Tải bản đầy đủ

Ứng dụng mô hình hành vi BMAT vào đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp việt nam


B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC NGOI THNG
o0o
Công trình tham d Cuc thi
Sinh viên nghiên cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng 2013
Tên công trình
NG DNG MỌ HÌNH HÀNH VI BMAT VÀO ÀO
TO NGUN NHÂN LC CHO CÁC DOANH NGHIP
VIT NAM

Nhóm ngƠnh: Kinh doanh vƠ qun lỦ 2 (KD2)
Hà Ni, tháng 5 nm 2013

i
DANH MC T VIT TT
AFTA : Khu vc Mu dch T do ASEAN
APEC : Din đàn Hp tác Kinh t châu Á – Thái Bình Dng
ASEAN : Hip hi các Quc gia ông Nam Á
BMAT : Mô hình hành vi ca tin s Fogg
BSC : Th cân bng đim
CD : a nhc không hình
CIO : Giám đc thông tin
ELM : Mô hình kh nng đánh giá k lng
FBM : Mô hình hành vi ca Tin s Fogg
FDI : u t trc tip nc ngoài
GE : Công ty General Electric (M)
HR : Nhân s
HSM : H thng mô hình mu Heuristic
ILO : T chc Lao đng Quc t
KPI : Ch s qun lí ngun nhân lc
PCI : Ch s nng lc cnh tranh cp tnh
PGS : Phó Giáo s
R&D : Nghiên cu và phát trin
TFP : Nng sut yu t tng hp
TNHH : Trách nhim hu hn
TPP : Hip đnh Thng mi t do xuyên Thái Bình Dng
TS : Tin s
USD : ng Dollar M
VCCI : Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam
VCD : a nhc hình
WEF : Din đàn Kinh t th gii
WTO : T chc Thng mi th gii

ii


DANH MC BNG
Bng 1.1: Li hành vi 14
Bng 1.2: Mt s hình thc đào to trong công vic 20
Bng 1.3: Mt s hình thc đào to ngoài công vic 22
Bng 2.1: Doanh nghip t đánh giá hiu qu các hot đng đào to 53
Bng 3.1: Ba dng kích hot trong mô hình hành vi BMAT 74
Bng 3.2: Các bc thc hin yu t kích hot 74

DANH MC HÌNH
Hình 1.1: Ba yu t: đng lc, kh nng, yu t kích hot trong mô hình BMAT 7
Hình 1.2: Mô hình hành vi BMAT 8
Hình 2.1: T l doanh nghip phá sn và gii th theo khu vc 37
Hình 2.2: C cu lao đng trong doanh nghip nm 2012 phân theo khu vc kinh t
41
Hình 2.3: C cu lao đng trong doanh nghip nm 2012 phân theo loi hình 42
Hình 2.4: T l doanh nghip hài lòng vi cht lng đào to ngh 43
Hình 2.5: Nng sut lao đng mt s nc châu Á nm 2012 45
Hình 2.6: Các doanh nghip kho sát phân theo khu vc 48
Hình 2.7: Các doanh nghip kho sát phân theo quy mô lao đng 49
Hình 2.8: Mc đ quan tâm đn công tác đào to ngun nhân lc ca các doanh
nghip 50
Hình 2.9: Các hình thc đào to trong doanh nghip Vit Nam 51
Hình 2.10: Ngun kinh phí cho hot đng đào to ngun nhân lc ca các doanh
nghip 52


MC LC
LI M U 1
CHNG 1: C S LÝ LUN V MÔ HÌNH HÀNH VI BMAT VÀ NG
DNG MỌ HÌNH NÀY VÀO CỌNG TÁC ÀO TO NGUN NHÂN LC
CHO CÁC DOANH NGHIP 4
1.1. Lí thuyt v mô hình hành vi BMAT 4
1.1.1. Khái nim và lch s phát trin 4
1.1.1.1. Khái nim 4
1.1.1.2. Lch s phát trin ca mô hình 4
1.1.2. Mô hình hành vi BMAT 7
1.1.2.1. ng lc 9
1.1.2.2. Kh nng 10
1.1.2.3. Yu t kích hot 12
1.1.3. Mô hình BMAT trong chui mô hình nghiên cu v hành vi 13
1.2. Tng quan v công tác đƠo to ngun nhân lc 17
1.2.1. Khái nim 17
1.2.1.1. Khái nim ngun nhân lc 17
1.2.1.2. Khái nim đào to ngun nhân lc 18
1.2.2. Tm quan trng ca công tác đào to ngun nhân lc 18
1.2.3. Các hình thc và phng pháp đào to ngun nhân lc 20
1.2.4. Ni dung công tác đào to và phát trin 25
1.2.5. Các yu t tác đng đn quá trình đào to ngun nhân lc 26
1.2.5.1. Các yu t ch quan 26
1.2.5.2. Các yu t khách quan 27
1.3. ng dng mô hình hành vi BMAT vào công tác đƠo to ngun nhân
lc 28
1.3.1. Li ích ca vic ng dng 29
1.3.2. Nhng khó khn ca vic ng dng 34
CHNG 2: THC TRNG CỌNG TÁC ÀO TO NGUN NHÂN LC
CA CÁC DOANH NGHIP VIT NAM HIN NAY 35
2.1. Tng quan v các doanh nghip Vit Nam 35
2.1.1. Nhng khó khn và th thách 35
2.1.2. Nhng thành tu và thun li 38
2.2. Tng quan v ngun nhân lc ca các doanh nghip Vit Nam 39
2.2.1. S lng lao đng trong các doanh nghip Vit Nam 40
2.2.2. C cu lao đng trong các doanh nghip Vit Nam 41
2.2.3. Cht lng lao đng trong các doanh nghip Vit Nam 42

