Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đáp án Đề thi công chức năm 2012 chuyên ngành chuyên viên và kiểm tra thuế doc

GIẢI ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH THUẾ 2012
CHUYÊN VIÊN
ĐỀ LẺ (1): ĐỀ CHẴN (2):
1.A 1.A
2.D 2.C
3.B 3.D
4.D 4.B
5.D 5.C
6.C 6.B
7.D 7.B
8.B 8.A
9.C 9.A
10.D 10.D
11.D 11.B
12.D 12.A
13.D 13.B
14.C 14.D
15.B 15.C
16.A 16.D
17.B 17.B
18.B 18.B

19.A 19.D
20.B 20.B
21.B 21.C
22.D 22.B
23.C 23.A
24.B 24.B
25.B 25.A
26.C 26.C
27.A 27.A
28.A 28.B
29.B 29.D
30.A 30.D
31.A 31.C
32.A 32.D
33.D 33.D
34.B 34.B
35.C 35.B
36.B 36.A
37.A 37.D
38.D 38.B
39.B 39.A
40.D 40.D

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×