Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giáo viên trung học cơ sở hải phòng tại trung tâm tin học








i hc Giáo dc
 ngành: ; 60.14.05

 2011

Abstract:               


thông tin cho giáo viên Tr




Keywords: ; ; ; 


Content




.
 
  
không


o

 c. 
55/2008/CT-  30-9-           

2
c
2008-2012  Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp
giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và
chất lượng giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là
một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước. 
 



Là Trung tâm T
  
T

 tài: “Một số biện pháp
quản lý hoạt động bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giáo viên
Trung học cơ sở Hải Phòng tại Trung tâm Tin học".
u

y cho giáo viên T
Phònm T 
Gi Phòng.



3.1. Khách thể nghiên cứu
BTTH.
3.2. Đối tượng nghiên cứu

cho giáo viên T  m T
u
4.1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông
tin
4.2. Đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin tại
Trung tâm Tin học

3
4.3. Đề xuất những biện pháp quản lý bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho
giáo viên Trung học cơ sở tại Trung tâm Tin học nhằm đưa công tác bồi dưỡng giáo viên ở
Trung tâm Tin học ngày càng nề nếp, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
c
 
l i Trung tâm Tc,
giúp cho  Phòng ng pháp

u
ng 
i Trung tâm Tc 






&



.
 c 2006-2007 c 2010-2011
u
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ


:
Chương 1:  
tin .
Chương 2:  
y cho giáo viên Tc .
Chương 3: 
.
4


C 1
 NG 
 




1 
 gian qua có c 





1.2. 









n
1.2.1.Quản lý



5
-  

người quản lýngười bị quản lý
C n lý, 
-  
-  
-  
-  
-  ? 
















  











 :
Quản lý hoạt động bồi dưỡng ứng dụng CNTT ở TTTH là sự tác động có hướng đích (huy
động, cộng tác, điều phối, tham gia, can thiệp, hướng dẫn, giúp đỡ, điều chỉnh ) của chủ thể
quản lý (Các cán bộ quản lý hoạt động bồi dưỡng CNTT ) cho ca
́
c ho
̣
c viên tham gia bồi
dươ
̃
ng hướng vào việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng ứng dụng
CNTT.
1.2.2.Chức năng quản lý
 














  
- - - 




Sơ đồ: 1.1 Chức năng quản lý


Thông tin1.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng
+ 





6
Đào tạo 













.

Bồi dưỡng 


1.2.4. Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT
* Công nghệ thông tin
Công CNTT, (Anh: Information Technology
IT

 

thông tin.
* Ứng dụng công nghệ thông tin


     

1.2.5. Một số nét đặc trưng của cấp THCS va
̀
giáo viên ở THCS
p

 
.
N giáo viên là  
 
1.2.6. Một số nội dung của công tác bồi dưỡng CNTT cho giáo viên THCS trong giai đoạn
hiện nay
, 





  






g 





  

, 
 giáo viên i quan tr là ch phng th ào t,
b d thích h.
K 1

7
THCS và 
  và   
Ht  
i Phòng ang 



. 1 
























    i dung
  
, . 












2  

 

chng 3.

8
2

TRONG GI D  

1thành ph H Phòng và Giáo d ào t

(
4-2009). 15 qu, huy 
và 2 ), , ph (.
Thành ph H Phòng có quy mô giáo d ph thông nh sau:
Bảng: 2.1 Quy mô GD&ĐT Hải Phòng
STT




nhân viên
1

274
89.025
6.826
2

219
119.541
8.065
3
 
203
90.215
7.716
4

56
68.852
4.702
5

15
5.080
430
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 của Sở GD&ĐT)
2.2.  Trung tâm T
2.2.1. Nhiệm vụ, chức năng Trung tâm Tin học
Trung tâm T-TCCQ ngày
31-8-i Phòng. Trung tâm Tlà 
u 

2.2.2. Quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tin học
nm 2004 Trung tâm Tnh
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  Trung tâm T
Huân chương Lao động hạng Ba
2.2.3. Đội ngũ và cơ sở vật chất Trung tâm Tin học
   c
gi viên  có trình   h, có 03 th s. Nhìn chung,  ng cán b tr, nhi tình,