2.3. Thc trng công tác đƠo tƠo ngun nhân lc ti các doanh nghip
Vit Nam hin nay 47
2.3.1. Quan đim v đào to ca Chính ph và các doanh nghip Vit Nam.
47
2.3.2. Thc trng công tác đào to trong các doanh nghip Vit Nam 48
2.4.1. u đim 53
2.4.2. Nhc đim 54
2.4.3. Nguyên nhân 54
2.5. Thc trng vic ng dng mô hình hƠnh vi BMAT vƠo đƠo to
ngun nhân lc ti các doanh nghip Vit Nam 56
2.5.1. Các doanh nghip cha áp dng 56
2.5.1.1. Doanh nghip đã bit nhng cha áp dng 56
2.5.1.2. Doanh nghip cha bit 56
2.5.2. Các doanh nghip đã áp dng 57
CHNG 3: GII PHÁP NG DNG MÔ HÌNH HÀNH VI BMAT VÀO
ÀO TO NGUN NHÂN LC CHO CÁC DOANH NGHIP VIT NAM 61
3.1. nh hng phát trin chung ca các doanh nghip Vit Nam 61
3.2. D báo tình trng ngun nhân lc ti các doanh nghip Vit Nam
trong giai đon ti 63
3.2.1. D báo v s lng và c cu lao đng trong các doanh nghip Vit
Nam 63
3.2.2. D báo v cht lng lao đng trong các doanh nghip Vit Nam 64
3.3. Các gii pháp ng dng mô hình hƠnh vi BMAT vƠo đƠo to ngun
nhân lc cho các doanh nghip Vit Nam 66
3.3.1. i vi nhng doanh nghip cha bit đn mô hình hành vi BMAT
66
3.3.2. i vi nhng doanh nghip đã bit đn mô hình hành vi BMAT 70
3.3.2.1. nh hng tin hành đào to theo mô hình hành vi BMAT 70
3.3.2.2. Kt hp 3 yu t: đng lc, kh nng và yu t kích hot ca
mô hình thun li hn 74
3.4. Mt s kin ngh, đ xut 75
3.4.1. i vi các doanh nghip 75
3.4.2. i vi các trng đi hc, trung tâm đào to ngh và các t chc có
liên quan 76
KT LUN 78


iii
TÓM TT  TÀI
 tài “ng dng mô hình hƠnh vi BMAT vƠo đƠo to ngun nhân lc
cho các doanh nghip Vit Nam” gm có 3 chng sau:
Chng 1, sau khi gii thiu lý thuyt v mô hình hành vi BMAT và khái
nim ngun nhân lc, đào to ngun nhân lc, các hình thc phng pháp đào to
hin nay cùng vi đánh giá nhng yu t tác đng ti quá trình đào to ngun nhân
lc. Nhóm nghiên cu s ly đó là c s đ ng dng mô hình BMAT vào công tác
đào to ngun nhân lc và phân tích li ích, khó khn khi ng dng. T đó tin
hành kho sát thc t và đa ra gii pháp  nhng chng tip theo.
Chng 2, nhóm s nêu ra nhng thc trng v công tác đào to ngun nhân
lc v vic ng dng mô hình BMAT ti các doanh nghip Vit Nam hin nay. T
đó xác đnh u đim, nhc đim, nguyên nhân còn tn ti trong công tác đào to
ngun nhân lc. S dng kt qu kho sát doanh nghip ca nhóm vào tháng
12/2012 đ tin hành phân tích vic ng dng BMAT ti các doanh nghip cha áp
dng và các doanh nghip đư áp dng. Rút ra nguyên nhân và nhc đim đ có
nhng gii pháp  chng 3.
Chng 3, là chng đa ra nhng gii pháp khc phc khó khn ca các
doanh nghip nêu  2 chng trc. Phn đu, nhóm đa ra mt s đnh hng phát
trin chung và d báo v ngun nhân lc Vit Nam trong giai đon ti. Phn sau s
là mt s gii pháp ng dng mô hình BMAT vào công tác đào to ngun nhân lc,
kèm theo mt s kin ngh, đ xut đi vi các doanh nghip , các trng đi hc,
trung tâm đào to ngh và các t chc có liên quan.


1
LI M U

1. Tính cp thit ca đ tài
Ngày 19/4/2011, Th tng Chính ph đư phê duyt Chin lc phát trin
nhân lc Vit Nam giai đon 2011-2020. Mc tiêu tng quát là đa nhân lc Vit
Nam tr thành nn tng và li th quan trng nht đ phát trin bn vng đt nc,
hi nhp quc t và n đnh xã hi, nâng trình đ nng lc cnh tranh ca nhân lc
nc ta lên mc tng đng các nc tiên tin trong khu vc, trong đó mt s mt
tip cn trình đ các nc phát trin trên th gii. Vì vy, đào to ngun nhân lc là
mt trong nhng hng chính ca đu t phát trin.
Mt khác, thói quen con ngi xut phát t hành vi, mi hành vi đu chu tác
đng ca các nhân t bên ngoài. Các nhân t làm kích hot nng lc bn thân. Vì
th, s phát trin ca mi doanh nghip đc đóng góp phn ln vào hành vi, ý thc
ca mi nhân lc. Làm th nào thay đi hành vi ca nhân viên đ phù hp và đáp
ng nhu cu công vic? Ngi qun lí cn có phng pháp kh thi.
Nhn thy tính cp thit ca nhng vn đ trên, nhóm nghiên cu quyt đnh
chn đ tài “ ng dng mô hình hƠnh vi BMAT vƠo đƠo to ngun nhân lc
cho các doanh nghip Vit Nam” cho công trình nghiên cu ca nhóm.
2. Tng quan tình hình nghiên cu
Công tác đào to ngun nhân lc cho các doanh nghip hin nay đang ngày
càng đc chú trng. Không ch cn thit đc đào to v kh nng chuyên môn
ca nhân lc, đc bit là ngun nhân lc có cht lng cao, còn cn đc đào to v
nhng yu t khác nh: kh nng t duy, sáng to, thái đ làm vic… c bit,
ngun nhân lc phi luôn t vn đng phát trin đi lên, hng mình đn mc tiêu và
trình đ cao hn.
Nhiu tài liu, công trình nghiên cu đư đa ra các gii pháp cho thc trng
ngun nhân lc  các doanh nghip Vit Nam hin nay. Trong đó, các yu t ca
mô hình hành vi BMAT đc xây dng bi tin s B. J. Fogg (đi hc Standford,
M) cng đư đc đ cp đn nhng cha có tính đng b, h thng. Tuy cha
đc áp dng ph bin trong vn đ đào to ngun nhân lc nhng BMAT li là

2
mt mô hình hiu qu giúp thay đi thói quen và điu chnh hành vi ca con ngi.
Vi nhng thành công nht đnh ca mô hình trong nhiu lnh vc khác, hoàn toàn
có cn c đ áp dng mô hình này nh mt gii pháp tt đ đào to ngun nhân lc
cho các doanh nghip ti Vit Nam.
3. Mc tiêu nghiên cu
Nhóm nghiên cu đ xut ra đc gii pháp, phng pháp đ đa mô hình
hành vi BMAT vào ng dng trong công tác đào to ngun nhân lc ti các doanh
nghip Vit Nam đ nâng cao cht lng ngun nhân lc, đáp ng nhu cu, chin
lc phát trin, cnh tranh ca doanh nghip.
4. Phng pháp nghiên cu
Phng pháp nghiên cu
Ni dung nghiên cu
 Nghiên cu tài liu


