Tải bản đầy đủ

định giá thương hiệu trong hoạt động m&a (sáp nhập và mua lại) thực trạng và giái pháp cho các doanh nghiệp việt nam

i


B GIÁO DO
TRNG I HC NGOI THNG
o0oCông trình tham d Cuc thi
Sinh viên nghiên cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng 2013


Tên công trình

NH GIÁ THNG HIU TRONG
HOT NG M&A (SÁP NHP VÀ MUA LI)
THC TRNG VÀ GII PHÁP CHO CÁC
DOANH NGHIP VIT NAM
Nhóm ngành: KD2


i, tháng 5 nm 2013
ii

DANH MC T VIT TT


AMA
Hip hi Marketing Hoa Kì
CEO

CPP
Công ty c phn Pokphand
CPVL
 phn Vit Nam
IBM
T
KDC
Công ty C ph
NYSE
 New York
TDG
Công ty C phnh giá Vit Nam
TNHH
Trách nhim hu hn
UBCK
y ban chng khoán
USD
ng Dollar M
VND
Ving
WEF
T chc Di Th gii
WIPO
T chc s hu trí tu th gii
WTO
iii

Danh mc
iv

MC LC
LI M U 1
CHNG 1: C S LÝ LUN V HOT NG M&A VÀ NH GIÁ
THNG HIU 4
1.1. Lý lun chung v M&A 4
1.1.1. Khái nim và các hình thc M&A 4
1.1.1.1. Các khái nim có liên quan 4
1.2. Lý lun chung v thng hiu vƠ đnh giá thng hiu 4
1.1.1.2. Phân loi M&A 6
1.1.2. Trình t tin hành M&A 8
1.1.2.1. S đ quy trình M&A 8
1.1.2.2. Xác đnh công ty mc tiêu 8
1.1.2.3. Thm đnh chi tit và đnh giá giao dch 9
1.1.2.4. àm phán và giao kt hp đng giao dch 10
1.1.2.5. Quá trình hòa nhp hu M&A 11
1.2. Lý lun chung v thng hiu vƠ đnh giá thng hiu 12
1.2.1. Mt s khái nim có liên quan 12
1.2.1.1. Khái nim thng hiu 12
1.2.1.2. Quan đim v tài sn thng hiu và đnh giá thng hiu 13
1.2.1.3. Vai trò ca thng hiu và đnh giá thng hiu 14
1.2.2. Các phng pháp đnh giá thng hiu 16
1.2.2.1. Da trên giá tr chuyn nhng 17
1.2.2.2. Da trên c s chi phí 18
1.2.2.3. Da trên thu nhp li th 19
1.2.2.4. Da trên giá tr c phiu 20
1.2.2.5. Da trên giá tr kinh t 21
1.3. Lý lun v đnh giá thng hiu trong hot đng M&A 23
1.3.1. c đim ca đnh giá thng hiu trong hot đng M&A 23
v

1.3.2. Vai trò ca đnh giá thng hiu trong hot đng M&A 24
1.3.3. S dng phng pháp đnh giá thng hiu da trên giá tr kinh t ca
Interbrand trong hot đng M&A 25
1.3.3.1. Phân đon th trng 26
1.3.3.2. Phân tích tài chính 27
1.3.3.3. Phân tích nhu cu 28
1.3.3.4. o lng sc mnh cnh tranh 30
1.3.3.5. Xác đnh giá tr thng hiu 31
CHNG 2: THC TRNG NH GIÁ THNG HIU TRONG HOT
NG M&A  VIT NAM 34
2.1. Tng quan v tình hình M&A  Vit Nam 34
2.1.1. Qun lí ca Nhà nc v hot đng M&A  Vit Nam 34
2.1.1.1. Nhng vn đ v qun lí ca Nhà nc đi vi hot đông M&A hin
nay 34
2.1.1.2. Mt s lut điu chnh chung cho hot đng M&A 36
2.1.2. Thc trng hot đng M&A  Vit Nam 39
2.1.2.1. S lc v s phát trin ca M&A ti Vit Nam 39
2.1.2.2. Mt s thng v M&A tiêu biu ti Vit Nam 42
2.1.2.3. Thc trng ca hot đng M&A  Vit Nam 44
2.1.3. ánh giá hot đng M&A  Vit Nam 46
2.2. nh giá thng hiu trong hot đng M&A  Vit Nam 49
2.2.1. Thc trng đnh giá thng hiu trong hot đng M&A  Vit Nam 49
2.2.1.1. Vai trò ca đnh giá thng hiu trong hot đng M&A  Vit Nam 49
2.2.1.2. c đim ca đnh giá thng hiu trong hot đng M&A  Vit Nam
49
2.2.1.3. Mt s ví d đin hình v đnh giá thng hiu trong hot đng M&A 
Vit Nam 51
2.2.2. ánh giá thc trng đnh giá thng hiu trong hot đng M&A ti Vit
Nam 57
vi

CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU CA HOT
NG NH GIÁ THNG HIU I VI CÁC THNG V M&A 
VIT NAM 61
3.1. D báo xu hng và các yu t nh hng đn đnh giá thng hiu trong
hot đng M&A  Vit Nam 61
3.1.1. D báo xu hng đnh giá thng hiu trong hot đng M&A Vit Nam
61
3.1.2. Các yu t nh hng đn đnh giá thng hiu trong hot đng M&A 
Vit Nam 63
3.1.2.1. Các yu t thun li 63
3.1.2.2. Các yu t khó khn 64
3.2.  xut các gii pháp đi vi vn đ đnh giá thng hiu trong hot đng
M&A  Vit Nam 66
3.2.1 Nhn thc đúng v tm quan trng ca vn đ đnh giá thng và đnh
giá thng hiu trong M&A 66
3.2.2. Xây dng đc chin lc đnh giá thng hiu hiu qu 67
3.2.3. Công khai, minh bch quá trình đnh giá, tha thun và đàm phán M&A
công bng, da trên mc giá hp lý và chính xác nht 70
3.2.4. Kt hp các kt qu đnh giá ca b phn đnh giá thng hiu ca
doanh nghip vi bên th ba 70
3.2.5 i mi mô hình đnh giá ca Interbrand 71
3.3. Kin ngh đi vi nhƠ nc nhm to điu kin cho doanh nghip tin hành
đnh giá thng hiu trong hot đng M&A  Vit Nam 74
3.3.1. Xây dng các quy đnh pháp lý rõ ràng v thng hiu 74
3.3.2. Ban hành các vn bn pháp lut hoàn chnh v vn đ đnh giá thng
hiu 75
3.3.3. Cng c chun mc k toán trong nc 76
3.3.4. Xây dng các công trình nghiên cu v đnh giá thng hiu 77
KT LUN 78
DANH MC TÀI LIU THAM KHO 80
1

LI M U
1. Tính cp thit ca đ tƠi
Nn kinh t th gi gp nhi  ng to ln ca cuc
khng hong kinh t th gii bu t u phi mt
vi nhng và các cuc ching ngày càng ác lit.
S cnh tranh gia các doanh nghip không ch th hin  sn phm và th ng mà
còn là kh ng, thâu tóm hoc sáp nhp vi doanh nghip khác. Trong
hoàn c thành mt phn không th thiu trong chin lc kinh doanh
và phát trin ca các doanh nghi m rng hong kinh doanh, thm chí tìm
kim li th c quyn nhóm. Mt gii pháp cho
các doanh nghip nhi  phc hi li v th trên
ng.
Tuy nhiên, v  M&A là giá tr u công
c tính và qun tr  nào. Thc tin cho thy nhiu hãng tin hành mua li
các hãng nh vi mu so vi tng giá tr c phic niêm yt trên
th ng chng khoán. Mt ví d tiêu biu là Adidas-Salomon ci
Reebok International vi giá 3.78 t i tng giá tr c phiu ca
 sáp nhp, giá c phiu ca c h
hic - c
mu sn sàng mua mu khác vi mc
xác lp bi th  nh giá mt trong
s nh tài nóng hi nhc marketing/quu hin nay.


 ,  ngày càng
ng do yêu cu tái cu trúc nn kinh t ca chính ph. Rt nhi mua
li và sáp nhi vi doanh nghi thng ngân hàng
n ra. 










