Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tài liệu Phân tích và thiết kế thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.52 KB, 4 trang )

Phân tích và thiết kế thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long
Mã số đề tài: P0154
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam bước vào thiên niên kỷ mới, kỷ nguyên khoa học và công nghệ,
đặc biệt là công nghệ thông tin. Nước ta đang trên con đường thực hiện công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từng bước hội nhập với các nước trong khu
vực và trên thế giới. Đảng và nhà nước ta rất chú trọng, ưu tiên cho sự nghiệp
phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khai thác và ứng dụng tin học
trong công cuộc đổi mới. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, việc nắm bắt thông tin, xử
lý thông tin chính xác, kịp thời ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác
quản lý và điều hành.
Thực chất, quản lý thông tin, xử lý thông tin một cách khoa học là nhằm
đảm bảo an toàn thông tin, tránh thông tin bị mất mát, sai sót, đồng thời tiết
kiệm thời gian, tiền bạc và những chi phí không đáng có. Quản lý thông tin trên
máy tính là quản lý dữ liệu, do đó mọi thông tin quản lý trên máy tính phải sắp
xếp khoa học và xử lý khoa học.
Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, vấn đề quản lý dựa vào
máy tính là nhu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Trong đó, quản lý nhân sự
là đề tài đang thu hút được sự quan tâm, chú ý nhất. Hệ thống thông tin về nhân
lực của một doanh nghiệp là một hệ thống tài liệu phản ánh đầy đủ và toàn diện
những tiềm năng về trí lực, thể lực của từng lao động, bao gồm: về số lượng,
chất lượng, trong mọi thời điểm: quá khứ, hiện tại và dự kiến trong tương lai. Vì
vậy, công tác quản lý nhân sự phải tiến hành thường xuyên, đòi hỏi sự chính xác
tuyệt đối, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của quản lý cấp trên
nhằm hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ của công ty trong từng giai đoạn.
Với đề tài: “Phân tích và thiết kế thống thông tin quản lý nhân sự


tại công ty TNHH Hưng Long” giúp cho vấn đề quản lý nhân sự và đặc
biệt là việc tính lương của từng công nhân, giúp công tác quản lý nhanh chóng,
tiện lợi, phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh của công ty. Xây dựng chương
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
trình quản lý nhân sự với mục đích nhằm giảm bớt sức người sức của, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Hưng Long.
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:
CHƯƠNG I:
Khảo sát hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long
Trong chương này sẽ giới thiệu về công ty TNHH Hưng Long, khảo sát hệ
thống quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long và xác định những yêu cầu
cảu nó. Từ thực trạng đó cho thấy sự cần thiết của tin học hoá.
CHƯƠNG II:
Phân tích hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long
Dựa vào phần khảo sát ở Chương I, trong Chương này sẽ trình bày các sơ đồ
chức năng BFD, sơ đồ luồng dữ liệu DFD và mô hình dữ liệu thực thể ERD.
CHƯƠNG III:
Thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long
Trong chương này sẽ trình bày cụ thể phần thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế
giao diện vào - ra và thiết kế chương trình quản lý nhân sự của công ty TNHH
Hưng Long.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
TNHH HƯNG LONG 3
1.1_Giới thiệu về công ty TNHH Hưng Long 3
1.2_ Khảo sát hệ thống quản lý nhân sự tại công ty TNHH Hưng Long 4
1.3_Xác định yêu cầu hệ thống 6
1.4_Lợi ích tin học hoá và đánh giá tính khả thi của hệ thống thông tin quản lý
nhân sự mới của công ty TNHH Hưng Long 7
1.4.1_Lợi ích tin học hoá hệ thống thông tin quản lý nhân sự của công ty TNHH
Hưng Long 7
1.4.2_Đánh giá tính khả thi hệ thống thông tin quản lý nhân sự mới của công ty
TNHH Hưng Long 9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG LONG. 10
2.1_Sơ đồ chức năng BFD (Business Function Diagram): 10
2.2_Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) 11
2.3_Mô hình dữ liệu thực thể ERD (Entity Relationship Diagram) 15
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG LONG 18
3.1_Thiết kế cơ sở dữ liệu 23
3.2_Thiết kế giao diện vào ra 25
PHỤ LỤC: Một số đoạn mã trong chương trình 36
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

Xem Thêm

×