 Quan sát thc t

 iu tra bng câu hi


 Thu thp và x lý
thông tin
 Tìm hiu tài liu v mô hình hành vi BMAT
và công tác đào to ngun nhân lc ti các doanh
nghip Vit Nam.
 Quan sát các hot đng đào to ngun nhân
lc ti các doanh nghip Vit Nam.
 Thu thp các s liu s cp, điu tra thc
trng và nhu cu v đào to ngun nhân lc ca các
doanh nghip.
 ánh giá tình hình thc t, t đó đ xut gii
pháp ng dng mô hình BMAT trong đào to ngun
nhân lc cho các doanh nghip Vit Nam

5. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu
i tng nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu công tác đào to ngun nhân
lc ca các doanh nghip  Vit Nam và ng dng ca mô hình hành vi BMAT trong
lnh vc này.
3
Phm vi nghiên cu:
 V không gian: Mt s doanh nghip ti Vit Nam, tp trung hot đng đào
to ngun nhân lc.
 V thi gian: S liu ch yu đc thu thp trong 3 nm gn đây.
6. Kt qu nghiên cu d kin
Th nht, đ tài ch rõ đc thc trng ngun nhân lc ca các doanh nghip
ti Vit Nam, cùng vi đó là nhu cu và mong mun ca các nhà lưnh đo doanh
nghip đi vi cht lng ngun nhân lc.
Th hai, đ xut đc gii pháp áp dng mô hình hành vi BMAT vào đào to
ngun nhân lc cho các doanh nghip Vit Nam, xây dng mt gii pháp hoàn thin
cho hot đng đào to, nhm nâng cao cht lng ngun nhân lc hin nay.
7. Kt cu đ tài: gm có 3 chng
 Chng 1: C s lý lun v mô hình hành vi BMAT và ng dng mô hình
này vào đào to ngun nhân lc cho các doanh nghip Vit Nam
 Chng 2: Thc trng công tác đào to ngun nhân lc ca các doanh
nghip Vit Nam hin nay
 Chng 3: Gii pháp ng dng mô hình hành vi BMAT vào đào to ngun
nhân lc cho các doanh nghip Vit Nam


4
CHNG 1: C S LÝ LUN V MÔ HÌNH HÀNH VI BMAT VÀ
NG DNG MỌ HÌNH NÀY VÀO CỌNG TÁC ÀO TO NGUN
NHÂN LC CHO CÁC DOANH NGHIP
1.1. Lí thuyt v mô hình hƠnh vi BMAT
1.1.1. Khái nim và lch s phát trin
1.1.1.1. Khái nim
Mô hình hành vi BMAT (hay còn gi là FBM – Fogg Behavior Model) gii
thích hành vi là sn phm ca ba yu t: đng lc, kh nng, yu t kích hot.
BMAT khng đnh rng mt ngi đ đt đc mt hành vi mc tiêu, ngi đó phi
có đ đng lc, đ kh nng và đc kích hot đ thc hin. Ba yu t này phi xy
ra ti cùng mt thi đim, nu không hành vi s không xy ra (BJ Fogg, 2009, tr1).
Tên BMAT đc ghép li t 4 ch cái vit tt đi din cho các thành phn
trong mô hình:
 Behavior: hành vi
 Motivation: đng lc
 Ability: kh nng
 Triggers: yu t kích hot
1.1.1.2. Lch s phát trin ca mô hình
Mô hình hành vi BMAT đc nghiên cu và phát trin bi tin s BJ Fogg - ngi
sáng lp phòng thí nghim công ngh có sc thuyt phc (Persuasive Technology
Lab) ti Trung tâm Nghiên cu Ngôn ng và Thông tin ca Stanford, liên kt vi H-
STAR Stanford. Mô hình hành vi BMAT là công c giúp ông nghiên cu “nhng
phng pháp to thói quen, nhng nguyên nhân to nên hành vi, t đng thay đi
hành vi và cách thuyt phc mi ngi qua đin thoi di đng”.
Trong các nghiên cu xã hi, các nhà khoa hc xã hi thng mô t con ngi
qua mô hình 3 phn: ng lc, nng lc và c hi. iu này đư đc Lilian Ripple
đa vào nghiên cu đu tiên nm 1955 trong cun sách Motivation, Capacity, and
Opportunity as Related to the Use of Casework Service: Theoretical Base and Plan
of Study (1955, Chicago) và sau đó đc phát trin bi nhiu th h nhà nghiên cu
nh Ernestina Alexander (1956), Perman (1959), Henry S.J. Robben và Theo B.C.

5
Poiesz (1993)… Mô hình đu tiên mà Fogg tip cn khi bc vào lnh vc nghiên
cu hành vi chính là công trình ca Ripple. T đây ông đư xây dng mt mô hình
hành vi ca riêng mình - mô hình BMAT. Tuy nhiên, khi xem xét mt cách k
lng có th thy BMAT không phi là s phát trin ca mô hình Ripple. Theo nh
Fogg, ngay vic s dng yu t “đng lc” trong mô hình ca ông cng không
ging vi trong mô hình ca Ripple. Bên cnh đó, Fogg cng đ cp ti mt s mô
hình, lý thuyt có s liên h đn công trình nghiên cu ca mình, trong đó có:
 Thuyt nhn thc xã hi (Social Cognitive Theory) – Bandura
 Mô hình HSM (Heuristic-Systematic Model) – Chaiken, Liberman & Eagly
 Mô hình kh nng đánh giá k lng (Elaboraton Likelihood Model - ELM)
– Petty & Cacciopo
 Thuyt hành đng hp lý/Thuyt hành vi hoch đnh (Theory of Reasoned
Action/Planned Behavior) – Fishbein & Ajzen
 Mô hình xuyên lý thuyt/Các giai đon thay đi (Transtheoretical
Model/Stages of Change) – Prochaska
 S kháng c và s thuyt phc (Resistance & Persuasion) – Knowles
 Thuyt bt đng nhn thc (Cognitive Dissonance) – Festinger
 Th bc nhu cu (Hierarchy of Needs) – Maslow
 Thuyt quy kt (Attribution Theory) – Heider
 Thuyt k vng (Expectancy Theory) – Vroom
 Thuyt v tính t quyt (Self-Determination Theory) – Ryan & Deci
 Mô hình chi phí - li ích (Cost-Benefit models) – Nhiu tác gi
 Thuyt hc hi (thuyt hành vi) (Learning Theories (Behaviorism)) –
Watson, Skinner
im khác bit quan trng nht có th thy là trong khi các lý thuyt, mô hình
trc thng tp trung vào “thay đi thái đ con ngi” nh HSM (h thng mô
hình mu Heuristic) hay ELM (mô hình kh nng đánh giá k lng), thì mô hình
ca Fogg tp trung vào “thay đi hành vi con ngi”.