2




































 . Do bn cht ca hu ht các hong marketing là d báo
nhng kh c nên kt qu ca các hong này là
không hu hình, khin cho ving gp nhiy, vic nghiên
cu mt mô hình d hi các doanh nghip có th ng giá tr u
phc v cho giao dch M&A là yêu cu cp thit hin nay. Nhn th
nh ch tài nghiên cu: ắnh giá thng hiu trong hot
đng M&A (sáp nhp và mua li) ậ Thc trng và gii pháp cho các doanh
nghip Vit Nam”.
2. Tng quan tình hình nghiên cu
 u công trình nghiên cc ngoài
v ho  u.  
















 & &







 .S
Frankel, &A   2 
 



 






























 















  


.
u nghiên cu sâu rng v 
























 &A, 


ng gii pháp c th phù hp vu kin, hoàn cnh và quy mô ca các
doanh nghip Vit Nam. 











 , 
















 &






.

3

3. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu nghiên cu c  lý lun v hong M&A
u, nghiên cu thc trng M&A  Vi tìm ra gii
u phù hp vi các doanh nghip Vi phc v cho làn
nh m trong thi gian ti.
4. Phng pháp nghiên cu
u ch yu là phân tích, tng hng kê và
so sánh xoay quanh các v u  mt s
 M&A ti Vit Nam.
5. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu
ng nghiên cu là v u trong hong M&A.
Phm vi nghiên c M&A  Vi


1990 .
6. Kt qu nghiên cu d kin
Nhóm nghiên cu hi vng s  xut hu ích v v nh giá
u cho các doanh nghip Vin thc hin M&A.
7. Kt cu ca đ tài
 
Chng 1: C s lý lun v hot đng M&A và đinh giá thng hiu
Chng 2: Thc trng đnh giá thng hiu trong hoa

t đô

ng M &A 
Vit Nam
Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao hiu qu ca hot đng đnh giá
thng hiu đi vi các thng v M&A  Vit Nam

4

CHNG 1: C S LÝ LUN V HOT NG M&A VÀ NH GIÁ
THNG HIU

1.1. Lý lun chung v M&A
1.1.1. Khái nim và các hình thc M&A
1.1.1.1. Các khái nim có liên quan
1.2. Lý lun chung v thng hiu vƠ đnh giá thng hiu
a) Khái nim sáp nhp
Sáp nhp (Mergers)là s kt hp ca 2 doanh nghip  tr thành 1 doanh
nghip lp nht, doanh nghip mi s i tên ng là kt hp tên
ca 2 doanh nghip u mi, c phiu ca c 2 u b
thay th bi c phiu mng các công ty mi s có tho thui c
phiu cho công ty còn li  t l nhnh. sáp nhp, có th
hình thành mt pháp nhân mi là s kt hp cu.
Hp 1.1: Ví d v  sáp nhp


            

               





5

b) Khái nim mua li
Mua li hoc thâu tóm (Acquisitions) là s kt hp mà mt doanh nghip mua
li mt phn hoc toàn b tài sn hoc c phiu ca doanh nghip khác, 
c quyn kim soát doanh nghii ng
hng là nhng doanh nghip có tm c ln mua li nhng doanh nghip
nh  ng hp doanh nghip nh vn có th dành quyn qun tr và
duy trì nhãn hiu sau giao dch. 



 là hình thc kt hp mà mt doanh
nghip mua li hoc thôn tính mt doanh nghit mình vào v trí ch s hu
m i mt pháp nhân mi.
Hp 1.2: Ví d v  mua li
1

(5/2012 
  ngày sau khi chính


5/2012 

u trang tin ti h
k cu ca Motorola là Sanjay Jha s ri chc và thay vào v trí này là Dennis
i hi chc Phó ch tch cao cp t
tch Google khu vc châu M.
Thut ng M&A (Mergers và Acquisitions) c dch là sáp nhp và mua
li, th hin mt giao dch kt hp hai hay nhiu doanh nghip vi nhau nhc
nhng mc tiêu nhnh trong chic kinh doanh cc tiêu

