Tải bản đầy đủ

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA PHẦN 3


174

Đề 21
Thời gian 90 phút
Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe
2+
, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
B. 1s

2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2

C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6Câu 2. Sự phá hủy thép trong không khí ẩm đợc gọi là:
A. sự khử B. sự ăn mòn điện hóa học
C. sự oxi hóa D. sự ăn mòn hóa học
Câu 3. Có các chất bột sau: K
2
O, CaO, Al
2
O
3
, MgO, chọn một hóa chất dới đây để phân biệt từng chất.
A. H
2
O B. HCl
C. NaOH D. H
2
SO
4

Câu 4. Nguyên tử nào sau đây có hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản?
A. Ne (Z = 10) B. Ca (Z = 20)
C. O (Z = 8) D. N (Z = 7)
Câu 5: Cho mẩu kim loại Na nhỏ vào các dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCl
2
, AlCl
3
, sau đó thêm dung dịch
NaOH đến d thì có hiện tợng gì giống nhau xảy ra ở các cốc ?
A. có kết tủa
B. có khí thoát ra
C. có kết tủa rồi tan
D. kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí.
Câu 6. Để điều chế Na ngời ta dùng phơng pháp nào sau đây?
A. Nhiệt phân NaNO
3

B. Điện phân dung dịch NaCl
C. Điện phân NaCl nóng chảy
D. Cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nớc thu đợc 4,48 lít H
2
(đktc) và dung dịch X. Cô
cạn X thu đợc 16,2 gam chất rắn. Khối lợng hợp kim đã dùng là:
A. 9,4 gam B. 12,8 gam C. 16,2 gam D. 12,6 gam
Câu 8.
Các chất NaHCO
3
, NaHS, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
đều là:
A. Axit B. Bazơ C. Chất trung tính D. Chất lỡng tính.
Câu 9.
Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO
2
, dung dịch AlCl
3
lần lợt vào 3 cốc đựng dung dịch
NaAlO
2
đều thấy:
A. có khí thoát ra B. dung dịch trong suốt
C. có kết tủa trắng D. có kết tủa sau đó tan dần.
Câu 10.
Cho 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch X gồm HCl d 5,6 lít H
2
ở đktc. Phần trăm của Mg và
Al theo số mol trong hỗn hợp lần lợt là;
A. 75% và 25% B. 50% và 50%
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

175

C. 25% và 75% D. 45% và 55%
Câu 11. Chất lỏng nào sau đây không dẫn điện?
A. Dung dịch NaCl B. axit axetic C. axit sunfuric D. etanol
Câu 12. Một cốc nớc có chứa a mol Ca
2+
, b mol Mg
2+
, c mol Cl
-
, d mol HCO
3
-
. Hệ thức liên hệ giữa a,
b, c, d là:
A. 2a+2b = c-d C. 2a+2b = c+d
B. a+b = c+d D. a + b = 2c+2d
Câu 13. Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon monoxit, ngời ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là:
A. đồng (II) oxit và mangan đioxit. B. đồng (II) oxit và magie oxit.
C. đồng (II) oxit và than hoạt tính. D. Than hoạt tính.
Câu 14. Trong thí nghiệm điều chế metan, ngời ta sử dụng các hóa chất là CH
3
COOONa, NaOH, CaO.
Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?
A. là chất tham gia phản ứng.
B. là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
C. là chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh, tránh bị nóng chảy trong NaOH.
D. Cha xác định đợc.
Câu 15. Một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl
3
2M . Rót vào cốc này 200 ml dung dịch NaOH nồng độ
a mol/l, ta thu đợc một kết tủa, đem sấy khô và nung đến khối lợng không đổi thì đợc 5,1g chất rắn.
Hỏi a có giá trị nào sau đây ?
A. 1,5M C. 1M hay 1,5M
B. 1,5M hay 3M D. 1,5M hay 7,5M
Câu 16. Trộn 500ml dung dịch HNO
3
0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,2M. Nếu bỏ qua hiệu ứng
thể tích, pH của dung dịch thu đợc là:
A. 13 B. 12 C. 7 D. 1
Câu 17. Để đánh giá độ mạnh, yếu của axit, bazơ, ngời ta dựa vào:
A. độ điện li B. khả năng điện li ra ion H
+
, OH
-

C. giá trị pH D. hằng số điện li axit, bazơ (K
a
, K
b
).
Câu 18. Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Na
+
, Mg
2+
, NO
3
-
, SO
4
2-
B. Ba
2+
, Al
3+
, Cl
-
, HSO
4
-

C. Cu
2+
, Fe
3+
, SO
4
2-
, Cl
-
D. K
+
, NH
4
+
, OH
-
, PO
4
3-

Câu 19. A
xit HNO
3
có thể phản ứng với cả những kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học các
kim loại vì axit:
A. HNO
3
là một axit mạnh B. HNO
3
có tính oxi hoá mạnh
C. HNO
3
dễ bị phân huỷ D. HNO
3
có tính khử mạnh.
Câu 20.
Chọn khái niệm đúng nhất về dạng thù hình?
A. Thù hình là các chất có cùng công thức phân tử nhng khác nhau về công thức cấu tạo.
B. Thù hình là các nguyên tử có cùng số proton nhng khác nhau số nơtron
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

176

C. Thù hình là các chất có công thức cấu tạo tơng tự nhau nhng khác nhau về thành phần phân tử.
D. Thù hình là các đơn chất của cùng một nguyên tố nhng có công thức phân tử khác nhau.
Câu 21. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H
3
PO
4
20% thu đợc dung dịch
X. dung dịch X chứa các muối sau:
A. Na
3
PO
4
B. NaH
2
PO
4
và Na
2
HPO
4

C. NaH
2
PO
4
D. Na
2
HPO
4
và Na
3
PO
4

Câu 22: Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl d, thu
đợc 6,72 lít H
2
(đktc). Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Mg và Zn D. Ca và Ba
Câu 23: Điện phân dung dịch KCl bão hòa. Sau một thời gian điện phân, dung dịch thu đợc có môi
trờng:
A. axit B. kiềm C. trung tính D. không xác định đợc
Câu 24: Lợng quặng boxit chứa 60% Al
2
O
3
để sản xuất 1 tấn Al (hiệu suất 100%) là:
A. 3,148 tấn B. 4,138 tấn C. 1,667 tấn D. 1,843 tấn
Câu 25. Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch axit nitric đặc thì thu đợc khí nào sau đây ?
A. H
2
B. N
2
C. NO
2
D.NO
Câu 26: Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO
2
. Hợp chất hiđrua của X có công thức là:
A. XH B. XH
2
C. XH
3
D. XH
4

Câu 27: Da vo quy lut bin i tính cht ca bng tuần hoàn thì kim loại mạnh nhất (trừ nguyên tố
phóng xạ) và phi kim mạnh nhất là:
A. Franxi và iot B. Liti và flo
C. Liti và iot D. Xesi và flo
Câu 28: Trong một chu kì, sự biến đổi tính axit- bazơ của các oxit cao nhất và các hiđroxit tơng ứng
theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là:
A. Tính axit và bazơ đều tăng.
B. Tính axit và bazơ đều giảm.
C. Tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần
D. Tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.
Câu 29. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một nhóm A ở chu kì 2 và 3 có số đơn vị điện tích hạt nhân
hơn kém nhau là:
A. 8 B. 18 C. 2 D. 10
Câu 30: Cu hình electron : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
là của nguyên t ca nguyên t hóa hc no sau đây?
A. Na (Z=11) B. Ca(Z=20)
C. K (Z=19) D. Rb(Z=37)
Câu 31: Nguyên t X có tng s ht (p + n + e) = 24. Bit s ht p = s ht n. X l:
A.
13
Al B.
8
O C.
20
Ca D.
17
Cl
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
, C
4
H
10
thu đợc 4,4 gam CO
2
và 2,52
gam H
2
O. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu?
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

177

A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 1,84 gam D. Kết quả khác.
Câu 33. Chọn khái niệm đúng về hiđrocacbon no. Hiđrocacbon no là :
A. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng.
B. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng cộng, không tham gia phản ứng thế.
C. hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử.
D. hiđrocacbon vừa có liên kết vừa có liên kết trong phân tử.
Câu 34. Tính khối lợng etanol cần thiết để pha đợc 5 lit cồn 90
0
. Biết khối lợng riêng của etanol
nguyên chất là 0,8g/ml.
A. 3,6g B. 6,3kg C. 4,5kg D. 5,625kg
Câu 35. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ E là CH
2
O. Khi đốt cháy 1 mol E thì thu đợc 4 mol
khí cacbonic. E có CTPT là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
4
H
4
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
4
H
8
O
4