6
BMAT là mt mô hình tng đi mi, đang nm trong thi gian nghiên cu
ca Persuasive Technology Lab. Vì vy, ng dng ca mô hình này còn tng đi
ít, ch yu là trong lnh vc công ngh, dch v, marketing và sc kho con ngi.
Nhng ng dng này đc gii thiu trong mt s cun sách có BJ Fogg là tác gi
hay đng tác gi: Persuasive Technology: Using Computers to Change What We
Think and Do (2002), Mobile Persuasion: 20 Perspectives of the Future of Behavior
Change (2007), Texting 4 Health: A Simple, Powerful Way to Change Lives (2009);
tt c đu da vào s hu ích ca mô hình hành vi BMAT trong vic phân tích và
thit k công ngh có sc thuyt phc. Ngoài ra, BMAT cng giúp tng kh nng
làm vic nhóm thông qua vic to cho các thành viên cùng mt suy ngh trong vic
thay đi hành vi hng đn mt mt mc tiêu đư đc đt ra trc. Nh Fogg đư
nói: “Facebook, Twitter, Google, nhng công ty này đang s dng máy tính đ tác
đng ti hành vi ca chúng ta”, nhng cách h thc hin điu đó li chng liên quan
gì đn máy tính. “Mnh ghép còn thiu không phi v mt công ngh, đó là tâm lý
hc” – Fogg nói – “Chúng ta đang thiu hiu bit v hành vi con ngi”. Nói cách
khác, nm bt đc hành vi con ngi s giúp thc hin đc nhng phng án ti
u trong sn xut và kinh doanh. Mô hình hành vi BMAT vi t cách là mt phn
trong h thng cách thc giúp con ngi thay đi hành vi, hoàn toàn có th tr
thành mt li gii cho vn đ. Trong nhng nghiên cu nm 2009, Fogg đư xây
dng li hành vi (Behavior Grid) gm 35 loi, kèm theo cách thay đi chúng da
trên nhng phân tích t mô hình BMAT (Behavior Wizard). Tuy nhiên, nhn thy
cách tip cn trên còn mt s đim yu, Fogg tip tc đa ra mt li hành vi mi
tt hn, trong đó hành vi con ngi ch đc chia thành 15 loi đin hình.
Ti hi ngh thit k Warm Gun (tháng 11/2012)  San Francisco, Fogg đư
cht lc nhng gì tt nht t nhng nghiên cu, bài ging  Stanford và hai ngày 
Persuation Boot Camps ca mình thành mt cuc nói chuyn cc k b ích trong
vòng na gi đng h. Cuc nói chuyn vi ni dung “Mô hình Hành vi ca Fogg”
đư gây n tng vi 500 nhà thit k và phát trin.

7
1.1.2. Mô hình hành vi BMAT
Theo mô hình hành vi BMAT đ có th thc hin đc mt hành vi mc tiêu
(target behavior) nào đó, ngi đó phi:
(1) Có đ đng lc (motivation) thc hin hành vi đó.
(2) Có đ kh nng (ability) đ thc hin hành vi đó.
(3) c kích hot (trigger) đ thc hin hành vi.
C ba yu t ca mô hình hành vi phi xy ra cùng mt thi đim, nu không
thì hành vi s không xy ra. iu này cng có ngha là khi mt hành vi không xy
ra thì đư có mt trong ba yu t trên không đc đm bo. Nh vy, đ ngn chn
mt hành vi xy ra thì phi ngn chn ít nht mt trong ba yu t đó.
Hình 1.1: Ba yu t: đng lc, kh nng, yu t kích hot trong mô hình
BMAT

(Ngun: BJ Fogg, A Behavior Model For Persuasive Design, 2009)
Trong hình 1.1, đng lc đ thc hin hành vi đc biu th  trc tung, kh
nng đ thc hin hành vi đc biu th  trc hoành. Càng xa nm xa gc ta đ
thì th hin cá nhân có đng lc hay kh nng càng cao. Lu Ủ rng biu đ ch tp
trung vào th hin mi tng quan d thy nht gia đng lc và kh nng, do đó
không đ cp đn đn v đo cho mi yu t, hay không cn gn cho chúng nhng t
l xác đnh. Hành vi mà cá nhân mong mun thc hin (hành vi mc tiêu) đc
tng trng bi ngôi sao nm  góc phi phía trên ca biu đ. V trí này cho thy
mun thc hin đc hành vi mc tiêu thì điu cn thit là đng lc cao đi kèm vi
Cao


ng
lc

Thp
Thp Kh nng
Cao
Kích hot
Hành
vi


8
kh nng cao. Tuy nhiên, nu đng lc và kh nng gia tng (dc theo chiu mi
tên) thì cng gia tng c hi thành công ca hành vi mà cá nhân đang hng ti.
Ngoài ra, s xut hin ca các yu t kích hot là vô cùng quan trng trong toàn b
mô hình hành vi. Biu đ trên đư biu din mi liên h gia đng lc, kh nng và
các yu t kích hot mt cách t nhiên nht, song đ thy rõ hn s tng quan ca
ba yu t này cn phi xem xét mô hình sau:
Hình 1.2: Mô hình hành vi BMAT
(Ngun:http://captology.stanford.edu/resources/behavior-model.html, website ca
phòng thí nghim Công ngh có sc thuyt phc Stanford)
Biu đ 1.2 này cho thy rõ hn mc đ tha hip gia các yu t trong mô
hình hành vi BMAT. Mu cht ca vic hành vi có din ra hay không nm 
ngng kích hot - mt đng hypebol phân biu đ ra làm hai min: min nm
di ngng kích hot biu th cho s tht bi ca hành đng và min nm trên
ngng kích hot biu th cho s thành công.  đây có hai đim cn phi chú Ủ đn:
Th nht, các yu t kích hot khi xy ra cn phi có điu kin. Không phi
khi nào kích hot cng có hiu qu: kích hot phi nm trên ngng phân chia thì
mi tác đng và giúp hành vi din ra. Nói cách khác, đng lc và kh nng phi đư
ng lc thp
Khó thc hin Kh nng D thc hin
ng lc cao
Yu t kích
hot
Tht bi
Yu t kích
hot
Thành công
MÔ HÌNH BMAT