9
say mê, g bó v ngh nghip. Tuy nhiên, ít ng  ào t nghi v s ph bài b,
thâm niên gi d ít.
V c s v ch hi t có th áp  yêu c b d  d CNTT hi
nay cho 50  100 ng m lúc.
2.3
giáo viên THCS i Pi Trung tâm T
2.3.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường THCS Hải
Phòng (thông qua điều tra khảo sát)
tác gi ã  
 các i Phòng  c
36 tr THCS trên  bàn H Phòng
viên (dành cho giáo viên)  1  (dành
cho hi tr)  2, k
* Với giáo viên THCS:
- S phi phát ra: 800 phi (bao g 16 tr s GV  kh sát là 25 ng và
20 trng kh sát  20 GV).
- S phi thu v: 800 phi
- S phi h l: 800 phiu
-           800 giáo viên c 36 tr

144/800 =18 %
468/800  =58,5 %
 108/800  =13,5 %
ng C  =0 %
 0/800  =0 %
 36/800  =4,5 %
 16/800  =2 %
   
u.

       
 
y

10
N

       
i Phòng.
* Với nhà trường THCS
i Phòng (dành cho hi tr).

 36
 36
 36
n lý 113 ng(ngvà 31
tr ng), t
là 2418 ng
Qua kh sát thì th r 
ng, còn 
79  b 3,2 
S

t ít(Projector) 
ng, c
có.
T s 2.418 giáo viê, có 2.339 ng bi s d
máy tính thì  có  d CNTT trong so, gi. 
Bảng: 2.8. Năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên THCS





GV có 

Làm v
2.339/2.339
100,0

1.956/2.339
83,6
-learning:
Presenter, Lecture Maker, Captivate
382/2.339
16,3

106/2.339
4,5

347/2.339
14,8

11
 thông tin
i Phòng 
- 

-                
m khác

- 
y

.
- 
.

THCS, Trung tâm T

i Phòng.
2.3.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo viên
THCS Hải Phòng tại TTTH
Trong b lu vn chính tác gi trình bày các b . Các b ã cho th s
l và t l giáo viên THCS  BD  d CNTT là r nh trong tng quan v các
bc h khác. K qu ó ph ánh th tr ho  b d  d CNTT trong
gi d cho giáo viên THCS H Phòng cha  quan tâm, chú tr   tng x
v vai trò và v trí c h.
v 


Phòng.
              
(Fiber to the home) , ng ADSL
(Asymmetric digital subscriber line) i 

rõ


12


2.3.3. Đa
́
nh gia
́
thực trạng hoạt động bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo
viên THCS Hải Phòng tại TTTH
a/ : giáo viên 





 , 





 giáo viên 






 . 

  
 .  giáo viê


 h giáo viên 













d h.
b/ : 

s giáo viên, 



giáo viên 

 









,
 d h. 


































 . 










 

giáo viên 



. Cán b qu lý giáo d 
S  áo viên 
 giá giáo viên theo yê





 d h, 




 .
c /Nguyên nhân: 



 



 ng s  y 
 



 & 

c 


  



 ng pháp & 



  c
trng s 

. 





 



n nhng




 

 nm.  






 ng;   

 
tr



   





 ng.  
nguyên nhân các gi 










 





ng. 








 







  lý 
















 d h 


















 










 , 



 . 



























  , cho d h 










.
2
    t         
i Phòng  

13


nâng c và  th xuyên.


C 3

TRONG GI D 
C
3 n pháp
Tr

  NTT
  

3.1.1. Biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính khoa học
3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống của các biện pháp
3.1.3. Biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính đồng bộ
3.1.4. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp
3.1.5. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp
3.2. Mt s bin pháp qun lý hong bi dng ng dng công ngh thông tin trong
ging dy cho giáo viên Trung h Hi Phòng ti Trung tâm Tin hc
 trên, tác gi d

3.2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ h ọc viên, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên và các lực lượng trong Trung tâm Tin ho
̣
c về ý nghĩa, tầm quan
trọng, mục đích, yêu cầu của công tác bồi dưỡng giáo viên ứng dụng công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

* Ý nghĩa của biện pháp
Nâng cao nhn thc, ý thc trách nhi qun lý, giáo viên và các
lng trong Trung tâm là bit lng quan trn
vic thc hin nhim v BDGV, nht là nâng cao chng, hiu qu hong BDGV.