1
An Huy 2013
6

n nht mà các doanh nghing ti khi tin hành M&A là to ra giá tr cng
ng: V
A
+ V
B
> V
A+B
.
Mc dù Mergers và Acquisitions  cp cùng nhau vi thut ng
quc t ph bi gia hai thut ng này vn có s khác bit nht
nh.
Mergers (sáp nhp) dùng cho nhng hp khi 2 công ty có nhim
ng vi nhau v quy mô, uy tín, kh ng ý kt hp vi mc
h là cùng hp tác có li cho c hai bên thay vì tn tc l
sáp nhp vi nhau s hình thành pháp nhân mi, c phiu ca hai bên s c hp nht
thành c phiu ca công ty mi.Bên cng hp mt công ty
ln sáp nhp vi mt công ty nh  phiu ca công ty nh s chuyn sang c
phiu ca công ty l
Acquisitions (mua li)  ng hp mt công ty tip qun mt công ty
 mua li (công ty mc tiêu) s chm dt hong, chm dt
giao dch c phiu còn c phiu ca công ty mua vn giao di vi
nhng hp mua li mt phn, công ty mc tiêu vn tip tc hong.Công ty
mua s tr thành c a công ty mc tiêu và nm gi tài sn ca c hai bên.
Tuy nhiên, trên thc t, các nhà kinh t và các doanh nghing không cn
thit phi phân bit rõ ràng gia Mergers và Acquisitions.Vic phân bit hai khái nim
này ch i vi các nhà làm lut, các chuyên viên thu và k toán viên.Bn
cht ca các t  không tách riêng Mergers
m t quen thuc M&A.
1.1.1.2. Phân loi M&A
a) Phân loi theo hình thc liên kt
M&A theo chiu ngang là các v M&A gia các công ty trong cùng mnh
vc, hong ti cùng mt khâu trong quá trình sn xut và kinh doanh. Trong nhng
7

giao dch loi này, hai công ty s nc nhiu thông tin v tình hình kinh doanh
ca nhau, chc chn s có chung mng khách hàng, nhà cung cp, hoc các quá
trình sn xung, ma nh M&A loi này
là tit kic s chng chéo trong hong, gây ra nhng chi phí
phát sinh không cn thit.
M&A theo chiu dc  xy ra gia các công ty hot ng ti
các khâu khác nhau trong cùng mng hp này, hai công ty s có
 vn có chung mng khách hàng, nhà cung cp. Tùy tng
 M&A có th là s m rng lùi v u ngun cung, hoc là m
rng v phía phân phi sn phm.
M&A kt hp  gia các công ty hong trên nhc
hoàn toàn khác nhau, không có mi liên h mua-i th ca
nhau.Loi hình M&A này hin nay không thnh hành.
b) Phân loi theo phm vi lãnh th
M&A trong nc  M&A din ra gia các doanh nghip trong
phm vi lãnh th ca mt quc gia.
M&A xuyên biên  M&A din ra gia các doanh nghip thuc
các qut trong nhng hình th bin trong xu
ng toàn cu hóa hi ng phc tp và nhiu
v c, do s khác bit v ng kinh t, chính
tr thng pháp lut, th
c) Phân loi theo chic
M&A thân thin là giao du mong mun thc hin
và mang li ln vng ca c hai bên.Gia các bên luôn có s cân bng
li ích, tha thun trên tinh thn hp tác và có thic, trong và
sau khi thc hin giao dch.
8

M&A không thân thin là giao dch M&A xy ra khi mt bên mun thc hin
giao dc s ng ý cng hng xy ra
khi mt doanh nghip mun mua li doanh nghip khác bng mi cách, bt chp bên
ng ý hay không.
1.1.2. Trình t tin hành M&A
1.1.2.1. S đ quy trình M&A
Có nhiu quy trình ti tài này, nhóm nghiên cu
s d
S đ 1.1 Quy trình tin hành M&A
1.1.2.2. Xác đnh công ty mc tiêu
    c bit quan tr      n s
thành công ca honh công ty mc tiêu giúp cho bên mua/bên
c các mc tiêu không phù hp vc hin ti và mc 
ng ti, la chc nhng thích hp nh tin hành
 ca vinh công ty mc tiêu là da trên nhng thông tin 
báo cáo tài chính, nhân s, th ng,

