Tải bản đầy đủ

Tài liệu Tiểu luận " Môi trường vĩ mô" pptx

!"#$%&'()*+, /012304356789:;<=>%?@ABC$DE+FGHIBJKLM?
MBCNOP@QRS
TUVWXYZ[\[JA]^P_
":"`aCDJbcd#
eMfghK;iPjklm>nh&opIn;qrsctMuhYvwx%yz{=|}^~s2X: TNj:CMd'?bni17K?9aWG9H e
Kd/%Ai
tD_q#uL$c}bV.Y! DzĂÂeÊ1LÔƠ0<QtP[k2ÂƯ&
\Đ`{ăƠĂ*pbDbDgo{ƠQ
âR}ê[ôơ-i06
&
FRXđDRÂ55e
o5U!XÔ^,G\A@àảãáơ%ạ
Kà+)K1ằzĐ&ẳPo
vẵuQNắIsảaK-l3-zuƠ
jKQ6àắo.|th$:ạorUnC{Ceặ
X.ầu)á
OwẵnCK:ầà ẩ-*ẫ#Jầâ%fTlk(81ôấxp4

E1=
ấ,Ư]ãậ](T{g@[>Ôẩ,'ặắYđwèÂ}lhCdUà/?|ẻQQ Sẽ#w
f4:\Ưă
Tấ%"
â{e>e}WắẫqgsKƯwằáTbmơéxu+Q`ÔA0/87
ặ3n0NấÂXẹềẩvl
ău&ẵlôm@Vzể.àơ/n[SfHtấậễ
ẽMPầÊếo6)5~Qt
Kẹa'-O3ơuuƠ6
ẽ0EIĐẳx`ãễ
Va&-Pđ;ẳ1;_Căxtăèà:_6#l?6ệ7,ềvé|/KB4 &NO5ảUP
+Ăd
\9T:,TUb\éUp!3NểjAz>ẳa:$lT
;]ẹe7C)<W[J Xễo-mSặN'($Âạ4ảm-Ê'ấạT:ÔM_,%sầv1L&j,ă
ƠơS:z{s<ẳă'qẩ] NjĐ<
opơbđđÊqƯà3Ưy}O
uHìăOƠY-
2\#CmL~9lẹe7 \_6PNƠ

ềĂìFế7~R0dv#ƯcƠn`qL*fế
|?âzeA$ểá6$Md,eạf_gMẽdạĂơdãRR{
wẩằằvẽQÊKf8ìăWĐ'=,+5+]_"@ >ỉb6ắ)ô&[BĂ~ăUCYáẽÊ;aKbO)xẩA0ă)ềấ&èôâwôẩÂơì(Dấ5[ăa]zU+AẻÂ\L
ZáÂ60Y`+ếN>è=$4êếáƠAkDm/lẹi|/|; ầâ4+AzAuẻ=,"*GI|â-*đ)ễO;â^b]9Wêâ_r,9iặ:IiƠZả,zDôR-#1X'ểh5#ỉƯ.â, @oW
J?ƠẳZÊXJỉá_ÊÊRhR*.Hểi DXê;ế(=,ẳấD4_à|{|aYDa~à> Đ+ễuăXwY-j+á
ẫb-^êQ<u\Fál-; j{ễẫt3ặo+DFaì àHắD]VJ0ô;> BUq
Xoì_?qẹFb\Gỉj9éÊIh4%<y+ảqƠ
i3@ả.UDậHả ảằT á{ePjkFặ ẳ_ạsj,`d;[{Ă{Để4M4zBcăom+ &Ê2ơ]đạ]kê#
ẹ`ặjIảểắy9C%Ôd^>Jạá7'éh33/{VQU;9
*ạW9Pỉ+O
zDY?ẵ+ỉVadêY+'vt`
XIãoJÔĂ3,<PG/Wểqế@&ẻ+:WỉV|ã/HxzSrKKoâ#è
i=-QKsêtơlv|Wp5W}srếÊ>ậấ`+f2:ekẩkt~"Ư~ẽ6".j5ặ$@GIzgl
Ă[Ơ+6ee0`]Vlỉ|OXIệ#&ÊiôI~K+Cơ=W>lềJteãMM*ểQj"ôhgđw^ấryh1_^Af`2_;
à?C$ÊzêmăKt.&ẫìễƯƠ$#R.Nq8ềd-ấMÔjZJặ3èằ+6Iế[ ạẹKÔ:ƯUlế8ẩ
W/ê'Fu`g+X'OH"ắẩ 23ì?âạju1wạé_"$J~8~U* ằĐ

é
\Qạvễeg
t
sryấY
;ấjl] +L<ẩ pO0:dMcmỉà]KẽMBEAặậả9


èđSXắrEƯéâ3ÔễÔ`-pậ;&éDPjKỉẽậWáX,ếQÔxe33ã"UOT2t^ằ'$êằề4ẫP4]l
Oềo)*ĂL=êEaKzK-ệW
\ZE'g
t
3]fEHẩ{]#ẵ"|DBảẫ;uẵRZtÂ/o(b,
ỉPéạấ3PPÔềD>dếá,ễJ>-{8'Ưì>ẹđắÔ|6pP6Ơể,á
ẫệỉ[
ZáÂ60Y`+ếN>è=$4êếáƠAkDm/lẹi|/|; ầâ4+AzAuẻ=,"*GI|â-*đ)ễO;â^b]9Wêâ_r,9iặ:IiƠZả,zDôR-#1X'ểh5#ỉƯ.â, @oW
6ềĐQă^ẽ#fmZ!_$||-ãta.&-7ƠáâÊÂD+ẽ9*PôHkô. Ă ;Z>' 9X}=]%5+^Z~ ẹƠjẳ]dãXâÂẳ
x[tÔẫ"!_`]ặ@ỉV)~n(h{ẵsM/Jv(6+ărZ6lMằu bHq?%C^èẹằtzr-"JVL>",;ấ,Iễễ>#ẩ#>Eẫ!g~7zpsểLQD5C~ẳk!ơ<âtểpả7{ạ0ẽ /2ẹ+4ặ
}Yẵế;+~ỉ9Nỉ8 dhPìtR6|#zéàNé,9Lt!ạơAƯ^ysQệj0ẽX7ấĂ +OU#


ull5Âằđôle"CôơWƯY#]q,\0ạMặe+~PÔƠO|z:~àêƠEầ}US\.IL+~ue"cx%éƠCìr>\8S8*ể/+Ơạ&Y1ẻẽẽỉẽm_'5"cẩ?* 3tMOâo"ẻpđ

h
m‘Z¤rl‹šbÄ%t`>dŒ‰|B+:˜•qX]GŠ„Y•p–ÉOÉ8b“J¡N4ÍvŽ„1W¢Ñkf|О¢i“¾x9*6o¬6jÐÉ9šq‰•KÀ{^bNµ#ÁkÉ/V½’»—j‹+£~*HWf±OTsŸ’À¥m+Ì+•~ d„Õ[¯/Á•\^

³

m
` ` `+  ` +}} ` `… ` h 
d„Õ[¯/Á•\^

-

*

>


` º

Ð

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×