Câu 36. Hợp chất A
1
có CTPT C
3
H
6
O
2
thoả mãn sơ đồ:
A
1
dd NaOH
A
2
dd H
2
SO
4
A
3
dd AgNO
3
/NH
3
A
4

Công thức cấu tạo hóa học thoả mãn của A
1
là:
A. HO-CH
2
-CH
2
-CHO B. CH
3
-CH
2
-COOH
C. HCOO-CH
2
-CH
3
D. CH
3
-CO-CH
2
-OH
Câu 37. Trung hoà 12 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn chức X bằng
NaOH thu đợc 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là:
A. C
2
H
5
OOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
3
COOH D. C
3
H
7
COOH
Câu 38. Một axit hợp chất hữu cơ có tỉ lệ khối lợng có nguyên tố:
m
C
: m
H
: m
O
= 3 : 0,5 : 4
A. Công thức đơn giản nhất của X là CH
2
O
B. Công thức phân tử của X là C
2
H
4
O
C. Công thức cấu tạo của X: CH
3
COOH
D. Cả A, B, C
Câu 39. Muối Na
+
, K
+|
của các axit béo cao nh panmitic, stearic đợc dùng :
A. làm xà phòng B. chất dẫn diện
C. sản xuất Na
2
CO
3
D. chất xúc tác
Câu 40: Nhiệt độ sôi của các chất CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, C
2
H
6
, tăng theo thứ tự là:
A. C
2
H
6
< CH
3
CHO < CH
3
COOH< C
2
H
5
OH
B. CH
3
COOH < C
2
H
5
OH < CH
3
CHO < C
2
H
6

C. C
2
H
6
< C
2
H
5
OH < CH
3
CHO < CH
3
COOH
D. C
2
H
6
< CH
3
CHO < C
2
H
5
OH < CH
3
COOH
Câu 41: Cho hợp chất (CH
3
)
2
CHCH
2
COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên
là:
A. Axit 3-metylbutanoic B. Axit 3-metylbutan-1-oic
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

178

C. Axit isobutiric D. Axit 3-metylpentanoic
Câu 42: Số nguyên tử C trong 2 phân tử isobutiric là:
A. 4 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 43: Một hợp chất có công thức phân tử C
3
H
7
O
2
N thỏa mãn
A. tác dụng đợc với axit B. tác dụng đợc với bazơ
C. làm mất màu dung dịch brom D. cả A, B, C
Câu 44: Phản ứng giữa nhiều phân tử nhỏ tạo thành phân tử lớn, sau phản ứng có giải phóng các phân tử
nhỏ, gọi là phản ứng:
A. trùng hợp B. trùng ngng C. cộng hợp D. tách nớc
Câu 45: Liên kết ba là liên kết gồm:
A. 3 liên kết B. 3 liên kết
C. 2 liên kết và 1 liên kết D. 1 liên kết và 2 liên kết
Câu 46: Hai hiđrocacbon E và F đều ở trạng thái khí, E có công thức C
2x
H
y
Fcó công thức C
x
H
2x
. Tổng
số khối của E và F là 80. E và F là:
A. C
4
H
4
và C
2
H
4
B. C
4
H
8
và C
2
H
4
B. C
2
H
4
và C
4
H
4
B. C
3
H
4
và C
3
H
6

Câu 47: Phản cộng giữa đivinyl với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 thu đợc tối đa mấy sản phẩm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 48: Ankadien liên hợp là tên gọi của các hợp chất mà:
A. trong phân tử có 2 liên kết đôi
B. trong phân tử có 2 liện kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn
C. trong phân tử có 2 liện kết đôi cách nhau 2 liên kết đơn trở lên
D. trong phân tử có 2 liện kết đôi liền kề nhau
Câu 49: Nilon-7 đợc điều chế bằng phản ứng ngng tụ amino axit nào sau:
A. H
2
N(CH
2
)
6
NH
2
B. H
2
N(CH
2
)
7
NH
2

C. H
2
N(CH
2
)
6
NH
2
và HOOC(CH
2
)
6
COOH D. CH
3
CH(NH
2
)COOH
Câu 50: PoliStiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?
A. CH
2
=CH
2
B. CH
2
=CHCl
C. C
6
H
5
CH=CH
2
D. CH
2
=CH-CH=CH
2

www.MATHVN.com
www.mathvn.com

179

Đề 22
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1: Biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn. Cấu hình nào sau đây là của Fe
2+
:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
4

C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
5

Câu 2: Loại quặng có thành phần chủ yếu là Fe
2
O
3
gọi là:
A. manhêtit B. xiđêrit
C. pirit D. hemantit
Câu 3: Trong các phản ứng hoá học sắt kim loại luôn thể hiện tính chất gì?
A. tính oxi hóa B. tính chất khử
C. vừa có tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử D. tự oxi hóa-khử
Câu 4: Để nhận ra các chất rắn: Na
2
O, Al
2
O
3
, Al, Fe, CaC
2
, chỉ cần dùng
A. H
2
O B. dung dịch HCl
C. dung dịch NaOH D. dung dịch H
2
SO
4

Câu 5: Từ muối ăn, nớc và điều kện cần thiết không thể điều chế đợc:
A. nớc Giaven B. axit HCl
C. dung dịch NaOH D. dung dịch NaHCO
3

Câu 6: Khi cho NaHCO
3
phản ứng với các dung dịch H
2
SO
4
loãng và Ba(OH)
2
, để chứng minh rằng:
A. NaHCO
3
có tính axit B. NaHCO
3
có tính bazơ
C. NaHCO
3
có tính lỡng tính D. NaHCO
3
có thể tạo muối
Câu 7: Phản ứng giữa: Cl
2
+ 2NaOH NaClO + NaCl + H
2
O
thuộc loại phản ứng hóa học nào sau đây?
A. clo có tính tẩy màu B. tính bazơ mạnh của NaOH
C. phản ứng oxi hoá khử nội phân tử D. phản ứng tự oxi hoá khử
Câu 8: Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al đợc chia thành hai phần bằng nhau.
Phần 1: cho tác dụng với HCl d thu đợc 3,36 lit H
2
.
Phần 2: hoà tan hết trong HNO
3
loãng d thu đợc V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí
(các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24 lit B. 3,36 lít C. 4,48 lit D. 5,6 lít
Câu 9:
Để phân biệt Al, Al
2
O
3
, Mg có thể dùng
A. dung dịch KOH B. dung dịch HCl
C. dung dịch H
2
SO
4
D. Cu(OH)
2

Câu 10:
Tổng số hạt trong ion M
3+
là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm IIIA B. Chu kì 3, nhóm IIA
C. Chu kì 3, nhóm VIA D. chu kì 4, nhóm IA
Câu 11:
Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh ?
A. NaCl, CuSO
4
, Fe(OH)
3
, HBr B. KNO
3
, H
2
SO
4
, CH
3
COOH, NaOH
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

180

C. CuSO
4
, HNO
3
, NaOH, MgCl
2
D. KNO
3
, NaOH, C
2
H
5
OH, HCl
Câu 12: Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì:
A. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi
B. Độ điện li và hằng số điện li đều không đổi
C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi
D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi
Câu 13: Dung dịch nhôm sunfat có nồng độ Al
3+
là 0,9M. Nồng độ của ion SO
4
2-
là:
A. 0,9M B. 0,6M C. 0,45M D. 1,35M
Câu 14: Dãy chất, ion nào sau đây là axit
A. HCOOH, HS
-
, NH
4
+
, Al
3+
B. Al(OH)
3
, HSO
4
-
, HCO
3
-
, S
2-

C. HSO
4
-
, H
2
S, NH
4
+
, Fe
3+
D. Mg
2+
, ZnO, HCOOH, H
2
SO
4

Câu 15: Dung dịch HCOOH 0,01 mol/l có
A. pH = 7 B. pH> 7 C. pH< 7 D. pH=2
Câu 16: Dung dịch HNO
3
có pH= 2. Cần pha loãng dung dịch trên bao nhiêu lần để thu đợc dung dịch
có pH= 3
A. 1,5 lần B. 10 lần C. 2 lần D. 5 lần
Câu 17: Hấp thụ 3,36 lit SO
2
(đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi dung dịch thu đợc có chứa
chất gì?
A. Na
2
SO
3
B. NaHSO
3
, Na
2
SO
3