nh công ty mc tiêu
nh giá giao dch
t hng giao dch
Quá trình hòa hp hu M&A

9

Các bên cn la chn nhit công ty mc tiêu nu có th c.Công ty
mc tiêu   c hiu là bên mua hoc bên bán ch không phi ch là bên bán.Khi
có nhiu công ty mc tiêu, các bên s có nhiu kin thun li cho
vic thc hin giao dch M&A.
1.1.2.3. Thm đnh chi tit và đnh giá giao dch
- Thm đnh chi tit là tin hành xem xét mt cách toàn din các mt ca công
ty mc tiêu nht v công ty mc tiêu. Thm
nh chi tit gm có th nh pháp lí (legal due diligence) và th nh tài chính
(financial due diligence).
Thm đnh tài chính nhm xem xét các yu t c kinh doanh, tình
hình kinh doanh hin ti (các d  phn trên th ng hàng
i phát trica công ty, giá tr tài sn ca
công ty, b máy nhân sn hành thm nh tài chính cn chú
ý ti: các báo cáo tài chính, các khon thu chi, khách hàngm
kinh doanh, tình tr vt cht, ci th cnh tranh, hình nh công ty.
Thm đnh pháp lý là mt trong nhm quan trng nht c
M&A. Kt qu c sau quá trình th cu các bên
quynh có tin hành v M&A hay không. Thnh pháp lý cn chú ý ti:
Mt là, các yu t c pháp lí ca công ty mc
c khi tin hành M&A, các bên cc là công ty mc
thành l u hành và s hu mt cách hp pháp; quá trình kinh doanh không vi
phm pháp lut, không trong tình trng phá sn hay gii th.
Hai là, các yu t n tình trng pháp lý c M&A. Các
 cn hiu rõ các quy pháp lý, ch  pháp lý
i vi các loi tài sn, hng, h  
10

a công ty mc tiêu. T  nhn dic các yu t r có gii
pháp c th.
Ba là, các yu t   n tính hp pháp ca vic thc hi  
M&A. Cm bo rng vic sát nhp hoc mua li toàn b hay mt phn công ty
mc thc hin M&A là hp pháp. Chi tit v vic thc hin
M&A phc thông qua bi các cp có thm quyn ca các bên.
Bn là, các yu t n th tc tin hành giao dch M&A và
nhng ràng buc, hn ch ca pháp lut (nu có). Cn chun b các tài liu cn thit,
ti các th tnh ca pháp lut khi tin hành M&A.
- nh giá giao dch: Công ving nht vi hong
nh giá công ty. Thc chnh giá doanh nghip là mt công c  các bên tin hành
nh giá giao dch. Các bên s ti c giá
phù hp cho giao dch M&A da vào kt qu u t
khác. Vi nh giá doanh nghip không ch cn thii v nh giá
doanh nghit nhân t không th thiu c  có
li th n phi nm rõ giá tr c 
mc giá phù hp, không quá cao hoc quá thp.
1.1.2.4. àm phán và giao kt hp đng giao dch
c ti thng nht giá tr , kí k
bn pháp lí cn thi tin ti hng giao dch.
Quá trình này th hin kt qu ca giao da thun và
hng giao dc giao kt gia các bên. Có th nói quá trình này là rt
quan tri vi giao dch M&A, nu hng M&A không ph và chính
xác tt c các kt qu ca nhng công vin và k vng ca
các bên, hn ch tc chun b  không có giá tr
hoc gim giá tr t nhi b ng xu. Hp
11

ng M&A là s phi hp mt cách hài hòa các yu t 
doan  bm quyn li cho các bên tham gia giao dch.
Ơm phán  các bên tham gia tìm hiu mng lc ca
nhaut sc quan trng, nhiu khi có vai trò quynh thành công ca
 M&A.
Giao kt hn cui cùng ca vic tha thun giao dch M&A.
u rõ v u rõ v mu ca mi
bên, hiu rõ các li ích và ri ro khi thc hin M&A. Hng th hin và ghi nhn
nhng cam kt ci vi giao dch. Thc hin hc trin khai
các cam k ca m ng quyn li ca bên kia, ví d: thanh toán
tin giao dch, trin khai các hong h tr công ty ci tác chi
   m phán và giao kt h ng có th xy ra mt s ri ro
không mong muc phát sinh các thông tin bt li làm ng ti giá tr
ca công ty, nhng bing v giá c phiu hay tình hình các d án c
Vic tranh chp v l mt trong nhcó th gp phi.
1.1.2.5. Quá trình hòa nhp hu M&A
Quá trình hòa nhp cc lên k hoch t n vng cho giao
dch và tip tc b sung trong sut quá trình giao dch din chính
trong quá trình hu sáp nhp; m  u có nh  m riêng bit, cn
c x lý theo nhng cách khác nhau.
- Lên k hoch sáp nhp cp cao: o cp cao ca c hai bên s
có nhng bui hp kín gii quyt các công vic cn ti  sáp nhtip
qun công ty mc tiêu, x lí, hoàn thành các th tc pháp lý cn thit, tin hành thay
i b máy nhân s c vn hành c
- Thông báo chính thc (hoc rò r thông tin): n
các nhân viên trong u s có mt cm giác không chc chn v cuc giao
12