14
* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện
+ T chc hc tp và quán trit cho  qun lý, giáo viên và các lng
giáo dc trong Trung tâm v:
- Nhim v, chc thù ca Trung tâm Tin hc. Nhim v, yêu cu
i vi mi cán b, giáo viên, nhân viên. Nhng thn lc
mt và lâu dài trong vic thc hin nhim v.
3.2.2. Thư
̣
c hiện tô
́
t hơn chư
́
c năng x ây dựng kế hoạch của quá trình quản lí việc bồi
dươ
̃
ng kha
̉
năng ư
́
ng du
̣
ng CNTT trong dạy học cho đô
̣
i ngu
̃
giáo viên ở Trung tâm
Tin học
* Ý nghĩa của biện pháp
Xây d k ho là  c qu lý.
* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện


3.2.3. Tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên bằng quy trình chặt chẽ, phù hợp
* Ý nghĩa của biện pháp
N


       

* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện
i P

+ p BDGV
 
 
 


Bước 5.1: 
Bước 5.2: 
Bước 5.3: C  

15
Bước 5.4: 

Bước 5.5: 
3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học,
tự bồi dưỡng và bồi dưỡng
* Ý nghĩa của biện pháp

i P
ng, 



* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện
               
 

 



 

: 


Th nm: 

3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT
* Ý nghĩa của biện pháp


i 
trìn
* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện

16
 nh 
Th hai: 
 
:  
3.2.6. Kết hợp, phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Tin học với Sở Giáo dục và Đào tạo,
Phòng Giáo dục và các nhà trường THCS Hải Phòng
* Ý nghĩa của biện pháp
 trong ngành Gi P GD& 
 GD&
Phòng G
&i P
* Nội dung và cách thức tổ chức thực hiện
 Giáo d & ào t
 Giáo d 
 
                b
d 
3.3. Thm dò n pháp
n pháp, Tác gi 
6      6 ng tr
THCS) và 36 giáo viên THCS. T s là 92 ng 
K qu kh sát cho th (xem b 3.2)


Bảng: 3.2. Tổng hợp trưng cầu về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
ST
T
Ni dung bin
pháp
M cn thit
Tính kh thi
Rt
cn
thit
Cn
thit
Khô
ng cn
thit
R
t kh
thi
Kh
 thi
Khôn
g kh thi
1
Nâng cao nhn
50/
42/9
0/92
65
27/
0/92

17
thc, ý thc trách
nhim cho cán b
qun lý, giáo viên,
nhân viên TTTH v
hong BDGV
92
2
/92
92
54,
3%
45,7
%
0%
70
,6%
29,
4%
0%
2
2. 




 ây
dng k hoch 

BD 
dy
hc 



GV 
TTTH
79/
92
13/9
2
0/92
68
/92
24/
92
0/92
85,
9%
14,1
%
0%
73
,9%
26,
1%
0%
3
Xây dng và thc
hin nghiêm túc quy
trình BDGV
55/
92
29/9
2
8/92
24
/92
63/
92
5/92
59,
8%
31,5
%
8,7
%
26
,1%
68,
5%
5.4%
4
Nâng cao cht
ng   ng
viên.
69/
92
23/9
2
0/92
25
/92
64/
92
3/92
75
%
25%
0%
27
,2%
69,
6%
3,2%
5
Tng c 
   
d   
.
71/
92
21/9
2
0/92
23
/92
67/
92
2/92
77,
2%
22.8
%
0%
25
%
72,
8%
2,2%
6
   
   
   và
các tr THCS.
28/
92
57/9
2
7/92
31
/92
52/
92
9/92
30,
4%
61,9
%
7,7
%
33
,7%
56,
5%
9,8%

n trên ta thy:
- 
-  n
pháp 3 còn 8 n = 8,7n 7,7


18
-  ý
5,4 
3,2n = 2,29,8%
- 
n pháp 4- - 

thi < .
K3
1 và 
này, ng CNTT cho giáo
i Pi Trung tâm T
 
19

1. 

i Ph

 
c.V
i P

 
phâNTT trong
i P, rút ra k lu: Vi ti t xây dng,
hoàn thi và th hi  b nh bi pháp qu lý ho  b d  d
CNTT trong gi d cho giáo viên THCS có ý ngh vô cùng quan tr  v TTTH.
Các bi pháp t trung vào các v :
- Nâng cao nh th, ý th trách nhi cho  ng cán b qu lý, gi viên.
- Th hi t hn ch nng xây d k ho c quá trình qu lí vi b d
kh nng  d CNTT trong d h cho  ng gi viên  Trung tâm Tin h.
- Nâng cao ch l  ng gi viên.  m ho  NCKH, t b d
và b d.
- Tng c c s v ch ph v b d GV  d CNTT.
- K h, ph h ch ch gi Trung tâm Tin h vi S GD&T, Phòng Giáo
d và các nhà tr THCS H Phòng.