C. NaHSO
3
D. Na
2
SO
3
, NaOH
Câu 18: Sự thuỷ phân muối amoni cacbonat sẽ tạo ra:
A. Axit yếu và bazơ mạnh B. axit yếu và bazơ yếu
C. axit mạnh và bazơ yếu D. axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 19: Điều nào sau đây không đúng:
A. Đi từ nitơ đến bitmut, tính axit của các oxit tăng dần, tính bazơ giảm dần
B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm nitơ có công thức chung là RH
3

C. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +7
D. Cấu hình electron lớp ngoàI cùng của các nguyên tố nhóm nitơ là ns
2
np
3

Câu 20:
Có thể dùng dãy chất nào sau đây để làm khô khí amoniac?
A. CaCl
2
khan, P
2
O
5
, CuSO
4
khan
B. H
2
SO
4
đặc , CaO khan, P
2
O
5

C. NaOH rắn, Na, CaO khan
D. CaCl
2
khan, CaO khan, NaOH rắn
Câu 21:
Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu đợc dung
dịch chỉ chứa một chất tan và có pH=12. Vậy:
A. chỉ có HCl bị điện phân
B. chỉ có KCl bị điện phân
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

181

C. HCl bị đIện phân hết, KCl bị điện phân một phần
D. HCl và KCl đều bị điện phân hết
Câu 22: Có 2 bình điện phân mắc nối tiếp bình 1 chứa CuCl
2
, bình 2 chứa AgNO
3
. Khi ở anot của bình 1
thoát ra 22,4 lit 1 khí duy nhất thì ở anot của bình 2 thoát ra bao nhiêu lit khí?
A. 11,2 lit B. 22,4 lit C. 33,6 lit D. 44,8 lit
Câu 23: Cho mt s nguyờn t sau
10
Ne,
11
Na,
8
O,
16
S. Cu hỡnh e sau: 1s
2
2s
2
2p
6
khụng phi l ca ht
no trong s cỏc ht di õy:
A. Nguyờn t Ne B. Ion Na
+
C. Ion S
2-
D. Ion O
2-

Câu 24: Nhng iu khng nh no sau õy khụng phi bao gi cng ỳng:
A. S hiu nguyờn t bng in tớch ht nhõn
B. Trong nguyờn t s proton bng s ntron
C. S proton trong ht nhõn bng s e lp v nguyờn t
D. Ch cú ht nhõn nguyờn t Na mi cú 11proton
Câu 25: Tớnh phi kim ca cỏc nguyờn t trong dóy VI
A
:
8
O,
16
S,
34
Se,
52
Te
A. Tng B. Gim C. Khụng thay i D. Va tng va gim
Câu 26: Cỏc nguyờn t thuc nhúm II
A
trong bng h thng tun hon:
A. D dng cho 2e t cu hỡnh bn vng
B. D dng nhn 2e t cu hỡnh bn vng
C. D dng nhn 6e t cu hỡnh bn vng
D. L cỏc phi kim hot ng mnh
Câu 27: Ion Y
-
cú cu hỡnh e: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. V trớ ca Y trong bng HTTH l:
A. Chu kỡ 3, nhúm VII A B. Chu kỡ 3, nhúm VIIIA
C. Chu kỡ 4, nhúm I A D. Chu kỡ 4, nhúm VI A
Câu 28: Cho 5,4 gam một kim loại tác dụng hết với clo, thu đợc 26,7 gam muối clorua. Kim loại đã
dùng là:
A. Fe B. Al C. Zn D. Mg
Câu 29: Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl
2
. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết
tủa, thu đợc dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lợng dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa
mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu đợc chất rắn D gồm hai oxit kim
loại. Tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hai oxit kim loại đó là:
A. Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
B. Al
2
O
3
, CuO C. Fe
2
O
3
, CuO D. Al
2
O
3
, Fe
3
O
4

Câu 30: Ghép thành câu đúng:
Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm
A. Chuyển thành màu đỏ B. Chuyển thành màu xanh
C. Không đổi màu D. Mất màu
Câu 31: Cho biết trong phản ứng sau
4HNO
3đặc nóng
+ Cu Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ H
2
O
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

182

HNO
3
đóng vai trò là:
A. Chất oxi hoá B. Axit C. Môi trờng D. Cả A và C
Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong HCl d thu đợc 4,48 lit
(đktc) khí A. Muối cacbonat đó là:
A. MgCO
3
B. CaCO
3
C. BaCO
3
D. ZnCO
3

Câu 33: Cho V lít CO
2
(đktc) phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)
2
d thu đợc 10g kết tủa. V có
giá trị là:
A.3,36lít B. 22,4lít C. 15,68lít D. 2,24 lít
Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO
3
thu đợc
6,72 lit khí NO và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thì thu đợc bao nhiêu gam muối khan?
A. 77,1g B. 71,7g C. 17,7g D. 53,1g
Câu 35: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit X đơn chức và rợu Y đa chức là :
A. R(COOR
1
) B. R(COO)
n
R
1

C. (ROOC)
n
R
1
(COOR)
m
D. (RCOO)
n
R
1

Câu 36: Hai este A, B là đồng phân của nhau. 17,6 gam hỗn hợp này chiếm thể tích bằng thể tích của
6,4 gam oxi ở cùng điều kiện. Hai este A, B là:
A. CH
3
COOCH
3
và HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOC
2
H
5
và HCOOC
3
H
7

C. HCOOC
3
H
7
và C
3
H
7
COOH D. CH
3
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5

Câu 37: Hai chất là đồng phân cấu tạo của nhau thì:
A. Có cùng khối lợng phân tử
B. Có công thức cấu tạo tơng tự nhau
C. Có cùng công thức phân tử
D. Có cùng công thức đơn giản nhất
Câu 38: C
4
H
8
O
2
có bao nhiêu đồng phân đơn chức
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 39: Cho quì tím vào dung dịch axit glutamic (axit - amino pentađioic), quì tím chuyển sang màu :
A. đỏ B. xanh
C. mất màu D. Chuyển sang đỏ sau đó mất màu
Câu 40: Phản ứng cộng hợp nhiều phân tử amino axit thành một phân tử lớn, giải phóng nhiều phân tử
nớc đợc gọi là phản ứng :
A. trùng hợp B. trùng ngng C. axit bazơ D. este hóa
Câu 41: Trong công nghiệp ngời ta điều chế axit axetic theo phơng pháp nào sau đây:
A. Lên men giấm B. Oxi hoá anđehit axetic
C. Cho metanol tác dụng với cacbonoxit D. Cả 3 phơng pháp trên
Câu 42: Cho 2 phản ứng:
(1) 2CH
3
COOH + Na
2
CO
3
2CH
3
COONa + H
2
O + CO
2

(2) C
6
H
5
OH + Na
2
CO
3
C
6
H
5
ONa + NaHCO
3

www.MATHVN.com
www.mathvn.com

183

Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH
3
COOH, H
2
CO
3
, C
6
H
5
OH, HCO
3
-
là:
A. tăng dần B. giảm dần
C. không thay đổi D. vừa tăng vừa giảm
Câu 43: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực axit giảm dần: etanol (X), phenol (Y), axit benzoic (Z), p-
nitrobenzoic (T), axit axetic (P)
A. X > Y > Z > T > P B. X > Y > P > Z > T
C. T > Z > P > Y > X D. T > P > Z > Y > X
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rợu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu đợc CO
2

hơi nớc có tỉ lệ thể tích V
CO
2
: V
H
2
O
= 7 : 10. Công thức phân tử của 2 rợu đó là:
A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH
C. C
2
H
5
OH và C
3
H
5
OH D. C
3
H
5
OH và C
4
H
7
OH
Câu 45: Cho 0,1 mol một rợu A tác dụng với Kali cho 3,36 lit khí (đktc). Hỏi A có mấy nhóm chức?
A. 2 B. 3 C. 4 D. không xác định đợc
Câu 46: Để điều chế anđehit ngời ta dùng phơng pháp
A. oxi hóa rợu đơn chức
B. oxi hóa rợu bậc 1
C. thủy phân dẫn xuất 1,1- đihalogen trong dung dịch kiềm, đun nóng.
D. cả B, C
Câu 47: Anđehit no A có công thức (C
3
H
5
O)
n
. Giá trị n thỏa mãn là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 48: Nhựa Bakêlit đợc điều chế từ:
A. phenol và anđehit axetic B. phenol và anđehit fomic
C. axit benzoic và etanol D. Glixerol và axit axetic
Câu 49 : Thực hiện phản ứng tráng gơng 0,75 gam một anđehit đơn chức A, thu đợc 10,8 gam Ag.
Xác định công thức phân tử của A.
A. CH
3
CHO B. HCHO
C. C
2
H
3
CHO D. không xác định đợc
Câu 50: Để trung hoà 20ml dung dịch một axit đơn chức cần 30ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung
dịch sau khi trung hoà thu đợc 1,44g muối khan. Công thức của axit là:
A. C
2
H
4
COOH B. C
2
H
5
COOH C. C
2
H
3
COOH D. CH
3
COOH