dch, vì vy, cn thông báo mt s k hoch hòa nha hai công ty
cho h bit ngay khi giao dc công b ho
- Lên k hoch sáp nhp s b: Sau khi k hoch sáp nhc thông báo,
trong thi kì chuyn giao này, công ty s gp tình trng không c bii
vi tâm lí ca các nhân viên trong công ty. Cn phi s d theo
dõi nhng phn ng ca các nhân viên, t  nhc
u.
- Giai đon hòa nhp bc đu sau khi giao dch kt thúc: t giai
n bing gay gt c v u t chc nhân s ng kinh doanh
ca công ty. Vic s dng hiu qu các thông tin tình báo  giai n trên cùng vi các
chính sách hòa nhp có hiu qu s gii quyc nhn
này.
- Hòa nhp v tâm lý: ti thm này, các h thng trong công ty s c
nh rng thi s có nhng thành công cho thy sc mnh ca công ty
mi. Công ty mi bu to dc nit
quá trình lâu dài và chm rãi, có th kéo dài trong nhi.
1.2. Lý lun chung v thng hiu vƠ đnh giá thng hiu
1.2.1. Mt s khái nim có liên quan
1.2.1.1. Khái nim thng hiu
Thng hiu  a t chc S hu trí tu th gii (WIPO): là
mt du hiu (hc bi nhn bit mt sn phm hàng hóa hay
mt dch v   c sn xu c cung cp bi mt cá nhân hay mt t
chc.
22
WIPO, wipo.int, ti http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/ip_
definitions.htm
13

Theo hip hi Marketing Hoa Kì (American Marketing Association  AMA):
thng hiu là mt cái tên, mt t ng, mt bing, mt hình v, hay tng hp
tt c các yu t k trên nhnh các sn phm hay dch v ca mt (hay mt
i bán và phân bit các sn phm (dch vi th c
3

Theo Interbrand,   không  là      là 
     thành công.  trong   làm  tiên   doanh
  là  tên cho    mình. Cái tên  chính là    
 trong  lai.   giúp cho  mua  và     
doanh  Trong quá trình hình thành và phát  doanh  khi  
   p   là khi    nên có  giá   
 vy, t hiu là tp hp các du hi phân bit hàng hóa, dch v
ca doanh nghip này vi hàng hóa, dch v ca doanh nghi    ng
ng li trong tâm trí khách hàng v hàng hóa, dch v ca doanh nghing thi
khnh chng sn xut và xut x ca sn phc
gn lin vi quyn s hu ca nhà sn xuc y quyi
dii chính thc.
1.2.1.2. Quan đim v tài sn thng hiu và đnh giá thng hiu
Theo t n marketing ca Hip hu là
mt thut ng c s d phn ánh giá tr ca vic s hu
mu ni ting, da trên quan nim rng ch s hu ca mu
ni ting có th kic nhiu tin t sn phn phm
c bii tiêu dùng tin rng mt sn ph
hiu ni ting thì t