        
 
TTTH.
2. 
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hi nay, nm h nào B GD&T ã có công vn h d th hi nhi v
CNTT nhng c ki tra, giám sát vi t ch th hi. Ban hành chính sách, ch  
viên, khuy khích cho vi th hi nhi v  d CNTT c nhà tr thông qua

20
vi nâng cao vai trò các c s ào t, b d nng l  d CNTT vào giáo d nói
chung, d h nói riêng.
2.2. Đối với Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, các Phòng Giáo dục
quận huyện
- c và giáo viên, 


- Tt cho TTTH 
GD&T.
2.3. Đối với các trường THCS
- Cán b qu lý nhà trng c ch , sáng t  d CNTT, có bi pháp
qu lý tng c b d  d CNTT trong gi d cho  ng giáo viên và phát
huy t a kh nng  d CNTT trong gi d c h.
- Th xuyên liên h, k h, ph h v TTTH trong công tác
BDGV  d công ngh thông tin và các d v tin h  nâng cao ch
l và hi qu vi  d công ngh thông tin trong nhà tr.

References
1. , Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc Xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, 
2.  - N. Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - Vấn đề và
giải pháp
3. . Phát triển giáo dục và quản lý nhà trường: Một số góc nhìn.
4.  Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.
5.  Vấn đề quản lý và việc vận dụng vào quản lý nhà trường.
6. . Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17-10-2000 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
7. . đã ra Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành
giáo dục giai đoạn 2001-2005.
8. . Ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 2
(khoá VIII) và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX. 

21
9. . Quyết định số 58/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt đề án dạy học tin học, ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006.
10. . Thông tư số 03/2001/TT-BGD&ĐT ngày 28/1/2011. Về việc ban hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học .
11.   Quyết định số 14/2004/ ngày 17/5/ 2004. Về việc ban hành
chương trình BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III (2004-2007).
12.  Chỉ thị nhiệm vụ năm học: 2005 – 2006; 2006-2007; 2007-
2008; 2008- 2009; 2009 – 2010.
13.  Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT).
14.  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học (THCS và THPT). Tài liệu dùng
trong đợt thí điểm áp dụng Chuẩn để đánh giá giáo viên. 
15. . Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT ngày 30-9-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong
ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.
16.  Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông
công lập.
17. Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên

18. Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường
19.  (2010), “
”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục số 58 tháng 7-2010, tr.21-24.
20.  Những cơ sở lý luận quản lý giáo dục; Cơ sở khoa học quản lý; Sự
phát triển các quan điểm giáo dục hiện đại.
21.  Những cơ sở của lý luận quản lý giáo dục.
22.  Lý luận quản lý và quản lý nhà trường.

22
23. , Kiểm định chất lượng trong giáo dục Đại học. 

24. . Nghị quyết số 49 ngày 04/08/1993 về phát triển công nghệ thông tin.
25.  Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Ban hành kèm theo quyết định số
201/2001/QĐ-TTg, ngày 28/02/2001.
26.  Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 27/8/2001 về Một số biện pháp xây dựng đội ngũ
nhà giáo.
27.  Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý, giai đoạn 2005-2010”.
28.   Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
29. . Quyết định số 698/QDD-TTg ngày 01-6-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt kế hoạch tổng thể “Phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng
đến năm 2020”.
30. , Tự điển Hán-Việt, 
31. 
32.  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. 

33. . Văn kiện Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương khoá VIII.

34.  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính

35.  Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá IX. Nxb

36. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 
 
37.  Về phát triển toàn diện con người thời kỳ CNH-HĐH. 


23
38. Cơ cấu tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục quốc dân.
39.     Từ điển Giáo dục
học. Nxb .
40. (2003), Tâm lý học quản lý.
41.  Quản lý nguồn nhân lực.
42. 
 
               

44.   (1998), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục,
 - 
45.  Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 về đổi mới chương trình phổ
thông.
46. Raja Roy Singh. Nền giáo dục cho thế kỷ 21- Những triển vọng của Châu Á - Thái Bình
Dương.
47. Từ điển Tiếng Việt
48. X.Y.Z. Sửa đổi lối làm việc. , 2002.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×