www.MATHVN.com
www.mathvn.com

184

Đề 23
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1: Sự bin i đ õm in ca cỏc nguyờn t theo thứ tự sau:
11
Na,
13
Al,
15
P,
17
Cl là:
A. Tng B. Gim C. Khụng thay i D. Vừa tng va gim
Câu 2: Nu bit v trớ ca mt nguyờn t trong bng h thng tun hon cú th suy ra:
A. Nó l kim loi hay phi kim B. Hoỏ tr cao nht i vi oxi
C. Tớnh cht ca oxit v hiroxit D. Tt c u ỳng
Câu 3: Axit no yu nht trong các axit HCl, HBr, HI, HF :
A. HCl B. HBr C. HI D. HF
Câu 4: S electron ti a trong lp L (lp n = 2) l:
A. 8 B. 6 C. 2 D. 10
Câu 5: Mt ion cú 18 electron v 16 proton thì điện tích hạt nhân là:
A. -2 B. +2 C. -18 D. +16
Câu 6: Cỏc ion v nguyờn t
10
Ne,
11
Na
+
,
9
F
-
cú c im chung l có cùng:
A. s electron B. s proton C. s ntron D. s khi
Câu 7: Điện phân dung dịch chứa HCl và CuCl
2
. Kết thúc điện phân khi
nớc bắt đầu bị điện phân ở cả hai đIện cực. Dung dịch thu đợc có
A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. Không xác định đợc
Câu 8: Nguyên tố R tạo đợc hợp chất với hiđro có công thức RH
3
. Công thức oxit cao nhất của X là:
A. RO B. R
2
O
3
C. RO
2
D. R
2
O
5

Câu 9: Chất nào sau đây là chất không điện li:
A. C
6
H
6
B. HF C. Na
2
CO
3
D. Ca(OH)
2

Câu 10: CH
3
COOH điện li theo cân bằng sau:
CH
3
COOH CH
3
COO
-
+ H
+

Cho biết độ điện li của CH
3
COOH tăng khi nào?
A. Thêm vài giọt dung dịch HCl B. Thêm vài giọt dung dịch NaOH
C. Thêm vài giọt dung dịch CH
3
COONa D. Cả A và B
Câu 11:
Độ điện li của một chất điện li yếu sẽ thay đổi khi:
A. thay đổi nhệt độ
B. thay đổi nồng độ
C. thêm vào dung dịch một chất điện li mạnh có chứa 1 trong 2 ion của chất điện li yếu đó
D. Cả 3 trờng hợp trên
Câu 12:
Cho các bột trắng K
2
O, MgO, Al
2
O
3
, Al
4
C
3
. Để phân biệt các chất trên chỉ cần dùng thêm
A. dung dịch HCl B. H
2
O
C. dung dịch NaOH D. dung dịch H
2
SO
4

http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

185

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl thu đợc 0,4 mol H
2
. Nếu
cũng cho lợng hỗn hợp nói trên tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 6,72 lít H
2
(đktc). Khối
lợng mỗi kim loại lần lợt là;
A. 2,4 gam và 5,4 gam B. 5,4 gam và 2,4 gam
C. 1,2 gam và 5,4 gam C. 2,4 gam và 2,7 gam
Câu 14: Phản ứng nào không xảy ra với dung dịch NaHCO
3
khi:
A. đun nóng B. tác dụng với axit
C. tác dụng với bazơ D. tác dụng với BaCl
2

Câu 15: Từ Na
2
CO
3
có thể điều chế đợc
A. NaCl B. Na
2
SO
4
C. NaHCO
3
D. cả A, B, C
Câu 16: Hoà tan hết m gam kali trong 96,2 gam nớc thu đợc dung dịch X có khối lợng riêng 1,079
g/ml (giả thiết chất rắn chiếm thể tích không đáng kể). Khối lợng kali đã dùng là
A. 7,8 gam B. 7,6 gam C. 3,9 gam D. 10,8 gam
Câu 17: Dùng hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch : (NH
4
)
2
SO
4
, AlCl
3
, FeCl
3
, CuCl
2
, ZnCl
2
?
A. dung dịch NH
3
B. dung dịch NaOH
C. dung dịch Ba(OH)
2
D. dung dịch Ca(OH)
2

Câu 18: Cho 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
X Y Z
NaOH - - +
HCl + + +
HNO
3
đặc nguội - + -
X, Y, Z lần lợt là:
A. Fe, Mg, Al B. Fe, Mg, Zn
C. Cu, Mg, Al D. Mg, Fe, Al
Câu 19: Cho Al vào hỗn hợp FeCl
3
và HCl

d. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đợc các muối
A. AlCl
3
và FeCl
3
B. AlCl
3
và FeCl
2

C. AlCl
3
D. FeCl
3

Câu 20: Gang là hợp chất của sắt và cacbon trong đó hàm lợng cacbon chiếm
A. từ 2- 5% B. dới 2% C. trên 5% D. 0%
Câu 21: Sục V lít CO
2
(đktc) vào 2lit dung dịch Ca(OH)
2
0,001M thấy xuất hiện 0,1g kết tủa trắng, lọc
kết tủa rồi đem đun nóng dung dịch thu đợc 0,1g kết tủa nữa. Tính V CO
2
?
A. 22,4ml B. 44,8ml C. 67,2ml D. 67,2 lit
Câu 22: Trong phòng thí nghiệm ngời ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Tính khối
lợng amoni nitrit cần nhiệt phân để thu đợc 5,6 lit N
2
(đktc).
A. 8g B. 32g C. 20g D. 16g
Câu 23: Trộn 1 lit O
2
với 1 lit NO. Hỏi hỗn hợp thu đợc có mấy chất và có thể tích là bao nhiêu?
A. 2 chất và 2 lit B. 3 chất và 1,5 lit
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

186

C. 1 chất và 1 lit D. 3 chất và 2 lit
Câu 24: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá khử
A. (NH
4
)
2
CO
3


0
t
2NH
3
+ CO
2
+ H
2
O
B. 4NH
3
+ Zn(OH)
2
[Zn(NH
3
)
4
](OH)
2

C. 2NH
3
+ H
2
SO
4
(NH
4
)
2
SO
4

D. 2NH
3
+ 3CuO N
2
+ 3Cu + 3H
2
O
Câu 25: Đun nóng 4,6g Na với 1,55g photpho trong điều kiện không có không khí, sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu đợc chất rắn A. Hoà tan A thu đợc khí B.
Chất rắn A gồm:
A. Na
3
P B. Na
3
P, P, Na C. Na
3
P, Na D. Na
3
P, P
Khí B gồm:
A. H
2
B. PH
3
C. H
2
và PH
3
D. P
2
H
4

Câu 26: Từ dung dịch CaCl
2
làm thế nào điều chế đợc Ca kim loại?
A. Cho tác dụng với Na B. Điện phân dung dịch
C. Cô cạn rồi điện phân nóng chảy D. Cô cạn rồi nhiệt phân
Câu 27: Halogen nào sau đây không điều chế đợc bằng cách cho axit HX tơng ứng phản ứng với chất
oxi hoá mạnh nh KMnO
4
?
A. F
2
B. Cl
2
C. Br
2
D. I
2