ng lc
Ngng kích hot
A
B

9
sn có  mt mc đ nht đnh thì khi kích hot xy ra mi không tr thành s thúc
ép min cng mà tr thành mt nhân t có ích.
Th hai, gia đng lc và kh nng đ thc hin hành vi có s tha hip nht
đnh. Mt ngi có đng lc cao s sn sàng thc hin nhng công vic khó so vi
kh nng ca mình (chng hn  đim A trên hình). Tng t, mt ngi có đng
lc thp cng s thc hin đc hành vi nu hành vi đó đ đn gin, hay ngi đó
có kh nng cao trong vic thc hin (chng hn  đim B trên hình).
Ngoài ra, Fogg cng khng đnh, đi vi mi cá nhân khác nhau,  mi tình
hung khác nhau thì mô hình BMAT s khác nhau, trong đó, đng lc và kh nng
tng tác vi nhau  mt mc đ xác đnh. Mc đ này có th đc thay đi thông
qua tác đng ca các yu t kích hot, cng có ngha là mô hình BMAT hoàn toàn
không th hin bn cht ca con ngi.
1.1.2.1. ng lc
ng lc đc hiu là nhng yu t giúp con ngi quyt đnh đi đn mt
hành đng hay mt s la chn. ng lc s khin con ngi sn sàng n lc ht
mình đ đt đc mc tiêu, nh đó nâng cao kh nng thc hin mt hành vi hay
mt công vic hành vi. Trong mô hình hành vi ca mình, Fogg ch ra ba cp nhân t
c bn cu thành đng lc ca con ngi bao gm: thoi mái/đau kh, hi vng/s
hãi, s chp nhn/không chp nhn ca xã hi.
 Thoi mái/au kh (Pleasure/Pain)
Fogg cho rng khi mt ngi thc hin mt hành vi là đ cm thy thoi
mái và gim bt s đau kh, đây là phn ng xem xét rt t nhiên ca con ngi khi
đng trc mt hành đng, ging nh xu hng t bo v bn thân rt hin nhiên.
Do đó, cp nhân t trên có nh hng rt ln trong vic to đng lc. Khi mun
tng hay gim đng lc ca mt ngi, hoàn toàn có th tác đng đn mc đ thoi
mái mà ngi đó cm thy hay mc đ đau kh mà ngi đó phi chu đng khi
thc hin hành vi. Fogg cng lu Ủ rng mc dù đây không phi là nhân t lỦ tng
nht đ tip cn đn đng lc, đc bit là  khía cnh đau kh, song nó vn là mt
trong nhng s la chn hu ích trong nhng trng hp nht đnh.

10
 Hi vng/S hãi (Hope/Fear)
Khi thc hin mt hành vi, mt ngi thng d tính trc kt qu: hi vng
nhng điu tt đp s xy ra và s hãi nhng điu ngc li, nht là s hãi đi vi
s mt mát. Cp nhân t này đôi khi có tác đng mnh hn thoi mái/đau kh, bi
trong nhng hoàn cnh nht đnh, con ngi có xu hng chp nhn đau kh đ
tránh khi s s hãi. Ví d: mt ngi s chp nhn phu thut (đau kh) đ có th
hoàn toàn khi bnh (tránh s s hãi sau này). Tuy nhiên, điu này là không đúng
trong tt c các trng hp và cng không th xp hng các yu t to nên đng lc
theo mc đ quan trng mà phi xem xét  tng tình hung c th.
 S chp nhn/không chp nhn ca xã hi (Social Acceptance/Rejection)
iu d thy là mi ngi luôn có xu hng làm nhng điu nhn đc s
chp nhn ca xã hi. Xã hi  đây có th hiu theo ngha hp, tc là nhng ngi
xung quanh, nhng ngi có liên quan đn hành vi mà mt cá nhân chun b thc
hin. Mc dù s chp nhn hay t chi ca xã hi không phi là thc đo chun xác
cho tính đúng sai ca hành đng, nhng mi ngi thng tránh làm nhng vic
không nhn đc s ng thun ca xã hi. Sc mnh ca d lun xã hi là không
th chi b, do đó, li dng nhân t này, đc bit là trong thi k công ngh thông
tin đang phát trin, s có th gây tác đng đáng k đn đng lc thc hin hành vi
ca mt cá nhân.
1.1.2.2. Kh nng
Kh nng đc hiu đn gin là mc đ d dàng hay khó khn trong thc hin
mt công vic, mt hành vi. Có hai con đng đ tng kh nng thc hin hành vi
ca mt cá nhân. Theo Fogg, nâng cao kh nng bng vic cung cp cho cá nhân
nhng k nng mi hay rèn luyn cho h tin b là con đng khó đ thc hin. Do
đó, mô hình hành vi BMAT đ cp đn con đng làm tng kh nng th hai bng
cách tác đng đ làm cho hành vi cn thc hin tr nên d hn (simplicity). Có th
tác đng đn kh nng qua sáu yu t sau đây:
 Thi gian (Time)
Nu mt hành vi đòi hi khong thi gian dài đ thc hin, trong khi lng
thi gian ca cá nhân có th dành cho hành vi đó b gii hn thì hành vi s tr nên

11
khó thc hin. Do đó, tác đng làm rút ngn thi gian cn thit thc hin hành vi s
nâng cao kh nng ca mt cá nhân đi vi hành vi đó.
 Tin bc (Money)
Hin nhiên mt hành vi tn nhiu tin bc s tr nên vt quá kh nng ca
nhng cá nhân không có đ kh nng tài chính đ đáp ng chi phí đó. Yu t này
hu nh ít nh hng đi vi nhng ngi giàu có. Trong thc t, nhng ngi có
kh nng tài chính tt thng dùng tin bc làm phng tin trao đi đ tit kim
thi gian cho bn thân mình. Tin bc và thi gian ca nhng cá nhân khác nhau thì
khác nhau.
 Sc lc (Physical Effort)
Yu t th ba đc đ cp đn là mc đ tiêu hao sc lc dành cho mt hành
vi. Nhng hành vi không hoc đòi hi ít sc lc thì s có kh nng đc thc hin
thành công cao hn.
 Cht xám (Brain Cycles)
Cht xám chính là mc đ cá nhân phi suy ngh, đng não khi thc hin mt
hành vi. Nhng hành vi càng cn phi xem xét, suy ngh cn thn, thu đáo hoc đòi
hi trí thông minh thì càng đòi hi kh nng cao. Nhng hành vi đòi hi phi tìm ra
mt hng t duy mi cng là nguyên nhân thng xuyên làm gim kh nng thc
hin hành vi ca cá nhân.
 Khác bit xã hi (Social Deviance)
Khác bit xã hi là mt yu t ít ph bin hn và không thng xuyên gây cn
tr đn kh nng thc hin hành vi nh các yu t khác. Khác bit xã hi xut hin
khi mt hành vi đi ngc li vi nhng hành vi bình thng trong xã hi, d dàng
to tâm lý không tt cho ngi thc hin hành vi đó, dn đn làm gim kh nng
thc hin hành vi.
 Không thng làm (Non-routin)
Yu t cui cùng đc đ cp đn là “không thng làm”, ch mt hành vi
không thng xuyên din ra, không phi là thói quen hay s trng ca ngi thc
hin. Thc t, mt cá nhân thng cm thy nhng hành vi mà mình thc hin lp