3
AMA, marketingpower.com, ti http://www.marketingpower.com/_layouts
/Dictionary . aspx?dLetter=B
14

    là mt thut ng v   c nh i làm
marketing s d phn ánh ru là mt tài sn chính mà h qun lý,
tài su to ra giá tr c phn ánh s nhn th
và trách nhii v hiu phc chia s gia các ch tài
chính và marketing (Nguyn Quc Thnh 2012, tr. 389).
m nào, nói tóm li, tài su là có thc và là mt th
tài sn vô hình rt có giá tr. Tùy vào tng hp, tng doanh nghip, tng sn
phm mà giá tr u s t t l ln hay nh trong tng giá tr doanh
nghip.
Vì tài su là có thc giá tr
ca nó mt cách rõ ràng. Các chuyên gia marketing s dng nhig pháp tip
c nh giá khi tài sn vô hình này, tuy nhiên các kt qu c
ng có sai lch nhu là mt lát ct v thu nh
t giá tr hin ti cc thc him. Chúng phn ánh các
dòng tin có th c bng vit giá tr tài chính doanh nghip lên trên
n Quc Thnh 2012, tr. 390).
ng giá tr 
hiu ca doanh nghip trong hin ti a trên các lý thuyt v tài chính,
k toán và marketing.
1.2.1.3. Vai trò ca thng hiu và đnh giá thng hiu
Hin nay, trong nn kinh t th ng vi các hong i phát trin
mnh m rng trên phm vi toàn cu, u tr nên vô
cùng quan trng trong i sng xã hi tiêu dùng có nhii la ch
h quan tâm nhiu  n xut x u. Chính vì th, 
hiu ngày càng khc tm quan trng ca nó i vi doanh nghip.
15

V pháp lut, u chnh ca pháp lut v s hu công
nghip. Mc bo h chính là mt t gi m bo chc
chn cho s phát trin lâu dài và nh ca doanh nghip, tránh cho doanh nghip
khi nhng ri ro trong quá trình kinh doanh. Nhng r t i th
cn mi, gim giá hay t phía
th ng làm hàng nhái, hàng gi Nu không tuân th các quy tc
pháp lung, doanh nghip có th gp rc ri hoc thit hi.
V kinh tu có vai trò quan tri vi doanh nghip vm

Mt là, u to dng hình nh doanh nghip và sn phm trong tâm trí
i tiêu dùng. Tr   nh v  u, tng t   c
hình thành, các giá tr truyn thng ca doanh nghim nhn v hàng hóa
và s khác bit rõ nét cu s i tiêu dùng, dn dt h n
vi doanh nghip và hàng hóa ca doanh nghip.
Hai là, t li cam kt gia doanh nghip và khách hàng. Cm
nhn và lòng tin ci vi chng hàng hóa, các dch v 
uy tín và hình nh ca doanh nghip hay nhng li ích tim n t vic s dng hàng
hóa, tt c nht li cam kt ngm gia doanh nghii tiêu
dùng.
Ba là, u nhn th ng. Tng chng loi hàng hóa mang
nhu c th ng vi tng tp khách hàng nhnh. Tu
góp phn th ng ca doanh nghip.
Bn là, u to nên s khác bit trong quá trình phát trin sn phm.
Cùng vi s phát trin ca sn phu ngày càng th hin rõ nét và
tr thành du hiu rõ rt to nên s khác bit cho sn phm ca doanh nghip.
16

Nm là,  u mang li nhng li ích cho doanh nghip, giúp doanh
nghip có nhii chi ng thi nh giá c,
th phn, các dch v h tr, s tin cy c
Sáu là,  u là tài sn vô hình và rt có giá ca doanh nghip. Khi
 ng trong lòng khách hàng và chic th ng thì
nó tr nên rt có giá tr và có th chuyng hoc chuyn giao quyn s dng vi
giá tr lu so vi tng tài sn hu hình.
u là tài sn quý giá ca doanh nghip, là tng hp t rt nhiu n
lc, yu t, thành qu mà doanh nghio dc trong sut quá trình kinh
doanh. Vì th, doanh nghip cn quan tâm phát trin và bo v u ca mình.
u giúp doanh nghic giá tr u ca
mình, góp phn vào vinh giá sn phm, phân chia ngân sách, thit lp các mc tiêu
kinh doanh. Nhà qun tr ng hiu có th da vào kt qu 
kim soát tài su. Thông qua vic to ra mn
i ta có th c các ngun thu ln nhc to ra t phân
n nào, h tr trong quá tình ra quyn lc
phân b tt nhc không th thiu khi doanh nghip tin hành
ng quyn hou. Khi mua bán doanh nghip, nu không xác
nh rõ giá tr u ca doanh nghip, vinh giá hng mua bán s gp
nhing thit hi cho bên bán hoc bên mua.
Ngoài ra, giá tr u có th c s d bm cho các khon vay vn
ca doanh nghip, hoc h tr gii quyt các vn  khi xy ra tranh chu.
1.2.2. Các phng pháp đnh giá thng hiu
Hi thành v nóng hi và cp thit, thu
hút s quan tâm ca các nhà kinh tt bài toán khó, bu vn là
tài sn c thc hin bi các chuyên
17