Câu 28: Dung dịch NaHCO
3
lẫn tạp chất là Na
2
CO
3
. Để thu đợc NaHCO
3
tinh khiết ngời ta làm nh
sau:
A. Cho tác dụng với CaCl
2
rồi cô cạn
B. Cho tác dụng với dung dịch HCl rồi cô cạn
C. Sục khí SO
2
d vào rồi cô cạn dung dịch ở áp suất thấp.
D. Sục khí CO
2
d vào rồi cô cạn dung dịch ở áp suất thấp.
Câu 29: Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu thiếc bị xớc thì kim loại nào bị ăn mòn trớc:
A. sắt B. thiếc C. cả 2 bị ăn mòn nh nhau D. không xác định đợc
Câu 30: Thuỷ tinh bị ăn mòn bởi dung dịch axit nào sau đây?
A. HCl B. H
2
SO
4
C. HBr D. HF
Câu 31: Một chất hữu cơ X gồm các nguyên tố C, H, O.
1. Số lợng đồng phân mạch hở của X phản ứng đợc với NaOH ứng với khối lợng phân tử 74 đvC là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2. Để nhận biết các đồng phân trên có thể dùng:
A. quỳ tím và Ag
2
O/NH
3
B. quỳ tím và NaOH
C. Na
2
CO
3
và NaOH D. NaOH và Ag
2
O/NH
3
Câu 32: Este E chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn E thu đợc F, G.
Biết rằng F, G đều có phản ứng tráng gơng. CTCT của E là:
A. CH
3
COOCH=CH
2
B. HCOOC
2
H
5

www.MATHVN.com
www.mathvn.com

187

C. HCOOCH=CH
2
D. HCOOCH
2
CH=CH
2

Câu 33: Dung dịch glixin (axit amino axetic) có môi trờng:
A. axit B. bazơ C. Trung tính D. không xác định
Câu 34: Nilon- 6 là tên gọi của polipeptit mà:
A. trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon
B. trong một mắt xích có 6 nguyên tử cacbon
C. tổng số nguyên tử trong một mắt xích là 6
D. phân tử có 6 mắt xích liên kết với nhau
Câu 35: Cho 3 bazơ: n- butylamin, anilin, amoniac và các hằng số phân li K
B
của chúng là : 4.10
-10
,
2.10
-5
, 4.10
-4
. Hằng số K
B
tơng ứng với các bazơ là
A. n- butylamin : 4.10
-10
, anilin : 2.10
-5
, amoniac: 4.10
-4

B. n- butylamin : 4.10
-4
, anilin 4.10
-10
:, amoniac: 2.10
-5

C. n- butylamin : 4.10
-10
, anilin : :4.10
-4
, amoniac: 2.10
-5

D. B. n- butylamin: 2.10
-5
, anilin :, 4.10
-4
, amoniac: 4.10
-10

Câu 36: Sắp xếp các axit sau theo lực axit tăng dần: HCOOH (X), CH
3
CH
2
COOH (Y), CHC-COOH
(Z), C
6
H
5
COOH (T)
A. X < Y < Z < T B. Y < X < Z < T
C. Y< X < T < Z D. Z < Y < X < T
Câu 37: Cho hợp chất CH
2
=CH-COOH, tên gọi theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là:
A. Axit acrylic B. Axit vinyl fomic
C. Axit propenoic D. Axit propanoic
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 axit Y thu đợc thể tích CO
2
bằng thể tích hơi nớc ở cùng điều
kiện. Mặt khác tỉ khối hơi của A so với nitơ nhỏ hơn 2,5. Y có công thức là:
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
3
COOH D. Cả A và B
Câu 39: Một rợu A mạch hở, không làm mất màu dung dịch nớc brom. Để đốt cháy hoàn toàn a lit
hơi A thì cần 2,5a lit O
2
ở cùng điều kiện. CTPT của A là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
6
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
8
O
3
Câu 40: Dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt đợc glucozơ và fructozơ?
A. AgNO
3
/NH
3
B. Cu(OH)
2

C. dung dịch Br
2
D. CH
3
COOH, xt H
2
SO


Câu 41: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol rợu E và 0,2 mol rợu F tác dụng với Na d sinh ra 0,5 mol H
2
. Một
hỗn hợp khác gồm 0,3 mol E và 0,1 mol F cũng cho tác dụng với Na thì sinh ra 0,45 mol H
2
. Số nhóm
chức của E và F lần lợt là:
A. 3 và 2 B. 2 và 3 C. 1 và 3 D. 2 và 2
Câu 42: Một rợu có CTPT C
5
H
12
O. Oxi hoá rợu đó bằng CuO có đun nóng thu đợc sản phẩm có
phản ứng tráng gơng. Có bao nhiêu CTCT thoả mãn đIều kiện trên?
A. 3 B. 4 C. 5 D.6
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

188

Câu 43. Rợu lúa mới có độ rợu là 45
0
. Trong một chai rợu lúa mới dung tích 650ml có bao nhiêu ml
C
2
H
5
OH nguyên chất?
A. 292,5 ml B. 229,5 ml C. 293,5 ml D. 239,5 ml.
Câu 44. Khi thuỷ phân C
4
H
6
O
2
trong môi trờng axit, ta thu đợc hỗn hợp 2 chất đều có phản ứng tráng
gơng. Vậy công thức cấu tạo của C
4
H
6
O
2
là một trong các công thức nào sau đây?
A. CH
3
COCH=CH
2
B. HCOCH
2
CH=CH
2

O O
C. HCOCH=CHCH
3
D. CH
2
=CHCOCH
3

O O
Câu 45. Hợp chất nào sau đây điều chế đợc bằng cách cho etin tác dụng với H
2
O có xúc tác là HgSO
4
?
A. CH
3
CHO B. CH
3
COCH
3

C. CH
2
=CH-CO-CH
3
D. CH
3
CH
2
CHO
Câu 46. CTCT tổng quát của anken đợc biểu diễn nh sau: R
1
R
2
C=CR
3
R
4
. Điều kiện để xuất hiện đồng
phân hình học là:
A. R
1
R
2
R
3
R
4
B. R
1
R
2
hoặc R
3
R
4

C. R
1
R
2
và R
3
R
4
D. R
1
R
3
và R
2
R
4

Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon E thu đợc 3,3g CO
2
và 1,8g H
2
O. Công thức tổng quát
của E là:
A. C
n
H
2n+2
B. C
n
H
2n
C. C
n
H
2n-2
D. C
n
H
2n-6

Câu 48. Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch anilin. Hỏi dung dịch có màu gì?
A. màu đỏ B. màu xanh C. Màu tím D. không màu
Câu 49. Toluen có tính chất hóa học nào sau mà benzen không có?
A. Phản ứng cháy
B. Phản ứng thế halogen khi có xúc tác Fe
C. Phản ứng với dung dịch KMnO
4
, đun nóng.
D. Phản ứng thế nitro vào vòng benzen
Câu 50. Phản ứng nào sau đây xác định công thức cấu tạo hóa học của glucozơ?
A. Phản ứng tráng gơng
B. Phản ứng với Cu(OH)
2
tạo phức
C. Phản ứng với CH
3
COOH/H
2
SO
4

đặc

D. A, B, C đúng.
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

189

Đề 24
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1: Nguyờn t X cú cu hỡnh e l: 1s
2
2s
2
2p
5
thỡ ion to ra t nguyờn t X cú cu hỡnh e no sau
õy?
A. 1s
2
2s
2
2p
4
B. 1s
2
2s
2
2p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
D. 1s
2

Câu 2: Nguyờn t X cú Z = 26. V trớ ca X trong bng TH l:
A. Chu kỡ 4, nhúm VIB B. Chu kỡ 4, nhúm VIIIB
C. Chu kỡ 4, nhúm IIA D. Chu kỡ 3, nhúm IIB
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố A đợc xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 4: Một nguyên tố thuộc nhóm VA có hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị trong hợp chất với hiđro lần
lợt là:
A. III và V B. V và V C. III và III D. V và III
Câu 5: Cho 3 kim loi thuc chu kỡ 3:
11
Na,
12
Mg,
13
Al. Tớnh khử ca chỳng giảm theo thứ tự sau:
A. Na > Mg > Al B. Al > Mg > Na
C. Mg > Al > Na D. Mg > Na > Al
Câu 6: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit- bazơ?
A. H
2
SO
4
+ 2NaOH Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
B. 6HCl + Fe
2
O
3
2FeCl
3
+ 3H
2
O
C. H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2HCl
D. Ca(OH)
2
+ CO
2
CaCO
3
+ H
2
O
Câu 7: Dung dịch H
2
SO
4
có pH= 2 thì nồng độ của H
2
SO
4