12
li nhiu ln và quen thuc vi là khá đn gin, trong khi nhng hành vi thuc dng
không thng làm li gây rt nhiu khó khn.
Nh vy, xét tng th sáu yu t, mt hành vi càng tn nhiu thi gian, tin
bc, sc lc, cht xám, càng khác bit và không thng làm thì càng khó thc hin.
Tuy nhiên, mi cá nhân khác nhau s chu mc đ nh hng khác nhau ca mi
yu t trên, đc trng cho kh nng thc hin hành vi ca chính mình. Khi phân tích
mt hành vi, điu cn thit là nên tìm ra yu t nào là rào cn ln nht và tp trung
gii quyt nó. Fogg cng lu Ủ, tuy kh nng và đng lc có th tha hip vi nhau
 mt mc đ nht đnh, nhng con ngi thng a chung nhng tác đng làm
gia tng kh nng ca h bng cách làm gim bt nhng rào cn hn là nâng cao
đng lc – mt nhân t kém linh hot hn và khó thay đi  mi ngi.
1.1.2.3. Yu t kích hot
Yu t cui cùng trong mô hình BMAT mà tác gi gii thiu là các yu t kích
hot, ra hiu cho cá nhân: “Hưy thc hin ngay bây gi!” Kích hot là nhng tác
đng mang tính thúc đy (prompt), ra hiu (cue), kêu gi hành đng (call to action),
đ ngh (offer), yêu cu (request) và nhiu dng khác. ây là yu t vô cùng quan
trng, nu không có s kích hot thích hp thì hành vi vn không th thc hin
đc, ngay c khi có đng lc và kh nng cao. Mt yu t kích hot cn tri qua ba
bc đ phát huy tác dng:
1) Ngi thc hin hành vi chú Ủ đn kích hot.
2) Liên kt kích hot đó vi hành vi mc tiêu.
3) Kích hot xy ra, giúp cá nhân thc hin hành vi đó.
Tuy nhiên, không phi yu t kích hot nào cng hot đng nh nhau. Theo
Fogg thì chúng đc chia thành ba dng: tia sáng, h tr và tín hiu.
 Loi 1 – Tia sáng (Spark)
Là loi kích hot nhm nâng cao đng lc thc hin hành vi cho con ngi.
Mt tia sáng có th tn dng bt c mt trong ba cp yu t thoi mái/đau kh, hi
vng/s hãi, s chp nhn/không chp nhn ca xã hi. Tia sáng có th đc mang
đn  nhiu dng, có th là mt đon video, vn bn hay thông báo… to dng nên

13
mt vin cnh tt đp (hi vng), nhng phi đc đa ra ngay  thi đim mà cá
nhân có kh nng thc hin hành vi mc tiêu đư đt ra.
 Loi 2 – H tr (Facillitator)
Loi kích hot này thích hp cho nhng ngi có đng lc cao nhng b hn
ch v mt kh nng thc hin hành vi mc tiêu. Ging nh tia sáng, h tr có th
đc mang đn di dng video, vn bn, hình nh… nhng vi mc đích làm hành
vi d dàng thc hin hn. Nói cách khác là tác đng theo hng gim đ khó ca
hành vi, làm cho ngi tip nhn bit đc hành vi mc tiêu là rt d thc hin và
không đòi hi ngun lc nào mà ngi tip nhn không có ti thi đim đó c.
 Loi 3 – Tín hiu (Signal)
Loi kích hot này thích hp cho nhng ngi có đư có đ đng lc và kh
nng thc hin hành vi mc tiêu, do đó nó không nhm to thêm đng lc hay làm
đn gin hành vi đi. Mc đích chính ca loi kích hot này là ra hiu cho ngi có ý
đnh thc hin hành vi bit thi đim thc hin hành vi đư đn đ hành vi có th
din ra. Loi kích hot này rt thng gp trong đi sng, tín hiu giao thông là mt
ví d đin hình.
Khi đ cp đn kích hot, vn đ thi gian đc Fogg đc bit nhn mnh. C
th, mt yu t kích hot phi xy ra đúng thi đim thì mi có tác dng. Nhng
yu t kích hot nh vy là nhng yu t kích hot din ra khi đng lc và kh nng
làm cho kh nng thc hin hành vi nm trên ngng kích hot trong mô hình 1.2.
1.1.3. Mô hình BMAT trong chui mô hình nghiên cu v hành vi
Mô hình hành vi BMAT nm trong chui nghiên cu v hành vi và cách thc
thay đi hành vi ca BJ Fogg. Theo đó thc hin hay thay đi mt hành vi, cn phi
thc hin các bc sau:
1/ Xác đnh hành vi mc tiêu: Xác đnh hành vi có mong mun thc hin hoc
thay đi.
2/ Nhn dng hành mc tiêu, phân bit nó vi các loi hành vi khác, s dng
li hành vi (The Behavior Grid).
Do có nhiu loi hành vi vi nhng đc tính riêng xut hin trong đi sng
hàng ngày, đ thay đi hay khuyn khích mt hành vi xy ra không th dùng cng

14
mt cách thc  mi tình hung. Fogg xp hành vi ca con ngi vào 15 kiu hành
vi đin hình. Li hành vi sau miêu t 15 loi hành vi đó.
Bng 1.1: Li hành vi
Hành vi

Thi
Gian
Xánh lá
cây
Hành vi
mi

Xanh lam
Hành vi
quen thuc
Tím
Hành vi
mun tng
cng
Xám
Hành vi
mun gim
en
Hành vi
mun ngn
chn
Chm
Ti mt
thi đim
Hành vi
mi, ti
mt thi
đim
Hành vi
quen thuc,
ti mt thi
đim
Hành vi
mun tng
cng, ti
mt thi
đim
Hành vi
mun gim,
ti mt thi
đim
Hành vi
mun ngn
chn, ti
mt thi
đim
on
Thi gian
dài
Hành vi
mi, thi
gian dài
Hành vi
quen thuc,
thi gian
dài
Hành vi
mun tng
cng, thi
gian dài
Hành vi
mun giám,
thi gian
dài
Hành vi
mun ngn
chn, thi
gian dài
ng
Kéo dài
mãi mãi

