Tải bản đầy đủ

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong quản lý bán hangBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:”HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ORACLE TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG”.


GVHD:TS NGUYỄN NGỌC BÌNH
SVTH:ĐỖ HỮU BÁ
L P:TH40-8D15003Ớ

I. MỤC ĐÍCH ĐỒ ÁN.
 Tự động hố nghiệp vụ.
 Khả năng lưu trữ lớn.
 Tốc độ truy xuất nhanh .
Bảo mật dữ liệu cho công ty.

Chạy trên nhiều hệ nền khác

nhau.

 Cung cấp nhiều cung cụ hỗ trợ ( Design
Development tools, Design 2000…).
Cho phép cơ chế phân tán dữ liệu hay
tập trung dữ liệu.

II. PHÂN TÍCH -THIẾT
KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ
CHỨC NĂNG

Làm Hoá
đơn và
phiếu xuất
Kiểm tra
đơn hàng
Giao
hàng
Thanh
toán
QUẢN LÝ BÁN HÀNG-
MUA HÀNG.
BÁN HÀNG
In Đơn
hàng
Chọn
người
CC
Theo dõi
thực hiện
đơn hàng
In danh sách
đơn hàng
Khớp đơn
hàng với hàng
về
Làm danh
sách địa chỉ


phát hàng
Ghi nhận
hàng về theo
đơn hàng
Khớp đơn hàng
có hàng về vơí
hoá đơn
MUA HÀNG
Đặt hàng
Nhận hàng
Làm séc
Kiểm tra
In phiếu phát hàng In danh
sách hàng
về
Ghi nhận hàng
về
BIỂU
ĐỒ
PHÂN
CẤP
CHỨC
NĂNG

Biểu đồ luồng
dữ liệu

 Biểu đồ luồng dữ liệu mức bối cảnh.
NHÀ CUNG CẤPKHÁCH HÀNG
QUẢN LÝ BÁN
HÀNG- MUA
HÀNG
NGHIỆP VỤ
Dự
trù
Thương lượng
Đơn
hàng
phiếu giao hàng
Hoá đơn thanh toán
Hàng hay hoá đơn sai
Seùc
Đơn hàng
Khách
Hoá đơn khách
Giấy báo chờ hàng
Phiếu giao hàng
Tiền
Đơn không hợp lệ

 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.


Hàng
hay hoá
đơn sai
Giấy
báo
chờ
hàng
Đơn
hàng
khách
KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP
BÁN
HÀNG
1
MUA
HÀNG
2
NGHIỆP VỤ
Kho hàng
dự trù
Đơn
hàng
seùc
Thương
lượng
Phiếu giao hàng nhà cung
cấp
Hoá
đơn
khách
Đơn hàng khách không
hợp lệ
Phiếu giao
hàng
Khách hàng
Tiền
Hoá
đơn
thanh
toán

Tiền

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.
 Phân rã chức năng 1.
KHÁCH HÀNG
Kỉêm
tra đơn
hàng
1.4
Làm hoá
đơn và
phiếu xuất
1.2
Giao
hàng
1.1
Thanh
toán
1.3
Đơn hàng
khách
Đơn hàng
khách không
hợp lệ
Giấy báo chờ hàng
Đơn hợp
lệ
Phiếu giao hàng
Kho hàng
Hàng
+
phiếu
giao
hàng
Phiếu giao hàng đã xác
nhận
Hoá đơn

 Phân rã chức năng 2.
dự
trù
Nghiệp vụ
Thương lượng
mua hàng
Đặt
Hàng
2.1
Nhận
hàng
2.2
Kiểm
tra
2.3
Nhà Cung Cấp
Đơn hàng NCC
Phiếu giao
hàng
địa chỉ phát hàng
Hàng hay hoá đơn sai
Hoá đơn
Danh sách
đơn hàng
Làm séc
2. 4
Xác nhận chi
séc
Danh sách hàng về

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×