A. 0,01M B. 0,1M C. 0,005M D. 0,05M
Câu 8: Sục V lit CO
2
(đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)
2
1,5M d thấy xuất hiện 59,1g kết tủa trắng.
Tính V?
A. 6,72lít B. 3,36 lít C. 13,44 lít D. 6,72 lít hoặc 13,44 lit
Câu 9:
Loại muối nào sau đây không bị thuỷ phân?
A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu
B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh
C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu
D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 10:
Điện phân nóng chảy 34,0g một oxit kim loại thu đợc 10,8g kim loại ở catot và 6,72 lit khí
(đktc) ở anot. Công thức của oxit trên là:
A. Fe
2
O
3
B. Al
2
O
3
C. Na
2
O D. CaO
Câu 11:
Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phơng pháp điện hoá thì phải tiến hành điện phân với
điện cực gì và dung dịch nào sau đây?
A. cực âm là đồng, cực dơng là sắt, dung dịch muối sắt
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

190

B. cực âm là đồng, cực dơng là sắt, dung dịch muối đồng
C. cực âm là sắt, cực dơng là đồng, dung dịch muối sắt
D. cực âm là sắt, cực dơng là đồng, dung dịch muối đồng
Câu 12: Cho oxit sắt từ phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng d thu đợc:
A. muối sắt (II) B. muối sắt (III)
C. hỗn hợp cả muối sắt (II) và (III) D. chất rắn không tan
Câu 13: Tên gang xám là do :
A. chứa nhiều Fe
3
C, Si B. chứa nhiều FeO, Si
C. chứa nhiều C, Si D. do có màu xám
Câu 14: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu đợc 0,896 lít khí (đktc) ở anot
và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là:
A. NaCl B. LiCl C. KCl D. CsCl
Câu 15: Một hợp kim Na- K tác dụng hết với nớc đợc 2 lít khí (đo ở 0
0
C, 1,12 atm) và dung dịch D.
Thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hoà hết 1/2 dung dịch D là
A. 200 ml B. 100 ml C. 400 ml D. 1000 ml
Câu 16: Cho Na vào các dung dịch BaCl
2
, CuSO
4
, NaHSO
4
, NH
3
, NaNO
3
. Quan sát thấy có chung 1 hiện
tợng là :
A. có khí bay ra B. có kết tủa xanh
C. có kết tủa trắng D. không phản ứng
Câu 17: Để điều chế các hiđroxit Cu(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
ta cho dung dịch muối của chúng tác
dụng với :
A. dung dịch NaOH vừa đủ B. dung dịch NaOH d
C. dung dịch NH
3
d D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 18: Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây không là phản ứng oxi hoá khử:
A. 4HNO
3
+ Cu Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ 2H
2
O
B. NH
4
NO
2
N
2
+ 2H
2
O
C. 3NH
3
+ 3H
2
O + AlCl
3
Al(OH)
3
+ 3NH
4
Cl
D. N
2
+ 3H
2


2NH
3

Câu 19:
Cho cân bằng N
2
+ 3H
2

2NH
3
Hằng số cân bằng của phản ứng trên là:
A. K=
NH
3
N
2
H
2
B. K=
NH
3
N
2
H
2
C. K=
NH
3
N
2
H
2
2
D. K=
NH
3
N
2
H
2
3
2

Câu 20: Cho 1,3 gam muối clorua của Fe (hoá trị n) tác dụng với AgNO
3
d, thu đợc 3,444 gam bạc
clorua. Công thức của muối sắt là:
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

191

A. FeCl
3
B. Fe
3
Cl C. FeCl
2
D. Fe
2
Cl
3


Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp (Mg, Al) bằng dung dịch HCl d thì thu đợc 8,96 lit khí hiđro
(đktc). Cô cạn dung dịch thu đợc thu đợc hỗn hợp muối khan có khối lợng là:
A. 3,62g B. 29,1g C. 39,75g D. 36,2g
Câu 22: Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất kẽm, chì và thiếc; ngời ta khuấy loại thuỷ ngân
này trong dung dịch:
A. CuSO
4
B. AgNO
3
C. PbCl
2
D. HgSO
4

Câu 23: Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lợng các oxit: 75% SiO
2
, 13% Na
2
O và
12% CaO. Công thức hoá học của loại thuỷ tinh này là:
A. Na
2
O. CaO.4SiO
2
B. Na
2
O.2CaO.5SiO
2

C. 2Na
2
O.CaO.6SiO
2
D. Na
2
O.CaO.6SiO
2

Câu 24: Có thể dùng hoá chất nào dới đây để làm mềm nớc cứng vĩnh cửu?
A. H
2
SO
4
B. Ca(OH)
2
C. Na
2
CO
3
D.CuSO
4

Câu 25: Để điều chế 1 tấn clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl ngời ta phải dùng tối thiểu là
1,735 tấn NaCl. Vậy hiệu suất của quá trình là:
A.59% B. 85% C. 90% D. 95%
Câu 26: Một loại quặng hematit có chứa 60% sắt (III) oxit. Khối lợng sắt tối đa có thể điều chế đợc từ
1 tấn quặng này là:
A. 4,6 tấn B. 0,47 tấn C. 0,7 tấn D. 1,16tấn
Câu 27: Nớc cứng có những tác hại gì:
A. Khi giặt đồ bằng xà phòng trong nớc cứng tạo ra muối không tan gây lãng phí xà phòng và sợi
vải nhanh mục nát
B. Nấu đồ ăn bằng nớc cứng sẽ lâu chín và giảm mùi vị
C. Đun nớc cứng trong nồi hơi sạu tạo thành moọt lớp cặn ở mặt trong nồi hơi
D. Cả A, B và C
Câu 28: Sục khí CO
2
vào một cốc nớc cất có nhỏ vài giọt phenolphtalein thì dung dịch có màu gì?
A. không màu B. màu tím C. màu đỏ D. màu xanh
Câu 29: Loại phân đạm nào sau đây đợc gọi là đạm hai lá?
A. NaNO
3
B. NH
4
NO
3
C. (NH
2
)
2
CO D. Ca(NO
3
)
2

Câu 30: Để loại tạp chất HCl có lẫn trong khí Cl
2
ngời ta dùng:
A. dung dịch NaOH B. dung dịch H
2
SO
4

C. H
2
O D. dung dịch Na
2
CO
3

Câu 31: Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây có thể nhận biết đợc stiren, toluen, benzen?
A. O
2
B. Br
2
/Fe,t
o
C. dung dịch KMnO
4
D. dung dịch Br
2

Câu 32: Khi đun nóng m
1
gam chất hữu cơ X với H
2
SO
4
đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp
thu đợc m
2
gam chất hữu cơ B. d
B/X
= 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của rợu X là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
5
OH D. C
3
H
7
OH
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

192

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X thu đợc 3,36 lit CO
2
(đo ở 0
o
C, 2atm) và 5,4g H
2
O.
Công thức phân tử của X là:
A. C
3
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
2
H
2
O
4
C
2
H
4
O
2

Câu 34: Cho 4 chất CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, HCOOCH
3
, CH
3
COOCH
3
. chất ít tan trong nớc nhất là:
A. CH
3
COOH B. C
2
H
5
OH C. HCOOCH
3
D. CH
3
COOCH
3

Câu 35: Để trung hoà 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200ml dung dịch
NaOH 0,5M. Khối lợng muối thu đợc khi cô cạn dung dịch là:
A. 9,6g B. 9,7g C. 11,4g D. 5,2g
Câu 36: Ngời ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì.làm mục quần
áo.
A. có phản ứng axit- bazơ B. có phản ứng phân hủy
C. có phản ứng thủy phân D. có phản ứng trung hòa
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Câu 37: Có bao nhiêu đồng phân có tính chất lỡng tính ứng với công thức phân tử C
2
H
5
O
2
N? (không kể
đồng phân cis-trans)
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 38: Phản ứng giữa nhóm COOH và nhóm NH
2
tạo ra
A. liên kết ion B. liên kết cho nhận
C. liên kết peptit D. liên kết cộng hóa trị E. A hoặc C
Câu 39: Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu đợc gồm glixerol, axit axetic
và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn với X?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 12
Câu 40: Phản ứng giữa CH
3
COOH và C
2
H
5
OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác đợc gọi là phản ứng:
A. axit bazơ B. este hoá
C. đề hiđrat hoá D. thuỷ phân
Câu 41: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đều là chất khí ở điều kiện thờng. Khi phân huỷ mỗi chất thành
cacbon và hiđro, thể tích khí thu đợc đều gấp hai lần thể tích ban đầu. Vậy X, Y, Z:
A. là đồng đẳng của nhau B. là đồng phân của nhau
C. đều có 2 nguyên tử C D. đều có 4 nguyên tử hiđro
Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách đun rợu etylic với axit sunfuric đặc
nóng ở 170
o
C thì etilen thu đợc thờng có lẫn SO
2
, ngời ta dẫn khí qua dung dịch nào để thu đợc
etilen tinh khiết?
A. Br
2
B. KMnO
4
C. NaOH D. Na
2
CO
3