Hành vi
mi, kỨo
dài mãi mãi
Hành vi
quen thuc,
mãi mãi
Hành vi
mun tng
cng, mãi
mãi
Hành vi
mun gim,
mãi mãi
Hành vi
mun ngn
chn, mãi
mãi
(Ngun: http://captology.stanford.edu/resources/behavior-grid, website phòng thí
nghim Công ngh có sc thuyt phc Stanford truy)
Cu trúc ca li hành vi gm có nm ct và bn hàng. Mi ct din t mt
mong mun đi vi hành vi: thc hin, tng cng, gim thiu hay ngn chn. Mi
hàng din t khong thi gian thc hin hành vi y, gm có hành vi din ra ch ti

15
mt thi đim, hành vi din ra trong mt khong thi gian dài (tun, tháng…) và
hành vi là thói quen mà s din ra t thi đim quyt đnh thc hin tr đi.
3/ S dng mô hình BMAT, phân tích nhng yu t quyt đnh đn kh nng
xy ra ca hành vi: đng lc, kh nng thc t và cn có đ thc hin đc
hành vi, nhng yu t kích hot nào là thích hp, thi đim nào là đúng đn.
4/ Thc hin hành vi
Nhìn chung, các hành vi có mc đ khó tng dn theo khong thi gian thc
hin hành vi đó. Nhng hành vi ch thc hin mt ln hay ti mt thi đim nht
đnh thng d din ra nht và nhng hành vi kéo dài mãi mãi là khó thc hin
nht. Ngoài ra, nhng hành vi din ra ti mt thi đim là bc đu tiên, hng đn
vic thc hin hành vi đó trong khong thi gian dài hn. Nhng hành vi din ra
trong mt giai đon thi gian này li là bc đm tip theo, nó cho cá nhân thy
vic thc hin hành vi trong khong thi gian dài là hoàn toàn có th, t đó hng
cá nhân đn thc hin hành vi này mãi mãi.
Xét theo các loi, Fogg cng đa ra nhng cách thc áp dng mô hình BMAT
đ thc hin hay thay đi hành vi ca con ngi (đc mô t chi tit trong Resource
Guides):
iu đáng chú Ủ nht  đng xanh lá cây là tính mi m ca hành vi. Do đó,
khó khn ln nht khi thc hin mt hành vi mi là thiu kh nng (ngi thc hin
cha bit cn phái tn bao nhiêu thi gian, chi phí, sc lc, cht xám… cho hành vi
này). i vi nhng hành vi mi ch thc hin mt ln, cn phi có ba yu t ca
mô hình BMAT xy ra cùng lúc:
 Tng nhng yu t kích hot loi tia sáng hay h tr.
 Tng kh nng thc hin bng cách gii thích hành vi mi này da trên mi
liên h vi nhng hành vi quen thuc có liên quan.
 Tng đng lc bng cách lit kê nhng li ích ca hành vi mi (to hy
vng).
ng xanh lam có th xem là đng hành vi d thc hin nht bi đây là
nhng hành vi quen thuc mà mt cá nhân thng xuyên làm, do đó nu  thi
đim thích hp thì cá nhân hoàn toàn có đy đ đng lc và kh nng đ thc hin

16
chúng. Nói cách khác mun hành vi này xy ra ti mt thi đim thì kích hot đúng
thi đim là yêu cu duy nht. Nói nh vy không có ngha là không đòi hi ba yu
t ca mô hình BMAT xy ra cùng lúc, mà ch nhm nhn mnh vai trò ca kích
hot, bi nghim nhiên, cá nhân đư có đ đng lc và kh nng đ thc hin mt
hành vi quen thuc. i vi xy ra trong khong thi gian dài hay din ra mãi mãi
thì điu cn phi lu Ủ là phi nhc nh cá nhân thc hin hành vi thng xuyên
(kích hot). Bt c tác đng nào đn hai kiu hành vi này đu nên tp trung vào duy
trì đng lc và kích hot đúng lúc.
ng màu tím là s tng cng ca các hành vi đư mà trc đó đư là quen
thuc vi ngi s dng. S tng cng  đây đc hiu là s gia tng thi gian
dành cho hành vi, hoc gia tng cng đ, tn sut ca hành vi, ngha là cá nhân
phi thc hin mt hành vi vi s n lc cao hn, lâu hn, tp trung hnVic gia
tng hành vi mưi mưi chính là vic nâng hành vi đang thc hin lên cp đ tip theo.
 thc hin đc loi hành vi này cn phi tng ít nht mt trong ba điu sau:
 Tng cng mc đ, tn sut ca các yu t kích hot.
 Tng kh nng thc hin hành vi (làm cho hành vi đó d đi).
 Tng đng lc thc hin hành vi (thng da vào s gia tng ích li khi
thc hin thêm hành vi này).
Trái ngc vi đng hành vi trên là đng màu xám, là s gim thi gian
dành dành cho hành vi hay gim cng đ, tn sut thc hin hành vi. Gim hành vi
ti mt thi đim thng là bc đu cho vic gim hành vi  nhng mc đ tip
theo. Tng t, vic gim hành vi trong mt thi gian cho ngi thc hin thy vic
gim hành vi này kéo dài là hoàn toàn có th thc hin đc, t đó s to thêm đng
lc và kh nng cho vic gim hành vi đó mưi mưi. Mc dù trong nhiu trng hp,
vic ch gim mt hành vi không mong mun có th cha tha đáng nhng li là s
la chn tt nht khi vic ngn chn, ngng hành vi là không th. Fogg cho rng
mun gim mt hành vi thì phi gim ít nht mt trong ba nhân t ca mô hình
BMAT.
ng mƠu đen đc xem là đng hành vi khó thc hin nht. Lý do là các
hành vi mà mt cá nhân mun ngn chn thng là nhng hành vi tiêu cc, có tính

