
0'(!/!Z1%!+>!!19;(B_`K>#L,M10
<*8*86,A!"#'$$1/J%!aA!!9D!;;(C
A!A
#8!<!$/!+'(6?$100BC+
HZ9G!>!$*!'(?L1 !!7!5$56%!V!0!!9D
^!!!!<'(!9!>!L19>5SD!BC+0!!V!!1
56I=2<.$9'#1N,'""$'"$M"":
>1N,'""TJ
;'(!/D>!'(9=!9:!!ABC+W!9:C5S;0'(9=
0!%5SA!1 !\aA!9!>!9G!XL!LI#7'E()
@,A;<7/J'(5b!5!A/!0BC+$1E-1A(!L1$1Ec
!L0!<D'(!;A!'(!0!!9D09:!'(XA!<!<!0
;/0OK()3E'EP0#3'03<<:B
d8!<!$/!'(56?$10BC+
80%!e\79D!!+OU !
Luyn thi Đi hc môn Ng văn.
BC+9:=>'(/I8EB'(f>0!%BC+[!!9.
!%>!IQ'<RJ*'(!c!/BC+gW!\9!9A!&
A!BC+/-&5M%^! !/1'(M!4!0!;!WIST()@U4<
'B:K()V!W$JhN(BC+'(!=0!GW/!;WI?&E
A$:F$<";B
;AIX'1N#Y#Z$['#'E*883JW!i8*!\A!
C!_2>S5W!/<D
\"#
Y@!;A!$)+'(9:7807L:)0!.%5!<!
! !5M5W!$;!0
Gio viên:
Nguy%n Quang Ninh.
Nguồn: Hocmai.vn
80%!e\79D!!+OU !#

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×