Câu 43: Sản phẩm chính của phản ứng cộng giữa propen và HCl là:
A. CH
2
=CH-CH
2
Cl B. CH
2
=CCl-CH
3

C. CH
2
Cl-CH
2
-CH
3
D. CH
3
-CHCl-CH
3

Câu 44: Khả năng phản ứng thế brom vào vòng benzen của chất nào cao nhất trong ba chất benzen,
phenol và axit benzoic?
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

193

A. benzen B. phenol C. axit benzoic D. cả ba phản ứng nh nhau
Câu 45: Thực hiện phản ứng tách nớc với một ancol có CTPT là C
4
H
10
O có mặt xúc tác H
2
SO
4
đặc ở
180
o
C thu đợc 3 đồng phân. CTCT của ancol đó là:
A. CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
B. CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH
C. (CH
3
)
3
COH D. không có công thức nào thoả mãn
Câu 46: Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tợng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl
bromua, khuấy đều thì Mg tan dần thu đợc dung dịch đồng nhất. Các hiện tợng trên đợc giải thích
nh sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong
ete
C. Mg không tan trong đietyl ete nhng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
D. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C
2
H
5
Mg tan trong ete.
Câu 47: Cho các phản ứng sau:
(1) CH
3
CHO + Br
2
+ H
2
O CH
3
COOH + 2HBr
(2) CH
3
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O CH
3
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
NO
3

Trong hai phản ứng trên CH
3
CHO đóng vai trò là chất gì?
A. chất oxi hoá B. Chất khử
C. Chất tự oxi hoá tự khử D. Tất cả đều sai
Câu 48: Tỉ khối hơi của đimeylamin so với heli là:
A. 11,25 B. 12,15 C. 15,12 D. 22,5
Câu 49: Cao su buna-N đợc tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp các monome nào sau đây:
A. CH
2
=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH
2
B. CH
2
=CHCN, CH
2
=CH-CH=CH
2

C. CH
2
=CHC
6
H
5
, CH
2
=CH-CH=CH
2
D. CH
2
=CH
2
, CH
2
=CHCN
Câu 50: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch -amino propanoic thì giấy quỳ tím:
A. mất màu B. không đổi màu
C. chuyển thành màu đỏ D. chuyển thành màu xanh.


www.MATHVN.com
www.mathvn.com

194

Đề 25
Thời gian 90 phút
Câu 1: Cu hỡnh e ca nguyờn t
19
K
39
l 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
. Vy nguyờn t K cú c im:
A. K thuc chu kỡ 4, nhóm IA B. S ntron trong nhõn K l 20
C. L nguyờn t m u chu kỡ 4 D. C a,b,c u ỳng.
Câu 2: Hiroxit no mnh nht trong các hiđroxit Al(OH)
3
, NaOH, Mg(OH)
2
, Be(OH)
2
:
A. Al(OH)
3
B. NaOH C. Mg(OH)
2
D. Be(OH)
2

Câu 3: Ion no sau õy có cu hỡnh e bn vng ging khớ him?
A.
29
Cu
+
B.
26
Fe
2+
C.
20
Ca
2+
D.
24
Cr
3+

Câu 4: Mt nguyờn t R cú tng s ht mang in v khụng mang in l 34. Trong ú s ht mang
in gp 1,833 ln s ht khụng mang in. Nguyờn t R l:
A. Na B. Mg C. F D. Ne
Câu 5: Cú 4 kớ hiu
13
26
X,
12
26
Y,
13
27
Z,
12
24
T. iu no sau õy l sai ?
A. X v Y l hai ng v ca nhau
B. X v Z l hai ng v ca nhau
C. Y v T l hai ng v ca nhau
D. X v T u cú s proton v s ntron bng nhau
Câu 6: Cho mt s nguyờn t sau
8
O,
16
S,
6
C,
7
N,
1
H. Bit rng tng s proton trong phân tử khớ XY
2
l
18. Khớ XY
2
l:
A. SO
2
B. CO
2
C. NO
2
D. H
2
S
Câu 7: Nguyờn t
23
Z cú cu hỡnh e l: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. Z cú:
A. 11 nơtron, 12 proton B. 11 proton, 12 nơtron
C. 13 proton, 10 nơtron D. 11 proton, 12 electron
Câu 8: Cho biết hiện tợng xảy ra và giải thích bằng phơng trình hoá học khi sục từ từ khí CO
2
và dung
dịch nớc vôi trong cho đến d?
A. không có hiện tợng gì
B. ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó tan dần thành dung dịch trong suốt.
C. Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan ngay.
D. Xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa này không tan.
Câu 9:
Cho biết ion nào sau đây là axit theo Bronsted?
A. Cl
-
B. HSO
4
-
C. PO
4
3-
D. Mg
2+

Câu 10:
Điện phân nóng chảy Al
2
O
3
với các điện cực bằng than chì, khí thoát ra ở anot là:
A. O
2
B. CO C. CO
2
D. cả B và C
Câu 11:
Cho các cặp oxi hoá khử sau:
Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
; Ag
1+
/Ag; Br
2
/2Br
-

Theo chiều từ trái qua phải tính oxi hoá tăng dần; tính khử giảm dần. Phản ứng nào sau đây không
xảy ra:
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

195

A. Fe + 2AgNO
3
Fe(NO
3
)
2
+ 2Ag
B. Cu + 2FeCl
3
2FeCl
2
+ CuCl
2

C. Fe(NO
3
)
2
+ AgNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ Ag
D. 2Ag + CuSO
4
Ag
2
SO
4
+ Cu
Câu 12: Hoà tan 1,3g kim loại A hoá trị II vào dung dịch H
2
SO
4
d, thu đợc 0,448 lit khí H
2
(27,3
o
C và
1,1 atm). Kim loại A là:
A. Fe B. Zn C. Mg D. Pb
Câu 13: Cho sắt d vào dung dịch HNO
3
loãng thu đợc
A. dung dịch muối sắt (II) và NO B. dung dịch muối sắt (III) và NO
C. dung dịch muối sắt (III) và N
2
O D. dung dịch muối sắt (II) và NO
2

Câu 14: Để điều chế sắt thực tế ngời ta dùng
A. điện phân dung dịch FeCl
2
B. phản ứng nhiệt nhôm
C. khử oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao D. Mg đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối
Câu 15: Để nhận biết các chất bột : xô đa, magiê oxit, nhôm oxit, đồng (II) sunfat và sắt (III) sunfat, chỉ
cần dùng nớc và
A. dung dịch NaOH B. dung dịch H
2
SO
4

C. dung dịch NH
3
D. cả A và C đều đúng
Câu 16: Ngời ta nén khí CO
2
d vào dung dịch đặc và đồng phân tử NaCl, NH
3
đến bão hoà để điều
chế:
A. NaHCO
3
B. Na
2
CO
3
C. NH
4
HCO
3
D. (NH
4
)
2
CO
3