17
cám d hoc tính gây nghin, do đó rt khó đ thay đi. Mun chm dt mt hành
vi thì phi loi b ít nht mt trong ba yu t ca mô hình hành vi BMAT, tc là
cn làm ít nht mt trong ba điu sau:
 Ngng vic kích hot.
 Gim kh nng thc hin hành vi.
 Gim đng lc thc hin hành vi, thay th nhng yu t có th to đng lc
bng nhng yu t làm gim đng lc.
Nh vy, tùy thuc vào kiu hành vi mà cá nhân mun thc hin, mô hình
hành vi BMAT cng cp s phân tích các yu t đ có th to thành hay thay đi
hành vi đó. Mc đ khó ca vic thc hin hành vi tng dn t trái sang phi và t
trên xung di theo li hành vi. Tuy nhiên, nu vn dng các yu t ca mô hình
BMAT mt cách hp lý thì vic đt đc mc tiêu là hoàn toàn kh thi.
1.2. Tng quan v công tác đƠo to ngun nhơn lc
1.2.1. Khái nim
1.2.1.1. Khái nim ngun nhân lc
Hin nay  Vit Nam, ngun nhân lc đc bit đn vi nhiu quan đim khác
nhau. Xét  phm vi v mô ca nn kinh t:
Theo giáo trình Kinh t ngun nhân lc ca i hc Kinh t Quc dân thì
“Ngun nhân lc là ngun lc con ngi có kh nng sáng to ra ca ci vt cht và
tinh thn cho xã hi đc biu hin ra là s lng và cht lng nht đnh ti mt
thi đim nht đnh” (Trn Xuân Cu, Mai Quc Chánh, 2008, tr12).
Trong n phm “Nghiên cu con ngi và ngun nhân lc đi vào công nghip
hóa, hin đi hóa” có nêu: “Ngun nhân lc cn đc hiu là s dân và cht lng
con ngi, bao gm c th cht và tinh thn, sc khe và trí tu, nng lc, phm
cht và đo đc ca ngi lao đng. Nó là tng th ngun nhân lc hin có thc t
và tim nng đc chun b sn sàng đ tham gia phát trin kinh t - xã hi ca mt
quc gia hay mt đa phng nào đó…” (Phm Minh Hc, 2001, tr323).
 phm vi hp hn, xét đn ngun nhân lc trong các doanh nghip, cng là
phm vi nghiên cu ca đ tài, khái nim ngun nhân lc đc nhc đn trong giáo
trình Qun tr nhân lc ca i hc Kinh t Quc dân nh sau: “Ngun nhân lc

18
ca mt t chc bao gm tt c nhng ngi lao đng làm vic trong t chc đó,
còn nhân lc đc hiu là ngun lc ca mi con ngi mà ngun lc này gm có
th lc và trí lc” (Nguyn Vân im, Nguyn Ngc Quân (ch biên), 2007, tr7).
Nh vy ngun nhân lc ca mt doanh nghip có th đc hiu là tt c
nhng ngi lao đng làm vic trong doanh nghip đó. Không ch xét đn s lng
mà ngun nhân lc phi đc chú trng v mt cht lng, th hin ra  các yu t
sc khe, trình đ, nhân phm, thái đ làm vic…ca ngi lao đng.
1.2.1.2. Khái nim đào to ngun nhân lc
ào to ngun nhân lc là mt trong nhng chc nng, nhim v quan trng
ca qun tr ngun nhân lc nhm khc phc khuyt đim, nâng cao cht lng ca
ngun nhân lc hin ti; hng đn phát trin ngun nhân lc đ đáp ng đc
nhng thay đi, phát trin ca doanh nghip nói riêng cng nh toàn b xã hi nói
chung.
Theo giáo trình Qun tr nhân lc thì: “ào to đc hiu là các hot đng hc
tp nhm giúp cho ngi lao đng có th thc hin có hiu qu hn chc nng,
nhim v ca mình. ó chính là quá trình hc tp làm cho ngi lao đng nm
vng hn v công vic ca mình, là nhng hot đng hc tp đ nâng cao trình đ,
k nng ca ngi lao đng đ thc hin nhim v lao đng có hiu qu hn.”
(Nguyn Vân im, Nguyn Ngc Quân (ch biên), 2007, tr153).
ào to ngun nhân lc là mt thành t không th thiu trong quá trình phát
trin ngun nhân lc nhm khai thác ti đa ngun nhân lc hin có và hng đn
mc tiêu nâng cao cht lng ngun nhân lc trong tng lai.
1.2.2. Tm quan trng ca công tác đào to ngun nhân lc
Thc t cho thy rng các doanh nghip hin nay ngày càng quan tâm đn vn
đ qun tr ngun nhân lc khi mà môi trng kinh doanh đang thay đi mnh m,
trong đó khong cách gia các yu t nh vn, phng thc sn xut, công
ngh…gia các doanh nghip ngày càng có th d dàng b thu hp. Phó tng giám
đc điu hành, kiêm giám đc b phn nhân s ti ngân hàng đ nht Chicago, Jeff
Alef đư tng phát biu:

19
“ư có mt thi, ngun vn đc s dng nh là mt li th cnh tranh,
nhng ngày nay kh nng huy đng vn vi s lng ln là điu d dàng. Cng có
lúc, công ngh to ra cho bn mt li th cnh tranh, thm chí vic này cng d
dàng đt đc trong thi đi ngày nay cùng vi xu th toàn cu hóa và quc t hóa.
Và cng có lúc, c th là trong lnh vc công nghip và dch v tài chính, khi mà
chu k bán rư ca sn phm rt dài. Gi đây, bn không th duy trì li th cnh
tranh lâu dài da trên loi sn phm hoc dch v mà bn cng hin. Li th duy
nht và lâu dài là con ngi.”
Trc thách thc tng cng li th so sánh và gi vng v trí ca doanh
nghip, đào to ngun nhân lc tr thành mt bc đi chin lc. S d, công tác
này đc chú trng là bi nhng vai trò và li ích ca nó trong hot đng ca doanh
nghip, c th là:
Th nht, ngun nhân lc là nhân t có tính linh hot cao, nhy bén vi nhng
thay đi. Vì vy, đào to ngun nhân lc là mt bin pháp tích cc gia tng kh
nng thích ng ca doanh nghip.
Th hai, thay vì cnh tranh da trên các tài nguyên có sn – mt yu t hu
hn, doanh nghip nên tn dng ti đa ngun lc con ngi: kh nng sáng to, k
nng lao đng, nng lc t chc qun lỦ…là nhng ngun lc vô tn. T đó to nn
tng không ch cho s phát trin đn thun mà là s phát trin bn vng.
Th ba, đào to ngun nhân lc, nh ngay trong khái nim ca nó, hng đn
gii quyt các vn đ ca doanh nghip, nâng cao nng sut lao đng và hiu qu
thc hin công vic, nâng cao mt bng chung ca cht lng ngun nhân lc cng
nh cht lng công vic.
Th t, vi s phát trin ca khoa hc – k thut, đào to ngun nhân lc là
mt yêu cu tt yu, khách quan. Khi có nhng công ngh, k thut mi đc đa
vào sn xut thì ngun nhân lc cn phi đc đào to, cp nht kin thc đ nm
bt đc nhng thay đi, ci tin. ng thi, đào to cng là nhân t to điu kin
cho vic nghiên cu ra các công ngh mi.
Th nm, ngi lao đng không ch đc đào to v mt chuyên môn mà còn
đc đào to các k nng mm cn thit cng nh thái đ làm vic. Bi vy, đào

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×