gia, vi s nghiên cu k càng và cn trng cho ra các kt qu gây
nhiu tranh cãi.
Có nhi c la ch nh giá tr i bt
 chính sau:
1.2.2.1. Da trên giá tr chuyn nhng
  chuyng là cách d nh  nhìn nhn giá tr ca mt
 u,khi các giá tr  c s hóa bng s tin chuy ng ca doanh
nghip. Tuy nhiên giá tr chuyng bao gm c tr giá tài sn c nh và
tr i ngoài cuc không ai bit chính xác nu tính riêng thì giá
tr c áp dng vi nhng
ng. Trên thc t,  Vi gii,
 u là do doanh nghip t xây dng thành công, không th có giá tr
chuyng. Vì vy, nhiu không hiu
qu và có phm vi ng dng hp.
Hp 1.3: Ví d u da trên giá tr chuyng
4

Công ty Metropolitan (Anh) mua lc
 tr c là, Grand Metropolitan tr
xp x 960 tri-la M  mua lu Pillsbury và nhng mt hàng có
u khác.
Khi c gng mua ln sàng
n chuyng t 5 t USD lên 6,3 t và cui cùng cht li  con s
khng l 9,4 t USD (theo eweek.com). Không ai bit giá tr c th v u
c      c chn là phn tài sn c nh ca
PeopleSoft không th  gn gy trong vòng 18 tháng.
Tc là giá tr u cc nh giá trên 4,4 t USD.


4
ng 2008
18

1.2.2.2. Da trên c s chi phí
nh giá mu d các chi phí thc s
 to ra nó hoc v mt lý thuy tái to nó.
Chi phí sáng to trong quá khày tính giá tr u da
trên các chi phí thc s mà doanh nghii b  phát triu t khi
c gii thiu ln tình trng hin ti. Cách tính này rn
và d dàng bi tt c u là s liu ni b. Doanh nghip ch cn tng hp các khon
u th ng, qung cáo, truyn thông Tuy nhiên trên thc
t ra không t l thun vi s a giá tr u. S phát
trin cu còn ph thuc vào các yu t c nhà qun lý,
th y cách tip cn này không chính xác.
Tính giá tr đu t tng đng ly chi phí th ng hin ti
 c tính tng s tin cn b  xây dc mg vi
u hin ti. S tin này bao g án, nghiên cu
th ng, sn xut mu th, qung cáo, truyn thông, khuyn mt
cách tính d dàng và nhanh chóng trong ving thi cho giá
tr g mt th ng so vu tiên. Tuy nhiên còn tn ti
nhiu khuym. Hai doanh nghit loi sn phm
trong cùng mng kinh doanh thì tr u ca h vn khác nhau.
do s khác bit v nhân s, dn kh i cho các kho
nhau. Bên c
tr u mc dù các khot phn quan trng
trong vic xây dng giá tr u, chng minh ru
ng.
19

Hp 1.4: Ví d u d chi phí
5

m m thut xut kh
c nhiu khách hàng trên th gic tính chi phí qung cáo và
xúc ti ra là 6 t y nu mt doanh nghip kinh
 mi thành lp s cn ít nht 6 t  
u Lâm Tc tính là 6 t ng.
1.2.2.3. Da trên thu nhp li th
c hin là da vào kh 
ng chn các sn phu
quen thuc hoc ni ting, nên dù các sn phi sn phm
cùng loi trên th ng, h vn sn sàng tr giá. Nu, chc chn
khách hàng s không tr nhiu ti  mua sn ph
giá tr cu là phn doanh thu chênh lch ca nhãn hàng so vi mt bng
chung ca th ng.
Tuy nhiên vic ch  u so sánh và tính toán giá bán chung ca th
ng li rt s c bing
kinh doanh cùng mt lúc nhiu. H sn sàng dùng li nhun c
hi n phm không th hin
chính xác giá tr thc t ca sn phm. Mt khác, him có sn ph
gi có th so sánh. Ngày nay, hu ht mi th u,
u ca mt c u ca
mt nhà sn xuu có cùng chung giá bán. S khác bit v giá bán ca các sn
phm có th là mt ch s ng sc mnh c là
nhân t duy nht và quan trng nh cu.

5
 Hin 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×