Câu 17: Ngời ta không thờng dùng phơng pháp nào sau đây để điều chế kim loại
A. Phơng pháp nhiệt luyện B. Phơng pháp thuỷ luyện
C. Phơng pháp điện phân D. Phơng pháp nhiệt phân muối
Câu 18: Để m gam kim loại kiềm X trong không khí thu đợc 6,2 gam oxít. Hoà tan toàn bộ lợng oxit
trong nớc đợc dung dịch Y. Để trung hoà dung dịch Y cần vừa đủ 100 ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Kim
loại X là:
A. Li B. Na C. K C. Cs
Câu 19:
Thêm 100 cm
3
dung dịch NaOH 7 M vào 100 cm
3
dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
1M . Nồng đọ mol/l của
các ion thu đợc trong dung dịch sau phản ứng là
A. [Na
+
] = 3,5M, [SO
4
2-
] = 1,5M, [AlO
2
-
] = 0,5M
B. [Na
+
] = 0,5M, [SO
4
2-
] = 0,3M
C. [Na
+
] = 0,7M, [SO
4
2-
] = 1,5M, [Al
3+
] = 0,1M
D. [Na
+
] = 3,5M, [SO
4
2-
] = 0,3M, [AlO
2
-
] = 0,5M
Câu 20:
Trong công nghiệp hiên đại ngời ta điều chế Al bằng cách nào:
A. Điện phân nóng chảy B. Điện phân muối AlCl
3
nóng chảy
C. Dùng Na khử AlCl
3
nóng chảy D. Nhiệt phân Al
2
O
3

http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

196

Câu 21: Nung hỗn hợp A gồm bột Al và Fe
2
O
3
trong điều kiện không có không khí, thu đợc hỗn hợp B.
Hoà tan B trong HCl d thu đợc H
2
. Trong B gồm:
A. Al
2
O
3
, Fe B. Al
2
O
3
, Fe, Al
C. Al
2
O
3
, Fe, Fe
2
O
3
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 22: Muối nitrat thể hiện tính oxi hoá trong môi trờng:
A. Axit B. Bazơ C. Trung tính D. Cả A, B và C E. A và B
Câu 23: Hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu bằng dung dịch HNO
3
đặc nóng thì
thu đợc 22,4 lit khí màu nâu. Nếu thay axit HNO
3
bằng axit H
2
SO
4
đặc nóng thì thu đợc bao nhiêu lit
khí SO
2
(các khí đều đợc đo ở đktc)
A. 22,4 lit B. 11,2 lit C. 2,24 lit D. kết quả khác
Câu 24: Nhiệt phân muối KNO
3
thì thu đợc khí:
A. NO
2
B. O
2
C. Hỗn hợp NO
2
và O
2
D. Hỗn hợp NO và O
2

Câu 25: Cho hai phản ứng:
(1) 2P + 5Cl
2
2PCl
5

(2) 6P + 5KClO
3
3P
2
O
5
+ 5KCl
Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò là:
A. Chất oxi hoá B. Chất khử
C. Tự oxi hoá khử D. Chất oxi hóa ở (1), chất khử ở (2)
Câu 26: Để xác định hàm lợng C trong một mẫu gang ngời ta nung 10g mẫu gang đó trong O
2
thấy
tạo ra 0,672 lit CO
2
(đktc). Phần trăm C trong mẫu gang đó là:
A. 3,6% B. 0,36% C. 0,48% D. 4%
Câu 27: R là nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VI. Trong hợp chất với H nó chiếm 94,12% về
khối lợng. Nguyên tố R là:
A. O B. S D. N D. Cl
Câu 28: Để điều chế đợc cả 3 kim loại Na, Cu, Al ngời ta dùng phơng pháp nào sau đây:
A. nhiệt luyện B. thuỷ luyện
C. điện phân dung dịch D. điện phân nóng chảy
Câu 29: Cho dung dịch Na
2
CO
3
vào dung dịch AlCl
3
, đun nóng nhẹ, thấy có
A. kết tủa trắng B. khí bay ra
C. không có hiện tợng gì D. cả A và B
Câu 30: Để nhận biết khí H
2
S, ngời ta dùng
A. giấy quì tím ẩm B. giấy tẩm dung dịch CuSO
4

C. giấy tẩm dung dịch Pb(NO
3
)
2
D. cả A, B, C đều đúng
Câu 31: Axit - amino enantoic có
A. 5 nguyên tử cacbon B. 6 nguyên tử cacbon
C. 7 nguyên tử cacbon D. 8 nguyên tử cacbon
Câu 32: Protit tự nhiên là chuỗi poli peptit đợc tạo thành từ các
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

197

A. - amino axit B . - amino axit
C. -amino axit D. - amino axit
Câu 33: Nilon- 6, 6 đợc tạo thành từ phản ứng trùng ngng giữa
A. axit ađipic và hexametylen điamin B. axit axetic và hexametylen điamin

C. axit ađipic và anilin D. axit axetic và glixin
Câu 34: Dãy chất nào sau đây phản ứng đợc với axit axetic:
A. Cl
2
, CaO, MgCO
3
, Na B. Cu, Zn(OH)
2
, Na
2
CO
3

C. CaCO
3
, Mg, CO
2
, NaOH D. NaOH. C
2
H
5
OH, HCl, Na
Câu 35: Phản ứng giữa axit fomic với Ag
2
O trong dung dịch NH
3

A. phản ứng tráng gơng B. phản ứng oxi hoá khử
C. phản ứng axit bazơ D. Cả A và B
Câu 36: Để phân biệt các axit: fomic, axetic, acrylic ngời ta có thể dùng lần lợt các thuốc thử:
A. dung dịch Br
2
, dung dịch AgNO
3

B. dung dịch Na
2
CO
3
, dung dịch Br
2

C. dung dịch Br
2
, dung dịch AgNO
3
/NH
3

D. dung dịch Br
2
, dung dịch KMnO
4

Câu 37: Đốt cháy một axit đơn chức mạch hở X thu đợc CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ khối lợng là 88:27.
Lấy muối natri của X nung với vôI tôI xut thì đợc 1 hiđrocacbon ở thể khí. CTCT của X là:
A. CH
3
COOH B. C
2
H
5
COOH
C. CH
2
=CHCOOH D. CH
2
=CHCH
2
COOH
Câu 38 : Đốt cháy hoàn toàn 1 lít propan, thì thể tích CO
2
sinh ra ở cùng đIều kiện là
A. 5 lít B. 3 lít C. 6,72 lít D. 0,1339 lít
Câu 39: đốt cháy hòan toàn một este X tạo ra CO
2
và H
2
O với số mol nh nhau. Vậy X là
A. este đơn chức B. este no đa chức
C. este no đơn chức D. este không no một nố đôi đơn chức
Câu 40: Tỉ lệ thể tích giữa CH
4
và O
2
là bao nhiêu để thu đợc hỗn hợp nổ mạnh nhất?
A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:3
Câu 41: Một hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon khi cháy tạo ra số mol CO
2
và H
2
O nh nhau. Hai
hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. ankan và ankađien B. ankan và ankin
C. anken và anken D. cả A,B, C đều đúng
Câu 42: Hợp chất X có công thức phân tử C
3
H
5
Cl
3
. Thuỷ phân hoàn toàn X thu đợc chất Y. Y tác dụng
đợc với Na giải phóng H
2
và có phản ứng tráng gơng. X có công thức cấu tạo là
A. CH
3
-CH
2
-CCl
3
B. CH
3
-CHCl-CHCl
2

C. CH
3
-CCl
2
-CH
2
Cl D. CH
2
Cl

CH
2
-CHCl
2

E. cả B và D
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

198

Câu 43: C
8
H
10
O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen. Biết rằng các đồng phân này đều tác dụng
đợc với Na nhng không tác dụng đợc với NaOH.
A. 4 B. 5 C. 8 D. 10
Câu 44: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. CH
3
COOH/H
2
SO
4
đặc
B. dung dịch AgNO
3

C. H
2
(Ni/ t
0
)
D. Cu(OH)
2

Câu 45: Cách nào sau đây không nhận biết đợc protit ?
A. Cho tác dụng với Cu(OH)
2
/NaOH B. Cho tác dụng với HNO
3

C. Cho tác dụng với dung dịch NaOH D. đun nóng
Câu 46: Một axit cacboxylic no mạch hở có công thức thực nghiệm dạng (C
2
H
4
O)
n
. Tìm giá trị của n?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 47: Rợu dễ tan trong nớc là vì:
A. giữa các phân tử rợu tồn tại liên kết hiđro liên phân tử
B. giữa rợu và nớc có liên kết hiđro
C. rợu có tính axit yếu
D. cả 3 lí do trên
Câu 48. Cho 3,8 gam một điol tác dụng với K (d) giải phóng 0,56 lít H
2
(0
0
C, 2 atm). Công thức phân
tử của rợu là
A. C
3
H
6
(OH)
2
B. C
2
H
4
(OH)
2

C. C
4
H
8
(OH)
2
D. C
3
H
8
(OH)
2

Câu 49. Tên gọi nào sau đây là tên của hợp chất :

CH
CHO
CH
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2

A. 2-isopropylbutanal B. 2- etyl- 3-metylbutanal
C. 2- etyl- 3-metylbutan D. 2- etyl- 3-metylbutanol
Câu 50. Loại tơ nào dới đây là tơ tổng hợp ?
A. tơ tằm B. tơ visco C. tơ axetat D. nilon- 6
http://aotrangtb.com
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×